DETEKCE A VÝZNAM CHROMOZOMÁLNÍCHABNORMALIT U NEMOCNÝCH S NEHODGKINSKÝMIMALIGNÍMI LYMFOMY METODOU POLYMERÁZOVÉŘETĚZOVÉ REAKCE


DETEKCE A VÝZNAM CHROMOZOMÁLNÍCHABNORMALIT U NEMOCNÝCH S NEHODGKINSKÝMIMALIGNÍMI LYMFOMY METODOU POLYMERÁZOVÉŘETĚZOVÉ REAKCE

Východisko.
Morfologická a imunofenotypizační vyšetření u Bnehodgkinských maligních lymfomů (B-NHL)jsou v některých případech (15 %) nedostačující k detekci neoplastické populace. Cílempráce bylo využít abnor-málních změn v genomu NHL a detekovat malignitu na molekulární úrovni pomocípolymerázové řetězové reakce(PCR).Metody a výsledky. Bylo vyšetřeno 90 pacientů (48 mužů, věkovérozmezí 18 - 76 roků, průměrný věk 53 let,a 42 žen, věkové rozmezí 20 - 86 roků, průměrný věk 54 let) s různým typemonemocnění B-NHL na přítomnostklonálního přeskupení (restrukturace) genu pro těžký řetězec imunoglobulinů (genIgH) a 32 pacientů (12 mužů,věkové rozmezí 45 - 69 roků, průměrný věk 52 let, a 20 žen, věkové rozmezí 29- 85 roků, průměrný věk 53 let)s diagnózou centrocyto-centroblastický lymfom (CCCB) na translokaci t(14,18) z DNAizolované z lymfatickýchuzlin, kostní dřeně a periferní krve. Translokace (14,18) byla nalezena u 38 % vyšetřovanýchlymfatických uzlin,36 % kostní dřeně a u 50 % periferní krve. IgH PCR pozitivita závisela na typuanalyzovaného lymfomu. Zatímcou nízkomaligních onemocnění byla klonální restrukturace zjištěna u všech vyšetřovaných,u vyššího stupně malig-nity byla o třetinu nižší (62 %). U folikulárních lymfomů pozitivita IgH PCR záviselana zdroji DNA. V kostnídřeni bez leukemizace byla pozitivita zjištěna u 50 % vyšetřovaných, v kostní dřenis leukemizací pak u 64 %.V periferní krvi s infiltrací kostní dřeně bez leukemizace bylo nalezeno 71 % a v případě,kdy byla periferní kreva kostní dřeň bez morfologických změn, 64 % pozitivních případů. Společným použitímIgH PCR a t(14,18) PCRjsme detekovali neoplastickou populaci u 81 % nemocných s folikulárním lymfomem.Závěry. Detekce klonálního přeskupení IgH genu a t(14,18) pomocíPCR jsou vhodnou doplňující metodikou prostanovení maligních populací lymfocytů u B-NHL, obzvláště v případech, kdymorfologická a imunofenotypizačníkritéria nepřináší jednoznačný výsledek.

Klíčová slova:
polymerázová řetězová reakce, klonální restrukturalizace, translokace t(14,18), genom,B nehodgkinský lymfom, neoplastická populace.


Detection and Significance of Chromosomal Abnormalities inPatients with non-Hodgkin´s Lymphomas by Polymerase Chain Reaction

Background.
Morphology and immunological marker analysis areinsufficient to detect neoplastic population insome cases (15%) of non-Hodgkin´s lymphomas (B-NHL). Aim of the study was to detectmalignancy at molecularlevel using polymerase chain reaction.Methods and Results. We examined a diverse set of B-NHL (90 patients - 48men, range 18 - 76 years, mean age53 years and 42 women, range 20 - 86 years, mean age 54 years) to detect immunoglobulinheavy chain (IgH)rearrangement. 32 patients with centroblastic-centrocytic lymphomas (12 men, range 45 - 64years, mean age 52years and 20 women, range 29 - 85 years, mean age 53 years) were also studied fortranslocation (14,18). DNA wasisolated from lymphatic nodes, bone marrows and peripheral blood. Translocation (14,18)was founded in 38 %lymphatic nodes, 36 % bone marrows and in 50 % of peripheral blood. The detection rate ofIgH PCR varriedaccording to the morphologic type of the analyzed lymphoma specimen. A high detection rate(100%) was observedin low-grade lymphoma, while in high-grade lymphoma was in 62 %. In bone marrows samplesfrom follicularlymphomas, IgH PCR positivity was observed in 50 % cases without leukaemic blood pictureand in 64 % caseswith lymphoma cells in peripheral blood picture. In peripheral blood with bone marrowinfiltration, but without thepresence of lymphoma cells (morphological assessment) we observed 71 % IgH PCR positivesamples. In case,when bone marrow and peripheral blood were morphologic negative, we identified 64 %positive cases. Usingt(14,18) and IgH PCR we detected neoplastic population in 81 % follicular lymphomas.Conclusions. IgH PCR and t(14,18) PCR are convenient additionaltechnology for detection of neoplasticlymphocytes in B-NHL, particularly when morphology and immunological marker analysis areinsufficient.

Key words:
polymerase chain reaction, rearrangement, translocation (14,18), B-non Hodgkin´s lymphoma,neoplastic population.


Autoři: J. Janda;  E. Benešová;  A. Slavíčková;  P. Klener
Působiště autorů: 1. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 47-51
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Morfologická a imunofenotypizační vyšetření u Bnehodgkinských maligních lymfomů (B-NHL)jsou v některých případech (15 %) nedostačující k detekci neoplastické populace. Cílempráce bylo využít abnor-málních změn v genomu NHL a detekovat malignitu na molekulární úrovni pomocípolymerázové řetězové reakce(PCR).Metody a výsledky. Bylo vyšetřeno 90 pacientů (48 mužů, věkovérozmezí 18 - 76 roků, průměrný věk 53 let,a 42 žen, věkové rozmezí 20 - 86 roků, průměrný věk 54 let) s různým typemonemocnění B-NHL na přítomnostklonálního přeskupení (restrukturace) genu pro těžký řetězec imunoglobulinů (genIgH) a 32 pacientů (12 mužů,věkové rozmezí 45 - 69 roků, průměrný věk 52 let, a 20 žen, věkové rozmezí 29- 85 roků, průměrný věk 53 let)s diagnózou centrocyto-centroblastický lymfom (CCCB) na translokaci t(14,18) z DNAizolované z lymfatickýchuzlin, kostní dřeně a periferní krve. Translokace (14,18) byla nalezena u 38 % vyšetřovanýchlymfatických uzlin,36 % kostní dřeně a u 50 % periferní krve. IgH PCR pozitivita závisela na typuanalyzovaného lymfomu. Zatímcou nízkomaligních onemocnění byla klonální restrukturace zjištěna u všech vyšetřovaných,u vyššího stupně malig-nity byla o třetinu nižší (62 %). U folikulárních lymfomů pozitivita IgH PCR záviselana zdroji DNA. V kostnídřeni bez leukemizace byla pozitivita zjištěna u 50 % vyšetřovaných, v kostní dřenis leukemizací pak u 64 %.V periferní krvi s infiltrací kostní dřeně bez leukemizace bylo nalezeno 71 % a v případě,kdy byla periferní kreva kostní dřeň bez morfologických změn, 64 % pozitivních případů. Společným použitímIgH PCR a t(14,18) PCRjsme detekovali neoplastickou populaci u 81 % nemocných s folikulárním lymfomem.Závěry. Detekce klonálního přeskupení IgH genu a t(14,18) pomocíPCR jsou vhodnou doplňující metodikou prostanovení maligních populací lymfocytů u B-NHL, obzvláště v případech, kdymorfologická a imunofenotypizačníkritéria nepřináší jednoznačný výsledek.

Klíčová slova:
polymerázová řetězová reakce, klonální restrukturalizace, translokace t(14,18), genom,B nehodgkinský lymfom, neoplastická populace.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa