HODNOCENÍ SPOTŘEBY LÉKŮ PŘI ZAVÁDĚNÍPOZITIVNÍCH LISTŮ


HODNOCENÍ SPOTŘEBY LÉKŮ PŘI ZAVÁDĚNÍPOZITIVNÍCH LISTŮ

Východisko.
Zavádění pozitivních seznamů léků (pozitivníchlistů) je součástí regulačních mechanismů, které sesnaží usměrnit zvyšující se náklady na léky. Nezbytnou součástí těchto opatřeníje současně prováděná analýzavývoje spotřeby léčiv. Cílem práce bylo zavedení a zhodnocení metody DU 90 %, kterápři analýze spotřeby léčivpoužívá 90% podíl přípravků z jejich celkové spotřeby.Metody a výsledky. Rozbor se soustředil na analýzu preskripce interníchklinik Všeobecné fakultní nemocnice.Zařazení léčiv podle anatomicko-terapeuticko-chemické skupiny a použití definovanýchdenních dávek umožnilovýpočet DU 90 % i sestavení pořadí léčiv podle nákladů na jednotlivých pracovištích.Počet léků se stanovenou definovanou denní dávkou byl v rozmezí 280-316. V intervaluDU 90 % bylo 116-142léků. Na všech pracovištích byl prakticky shodný podíl léků, které byly zároveňsoučástí pozitivního listu. Nejvyššínáklady byly vynaloženy na antiinfektiva pro celkové použití a na léčiva ovlivňujícíkrev a krvetvorné orgány.Závěry. Předností metody DU 90 % je její snadná aplikovatelnost, nízkénáklady a možnost identifikace problé-mové oblasti. To usnadňuje další kvalitativní i kvantitativní hodnocení úrovněfarmakoterapie.

Klíčová slova:
pozitivní listy, spotřeba léčiv.


Evaluation of Drug Consumption and Introduction of Positive Lists

Background.
The introduction of positive drug lists (positive lists)is part of the regulating mechanisms whichtry to reduce the increasing expenditure on drugs. An essential part of these provisionsis at present an analysis ofthe trend of drug consumption. The objective of the work was to introduce and evaluate themethod DU 90% whichin analyses of drug consumption uses a 90% ratio of preparations of their totalconsumption.Methods and Results. The analysis was focused on prescriptions in medicalclinics of the General Faculty Hospital.Classification of drugs according to anatomical, therapeutic and chemical groups and theuse of defined daily dosesmade it possible to calculate DU 90% and to prepare a consecutive list of drugs accordingto costs in differentdepartments.The number of drugs with a defined daily dose was within the range of 280-316. In theinterval DU 90% were116-142 drugs. In all departments there was a practically identical ratio of drugs whichwere part of the positive list.The greatest expenditure were anti-infectious drugs for systemic use and drugs with aneffect on blood andhaematopoietic organs.Conclusions. The advantages of the method DU 90% is its easy application,low cost and possibility to identifycontroversial fields. This facilitates further qualitative and quantitative evaluation ofthe standard of pharmacothe-rapy.

Key words:
positive lists, drug consumption.


Autoři: F. Perlík;  Z. Kubica 1;  L. Štika 1
Působiště autorů: I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha, 1 Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 56-58
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Zavádění pozitivních seznamů léků (pozitivníchlistů) je součástí regulačních mechanismů, které sesnaží usměrnit zvyšující se náklady na léky. Nezbytnou součástí těchto opatřeníje současně prováděná analýzavývoje spotřeby léčiv. Cílem práce bylo zavedení a zhodnocení metody DU 90 %, kterápři analýze spotřeby léčivpoužívá 90% podíl přípravků z jejich celkové spotřeby.Metody a výsledky. Rozbor se soustředil na analýzu preskripce interníchklinik Všeobecné fakultní nemocnice.Zařazení léčiv podle anatomicko-terapeuticko-chemické skupiny a použití definovanýchdenních dávek umožnilovýpočet DU 90 % i sestavení pořadí léčiv podle nákladů na jednotlivých pracovištích.Počet léků se stanovenou definovanou denní dávkou byl v rozmezí 280-316. V intervaluDU 90 % bylo 116-142léků. Na všech pracovištích byl prakticky shodný podíl léků, které byly zároveňsoučástí pozitivního listu. Nejvyššínáklady byly vynaloženy na antiinfektiva pro celkové použití a na léčiva ovlivňujícíkrev a krvetvorné orgány.Závěry. Předností metody DU 90 % je její snadná aplikovatelnost, nízkénáklady a možnost identifikace problé-mové oblasti. To usnadňuje další kvalitativní i kvantitativní hodnocení úrovněfarmakoterapie.

Klíčová slova:
pozitivní listy, spotřeba léčiv.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa