ABSTRAKTA – SESTERSKÁ SEKCE


Vyšlo v časopise: Hojení ran 8, č. Supplementum 1: 17-24, 2014
Kategorie: Abstrakta

Abstrakta jsou řazena podle programu.

Působení interventa v těžkých životních situacích

Kovářová I., Bezrouková S.

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno

Sestry z našeho oddělení absolvovaly kurz „První psychická pomoc ve zdravotnictví“. Tento specifický kurz byl zaměřen na profesionální poskytování bezprostřední první psychické pomoci v nemocničním prostředí. Tato intervence je poskytována nejen pacientům, ale také jejich blízkým v situaci, kdy prožívají smutek, truchlení, bezradnost, stavy akutní stresové reakce, při sdělení např. závažné diagnózy nebo smrti blízkého člověka. V rámci České republiky jsou interventi ve zdravotnictví spíše ojedinělým jevem, ale Policie ČR, Hasičský záchranný sbor a Zdravotní záchranná služba jimi disponuje. Jsme naučeni zvládat potřeby tělesného zdraví, ale právě potřeba psychické podpory bývá velmi často opomíjena. U zasažených není vždy potřeba bezprostřední psychologická péče a ne vždy je daný psycholog na dosah. Proto byl vyškolen tým dobrovolníků – interventů, kteří jsou na tyto situace připraveni. Mohou působit v rámci akutních lůžek jako na oddělení urgentního příjmu, anesteziologicko-resuscitační klinice, popáleninové klinice nebo v dětské nemocnici. Intervent provází zasažené v nejtěžších chvílích, vysvětluje, co se blízkým právě děje, at je to vyšetření nebo resuscitace a může být přítomen při zprávě o úmrtí blízké osoby. V tomto případě se stává jakýmsi průvodcem v dalších bezprostředních minutách nebo i hodinách, jaké další kroky budou muset pozůstalí učinit, stará se o základní potřeby zasaženého. Často přichází ze strany pozůstalých nepochopení a popíraná situace, pochybnosti o péči a pozornosti ošetřujícího personálu, apatie... Intervent má za úkol provést zasažené v těchto chvílích, edukuje o projevech akutní stresové reakce, případně zajistí kontakty na krizová centra. Interventi jsou vlastní zdravotníci nemocnice, vyznají se v problematice a mohou poskytovat adekvátní odpovědi. Tento druh péče je teprve na začátku rozvoje, ale má své místo v komplexní péči o člověka.

Komunikace s popáleným pacientem v intenzivní péči

Štefková G., Šatná M., Ševčíková N.

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno

V první části přednášky se zaměřujeme na teorii komunikace a její specifika u popáleného pacienta. Součástí je kazuistika pacientky na intenzivní péči, která vzhledem k těžkému poranění v oblasti obličeje nebyla schopna komunikovat verbálně. Ukážeme si tedy jiné formy komunikace a praktické využití pomůcek. Hlavním cílem naší přednášky je poukázat důležitost komunikace zdravotní sestry s těžce popáleným pacientem.

Psychosociální potřeby pacientů s termickým poraněním

Blahutová P., Ryba A., Vavrošová J., Lapčíková E.

Ústav urgentní medicíny a forenzních oborů, LF Ostravské univerzity

Termické úrazy jsou jedny z nejzávažnějších druhů poranění, patří k nejbolestivějším a jejich léčení je velmi nákladné. Následky termických úrazů si pacienti nesou celý život a často je vylučují z kolektivu i ze společnosti. Při vzniku trvalých následků úrazů je člověk vystaven následnému zhoršení uplatnění ve společnosti.

Práce se zabývá psychosociálními potřebami pacientů s termickým poraněním. Má tři základní cíle. Prvním cílem práce je zjistit, jaké jsou psychosociální potřeby pacientů s termickým poraněním. Druhým cílem je zjistit, jakými způsoby mohou zdravotnická zařízení přispívat k uspokojování těchto potřeb. Posledním cílem práce je zjistit, zda se u zkoumaných osob (pacientů s termickým poraněním) potvrdí protektivní působení konstruktu sociální opora.

V praktické části práce je využito kvalitativní výzkumné strategie, hlavní technikou sběru údajů jsou polostrukturované rozhovory s pacienty standardních oddělení dvou popáleninových center (FN Brno, FN Ostrava). Doplňující technikou je dotazník.

Nositeli údajů byli pacienti s termickým poraněním. Jednalo se o 10 pacientů (5 žen a 5 mužů) standardních oddělení popáleninových center v ČR – Popáleninové centrum Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno. Zařazení pacienta s termickým poraněním do průzkumného šetření bylo omezeno pouze věkem – jednalo se o pacienty starší patnácti let. Další kritéria (např. pohlaví, rozsah postižení apod.) pro zařazení do průzkumného šetření nebyla stanovena, bylo však vždy (po konzultaci se staniční sestrou) přihlédnuto k aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta.

Ošetřovatelský proces u dítěte s popálením dolních končetin

Ouřadová M., Czudková I.

Popáleninové centrum, FN Ostrava

Kazuistika pojednává o dvouleté dívce, která byla hospitalizována v popáleninovém centru pro popálení dolních končetin na celkem 9 % TBSA II. stupně. Mechanismem úrazu bylo opaření zeleninovou polévkou.

Dítě bylo zpočátku hospitalizováno na JIP z důvodu protišokové infuzní terapie, kde došlo k prohloubení ploch na dorzech obou dolních končetin v rozsahu cca 2,5 % na IIb. stupeň. Po třech dnech hospitalizace bylo přeloženo na standardní oddělení v doprovodu matky.

Lokálně zpočátku užita léčba konzervativní s použitím antibakteriálních a epitelizačních prostředků. 14. den hospitalizace provedena v celkové anestezii nekrektomie a následně dermo-epidermální autotransplantace. Následné hojení bylo uspokojivé.

V průběhu hospitalizace nenastaly žádné větší komplikace, jen ojediněle se vyskytly mírné subfebrilie, v laboratorním vyšetření zaznamenána nižší hodnota hemoglobinu, která byla kompenzovaná medikamenty. 24. den byla dívka propuštěna domů a předána do následné ambulantní péče v rámci naší popáleninové ambulance.

Celá přednáška je doplněna fotodokumentací.

Následná péče o dítě po popálení dolních končetin, včetně navazující laserterapie

Petrová S.

Popáleninové centrum, FN Ostrava

Kazuistika navazuje na přednášku mé kolegyně Marcely Ouřadové. Dítě po ukončení léčby za hospitalizace bylo propuštěno do domácí péče a začalo docházet na pravidelné kontroly jizev do ambulance popáleninového centra a následně na ošetření cévním, poté erbiovým laserem. Po ošetření cévním laserem došlo k vyblednutí a změkčení jizvy. Po ošetření erbiovým laserem došlo k odpaření vrchní vrstvy kůže. Kůže pak byla postupně hladší. V současné době jsou jizvy ve výborném stavu, téměř s plným výbledem, hladké.

Intenzívna starostlivost o popálených pacientov s pridruženými ochoreniami – kazuistika

Tomečková S., Tóthová A., Beck J.

Klinika pre liečbu popálenín a rekonštrukčnú chirurgiu Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica, Slovensko

V prednáške sa zaoberáme kazuistikami popálených pacientov, ktorí majú aj dalšie pridružené ochorenia a poranenia, ktoré komplikujú ich liečbu, stažujú starostlivost, rekonvalescenciu a predlžujú ich hospitalizáciu a uzdravenie.

Cévní přístupy a ošetřovatelská péče u pacientů léčených eliminačními metodami

Tyllichová J., Balhar Z.

B. Braun Avitum, DS Bílovec

Naše přednáška pojednává o akutních a trvalých cévních přístupech dialyzovaných pacientů. Rozdělení, ošetřovatelská péče, komplikace cévních vstupů a sdělení našich poznatků a zkušeností.

Ošetřovatelský proces u dětí a dospělých při defektech vzniklých po  aplikaci paravenózní infuze

Jakubková E., Ševčíková M.

Popáleninové centrum, FN Ostrava

Cílem přednášky je nejprve obecný popis aplikace infuzí. Edukační prevence, stručný popis vzniklých komplikací při aplikaci paravenózní infuze. Následně pak popis ošetření vzniklého kožního defektu a celá ošetřovatelské péče. Na závěr přednášky prezentace dvou kazuistik, vypovídající o vzniku poranění, postupu léčby a vzniklé následky, doplněné fotodokumentací.

Ošetřovatelská kazuistika při elektrotraumatu

Kollarcziková M., Horešovská M.

Popáleninové centrum, FN Ostrava

Příčiny elektrotraumat, rozdělení, první pomoc, terapie a specifika ošetřovatelské péče. Ošetřovatelská kazuistika.

Syndrom z odnětí na pediatrickém JIRP

Bašková M., Pokorná P.

Klinika dětského a dorostového lékařství, VFN, Praha

Součástí komplexní péče o kriticky nemocné dítě je na jednotce intenzivní péče optimální sedace a léčba bolesti. Na našem oddělení je ročně hospitalizováno přibližně 280 dětských pacientů, z nichž je přibližně 150 novorozenců. Více než polovina hospitalizovaných pacientů vyžaduje ventilační podporu a různé jiné invazivní postupy. U některých pacientů vzniká v důsledku vysokých dávek sedativ a analgetik syndrom z odnětí po ukončení farmakologické léčby. Stupeň sedace a bolest hodnotíme v praxi pomocí COMFORT-B skóre u dětí a pomocí COMFORT-NEO u novorozenců. Syndrom z odnětí hodnotíme pomocí skórování SOS. Na JIRP je proškoleno 7 lékařů a asi 40 zdravotních sester. Zavedením uvedených skórování na oddělení (podařilo se asi u 95 % personálu) byla významně snížena spotřeba sedativ a analgetik. Na postupném zavádění skórování na naše oddělení se úspěšně systematicky pracuje a je užitečné při každodenní klinické praxi a lze jej vysvětlit rodičům.

Zvláštnosti ošetřovatelské péče u pacienta s popáleninami obličeje, krku a horních končetin

Švidrnochová H., Vrátná R.

Popáleninové centrum, FN Ostrava

Ošetřovatelská kazuistika je zaměřena na zvláštnosti ošetřovatelské péče u pacienta s popáleninami obličeje, krku a horních končetin při pracovním úrazu. Úraz vznikl ožehnutím při vzplanutí rozpouštědla.

Popáleniny způsobené kyselinou sírovou – kazuistika

Pavlíčková L., Vrátná R.

Popáleninové centrum, FN Ostrava

V naší přednášce seznámíme posluchače s popáleninovým traumatem jako celkem, zaměříme se na popáleniny vzniklé v důsledku působení kyseliny sírové a na kazuistice konkrétního pacienta znázorníme, co vše obnáší hojení takového zranění. Přiložíme i fotodokumentaci postižených míst těla, pro lepší představu a pochopení. Zmíníme i popáleniny v důsledku působení louhů na kůži. Rádi bychom, aby naše přednáška nejen poučila, ale zejména se stala výstrahou, že i běžné věci kolem nás mohou být velkou hrozbou našemu zdraví.

Diabetická noha – naše skúsenosti

Mikitová D., Babjáková S., Rusnáková J.

Klinika pre liečbu popálenín a rekonštrukčnú chirurgiu, Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica, Slovensko

V dnešnej dobe plnej stresu je choroba diabetes mellitus jedným z častých ochorení. Jej najčastejšou komplikáciou je syndróm diabetickej nohy. Naše pracovisko rieši rozsiahle defekty diabetickej nohy operačným spôsobom a terapiou kmeňových buniek. V predoperačnej príprave používame V.A.C. terapiu, v pooperačnej starostlivosti využívame aj podpornú liečbu v HBO.

Starostlivost a riešenie dekubitov na našom pracovisku

Kapturová H., Lengyel P., Tomková D.

Klinika pre liečbu popálenín a rekonštrukčnú chirurgiu, Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica, Slovensko

Vývojom medicínskeho prístrojového vybavenia prežíva viac pacientov po tažkých úrazoch a ochoreniach a tým pribúda viac rozsiahlych dekubitov, ktoré vyžadujú operačné riešenie. V našej prezentácii poukazujeme na náročnost predoperačnej prípravy, operačného výkonu a na dôležitost pooperačnej ošetrovatelskej a rehabilitačnej starostlivosti.

Jdu s děravou patou… mezioborová spolupráce při hojení rány – kazuistika

Krupová L., Mecková P.

Kožní oddělení, FN Ostrava

S léčbou chronických ran se setkáváme v každodenní praxi at už na pracovištích chirurgických či interních, v lůžkové či ambulantní péči. Chronická rána vzniká na podkladě různé etiologie. Vznik chronické rány je ve většině případů provázen přidruženými onemocněními či poruchami v lidském organismu. Zhojení rány pak vyžaduje komplexní spolupráci více specialistů. Mezioborová spolupráce je většinou hlavním klíčem k úspěchu.

Kazuistika

Pacient po ztrátovém poranění v oblasti levé paty v roce 2004, od roku 2005 defekty v oblasti laloku. V péči plastické chirurgie, kožního oddělení a následně popáleninového centra. Léčen zevními externy, vlhkou terapií, podtlakovou terapií a poté provedena dermoepidermální autotransplantace.

Závěr

Hojení rány vyžaduje individuální přístup k pacientovi, na jehož základě je možno stanovit optimální léčebný plán a tím snížit celkové náklady na léčbu a zároveň zlepšit kvalitu života pacienta.

Lyellův syndrom

Nováková R., Daňková M.

Popáleninové centrum, FN Ostrava

Lyellův syndrom je onemocnění s nejasnou příčinou a nejistou prognózou. Jedná se o toxickou epidermální nekrolýzu, syndrom opařené kůže. Je to forma exantému, který může postihnout až 100 % tělesného povrchu. Příčina vzniku není dost dobře objasněna, ale je obecná shoda názorů, že vzniká na imunologickém podkladě. Zpravidla se objevuje jako reakce na podání určitého léku. Část případů může být též infekční etiologie. Onemocnění má akutní začátek i průběh, je spojeno s vysokou mortalitou a morbiditou, častý je zde rozvoj sepse.

„Až budeš velkej, tak jí to vrátíš“

Stejskalová D., Jakubíčková E.

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno

Naše oddělení přijímá děti společně s doprovodem již mnoho let. Časy se však mění a chování lidí taktéž…

Přestože je naše oddělení malé, máme pouze tři pokoje s celkovým počtem devíti lůžek, snažíme se dopřát všem dětem možnost být hospitalizované společně s matkou, event. jiným členem rodiny. Všichni víme, jakým stresovým momentem je nejprve úraz dítěte a následně pak jeho hospitalizace. Toto se snažíme zmírnit společným pobytem na oddělení, byt mnohdy je to na úkor jejich soukromí a pohodlí vzhledem k velikosti našeho oddělení.

Poslední dobou však máme pocit, že požadavky a nároky, týkající se jejich pobytu na oddělení se neustále zvětšují. Po odeznění prvotního šoku z úrazu má mnoho rodičů pocit, že pouze oni mají problém a my jsme tady pro ně tím hromosvodem. Kromě toho, že rodiče nedodržují hygienické návyky, bezpečnost svých dětí, musíme si bohužel vyslechnout i nevhodné poznámky směrem k nám.

O tomto a ještě více budu hovořit ve své přednášce.

Komplexní fyzioterapie v léčbě popáleninového traumatu

Muroňová I.

Klinika léčebné rehabilitace, FN Ostrava

Cílem sdělení je přiblížit možnosti a prostředky, které má fyzioterapeut při terapii pacientů po rozsáhlých popáleninových traumatech a to nejen u dospělých, ale i dětí.

Součástí komplexní fyzioterapie jsou různé techniky (měkké techniky, RFT aj.), pomůcky (overbaly, gymnabaly, balanční plochy, Redcord aj.), přístroje (elektroterapie, lymfodrenáže, motodlahy aj.) a další prostředky (kineziotejping, ortézy, dlahy aj.), které terapeut používá pro zajištění kvalitní péče a následně zařazení člověka do běžného a plnohodnotného života.

Péče o jizvy – nedílná součást popáleninového traumatu

Unucková S., Čermínová N., Klosová H.

Popáleninové centrum, FN Ostrava

Sdělení se zabývá hodnocením jizev pomocí subjektivních a objektivních metod, jejich rozdělením a prevencí vzniku problematických jizev. Cílem přednášky je podat přehled o jednotlivých metodách, technikách a režimových opatřeních, které vedou k uspokojivému vzhledu jizev.

Rehabilitace u popálených pacientů v intenzivní péči

Vítková D., Plešková L., Buryšková D.

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno

Proces rehabilitace sleduje cíl, kterým je pomoci jednotlivci dosáhnout nejvyšší možnou úroveň nezávislosti a kvality života. Cílem příspěvku je poukázat na specifika při rehabilitaci popálených pacientů a zdůraznit důležitost a potřebu rehabilitačního ošetřování v průběhu léčby. Využívané metody rehabilitačního ošetřování a rozdělení činnosti mezi fyzioterapeuty a zdravotní sestry.

Hluboké popáleniny II.b a III. stupně mají často za následek nepříznivý průběh jizvení se vznikem hlubokých jizevnatých pruhů omezující pohyblivost velkých kloubů a vznik nepravidelných, hypertrofických jizev se sklonem k pozdním rozpadům. Rehabilitace fyzická je zaměřena na maximální udržení rozsahu pohyblivosti, zachování svalstva za použití individuálních pomůcek a zabránění vzniku hypertrofických jizev. Rehabilitace psychická se zabývá reintegrací popáleného pacienta do běžného života po úraze. Při ošetřování je nutné zahájit hned po úraze časnou rehabilitaci. Hlavní náplní jsou dechová cvičení, polohování a masáž. Pozdní rehabilitace se uplatňuje po dohojení popálených ploch a epitelizaci odběrových ploch. Využívá speciálních technik mezi, které patří dlahování, tlaková léčba, polohování, aktivní cvičení a následné ošetřování zhojených ploch.

Více o dané problematice sdělíme v naší prezentaci.

Bazální stimulace u popáleninových stavů

Sroková L., Brezničanová L.

Popáleninové centrum, FN Ostrava

Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Důležitou složkou bazální stimulace je verbální doprovod. Základní prvky konceptu jsou: vnímání, pohyb a komunikace. V konceptu bazální stimulace podporujeme: stimulaci vnímání vlastního těla, umožnění vnímání okolního světa, zlepšení funkcí organismu, respekt autonomie člověka. Uplatňuje se v péči o děti a dospělé s těžkými změnami v oblasti smyslového vnímání, klienty v komatózních stavech, seniory s demencí, hospicové péči, v neonatologické intenzivní péči. Součástí přednášky bude také kazuistika.

POSTEROVÁ SEKCE

Ošetrovatelská starostlivost pri laserovej liposukcii – mílniky úspešného výsledku

Rusnáková J., Baran M., Kapturová H., Lengyel P.

Klinika pre liečbu popálenín a rekonštrukčnú chirurgiu, Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica, Slovensko

Laserová liposukcia v spektre liposukčných metód patrí k najnovším technikám menej zatažujúcim klienta a poskytujúcim lepší výsledok pri zákroku na odstránenie lokalizovanej adipozity. Samotné prevedenie výkonu nie je ale jediným bodom úspešného estetického výsledku. Ošetrovatelská starostlivost pred, v priebehu a po zákroku je nedielnou súčastou komplexného prístupu k pacientovi a len vzájomným previazaním každej zložky multimodálneho prístupu je možné docielit klientom očakávaný a plastický tím uspokojujúci estetický výsledok.


Štítky
Chirurgia všeobecná Sestra Domáca starostlivosť
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa