Hojení ran - Informácie o časopise

Nezávislý, recenzovaný časopis Hojení ran vychází s podporou České společnosti pro léčbu rány.

ISSN 1802-6400

Registrační číslo MK E 17588

Vydává:

Nakladatelství GEUM, s.r.o.

IČO: 27520218

Redakční rada

Šéfredaktor:

Mgr. Karel Vízner

e-mail: KarelVizner@geum.org

Odborná redaktorka:

Klára Krupičková

e-mail: krupickova@geum.org

Redakční rada:

prim. MUDr. Ludomír Brož

prim. MUDr. Ivo Bureš

prim. MUDr. Dominika Diamantová

MUDr. Vladimíra Fejfarová

prim. MUDr. Milada Franců, Ph.D.

Božena Jelínková

Mgr. Markéta Koutná

Anna Kulakovská

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Marie Melicharová

PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.

prof. MUDr. Luboš Sobotka, Ph.D.

prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.

MUDr. Jan Stryja

Bc. Lenka Šeflová

Zdeňka Šemberová

doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.

Redakce

Šéfredaktor:

Mgr. Karel Vízner
e-mail: KarelVizner@geum.org

Odborná redaktorka:

Klára Krupičková
e-mail: krupickova@geum.org

Inzertní oddělení:

Dagmar Kaprálová
tel.: +420 604 935 365
e-mail: kapr@geum.org

Zástupce vydavatele:

Mgr. Kamila Víznerová

Předplatné

Roční předplatné – 4 čísla a případná suplementa – v ČR 200 Kč, v SR 8 €.

Distribuci provádí pověřená společnost.

Pokyny pro autory a recenzenty

Publikované články

 1. Časopis Hojení ran publikuje přehledové práce, originální články a kazuistiky z oboru hojení ran. Jde o mezioborovou problematiku, redakce tedy přijímá práce zabývající se hojením ran z různých úhlů pohledu.
 2. Všechny odborné práce jsou recenzovány. 
 3. Vítány jsou zejména práce se zaměřením na:
  • a. diagnostiku
  • b. terapeutické postupy, a to i dílčí
  • c. farmakoterapii a práce o zdravotnických materiálech určených k hojení ran
  • d. zprávy o originálním výzkumu
  • e. komentáře významných zahraničních studií 
  • f. kazuistiky
  • g. práce s hraniční problematikou (výživa, vliv metabolických aj. onemocnění atd.)
  • h. novinky a aktuality
  • i. v případě domluvy s redakcí jsou vítány i další typy příspěvků

Texty

 1. Redakce přijímá texty v českém nebo slovenském jazyce. Článek by měl být napsán v souladu s pravidly českého, resp. slovenského pravopisu.
 2. Texty zasílejte v elektronické podobě nejlépe e-mailem, ev. na disketě, CD-R, vytvořené v textovém editoru Microsoft Word. Soubory vytvořené v jiných textových editorech je třeba konzultovat s redakcí.
 3. Maximální ani minimální délka textu není stanovena, optimální je rozsah 2–4 normostran textu.
 4. Za normostranu textu je redakcí zvolena norma 2400 znaků včetně mezer, není potřeba text nijak formátovat na strany, řádky apod., jde jen o počet znaků pro výpočet rozsahu.  
 5. V textu nepoužívejte rámečky, makra ani další grafické prvky, neprovádějte grafickou úpravu textu (nepoužívejte různé styly), text zarovnávejte pouze vlevo.
 6. Klávesou ENTER oddělujte pouze celé odstavce, nikoli jednotlivé řádky.
 7. Nepoužívejte podtržený text, nepoužívejte text s proloženými mezerami mezi p í s m e n y. Používejte kulaté závorky (nenahrazujte je lomítkem), nepište velká PÍSMENA v nadpisech. Nepoužívejte místo nuly písmeno "O" a namísto jedničky písmeno "l" (malé el). 
 8. Speciální symboly, řecká písmena, horní a dolní indexy je třeba vyznačit nebo na ně upozornit na konci textu, případně dodat také tištěnou podobu textu a napsat je ručně na okraj textu (neobsahuje-li je znaková sada vašeho PC). 
 9. V případě použití zkratek je třeba jejich vysvětlení při prvním použití, event. vyhotovit jejich seznam a vysvětlení. Uvádějte důsledně k veličinám i jejich jednotky (např. mmol/l, µg/l, mmHg, kg/m2 apod.).
 10. Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné stylistické a formální úpravy (například graficky vhodné zkrácení titulku, rozčlenění dlouhého textu mezititulkem, vyplývajícím z kontextu článku, nebo zkrácením). Nevyžádané rukopisy a přílohy se nevracejí.

Grafy, obrázky, tabulky, schémata

 1. Obrázky přijímáme v tištěné podobě jako kvalitní černobílé i barevné fotografie nebo v elektronické podobě. Ideální velikost obrázku (podkladu) je 13 x 18 cm, u obrázků je nutno počítat s tím, že budou zmenšeny podle sazby textu. Každý obrázek je třeba označit číslem, názvem, případně komentářem (v textu práce). Pojmenování (číslování) zaslaných obrázků musí souhlasit s textovým označením v práci.
 2. Obrazovou dokumentaci v elektronické podobě přijímáme jako samostatné soubory ve formátech TIFF nebo JPG ve vysoké kvalitě (vysokém rozlišení). Z důvodu snížené kvality nelze použít k tisku formát GIF.
 3. Obrazovou dokumentaci vracíme na vyžádání.
 4. U obrázků je potřeba vyznačit autorství, není možno zařadit obrázky, ke kterým autoři článku nemají autorská práva. V případě fotografie identifikovatelné osoby (obličej apod.), je třeba souhlasu fotografované osoby k publikaci obrázku.

Doporučená struktura článku (orientačně)

 1. Struktura článku/kazuistiky
  • a. Název článku/kazuistiky, jména autorů a jejich pracoviště. Podle editorského standardu nejsou akademické tituly v textu uváděny.
  • b. Souhrn. Každý článek musí obsahovat český souhrn včetně 3–8 klíčových slov. Souhrn práce by měl zahrnout ve zkrácené podobě její cíl, výsledky a závěry. Překlad souhrnu do anglického jazyka zajistí redakce (uvítáme váš překlad klíčových slov, není však nezbytný).
  • c. Úvod, jež by měl zahrnovat také metodiku práce.
  • d. Vlastní práce (výsledky, kazuistika...).
  • e. Diskuse a závěr.
  • f. Literatura (citační norma viz níže).
  • g. Kontakt. Kontakt by měl obsahovat jméno a příjmení prvního z autorů vč. akademických titulů, adresu jeho pracoviště a případně i e-mail.
  • h. V případě delších textů doporučujeme práci členit vhodnými mezititulky v částech úvod, vlastní práce.
  • i. V opodstatněných případech je možné tuto doporučenou strukturu práce nedodržet.
 2. Literatura by měla obsahovat jen základní nebo použité prameny.
  Citační norma nakladatelství GEUM je:
  • a. pro časopisy: Příjmení, J. Název práce. Název časopisu 3, č. 1: 15–23, 2002. (Název časopisu a jeho ročník, číslo časopisu: čísla stran, rok vydání.)
  • b. pro knihy: Příjmení, J. Název knihy. Místo vydání: Nakladatelství, rok vydání.
  • c. Seznam literatury bude redakcí řazen podle příjmení autorů, nebude číslován. Odkazy na literaturu v textu provádějte odkazem v závorce zahrnujícím příjmení prvního autora (ev. s dodatkem et al., pokud je autorů více) a rok publikace, např. "text text (Příjmení rok) text text."

Autorský honorář a právní ustanovení

 1. Autorský honorář je dle ceníku nakladatelství vyplácen na účet nebo adresu prvního z autorů. Podmínkou proplacení je uzavření autorské smlouvy a uvedení potřebných údajů.
 2. Autor(ři) musí vlastnit autorská práva (být autorem nebo mít svolení) i ke všem předaným přílohám článku – kazuistiky (obrázky).
 3. Autorský honorář je standardně 200 Kč/redakční normostranu textu, maximální honorář činí 4.500 Kč. Dle zákona je u honorářů do výše 7000 Kč rovnou stržena srážková daň 15 %. Recenzní honorář je 30 Kč/redakční normostranu textu, maximální recenzní honorář činí 200 Kč.
 4. První autor obdrží 5 kusů autorských výtisků.

Kontakt

V případě jakýchkoliv nejasností či problémů redakce uvítá Vaše dotazy, připomínky a žádosti.

Rukopisy zasílejte na adresu redakce:

Poštovní adresa: Nakladatelství GEUM, s.r.o., Nádražní 66, 513 01 Semily
e-mail: geum@geum.org

šéfredaktor: Mgr. Karel Vízner – e-mail: karelvizner@geum.org; tel.: 721 639 079

Kontakt

Nakladatelství GEUM, s.r.o.
Nádražní 66
513 01 Semily
tel./fax: +420 481 312 858
e-mail: geum@geum.org

Inzertní oddělení:

Dagmar Kaprálová
tel.: +420 604 935 365
e-mail: kapr@geum.org
www.geum.org/hojeni

Zástupce vydavatele:

Mgr. Kamila Víznerová

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa