MUDr. Sylvia Dražilová (1972)


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2014; 68(2): 170-171
Kategorie: Diskuzní fórum

Úspešne absolvovala LF UK v Bratislave v roku 1997 s priemerom 1,0. Od roku 1998 pracuje na Internom oddelení Nemocnice Poprad, a.s. V roku 2001 absolvovala atestáciu z vnútorného lekárstva 1. stupňa, v roku 2006 atestáciu z gastroenterológie, v roku 2009 atestáciu z hepatológie a v roku 2013 európsku atestáciu z vnútorného lekárstva. V rokoch 2008–2010 pracovala ako zástupkyňa primára interného oddelenia, od roku 2010 pôsobí vo funkcii primára interného oddelenia. Je vedúcou pracoviska pre liečbu chronických vírusových hepatitíd. Od roku 2009 je študentkou externej formy doktorandského štúdia na UPJŠ LF v Košiciach. Je autorkou ôsmich prác v karentovaných časopisoch, v dvoch prácach ako prvá autorka. Je členkou Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti, Slovenskej hepatologickej spoločnosti, Slovenskej internistickej spoločnosti a členkou výboru Spolku spišských lekárov SLS. Od roku 2013 je krajským odborníkom v odbore hepatológia pre Prešovský kraj. Odborne sa najviac zaujíma o problematiku chronických vírusových hepatitíd, portálnej hypertenzie a hepatocelulárneho karcinómu.

1. Co nejvíce oceňujete na Slovenské gastroenterologické/hepatologické odborné společnosti?

Slovenská gastroenterologická spoločnosť a Slovenská hepatologická spoločnosť odborne zastrešujú gastroenterológov a hepatológov. Oceňujem odborné podujatia, ktoré obidve spoločnosti organizujú: Gastrofórum, Májové hepatologické dni, České a slovenské endoskopické dni, Vráblikov deň onkologickej gastroenterológie, Hildebrandove Bardejovské gastroenterologické dni, monotematické konferencie a iné. V rámci týchto podujatí môžu prezentovať svoje výsledky nielen skúsení gastroenterológovia a hepatológovia, ale aj mladí elévovia v tomto odbore. Oceňujem aj časopis Gastroenterologie a hepatologie, v rámci ktorého sú publikované prehľadové aj originálne práce z gastroenterológie a hepatológie, dnes ešte viac ako v minulosti totiž platí „publish or perish“. Obidve spoločnosti vydávajú odborné odporučenia, ktoré nám uľah­čujú prácu hlavne v oblastiach, ktorým sa prioritne nevenujeme. Veľmi si cením priateľskú atmosféru, ktorá panuje v oboch spoločnostiach, v mojich hepatologických aj gastroenterologických začiatkoch mi nezištne pomohli viacerí skúsenejší kolegovia. Slovenská hepatologická spoločnosť SLS organizuje pre mladých hepatológov Letnú školu hepatológie. Zúčastnila som sa jej pred niekoľkými rokmi a získala som tam veľa praktických poznatkov, ktoré som využila pri práci s pacientom, ale aj veľa priateľov z radov hepatológov.

2. Kde spatřujete největší rezervy v činnosti této společnosti?

Hlavné rezervy slovenskej hepatológie a gastroenterológie nie sú ani tak v organizácii činnosti obidvoch odborných spoločností, ako v „podvýživenosti“ obidvoch odborov. Značné rezervy sú v technickom vybavení lôžkových oddelení a kliník, to by sa malo určite zlepšiť čo najskôr. Veľké rezervy sú v „centralizácii“ špeciálnej zdravotnej starostlivosti, kde nie sú presne určené akreditačné kritériá. Zlepšiť by sa mala kooperácia medzi klinickými pracoviskami a ambulantnou sférou, v našich podmienkach chýbajú lokálne semináre a stretnutia špecialistov, kde by boli prediskutovaní pacienti s nejasnou diagnózou. Veľké rezervy sú aj v organizácii klinického výskumu.

3. Pokud byste byla členem výboru odborné společnosti, jaké změny byste prosazovala?

Presadzovala by som užšiu spoluprácu výborov obidvoch odborných spoločností s klinickými lôžkovými pracoviskami, ale aj s ambulantnou sférou či už privátnou alebo štátnou. Je nutné vypracovať odporučenia na manažment viacerých hepatologických a gastroenterologických chorôb, ktoré by zahŕňali nielen novopublikované údaje z vedeckej literatúry, ale aj naše ekonomické možnosti. Navrhla by som vypracovanie presných kritérií, ktoré bude potrebné splniť, aby pracovisko mohlo liečiť určité druhy chorôb (biologická liečba pri nešpecifických zápaloch čreva, liečba novými molekulami pri chronických vírusových hepatitídach, komplexná liečba hepatocelulárneho karcinómu, komplexný manažment portálnej hypertenzie apod.). Presadzovala by som užšiu spoluprácu oboch odborných spoločností, ako aj spoluprácu s európskymi odbornými spoločnosťami. Zasadila by som sa za vznik národných registrov častých chorôb (chronické vírusové hepatitídy, nešpecifické črevné zápaly, cirhóza pečene a pod.) a ich prepojenie s počítačovými systémami nemocníc a ambulancií. Presadzovala by som multicentrickú vedeckú spoluprácu, pričom do tejto spolupráce by mali byť inkorporované nielen kliniky, ale aj lôžkové oddelenia nemocníc s orientáciou na gastroenterológiu a hepatológiu a ambulantné gastroenterologické a hepatologické pracoviská. Príkladom, že spolupráca viacerých pracovísk z rôznych odborov môže fungovať aj na Slovensku, bola štúdia HEPAMETA, na ktorej som mala možnosť participovať aj ja. V publikácii multicentrických dát z hepatológie a gastroenterológie máme na Slovensku obrovské rezervy, preto si myslím, že organizáciu klinického výskumu by mal v rámci výboru koordinovať člen výboru so skú­senosťami s organizáciou klinického výskumu a s odbornými kontaktmi na princi­piálnych klinických ­vedeckých pracovníkov v zahraničí.

4. Jaký je Váš názor na odbornou úroveň domácí gastroenterologie/hepatologie v mezinárodním srovnání?

Myslím si, že hlavne ambulantná gastroenterológia a hepatológia má na Slovensku slušnú medzinárodnú úroveň. Máme dostatok erudovaných špecialistov v oboch odboroch, pričom úroveň hepatológie vzrástla po zavedení špecializačnej atestácie z tohto odboru. Gastroenterologické aj hepatologické vyšetrenia sú dobre dostupné pre pacientov a čakacie časy na vyšetrenia sú pomerne krátke. Rezervy sú v špecializovanej starostlivosti, mnohé vyšetrenia a terapeutické zákroky (napr. endosonografické vyšetrenie GIT, terapeutická endoskopia, meranie HVPG, TIPS, TACE apod.) sú často centralizované na malý počet pracovísk a nie sú vždy dostupné pre pacientov z periférie. Veľké rezervy sú v prezentovaní údajov z gastroenterologickej a hepatologickej klinickej praxe na medzinárodných konferenciách a v renomovaných zahraničných časopisoch, keď aj tu sme v poslednom čase zaregistrovali určité zlepšenie.


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná
Článek Oznámení
Článek Omluva
Článek Kvíz

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2014 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa