Gastroenterologie a hepatologie - Informácie o časopise

Gastroenterologie a hepatologie je oficiální časopis České gastroenterologické společnosti ČLS JEP, Slovenské gastroenterologické společnosti a Slovenské hepatologické společnosti. Tento odborný nadnárodní časopis je určen gastroenterologům, hepatologům, internistům a specialistům dalších oborů medicíny. Optimálním způsobem informuje specialisty a zainteresované praktické lékaře.
Časopis je veden prestižní redakční radou, má vysoký kredit díky recenzovaným textům.

Časopis je indexován v databázích Scopus, Chemical Titles, Excerpta Medica/Embase, Chemical Abstracts, INIS Atomindex, Food Science and Technology Abstracts, Bibliographia medica čechoslovaca, Index Copernicus.

Zkratka pro citování: Gastroent Hepatol
Jazyk periodika: čeština, slovenština, angličtina
ISSN: 1804-7874
ISSN pro on-line přístup 1804-803X

Redakční rada

Vedoucí redaktor (Editor-in-Chief)

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I.V.F. a.s.
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
milan.lukas@email.cz

Zástupce vedoucího redaktora pro Slovenskou republiku (Editor for Slovak Republic)

doc. MUDr. Tomaš Koller, Ph.D.V. interná klinika LF UK a UN
Bratislava
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
koller.tomas@gmail.com

Redakční rada (Editorial Board)

Vladimír Mařík, MD
Hospital Ceske Budejovice
České Budějovice, Czech Republic
E-mail: marik@vmarik.eu

Martin Paciorek, MD, MBA
University Hospital Ostrava
Ostrava, Czech Republic
E-mail: martin.paciorek@fno.cz

Alena Schmoranzová, MD
Department of Hand Surgery and Plastic Surgery
Vysoké nad Jizerou, Czech Republic
E-mail: alena.schmoranzova@seznam.cz

Bohumil Zálešák, MD, PhD
University Hospital and Palacky University Olomouc
Olomouc, Czech Republic
E-mail: bzalesak@gmail.com

MUDr. Peter Bánovčin, PhD.
doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.
prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
prof. MUDr. Martin Fried, CSc.
prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.
MUDr. Kristýna Zárubová
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
MUDr. Eduard Veseliny, PhD.

Mezinárodní redakční rada (International Editorial Board)

Prof. Lars Aabakken, MD, PhD
Professor of Medicine,
Chief of GI endoscopy
Oslo University Hospital Rikshospitalet
Oslo, Norway
Peter Doyle Higgins, MD, PhD
Associate Professor
Department of Internal medicine,
Gastroenterology
University of Michigan, USA
Peter Laszlo Lakatos, MD, PhD
Associate Professor, director of the IBD Centre
at McGill University, MUHC,
845 Sherbrooke Street West,
Montreal, Quebec, Canada.
Prof. David Lieberman
Professor of Medicine and Chief
of the Division of gastroenterology
Oregon Health & Science University
Portland, Oregon, USA
Prof. Jong-Ho Moon, MD, PhD
Professor of Medicine
School of Medicine,
SoonChunHyang University
Bucheon/Seoul, Korea
Prof. Walter Reinisch, MD
Professor of Medicine
Department of Internal medicine,
Gastroenterology
McMaster University
Hamilton, Ontario, Canada
Florian Rieder, MD
Department of Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
Digestive Disease and Surgery Institute
Department of Pathobiology
Lerner Research Institute
Cleveland Clinic Foundation
Cleveland, Ohio, USA
Prof. Vincenzo Stanghellini
Professor of Medicine
Department of Medical and surgical science
University of Bologna, Italy
Prof. Jerome D. Waye, MD
Professor of Medicine
Director of Endoscopic Education
Icahn School of Medicine
Mount Sinai, New York, USA

Předplatné

Celoroční předplatné pro Českou republiku 600 Kč

Distributor: MailFinish a.s., oddělení předplatné
Do Čertous 2760/10, 193 00 Praha
e-mail: predplatne@mailfinish.cz
telefon: +420 720 823 388

Celoroční předplatné pro Slovenskou republiku 28,20 €

Distributor: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Oddelenie inej formy predaja
P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3, SK
e-mail: predplatne@mpkapa.eu
tel: +421 800 188 826

www.ipredplante.sk

Více informací adrese: predplatne@carecomm.cz

Pokyny pro autory

Pokyny pro autory

Obecné informace
Gastroenterologie a hepatologie (GH) přijímá články v češtině, slovenštině a v angličtině, a to v elektronické podobě ve formátu .doc nebo .rtf. Články by měly být původní a obsahovat jinde nepublikované skutečnosti. Autoři je vkládají prostřednictvím online redakčního systému dostupného na adrese http://redakce.ambitmedia.cz/gh.
Každý rukopis (vyjma zpráv, sdělení, recenzí a korespondence) je hodnocen v recenzním řízení (peer review), přičemž se zachovává oboustranná anonymita (autor však může navrhnout tři oponenty své práce).
Autoři před konečným tiskem obdrží z nakladatelství článek v PDF ke korektuře chyb. Je třeba bezpodmínečně dodržet termín vrácení autorské korektury určený odpovědným redaktorem pro každé číslo.

Příprava příspěvku
1. Název příspěvku/Title
Obsahuje stručný a výstižný název práce v českém/slovenském a anglickém jazyce.
 
2. Souhrn/Summary
Souhrn je vyžadován pouze u původní, přehledové práce a kazuistiky, a to v rozsahu 180–300 slov v českém/slovenském a anglickém jazyce. Je členěn na tyto části: a) Východiska/Backgrounds nebo Úvod/Introduction, b) Materiál a metody/Materials and Methods nebo Soubor pacientů a metody/Patients and Methods, u přehledových článků Cíl/Purpose, u kazuistik Pozorování/Observation nebo Případ/Case, c) Výsledky (původní práce), d) Závěr.
Přípravě souhrnu věnujte obzvlášť velkou pozornost. Vzhledem ke snaze dostat časopis do databáze PubMed® je souhrn Vašeho článku stěžejní a často rozhoduje o tom, zda si čtenář přečte článek celý.
 
3. Klíčová slova/Key words
Autor zadává 3–8 klíčových slov, z toho min. tři klíčová slova nejlépe vystihující problematiku a obsah Vašeho příspěvku vybírá z databáze klíčových slov Medical Subject Headings (MeSH) (https: //meshb.nlm.nih.gov) a jejich českého ekvivalentu MeSH-CZ (http://www.medvik.cz). Doporučujeme Vám, abyste česká klíčová slova vybírali až poté, co budete mít určena anglická klíčová slova (key words).
 
4. Vlastní text rukopisu/Manuscript
Uspořádaný a výstižný text rukopisu pište v jednoduchém řádkování.
Text by měl být zpracován pomocí běžného textového editoru, doporučené písmo:Times New Roman, 12 bodů. Text formátujte pouze pomocí zabudovaných funkcí textového editoru, např. „Tučné“, „Kurzíva“ apod.
Maximální rozsah pro kazuistiky je omezen na 5 stran (s možností 5 různých příloh nad rámec textu), ostatní rukopisy na 3 strany (s použitím pouze 1 fotografie či tabulky).  Původní a přehledové práce nemají rozsah rukopisu omezen, rukopis původní práce musí být opět členěn na: a) Východiska nebo Úvod, b) Materiál a metody nebo Soubor pacientů a metody, c) Výsledky, d) Diskuze, e) Závěr. Rukopis přehledové práce a kazuistiky nemusí mít závazné vnitřní členění, doporučujeme ho však uvést Úvodem a dále rozčlenit do logických kapitol.
Text musí obsahovat odkazy na případné grafy, obrázky, fotografie či tabulky, a to v následující podobě: (graf 1), (obr. 1), (tab. 1). V textu rukopisu uvádějte citace jednotně, a to arabskými číslicemi v hranaté závorce, seřazené v návazném pořadí [1]. Nestandardní zkratky vysvětlete již při prvním po užití. Při psaní textu neukončujte každý jeho řádek Enterem, nezaměňujte písmeno „O“ s číslicí „0“, stejně tak písmeno „I“ s číslicí „1“ apod.
 
5. Poděkování/Acknowledgements
Uveďte případné poděkování spolupracovníkům, kteří nejsou mezi spoluautory příspěvku.
 
6. Literatura/References
Citovány by měly být pouze práce v bezprostřední souvislosti s publikovanou prací. Úprava bibliografických referencí vychází z normy ISO 690 a přizpůsobuje se formátu citací v databázi MEDLINE/PubMed®. Citace seřaďte ve vzestupném číselném pořadí, které se musí shodovat s pořadím citace v textu. V citaci uvádějte první tři autory a následně použijte zkratku „et al“. Na konci citace označte stránky. Práce v tisku a/nebo odeslané k publikaci mohou být zahrnuty do seznamu citací jako „In press“.
Redakce doporučuje, aby v citacích byly uvedeny české a slovenské práce zabývající se danou tematikou. Jejich přehled nabízí databáze BMČ Národní lékařské knihovny. Zároveň redakční rada žádá autory, aby také citovali články uveřejněné v GH. Citovanost prací z GH je uznáním odborné úrovně tohoto časopisu.
 
Příklady formátu citací
Vočka M, Petruželka L. Zařazení režimu FOLFIRINOX do algoritmu léčby metastazujícího karcinomu slinivky břišní – první zkušenosti. Gastroent Hepatol 2014; 68 (5): 436–440. doi: 10.14735/amgh2014436.
Adam Z, Tomíška M, Vorlíček J. Další primárně kožní lymfomy. In: Adam Z, Vorlíček J. Hematologie II. 1. vyd. Praha: Grada 2001: 303–310.
Taylor SC, David JN. Acne and Rosacea: a closer look at skin of color. [online]. Available from: http: //www.medscape.org/viewarticle/770773.
 
7. Přílohy
Přílohy číslujte v pořadí, v jakém jsou citovány v textu. Obrázky je třeba dodat v potřebné tiskové kvalitě v min. rozlišení 600 dpi, a to v min. šířce 1 500 pixelů.
Tabulky je třeba vytvořit pomocí MS Word či MS Excel. Grafy a schémata je třeba dodat v editovatelné podobě (MS Excel), vč. zdrojových dat. Grafické soubory vytvořené pomocí statistických programů (např. Statsoft STATISTICA aj.) zasílejte v běžných vektorových formátech (např..emf,.wmf,.svg apod.), nikoli ve formátu.doc.
Popisy příloh musí být uvedeny jak v českém/slovenském, tak anglickém jazyce. Pokud byly k popisu částí obrázku použity symboly, šipky, číslice nebo písmena, vysvětlete je v legendě.
 

Vkládání příspěvku do Open Journal System (OJS)
Na webové stránce časopisu www.csgh.infonajdete záložku OJS. Kliknutím na tento odkaz budete odkázáni na stránky redakčního systému.
Pokud se v tomto systému nacházíte poprvé, klikněte na horní liště na pole Registrace (http: //redakce.ambitmedia.cz/index.php/gh/login). Systém Vás dále navede, zvolíte si uživatelské jméno a heslo a vyplníte další požadované informace. Pokud jste již v systému zaregistrovaní, zvolte na horní liště pole Přihlášení. Po přihlášení do systému můžete vkládat texty a sledovat jejich další postup (zda a kdy byl text odeslán na recenzi, vyjádření recenzenta a šéfredaktora apod.). Zaregistrujte se, prosím, nejen jako autor, ale také jako recenzent, můžete se tak podílet na recenzích pro časopis.
Po přihlášení se otevře stránka s názvem Uživatel, odkud je možné kliknout na link „Nový příspěvek“.
 
1. Zahájení příspěvku
Zvolte vhodnou sekci pro příspěvek (např. kazuistika), jazyk příspěvku a potvrďte zaškrtnutím pěti prohlášení nezbytných pro přijetí článku do procesu. Klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat.
 
2. Nahrání příspěvku
V tomto kroku nahrajte do systému soubor, který obsahuje pouze název a vlastní textVašeho příspěvku (neobsahuje jména autorů a jejich pracovišť, souhrn ani klíčová slova). Ke vložení těchto údajů budete systémem vyzváni později. Jména autorů zde nesmí být uvedena proto, aby byla zajištěna anonymnost následného recenzního řízení. Doporučujeme také ve „Vlastnostech“ postupovaného dokumentu vymazat jméno tvůrce dokumentu.
Na této stránce vyberte soubor z Vašeho počítače a nahrajte ho do systému a klikněte na „Uložit a pokračovat“.
 
3. Vložení informací o příspěvku
Vyplňte informace o autorovi. Po vyplnění prvního autora je možné přidat další autory kliknutím na tlačítko Přidat spoluautora. Určete, který z autorů bude tzv. hlavním kontaktem, tj. korespondenčním autorem.
Vyplňte pole Střet zájmů. Pravidla upravující střet zájmů automaticky generují větu „V souvislosti s předmětem práce nemám střet zájmu.“ Pokud tomu tak není, vyplňte, prosím, o jaký střet zájmů se jedná.
Až poté se do systému samostatně vkládají: stručný a výstižný název práce, souhrn o rozsahu 180–300 slov a klíčová slova. Po změně jazyka formuláře na English je požadováno také anglické znění názvu práce (Title), abstraktu a klíčových slov (key words). Postup viz výše.
 
4. Nahrání příloh
V tomto kroku můžete stejným postupem jako při nahrávání textu článku vložit tabulky, grafy, obrázky či schémata (v editovatelné podobě).
 
5. Potvrzení příspěvku
Klikněte na Dokončit příspěvek. Autor, kterého jste ve 3. kroku označili jako korespondenčního autora, obdrží e-mailem oznámení o vložení příspěvku a bude moci po přihlášení na stránky časopisu sledovat postup příspěvku redakčním řízením.
V tomto kroku je také možné přidat komentář pro editora.
 
Závěrem
Podrobnější pokyny pro autory naleznete na webové stránce http://redakce.ambitmedia.cz/index.php/gh/about/submis­sions#authorGuidelines.

Adresa vedoucího redaktora:
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE Lighthouse a 1. LF UK
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
milan.lukas@email.cz

Kontakt

Vydavatel:

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2
e-mail: cls@cls.cz

Nakladatel:

Care Comm s.r.o.
Klicperova 604/8
150 00 Praha 5
e-mail: info@carecomm.cz
www.carecomm.cz
IČO: 091 40 549
DIČ: CZ09140549

Vedoucí redaktor:

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
milan.lukas@email.cz

Odpovědná redaktorka:

Ing. Kateřina Michnová
Katerina.michnova@carecomm.cz

Inzerce

Jan Laitl
Jan.laitl@carecomm.cz
733 675 008

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa