Report of 12th Slovak-Czech IBD day in Nitra


Autoři: M. Greguš
Působiště autorů: Gastroenterologické a hepatologické centrum Nitra, V. interná klinika LF UK a Univerzitná nemocnica Bratislava
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2013; 67(6): 506-507
Kategorie: Různé: zprávy z akcí

V priestoroch štúdia divadla Andreja Bagara v Nitre sa 26. apríla 2013 uskutočnil 12. ročník IBD dňa v Nitre s medzi­národnou účasťou. Ide o spoločnú akciu slovenskej a českej pracovnej skupiny pre nešpecifické črevné zápalové ochorenia. Organizátorom podujatia je Gastroenterologické a hepato­logické centrum Nitra a V. interná klinika LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava, Ružinov.

V úvode hlavný organizátor podujatia, primár Miloš Greguš charakterizoval tento endoskopický workshop spojený s live demonštráciami ako špecifický, pretože dáva veľký priestor na diskusiu riešením prípadov z klinickej praxe. Spoluorganizátor slo­vensko-českého gastro­enterologického dňa prof. Milan Lukáš z Prahy vo svojom príhovore zdôraznil úroveň a prestíž tohto podujatia, ktoré je veľmi dobre vnímané i v Českej republike. Po­ukázal na fakt, že 1. stretnutie v apríli 2001 v Nitre bolo stimulom pre vznik slovenskej pracovnej skupiny pre IBD. Prestíž tohto mítingu zvýrazňuje aj každoročná účasť zahraničných speakerov. Zvlášť ocenil pravidelnú účasť prof. Petera Lászla Lakatosa z Budapešti, ktorý je medzinárodne uznávaným odborníkom.

M. Greguš a M. Lukáš při zahájení sympozia.
Fig. 1. M. Gregus and M. Lukas at the symposium opening.
Obr. 1. M. Greguš a M. Lukáš při zahájení sympozia. Fig. 1. M. Gregus and M. Lukas at the symposium opening.

Podujatie poctil svojou prítomnosťou prezident Slovenskej gastroentero­logickej spoločnosti prof. Peter Mlkvý, ktorý označil pracovnú skupinu pre IBD pri SGS za najaktívnejšiu, ocenil jej neutíchajúci entuziazmus a poďakoval organizátorom podujatia za odborne perfektne pripravenú akciu.

Prednosta V. internej kliniky UN Bratislava prof. Juraj Payer vo svojom príhovore poukázal na skutočnosť, že program IBD dňa zodpovedá úrovni, v ktorej by sa mala interná medicína v komplexnom pohľade na pacienta v súčasnosti nachádzať. Zdôraznil dôležitosť medziodborovej výmeny informácií pri diskusii a riešení spoločného pacienta. Prínosom takejto diskusie je nielen efektívna, ale aj bezpečná liečba.

Dvanácty ročník IBD dňa v Nitre sa niesol v znamení programových štrukturálnych zmien. Novinkou v úvode boli přednášky originálnych prác mladých gastroenterológov. State of the art the lecture patril prof. Petera László Lakatosovi. Nosným pilierom programu naďalej zostala live demonštrácia kazuistík, ktorá spočívala v tomto ročníku v hľadaní názorovej platformy na pacienta s Crohnovou chorobou, resp. ulceróznou kolitídou s pridruženým reumatologickým alebo dermatologickým ochorením.

MUDr. Juraj Letkovský z ružinovského gastroenterologického pracoviska z Bratislavy vo svojej prednáške poukázal na význam využitia kalprotektinu v optimalizácii liečby IBD. Zdôraznil jeho vysokú prediktívnu hodnotu pre relaps ochorenia, jeho neinvazívnosť a časovú nenáročnosť.

MUDr. Dana Ďuricová z pracoviska ISCARE z Prahy sa v prednáške „Bio­logická terapia v gravidite a sledování detí exponovaných intrauterinne anti--TNFα liečivom“ podelila s výsledkami ich sledovania. Zdôraznila, že ich dáta sú porovnateľné s publikovanými závermi na danú tému. Bio­logická terapia sa zdá byť bezpečná pre tehotné pacientky a vývoj plodu a hladiny IFX v pupočníkovej krvi pozitívne korelujú s gestačným týždňom poslednej aplikácie i s materskou hladinou IFX v čase pôrodu. Intrauterinná expozícia anti--TNFα sa zdá byť bezpečná s ohľadom na ďalší vývoj dieťaťa. Výskyt atopie, infekčných komplikácií a potreba antibiotík bola porovnateľná so zdravou českou detskou populáciou. Nebol pozorovaný signifikantný vplyv biologickej liečby na imunitný systém.

Prvý blok podujatia uzavrela prednáška prof. Petra Lászla Lakatosa, predsedu epidemiologického výboru ECCO, na tému „IBD a cancer“. V úvode prednášky podčiarkol skutočnosť, že metaanalýzy hodnotiace výskyt kolo­rektálnych karcinómov u pacientov s IBD sú retrospektívne. Aktuálne riziko kolorektálneho karcinómu pri IBD by malo brať do úvahy výskyt kolorektálneho karcinómu v danom regióne a zároveň akceptovať individualitu pacienta a jeho rizikový profil. Riziko lymfómového ochorenia je veľmi nízke. Novou obavou sa stáva výskyt karcinómov kože pri kombinácii imuno­supresívej liečby s anti-TNF.

Moderátor prvého bloku live demonštrácií doc. Martin ­Huorka s panelistami (dr. Miloš Greguš, doc. Tibor Hlavatý, dr. Michal Konečný, prof. Milan Lukáš, doc. Zuzana Zelinková, dr. Martin Žlnay) rozprúdil diskusiu o pacientovi s Crohnovou chorobou a ankylozujúcou spondylitídou.

Prezentácia pacienta dr. Erikou Keseliovou bola doplnená reumato­lógom dr. Martinom Žlnayom. Ten podčiarkol, že hodnotiacim kritériom stanovenia diagnózy u tohto pacienta v roku 2009 bola prítomnosť rádio­logických a klinických kritérií pri HLA B27 negativite (pričom prevalencia HLA B27 pozitivita ankylozujúcej spondylitídy na Slovensku je 99,3 %). V roku 2011 sa u pacienta diagnostikovala Crohnova choroba, ktorá sa potvrdila endoskopicky a histologicky. Aj tento prípad potvrdzuje fakt, že 10–15 % pacientov s IBD má koincidenciu ankylozujúcej spondylitídy (AS) alebo iných foriem spondylartritíd (SpA).

V diskusii sa upriamila pozornosť na prítomnosť cholestatickej hepatitídy ako komplikácie liečby sulfasalazinom. MUDr. Zelinková zdôraznila i možný vznik idiosynkratickej reakcie takýchto pacientov a potrebu zvážiť pokračovanie v liečbe aminosalicylátmi. Diskutovanou sa stala otázka indukčnej dávky adalimumabu. MUDr. Žlnay upozornil, že indukčné dávky ADA v reumatológii sú nižšie ako v indikácii gastroenterológa. V dopoludňajšom bloku live demonštrácií boli odprezentované ďalšie tri kazuistiky dr. Krajčovičovou a dr. Gubáňovou, ktoré odozneli v znamení podobne bohatej diskusie a výmeny názorov.

Popoludňajšie prezentácie druhého bloku live demonštrácií, ktorý moderoval prof. Milan Lukáš s panelistami (dr. Martin Bortlík, dr. Marián Kaščák, prof. Juraj Péč, prof. Peter László Lakatos, dr. Mária Zakuciová) poukázali častokrát na zložitosť v diagnostike IBD ochorení, následnej liečby ako aj problematické hodnotenie pridružených kožných afekcií.

Prof. Juraj Péč diskutoval problém hydradenitis suppurativa, ktorá nie je dôvodom ukončenia biologickej liečby, je dôležité v nej pokračovať, pričom je nevyhnutné lokálny nález histo­logizovať. Furunkulus je bežná komplikácia BL stafylokokovej etiológie a rieši sa to podľa rozsahu – furunkulus solitárny len lokálnou liečbou, pri splývaní ložísk a vzniku karbunkulov celkovými ATB.

Rôznorodosť názorov počas diskusie podčiarkla dôležitosť vzájomnej medziodborovej komunikácie a vytvorenia užšieho prepojenia medzi centrami biologickej liečby i v rámci rôznych špecializácií. Závery týchto diskusií v kontexte literárnych dát sú určitými odporučeniami pre samotnú klinickú prax.

V závere IBD dňa odoznela prednáška predsedníčky Crohn klubu Violy Števurkovej, ktorá odprezentovala prácu klubu za posledné obdobie a poďakovala všetkým prítomným lekárom za ich starostlivosť.

Vďaka patrí kolegom gastroen­tero­lógom (dr. Milan Hlista, dr. Igor Páv, dr. Eduard Veseliny, dr. Iveta Čierna, doc. Tibor Hlavatý, dr. Barbora Kadlečková, dr. Marta Horáková, dr. Martin Bortlík, dr. Michal Konečný), ktorí uskutočnili nie ­jednoduché endoskopické výkony, kde preukázali svoje majstrovstvo.

Záverom chairman podujatia dr. Miloš Greguš, prof. Milan Lukáš, a predseda slovenskej IBD pracovnej skupiny doc. Martin Huorka poďakovali prítomným za ich účasť a vyslovili prianie stretnúť sa pri ďalších ročníkoch.

MUDr. Miloš Greguš, PhD.

Gastroenterologické a hepatologické centrum Nitra

V. interná klinika LF UK a Univerzitná nemocnica Bratislava

ghugregus@gmail.com


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná
Článek Golimumab

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2013 Číslo 6
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa