Doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc., se dožívá 90 let


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 339
Kategorie: Osobní zprávy

Napsat laudatio na lékařku a vědkyni Radanu Neuwirtovou (*10 října 1927) je velká čest, protože je bezesporu nejvýznamnější českou hematoložkou a stále neutuchající inspirací pro své kolegy již celých 60 let!


Narodila se v Praze v prvorepublikovém intelektuálním prostředí v rodině Záviše a Marty Reneltových, kde maminka byla absolventkou ekonomie na Karlově univerzitě a otec inženýrem a ředitelem továrny v severních Čechách. Od roku 1952, kdy dokončila lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, zahájila svoji lékařskou a vědeckou kariéru. V témž roce se provdala za spolužáka, který ji oslovil při prvním setkání v auditoriu Anatomického ústavu, a později již lékaře Jana Neuwirta.

Svou práci po absolvování kolečka mimo Prahu zahajovala na II. interní klinice středočeského krajského ústavu národního zdraví (nyní součást Všeobecné fakultní nemocnice v Praze), nejprve v oboru nefrologie a posléze v nejmilejší hematologii. Atestaci z vnitřního lékařství složila v roce 1961 a hodnost kandidátky věd získala v roce 1966. Kontinuum její práce však bylo narušeno po vpádu okupačních vojsk, kdy byla v roce 1971 po prověrkách propuštěna. Útočiště následně nalezla na oddělení gerontologie 3. interní kliniky tehdejší FN II. Svou neuvěřitelnou houževnatostí se navzdory všem překážkám vrátila k hematologii a ještě v raných 80. letech 20. století na 3. interní klinice založila hematologickou laboratoř, kde se též věnovala metabolismu železa. Odtud přešla na hematologické oddělení vedené doc. Janem Kvasničkou, kde se již stala byla jeho zástupkyní. Habilitaci jí bylo dovoleno dokončit – a získat tak titul docentky vnitřního lékařství – až v roce 1990 po pádu minulého režimu. V polovině 90. let pak s celým tímto oddělením přešla v rámci slučování pracovišť na 1. interní kliniku 1. LF UK a VFN.

Hlubší přínos Radany Neuwirtové české hematologii spočívá především v tom, že dokáže spojovat lékaře a vědce různých specializací s cílem soustředit se na svůj hlavní cíl, kterým je onemocnění označované jako myelodysplastický syndrom (MDS). V pozdních 80. letech založila a vedla Českou MDS skupinu. Publikovala nespočet prací týkajících se nejen MDS, ale i jiných hematologických malignit. Pracovala na několika evropských hematologických projektech. Za její nekončící kariéru je prozatím evidováno v zahraničním literárním výčtu databáze PubMed ne méně než 122 impaktovaných publikací. Její práce o možnosti využití imunosuprese cyklosporinem A při léčbě hypoplastického MDS z roku 1998 (se spoluautorstvím její dcery MUDr. Anny Jonášové, Ph.D.) je nejcitovanějším článkem zabývajícím se imunoterapií MDS. Vedle vlastní vědecké práce však nelze nevyzdvihnout její obrovskou osobní aktivitu na poli MDS, a to nejen založení České MDS skupiny a jejího dlouholetého vedení, ale též impulz k založení registru MDS pacientů. Vrcholem pak jistě byla organizace 5. světového MDS kongresu v Praze v roce 1999, jehož byla prezidentkou.

Radana Neuwirtová je průkopnicí moderního pojetí hematologie v České republice: pravidelně publikuje vědecké články v impaktovaných zahraničních i domácích periodikách a aktivně se účastní hematologických konferencí. Těžko by šlo její rozložité i členité cíle naplnit, pokud by se aktivně nepodílela na přípravě a naplňování mnoha vědeckých grantů zaměřených na výzkum vlivů imunomodulační a demethylační terapie u MDS, vývoj léčebných biomarkerů nebo role genotoxických faktorů a imunogenetiky u MDS. Stále aktivně pracuje na hematologické ambulanci 1. interní kliniky, kde pečuje o nemocné převážně s dysplaziemi a myeloproliferativními onemocněními krve. Nelze v žádném případě opomenout, že je aktivní a jistě nejzkušenější členkou týmu lékařů popisujících cytologie kostní dřeně; pravidelně jednou za 5 týdnů má tedy na starosti popis punktátů kostní dřeně na 1. interní klinice a její názory v této problematice jsou velmi cenné. Je členkou MDS/AML skupiny 1. interní kliniky, účastní se všech jejích aktivit, je důležitým zdrojem informací, vizí a plánů do další vědecké činnosti. Aktivně se účastní seminářů na 1. interní klinice a též předává své poznatky ve výuce studentů 1. LF UK. Svůj jistě nikoli poslední článek do impaktovaného časopisu finalizovala a poslala k publikaci v srpnu 2017, protože nyní sumarizuje výsledky svého výzkumu týkajícího se 5q- a transkripčního faktoru FLI1 u MDS.

Možná, že za některé kroky a události ve svém životě může nejen ona sama a její vlastnosti, ale i smíchovská čtvrť Prahy, kde žila v Holečkově ulici v rodinné vile po tchánovi, profesoru Neuwirtovi, průkopníkovi české stomatologie. Možná to však byla ona, kdo otočil kolo rodinných tradic, takže její manžel, profesor Jan Neuwirt, se též stal hematologem, světově uznávaným odborníkem v metabolismu železa a prvním polistopadovým ředitelem Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. A že se řemeslo dědí z rodičů na děti, mohou jen potvrdit obě dcery, lékařky Kateřina Andělová a Anna Jonášová.

Radana Neuwirtová je politicky uvažující osobnost, jež s neutuchající trpělivostí sleduje a komentuje dění kolem nás. Je zastánkyní masarykovských tradic a věří v to, že my, obyvatelé české kotliny, v sobě najdeme zdravý rozum, a především schopnost pochopit svou důležitost, ale zároveň uznat, že jsme jen malým kamínkem v moři světových národů. Těžko lze nalézt osobnost, která by šla natolik příkladem ve schopnosti obhájit svůj názor a současně měla schopnost uznat názor druhých. Vždyť to je podstatou věčného souboje, za nímž se rozkrývá pravda. Je velkou zastánkyní evropských hodnot jakož i integrace a dílčího propojení s národy, mezi které přirozeně patříme a jejichž kolébku jsme léta spoluvytvářeli.

Radana Neuwirtová svou prací a svým životem nám ostatním vzkazuje: soustřeďte se na důležité věci, nemyslete jen na sebe, jděte příkladem, shodněte se na podstatných věcech, mějte víru, že úskalí zákeřných nemocí lze překonat vědeckými vizemi a jejich naplňováním!

Tomáš Stopka a Marek Trněný

za kolektiv obdivujících kolegů a kolegyň, přátel a pacientů


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa