80 let profesora Petra Goetze


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 342
Kategorie: Osobní zprávy

V letošním roce oslavil v plném pracovním nasazení 80. narozeniny prof. MUDr. Petr Goetz, CSc., významný lékařský genetik a jeden ze zakladatelů tohoto oboru u nás.


Petr Goetz se narodil 5. července 1937 v Praze a promoval na Fakultě dětského lékařství UK v roce 1961. Nejprve pracoval jako dětský lékař v okresní nemocnici v Plané u Mariánských lázní a poté dva roky v Kolíně. V roce 1965 byl přijat na II. dětskou kliniku Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy (nyní 2. lékařská fakulta UK) jako sekundární lékař.

V roce 1967 se stal interním aspirantem v oboru lékařská genetika – cytogenetika na genetickém oddělení Ústavu výzkumu vývoje dítěte (ÚVVD) FDL UK, kde se společně s prof. MUDr. Evou Seemanovou, DrSc., stali prvními vysokoškolskými spolupracovníky doc. MUDr. Milana Macka, CSc. Ten z pověření prof. MUDr. Josefa Houšťka, DrSc., začal toto pracoviště budovat v roce 1961 jako první samostatné oddělení lékařské genetiky v tehdejším Československu. Od té doby Petr Goetz patří k průkopníkům a významným představitelům klinické cytogenetiky a lékařské genetiky u nás.

V roce 1978 úspěšně obhájil kandidátskou disertaci na téma mutageneze na chromosomové úrovni v důsledku působení faktorů zevního prostředí (ve spolupráci s pracovníky Genetického ústavu Akademie medicínských věd v Moskvě). Ve své vědecké práci pokračoval jako vědecký pracovník ÚVVD až do roku 1980. V roce 1982 se podařilo vedení ÚVVD zajistit jeho roční studijní pobyt na špičkovém vědeckém pracovišti MRC Population and Cytogenetics Unit ve skotském Edinburghu. Zapojil se do významného vědeckého projektu při studiu synaptonemálního komplexu v lidské meióze a podařilo se mu dosáhnout celosvětově prioritních výsledků s vysokou citovaností (která trvá až do současnosti). V letech 1980–1990 (poté, co se genetické oddělení ÚVVD stalo krajským oddělením Ústavu národního zdraví hlavního města Prahy) byl zdravotnickým zástupcem přednosty tohoto školského a zdravotnického pracoviště.

Od roku 1990 do roku 2006 zastával funkci přednosty nově vzniklého Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK, který vznikl z výzkumné báze genetického oddělení ÚVVD a části léčebně-preventivní složky krajského oddělení lékařské genetiky. V roce 1991 se habilitoval a v roce 1994 byl jmenován profesorem pro obor lékařské genetiky. V tomto období se zasloužil o zavedení výuky lékařské biologie pro české i zahraniční studenty a od roku 1990 i o povinnou výuku lékařské genetiky. Tím se 2. LF UK stala první lékařskou fakultou u nás, která zavedla lékařskou genetiku jako samostatný obor výuky mediků. Prof. Goetz rozvíjel úspěšně také postgraduální výuku nejen studentů 2. LF UK, ale též Přírodovědecké fakulty UK vedením mnoha diplomových a kandidátských disertačních prací. V letech 1997–2000 byl proděkanem 2. LF UK. Od roku 2002 se ve funkci vedoucího katedry klinické genetiky Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví i nadále věnuje postgraduální výuce v klinické a lékařské genetice. Za svou pedagogickou práci byl oceněn stříbrnou medailí 2. LF UK v roce 1997.

Jeho profesní aktivity jsou vedle toho nedílně spojeny s činnosti Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP (SLG; www.slg.cz), která rovněž významně přispěla k rozvoji klinické a lékařské genetiky u nás. Od roku 1970 do roku 1989 pracoval jako člen jejího výboru, později také jako její předseda v letech 2003–2011. V letech 2011–2015 byl členem předsednictva ČLS JEP. Výsledky odborné a vědecké činnosti získané při úspěšném řešení 14 grantových projektů s více než 40 publikacemi v impaktovaných časopisech byly ohodnoceny 5× cenou SLG za nejlepší publikace v daném roce a Cenou předsednictva ČLS JEP v roce 1991. Za svůj celoživotní přínos oboru lékařské genetiky obdržel v letošním roce na návrh SLG Zlatou medailí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Do dalších let přejeme panu profesorovi hodně zdraví, štěstí a úspěchů nejenom v osobním životě, ale i v předávání celoživotních zkušeností další generaci odborníků v klinické a lékařské genetice.

prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc., MHA

přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol v Praze


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa