Mezinárodní kongres HandsOn: Biobanks 2015


Autoři: doc. RNDr. CSc. Judita Kinkorová;  RNDr. Ph.D. Marie Karlíková
Působiště autorů: Centrální laboratoř pro imunoanalýzu LF UK a FN Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 157-158
Kategorie: Přehledový článek

Mezinárodní kongres o biobankách, Milán, Itálie, 29.−31. července 2015

Úvod

„EXPOnenciálně rostoucí význam biobank“ a „Klinické biobanky pro personalizovanou medicínu“ – takové byly podtituly již čtvrtého ročníku mezinárodního kongresu HandsOn: Biobanks, pořádaného největší evropskou výzkumnou infrastrukturou BBMRI-ERIC (BioBanking and BioMolecular resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium, http://bbmri.eu/). Infrastruktura sdružuje 18 evropských států (včetně České republiky) a jednu mezinárodní organizaci (Mezinárodní agenturu pro výzkum rakoviny – IARC/WHO) s cílem vytvořit panevropskou síť biobank a podporovat její efektivní fungování. Biobanky by měly usnadnit přístup k biologickým vzorkům (buňkám, tkáním, biologickým tekutinám a dalším biologickým vzorkům), biomedicínským technologiím a datům a podpořit spolupráci ve špičkovém biomolekulárním a medicínském výzkumu.

Českou republiku na kongresu zastupoval doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., který je zároveň výkonným ředitelem projektu RECAMO, pod nějž patří struktura bank klinických vzorků v ČR (BBMRI_CZ). Dále se s posterovými prezentacemi zúčastnily doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc., a RNDr. Marie Karlíková, Ph.D., obě z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. LF UK v Plzni je od listopadu 2014 členem národního nodu infrastruktury spolu s 1. Lékařskou fakultou UK v Praze, Bankou biologického materiálu Masarykova onkologického ústavu v Brně, Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové.

Význam biobank pro současný výzkum i klinickou praxi 

Slavnostní zahájení kongresu proběhlo v pavilonu Evropské unie na světové výstavě EXPO 2015. První příspěvek přednesla národní koordinátorka italského nodu a organizátorka kongresu profesorka Marialuisa Lavitrano, Evropskou komisi zastupoval Giancarlo Caratti, za pořádající organizaci, Univerzitu Milan-Bicocca, vystoupila rektorka Cristina Messa. Odbornou problematiku uvedl generální ředitel BBMRI-ERIC Jan Eric Litton, který zdůraznil rostoucí význam infrastruktury ve výzkumu, inovacích a mezinárodní spolupráci a představil historii vzniku, vývoj a její cíle. Ředitel rakouského národního nodu profesor Kurt Zatloukal prezentoval význam biobank v současné Evropě s jejími hlavními problémy, jako jsou stárnoucí populace, rostoucí význam chronických onemocnění, rozdílné přístupy jednotlivých členských států ke zdravotní péči, rostoucí nároky na výzkum, vývoj a výrobu nových léčiv, zavádění principů personalizované medicíny do praxe, rostoucí nutnost koordinace aktivit s nemedicínskými vědními obory, jako jsou informační a komunikační technologie, a nově se objevila problematika reprodukovatelnosti biomedicínských dat, kvality dat, interpretace dat, standardizace apod.

Následující den začal program plenárními přednáškami dr. Mika Ala-Korpely (Univerzita v Oulu, Finsko) a prof. Claudia Luchinata (Univerzita ve Florencii, Itálie) o významu metabolomiky pro epidemiologické studie, výzkum nových biomarkerů a stratifikaci pacientů a o významu metabolomických dat v biobankách. Představili vysoce výkonnou automatizovanou platformu nukleární magnetické rezonance pro metabolické profilování, díky níž byly například nalezeny nové biomarkery pro časnou diagnostiku aterosklerózy, diabetu 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění. Uvedli, že metabolomika založená na NMR by se v budoucnu mohla stát široce používanou populační screeningovou metodou. Současný výzkum v oblasti metabolomiky navazuje na dřívější velké evropské projekty jako např. COSMOS FP7, H2020 PhenoMeNal a PROPAG-AGEING. Oba řečníci ve svých prezentacích podpořili stratifikovanou a precizní (precision) medicínu.

Kritický pohled na reprodukovatelnost výsledků výzkumu 

Další program byl členěn do tří paralelních workshopů zaměřených na management kvality, zapojení pacientů do biobank a osvědčené postupy při šíření výsledků výzkumu biologických zdrojů.

Z workshopu management kvality je možno zmínit prezentaci manažerky kvality v projektu BBMRI-ERIC dr. Andrey Wutte, která představila BBMRI-ERIC jako síť excelence, jejímž jedním z úkolů je harmonizace kvality biologických vzorků v rámci celé infrastruktury. Prezentace týkající se kvality vzorků a s nimi spojených dat zaujala kritickým pohledem na reprodukovatelnost výsledků výzkumu; v časopise Nature se v poslední době objevilo několik článků diskutujících nemožnost reprodukovat až 50 % výsledků výzkumu; publikace s nesprávnými, chybnými či nepřesnými daty jsou navíc citovány řádově třikrát více než seriózní vědecké publikace. V programu workshopu byla také zařazena přednáška o změně kvality vzorků/biomarkerů v čase při různých metodikách odběru, transportu, skladování a dalších procedurách.

Workshop o osvědčených postupech při šíření výsledků výzkumu biologických vzorků se zabýval otázkou správného publikování výsledků výzkumu a implementace mezinárodních doporučení pro publikování. editorka časopisu Lancet Psychiatry Hannah Cagney a další přednášející hovořili o iniciativách v této oblasti, jako jsou BRIF (Bioresource Research Impact Factor), CoBRA (Citation of Bioresources in Journal Articles) a BRISQ (Biospecimen Reporting for Improved Study Quality).

Dopolední program uzavřely dvě plenární přednášky. První přednesl zakládající člen BBMRI-ERIC a BBMRI-NL dr. Gertjan van Ommen, koordinátor projektu BBMRI-LPC (BBMRI-Large prospective cohorts, www.bbmri-lpc.org) a NeurOmics. Představil BBMRI jako infrastrukturu znalostí pro open science a zmínil, že časopis Time publikoval 10 nejvýznamnějších myšlenek tohoto století, které změnily svět, a jednou z nich jsou biobanky. Prezident Evropské asociace pro neurovědy a právo (EANL) dr. Amedeo Santosuosso prezentoval současný pohled právníka na výzkum biologického materiálu lidského původu.

Zapojení dalších aktérů 

Odpolední program uvedla dr. Anne Cambon-Thomsen (INSERM, Francie) problematikou komise ELSI (věnující se etickým, právním a sociálním aspektům). ELSI zahájila svou činnost 1. února 2015 s cílem podporovat národní nody v etických a právních otázkách. Dr. Erik Briers (Univerzita v Lovani, Belgie) demonstroval význam zapojení dalších aktérů biobank, jako jsou např. pacientské organizace, nemocnice, různé profesní skupiny, průmysl a akademická sféra − neboli každý z nás je nějakým způsobem zapojen a everybody is swiming in more than one water.

Následoval workshop o stávající a budoucí spolupráci biobank s průmyslem z pohledu různých aktérů, výzkumných pracovišť a farmaceutických firem.

Závěrečný den kongresu byl rozdělen do tří workshopů s tématy, jako jsou sdílení dat pro personalizovanou medicínu, precizní medicína a nádorová onemocnění nebo populační genomika a „BiobankCloud“. Ve workshopu týkajícím se precizní medicíny a nádorových onemocnění v panelu vystoupil i koordinátor národního nodu BBMRI-CZ docent Dalibor Valík.

Kongres uzavřely dvě plenární přednášky: dr. Alberta Bardelliho (Univerzita v Turínu, Itálie) o významu likvidních biopsií v onkologii a dr. Giuseppe Testy (Univerzita v Miláně) na téma, jak se genetika mění v buněčné „reprogramování“ a biobanky tak otevírají novou éru vývojové biologie. Mezi klíčová slova této přednášky patřily pojmy jako digitální buňka a Twitt-ome.

Kongres byl doplněn posterovými prezentacemi, diskusními fóry ethics caffé a interaktivními idea labs.

Celý program a sborník abstrakt je možno stáhnout na webových stránkách kongresu: http://handsonbiobanks.org/edition-2015.

Přehled výzkumných infrastruktur a dalších aktivit 

Pro úplnost uvádíme i přehled výzkumných infrastruktur a dalších aktivit, které byly prezentovány na kongresu:

  • Bio-NMR (bio-nmr.net) – infrastruktura podpořená 7. rámcovým programem EU umožňuje přístup k technologii biologické NMR a k získaným datům. Tato technologie dovoluje stanovení metabolomických dat v biologickém vzorku.
  • BioShare (bioshare.eu) – cílem tohoto konsorcia je standardizace a harmonizace biobank pro excelenci výzkumu v Evropě. Poskytuje nástroje a služby pro sdílení dat (popis, prezentaci, analýzu a harmonizaci dat, standardizaci zpracování vzorků, ELSI), část z nich je volně dostupná z webových stránek.
  • Telethon (biobanknetwork.org) – síť genetických biobank zaměřených na sběr, uchování a sdílení biologických vzorků a klinických dat osob s genetickým onemocněním, jejich příbuzných a zdravých kontrolních jedinců.
  • Common Service ELSI (bbmri-eric.eu/common-services) – služby pro usnadnění a podporu příhraničních výměn lidských biologických vzorků a dat pro výzkumné účely, spolupráci a sdílení znalostí a zkušeností.
  • BiobankApps (biobankapps.com) – databáze softwarových aplikací využitelných pro biobanky.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa