K životnímu jubileu prof. MUDr. Jany Pařízkové, DrSc.


Autoři: prof. MUDr. CSc. Marie Kunešová;  doc. MUDr. CSc. Vojtěch Hainer
Působiště autorů: Endokrinologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 166
Kategorie: Osobní zprávy

Profesorka Jana Pařízková se po celý svůj život zabývá vlivem výživy a především fyzické aktivity na zdraví a jejich vztahem k nadváze a obezitě.


Jana Pařízková se narodila 3. května 1931 v Praze. Absolvovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, na jejíž půdě začala již jako studentka se svými prvními vědeckými kroky, fyziologickými experimenty s laboratorními potkany v laboratoři Fyziologického ústavu FVL UK, později v Laboratoři pro fyziologii a patofyziologii přeměny látek Československé akademie věd (pod vedením prof. MUDr. Otakara Poupy, DrSc.), kde se také seznámila se svým pozdějším manželem MUDr. Jiřím Pařízkem, DrSc., vědcem světového významu, průkopníkem studia vlivu stopových prvků na zdraví.

Svou profesní dráhu Jana Pařízková zahájila ve Výzkumném ústavu tělovýchovném, kde nakonec setrvala několik desetileté (pracovala zde v letech 1956−1991). Poté přešla do Laboratoře funkční diagnostiky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice. Již od konce 80. let však úzce spolupracovala s nově založenou Obezitologickou jednotkou na IV. interní klinice 1. LF UK a VFN, kde se podílela na zavádění antropometrických metod a metody hydrodenzitometrie. Od roku 1997 jsou její aktivity spjaty s Centrem pro diagnostiku a léčbu obezity.

V roce 1977 získala doktorát věd v oboru lékařské fyziologie, výživy a metabolismu. V roce 1992 byla habilitována na 2. LF UK a v roce 2003 byla jmenována profesorkou na LF Masarykovy univerzity v Brně.

Jana Pařízková již od začátku své vědecké kariéry publikovala řadu prací v renomovaných zahraničních časopisech i v tuzemském odborném tisku a také v řadě monografií, které vydala v češtině a zejména v angličtině (např. v USA, Švýcarsku, Německu a Polsku). Mezi hlavní oblasti jejího zájmu patří stanovení složení těla. Prioritně získala databázi složení těla v průběhu ontogeneze na podkladě stanovení množství tuku v organismu pomocí hydrodenzitometrie. Ta byla dlouho jedinou referenční metodou pro stanovení tělesného složení. Zavedla měření kožních řas na deseti místech těla a jejich validaci u rozsáhlé populace jak dětí, tak dospělých. Začátkem 60. let pomáhala zavést hydrodenzimetrii ruským kolegům − metoda byla využívána i u sovětských kosmonautů a vrcholových sportovců. Složení těla hodnotila ve vztahu k příjmu a složení potravy, pohybové aktivitě a tělesné zdatnosti v různých populačních skupinách, od předškolního věku až do stáří, včetně sportovců a obézních. Zvláštní pozornost věnovala a věnuje dětem předškolního věku (antropometrické ukazatele, složení těla, srdeční a funkční, motorické a senzomotorické ukazatele, svalová síla, příjem potravy, biochemické ukazatele) ve vztahu k podmínkám prostředí a tělesnému cvičení. Adaptační metabolické mechanismy, vedoucí ke změnám tělesného složení ve vztahu k úrovni pohybové aktivity a k výživě, sledovala na experimentálním modelu laboratorních zvířat.

Prof. Pařízková je autorkou 24 monografií, z nichž stěžejní je „Body fat and physical fitness: body composition and lipid metabolism in different regimes of physical activity“ z roku 1977. Většina těchto monografií byla vydána v zahraničí. V roce 2007 vydala společně s prof. Lidkou Lisou monografii „Obezita v dětství a dospívání: terapie a prevence“, její poslední publikace „Physical activity, fitness, nutrition and obesity during growth“ byla vydána v loňském roce v nakladatelství Bentham. Publikovala na 580 vědeckých prací v národních i mezinárodních vědeckých časopisech, kapitol v monografiích a sbornících, v poslední době společně s doc. Petrem Sedlakem z katedry antropologie Přírodovědecké fakulty UK. Byla zvaným řečníkem na více než 160 mezinárodních kongresech a sympoziích, její práce byly více než 1200× citovány dle Science Citation Index. Podílela se přednáškami i organizačně na sympoziích, workshopech a sekcích konferencí v zahraničí i v tuzemsku, spolupracovala se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako hostující profesorka.

Nezanedbává ani výuku studentů, vedla doktorandy v oborech fyziologie a antropologie, přednášela na 1. LF UK, 2. LF UK a Fakultě tělesné výchovy a sportu UK. Přednáší v rámci postgraduálních školení v obezitologii.

Prioritou Jany byl vždy výzkum, ale téměř 30 let se podílela na klinickém vyšetřování obézních pacientů, při němž uplatnila své dlouhodobé zkušenosti ve výzkumu výživy a pohybové aktivity.

Práce Jany Pařízkové získala řadu ocenění, např. Philip Noel Baker Prize (International Council for Sport and Physical Education, UNESCO) v roce 1977, Pamětní medaili UK, Cenu rektora UK, Mezinárodní medaili Aleše Hrdličky. Je čestnou členkou České obezitologické společnosti ČLS JEP, čestnou členkou Antropologické společnosti, v roce 2015 jí bylo uděleno čestné členství Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP a v roce 2016 Čestná medaile ČLS JEP.

Kromě své vědecké činnosti, kterou bere i jako svůj koníček a která jí přináší také mnohé přátele mezi kolegy a spolupracovníky z celého světa, se prof. Pařízková účastní řady kulturních akcí. V mládí se aktivně věnovala hře na klavír, v Praze i při svých cestách do zahraničí navštěvuje koncerty, opery, divadla, a neopomene zhlédnout výstavy výtvarného umění. Již roky se společně s Kruhem přátel opery účastní hudebních festivalů v Salzburgu. Ještě donedávna se pravidelně vydávala na sjezdovky v Alpách i jinde v Evropě, aby si užila svého milovaného lyžování a hor. V neposlední řadě se Jana ráda setkává se svou rozvětvenou rodinou, jejíž členové žijí nejenom v Česku, ale i na Slovensku, ve Finsku, ve Spojených státech a v Kanadě, a zvláště se svými synovci a neteřemi.

Milá Jano, dovol, abychom Ti popřáli mnoho dalších úspěšných let naplněných prací i koníčky, a nám všem, Tvým kolegům, řadu dalších let strávených v přítomnosti Tvé inspirující i provokující osobnosti.

Ad multos annos.

Marie Kunešová, Vojtěch Hainer


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa