K životnímu jubileu prof. MUDr. Jany Pařízkové, DrSc.


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 364-365
Kategorie: Osobní zprávy

V uplynulém měsíci oslavila významné životní jubileum prof. MUDr. Jana Pařízková, DrSc. Narodila se 9. května 1931 v Praze. Po absolvování La Guardiova gymnázia v Praze 7 vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, kde promovala v roce 1956. Již na fakultě začala jako studentka se svými prvními vědeckými pokusy, fyziologickými experimenty u laboratorních potkanů v laboratoři doc. Ladislava Krulicha ve Fyziologickém ústavu FVL UK, později v Laboratoři pro fyziologii a patofyziologii přeměny látek ČSAV pod vedením prof. Otakara Poupy. Tam se také seznámila se svým pozdějším manželem MUDr. Jiřím Pařízkem, DrSc., světově uznávaným patofyziologem, který publikoval jedinečné studie o vlivu stopových prvků na zdraví. V letech 1956–1991 byla prof. Pařízková vědeckou pracovnicí Výzkumného ústavu tělovýchovného. V roce 1991 přešla do Laboratoře funkční diagnostiky IV. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK. Prof. Pařízková již koncem osmdesátých let 20. století úzce spolupracovala s nově založenou Obezitologickou jednotkou (později Centrem pro diagnostiku a léčbu obezity) na IV. interně. Obětavě předávala kolegům své dlouholeté zkušenosti se zaváděním antropometrických metod a rovněž přispěla svými radami k vybudování hydrodenzitometrie na Obezitologické jednotce. Od roku 1997 je její činnost již plně spjata s Centrem pro diagnostiku a léčbu obezity, do roku 2002 v rámci III. interní kliniky 1. LF UK a VFN a od roku 2002 v rámci Endokrinologického ústavu v Praze.

jp_35514_f_1
jp_35514_f_1

V roce 1961 obhájila prof. Pařízková na ČSAV kandidaturu věd a v roce 1977 doktorát věd v oboru lékařská fyziologie, výživa a metabolismus. V roce 1992 byla habilitována na 2. lékařské fakultě UK a v roce 2003 byla na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně jmenována profesorkou v oboru preventivní lékařství, hygiena a epidemiologie.

Od počátku své vědecké kariéry se prof. Pařízková věnovala studiu složení lidského těla určováním podílu tukové a beztukové hmoty, k čemuž využívala jak antropometrických metod, tak podvodního vážení. Hydrodenzitometrii jako sofistikovanou metodu stanovení tělesného složení zavedla poprvé u nás i díky úzké spolupráci s průkopníkem této metody prof. Josefem Brožkem, který v padesátých letech prováděl s prof. A. Keysem světoznámou Minnesotskou studii. Prioritní metodika určování podílu tělesného tuku měřením deseti kožních řas podle Pařízkové se používá dodnes u nás i ve světě. Složení těla posuzovala ve vztahu k příjmu a složení potravy, pohybové aktivitě a fyzické zdatnosti v různých populačních skupinách, od dětí předškolního věku až do stáří, včetně sportovců a obézních. V rámci spolupráce s dalšími pracovišti u nás (s Ústavem pro výzkum výživy lidu, IKEM, Fyziologickým ústavem ČSAV, Fakultou všeobecného lékařství UK) se vedle klinických studií soustředila ve svých experimentech na studium vlivu adaptace na různou pohybovou aktivitu, a to už od samého počátku života. Věnovala se zejména zkoumání pozdních důsledků raných adapatací, jak z hlediska změn tělesného složení, tak z hlediska změn metabolismu (zejména lipidového) či ovlivnění mikrostruktury srdečního svalu. Dlouhodobě se též věnovala sledování antropometrických, nutričních, kardiorespiračních, bio­chemických a senzomotorických ukazatelů u dětí v předškolním věku. Dlouhodobým předmětem jejího zájmu bylo studium obezity, zejména u dětí a adolescentů, a to jak z hlediska patogeneze, tak i z pohledu prevence a léčby. I když prioritou Jany Pařízkové bylo vždy bádání, na obezitologii se již přes dvacet let podílí s nevšedním zájmem na klinickém vyšetřování obézních pacientů, při němž se jí daří zúročit své dlouholeté zkušenosti z výzkumu v obezitologii, výživě i fyzické aktivitě.

Vědecko-výzkumnou aktivitu prof. Pařízkové odráží na 20 monografií, které byly vydány jak v tuzemských, tak v zahraničních medicínských nakladatelstvích, a na 550 vědeckých publikací, kapitol v monografiích a sbornících. Z monografií jmenujme publikaci „Body fat and physical fitness: body composition and lipid metabolism in different regimes of physical activity“ vydanou v roce 1977 (Martinus Nijhoff, BV, Leiden), „Nutrition, physical activity and health in early life“ vydanou opakovaně v letech 1996 a 2010 (CRC Press, Boca Raton). Dvou vydání v letech 2001 a 2005 se dočkala rovněž publikace „Childhood obesity: prevention and treatment“ (CRC Press, Boca Raton), kterou Pařízková připravila spolu s A. P. Hillsem. V roce 2007 vydala společně s prof. Lidkou Lisou monografii „Obezita v dětství a dospívání: terapie a prevence“ (Galén – Karolinum, Praha). V nakladatelství Karger vydala s A. P. Hillsem publikaci „Physical fitness and nutrition during growth“ a v témže nakladatelství editovala s RJ Shephardem publikaci „Human growth, physical fitness and nutrition“. Úctyhodný je citační ohlas prací jubilantky – na 1200 citací podle  Science Citation Index (SCI).

Jana Pařízková je dodnes žádaným zvaným řečníkem na mezinárodních kongresech a seminářích. Mimoto aktivně organizovala řadu kongresů a sympozií u nás i v zahraničí. Podílela se například na organizaci sekcí Mezinárodních kongresů výživy pořádaných IUNS (Inernational Union of Nutritional Sciences) a Mezinárodních kongresů antropologických a etnografických věd. Aktivně se účastnila zasedání a kurzů organizovaných Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a podílela se na přípravě expertních doporučení WHO v oblasti výživy a pohybové aktivity. Jana Pařízková je členkou redakčních rad řady mezinárodních časopisů zaměřených na oblast výživy, fyzické aktivity a sportu, které jsou vydávány ve Švýcarsku, Indii, Kanadě, Brazílii atd.

Prof. Pařízková přednášela studentům na lékařských fakultách UK a na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK, vedla doktorandy v oborech fyziologie a antropologie. Přednáší v rámci postgraduálních školení v obezitologii.

Mezi oceněními Jany Pařízkové najdeme např. ceny UNESCO (1977), International Council for Sport and Physical Education, Philip Noel Baker Prize, Pamětní medaili UK (1978), Cenu rektora UK (1996) a Mezinárodní medaili Aleše Hrdličky (1996).

Pro Janu je hlavním koníčkem věda. Díky ní má mezi vědci v řadě zemí četné dobré přátele, s nimiž diskutuje nejen aktuální vědecké poznatky, ale živě se zajímá o historii, kulturní a politické dění celého světa. Řada předních badatelů ráda zavítá na kongresy do Prahy proto, že zde může navštívit Janu Pařízkovou, s kterou diskutují v jejím bytě do pozdních nočních hodin s tradičními chlebíčky a sklenkou dobrého vína. V mládí se prof. Pařízková věnovala hře klavír, dnes si jak v Praze, tak i při svých cestách po světě, nenechá ujít nové operní a divadelní inscenace, výstavy výtvarného umění a koncerty klasické hudby. S Kruhem přátel opery pravidelně navštěvuje hudební festival v Salzburgu. Vedle cestování Jana miluje hory, horskou turistiku a donedávna jste se s ní mohli každoročně setkat na náročných alpských sjezdovkách. I přes stále bohatý pracovní program si nachází čas k relaxaci v přírodě při pobytu na chalupě v jižních Čechách.

Před 20 lety utrpěla prof. Pařízková bolestnou ztrátu, když předčasně odešel její manžel Jiří. O to se poté více přimkla ke své rozvětvené rodině, která žije nejen v Česku, ale i na Slovensku, ve Finsku, v USA a v Kanadě. Radost jí přinášejí zejména setkání s neteřemi a synovci.

Vážená paní profesorko, milá Jano, dovol, abych Ti jménem všech spolupracovníků na obezitologii a v ústavu poděkoval nejen za nezištnou pomoc a cenné rady, které nám poskytuješ, ale především však za přátelství, jehož si tolik vážíme. Do dalších let Ti přejeme plné zdraví, stále onu duševní svěžest a mnoho radostných chvil s vědou, cestováním, rodinou a přáteli.

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

Endokrinologický ústav,

Národní 8, 116 94 Praha 1

e-mail: vhainer@endo.cz         


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa