Výroční setkání dětských urologů a nefrologů
Dříteč, 10.–12. června 2010


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 447-448
Kategorie: Sjezdy

Ve dnech 10.–12. června 2010 se konalo nedaleko Hradce Králové tradiční společné setkání dětských urologů a nefrologů v Hotelu Golf Dříteč. Proběhlo pod záštitou České urologické společnosti ČLS JEP a bylo organizováno její dětskou urologickou sekcí. Navázalo na předchozí úspěšná setkání dětských urologů a nefrologů v České republice, naposledy zorganizované v Třeboni 2009 Českou pediatrickou společností ČLS JEP. Dosavadní dobrá organizace vzdělávacího programu a odborné úspěchy na poli dětské urologie v České republice umožnily zařadit setkání mezi certifikované akce EBU. Podobně jako na minulých setkáních se akce aktivně zúčastnili zahraniční hosté (Polsko, Slovenská republika). Ve velmi příjemném prostředí přednáškového sálu Hotelu Golf Dříteč během dvou přednáškových dnů vyslechlo početné odborné publikum, 65 lékařů specialistů a sester, celkem 23 přednášek, z toho čtyř přehledových s bohatou diskuzí k jednotlivým tématům. Většina přítomných se aktivně zapojila do panelové diskuze věnované tematice noční enurézy. Formou souhrnných přednášek byli účastníci setkání informováni o závěrech doporučených diagnostických a léčebných postupů u urologických onemocnění prezentovaných na evropském setkání dětských urologů v Antalyi, Turecko (ESPU) 27. dubna až 1. května 2010 a I. světovém kongresu dětských urologů v San Franciscu v USA (WCPU) konaném 27.–30. května 2010. Během setkání měli účastníci možnost navštívit odborné výstavky firem a seznámit se s novinkami v oblasti farmakoterapie, speciálního zdravotnického materiálu a techniky.

Úvodní přehledové přednášky prof. MUDr. J. Jandy, CSc. (FN Motol Praha), prof. MUDr. P. Eliáše, CSc. (FN Hradec Králové) a přednosty transplantačního centra (TC) při Urologické klinice as. MUDr. P. Navrátila, CSc. (FN Hradec Králové) byly věnovány problematice diagnostiky a léčby závažných vrozených vad močové soustavy. Podrobně byla probrána jednotlivá onemocnění, která mohou vést k závažným poruchám ledvinných funkcí a vyústit v konečném stadiu v ledvinné selhání (prof. Janda). Na tuto přednášku navázala přednáška prof. Eliáše, který přehledně a vyčerpávajícím způsobem probral možnosti prenatálního a postnatálního screeningu onemocnění horních a dolních močových cest. Následovalo přehledné sdělení přednosty transplantačního centra as. Navrátila věnované problematice transplantace ledviny u nemocných s vrozenými vadami dolních močových cest po provedených rekonstrukčních operacích obvykle v raném dětství. Navázala rozsáhlá diskuze ke všem třem přednáškám. Jedním ze závěrů této diskuze byla všeobecná shoda o nutnosti provádění prenatálního i postnatálního ultrazvukového screeningu. Ten by ale měl být centralizován na vysoce specializovaná pracoviště s kvalitním přístrojovým vybavením, do rukou zkušených odborníků a s možností poskytování další vysoce specializované odborné péče (neonatologické, nefrologické, urologické aj.). Podobný závěr byl přijat stran ošetřování nemocných se selháváním ledvin a anamnézou závažných rekonstrukčních operací na dolních cestách močových ve specializovaných transplantačních centrech se znalostí urologické problematiky. Transplantační péče pro takto nemocné z celé České republiky je dlouhodobě zajišťována TC při Urologické klinice ve FN Hradec Králové.

Obr. 1. Diskuze o enuréze – zleva as. MUDr. Z. Dítě, MUDr. J. Doležal, MUDr. I. Novák
Diskuze o enuréze – zleva as. MUDr. Z. Dítě, MUDr. J. Doležal, MUDr. I. Novák

Následovaly přednášky o konzervativním nebo chirurgickém operačním přístupu (miniinvazivním nebo klasicky otevřeném) k vrozeným onemocněním ledvin a močovodu (multicystická dysplazie, hydronefróza, divertikl kalichu, vezikouretrální reflux). Kolega MUDr. G. Kudela z Krakowa ukázal srovnání konzervativního a chirurgického přístupu k multicystické dysplazii ledviny. Zazněla zde i přednáška z ESPU v Antalyi MUDr. J. Sedláčka (VFN Praha) stran možnosti sledování stavu poruchy parenchymu ledviny u vrozené hydronefrózy. V souladu s uváděnými závěry švédských kolegů na ESPU a WCPU byly výsledky dosažené na našich pracovištích v léčbě vezikouretrálního refluxu podpichem kopolymeru dextranomer/kyselina hyaluronová (autoři FN Hradec Králové a VFN Praha).

V dalším bloku přednášek byla probrána otázka diagnostiky poruchy ledvinného parenchymu. V pilotní studii zde autoři z FN Olomouc porovnávali výsledky ultrasonografických a scintigrafických vyšetření spolu s výsledky histopatologických nálezů u závažných obstrukčních nefropatií zdvojené ledviny. U případů s těžkou hypofunkcí postiženého segmentu doporučují ablaci segmentu. Dle závěrů studie zlepšení funkce po odstranění obstrukce u těchto případů nelze předpokládat. Nefrologická skupina FN Olomouc uvedla studii sledování výskytu hypertenze technikou ABPM. Zjistili vyšší výskyt u populace se solitární ledvinou při této technice měření než pouze při příležitostném měření krevního tlaku.

V bloku zabývajícím se nefrolitiázou a možnostmi jejího řešení uvedli kolegové z FN Plzeň kazuistiky neobvyklých případů endokrinně podmíněné opakující se nefrolitiázy při zvýšení činnosti příštitného tělíska a dále laparoskopický přístup při řešení nefrolitiázy u dítěte. Zajímavé sdělení kolegyně MUDr. Z. Haňudelové z Prešova se týkalo diagnostiky a léčby specifického onemocnění urotraktu u dítěte s pseudohermatofroditismem.

Odpolední blok zahájil přehlednou přednáškou prim. MUDr. P. Zerhau, Ph.D. (FN Brno) na téma neuropatický močový měchýř. Velmi podrobně probral etiopatogenezu, diagnostiku a možnosti současné léčby. MUDr. H. Husár (FN Brno) přednesl výsledky prospektivní studie intradetruzorové aplikace botulotoxinu (studie pod podporou grantu NS 9845 3). Prim. MUDr. J. Nebesář (Lázně Kynžvart) přednesl možnosti a výsledky komplexní lázeňské léčby. Dobré výsledky podobné závěrům na ESPU a WCPU uvedl při využití myofeedback s další komplexní terapií dolních močových cest u nemocných s neurogenními poruchami. Účastníci se shodli na širším doporučování využití této jedinečné nabídky v České republice.

Obr. 2. Doc. R. Kočvara přednáší o dysfunkcích dolních cest močových
Doc. R. Kočvara přednáší o dysfunkcích dolních cest močových

V bloku dětské andrologie byla probrána otázka léčby adolescentní varikokély (autoři VFN Praha). Doporučeným operačním přístupem byla lymfatika šetřící laparoskopie nebo suprainguinální mikrochirurgie. Indikací by měla být oboustranná varikokéla, hypoplazie postiženého varlete o 20 % a symptomatologická varikokéla (bolesti). Byly probrány výhody laparoskopie u nehmatného varlete (autoři VFN Praha). S bohatou diskuzí z pléna se setkala prezentace primárního řešení hypospadie, reoperace komplikací, hodnocení dlouhodobých výsledků (kolektiv FN Motol Praha). Zajímavou byla prezentace možnosti vazografického uzávěru masivně opakovaně krvácejících arterio-spongiosních píštělí po traumatech v oblasti pánve (autoři FN Hradec Králové).

Obr. 3. Prof. J. Janda s kolegyněmi
Prof. J. Janda s kolegyněmi

Blok malignit přinesl přednášky MUDr. G. Kudely z Krakowa o přístupech k diagnostice a léčbě a jejich výsledcích u gonadoblastomu. Raritní výskyt fibroepiteliomu močovodu, jeho diagnostiku, léčbu a výsledky prezentovali autoři Novák a spol. (FN Hradec Králové).

Odpolední blok uzavřela přednáška doc. MUDr. R. Kočvary, CSc. (VFN Praha) o dysfunkcích dolních cest močových.

V sobotu 12. června seznámili MUDr. J. Sedláček, Ph.D. (VFN Praha), MUDr. I. Novák Ph.D. (FN Hradec Králové) a as. MUDr. Z. Dítě, CSc. (VFN Praha) se závěry diagnostických a léčebných postupů přednesených na kongresech ESPU Antalye a WCPU San Francisco.

Následovalo panelové minisympozium firmy Ferring Pharmaceuticals s bohatou diskuzí z pléna na téma noční enuréza. V úvodu MUDr. J. Doležal (nemocnice České Budějovice) uvedl krátkou, přehlednou přednášku. Poté byly formou panelu diskutovány otázky diagnostiky, léčby, načasování zahájení léčby, nutnost provádění vyšetření aj. Do živé diskuze se zapojili pediatři i dětští urologové.

Všichni přítomní měli možnost účastnit se sportovního a společenského programu v rámci pátečního odpoledne a večera.

Je nutné poděkovat jak České urologické společnosti ČLS JEP, tak účastnícím se firmám za finanční podporu a možnost zorganizování setkání.

Přehledová přednáška prof. MUDr. J. Jandy, CSc. (FN Motol) je dostupná v plném znění na internetových stránkách.: http://www.cpsjep.cz/cz/skupiny/nefrologie/index.htm

Dodaná abstrakta přednášek budou vydána v časopisu Česká urologie.

MUDr. Ivo Novák, Ph.D.
Urologická klinika FN a LF UKSokolská 581
500 05 Hradec Králové
e-mail: novakivo11@seznam.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa