DESIDENT CaviCide – nový dezinfekční přípravek


Desident CaviCide a new disinfectant

The properties of the new disinfection agent DESIDENT CaviCide, such as characteristics, disinfection efficiency, biological degradability and ecotoxicity are described. Also areas and forms of usage this biocidal agent are mentioned.

Key words:
disinfectant, properties, efficiency


Autori: J. Severa;  V. Klaban
Pôsobisko autorov: Decomkov Praha s. r. o.
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 269-272
Kategória: Speciální sdělení

Súhrn

Článek popisuje vlastnosti, způsoby a oblasti použití nového dezinfekčního činidla DESIDENT CaviCide. Jsou v něm uvedeny výsledky dosažené při ověřování dezinfekční účinnosti přípravku a další jeho vlastnosti zjištěné na akreditovaných pracovištích.

Klíčová slova:
dezinfekční, činidlo, účinnost, vlastnosti.

± 1 °C

Doba expozice (kontaktu): 3 min

Zátěžové podmínky: podmínky nižšího znečištění – 1% roztok syrovátky (čisté)

Použité viry: Lactococcus lactis subsp. lactis bakteriofág P 001 DSM 4262

Lactococcus lactis subsp. lactis bakteriofág P 008 DSM 10567

 Lactococcus lactis subsp. Lactis F7/2

Výsledky testování virucidní účinnosti přípravku DESIDENT CaviCide proti bakteriofágům jsou dokumentovány v tabulce 2.

Tab. 1. Virucidní účinnost přípravku DESIDENT CaviCide
Virucidní účinnost přípravku DESIDENT CaviCide
 

Biologická rozložitelnost

Testování biologické rozložitelnosti přípravku DESIDENT CaviCide provedené dle ČSN ISO 10 707: Jakost vod – Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí – Metoda stanovení biochemické spotřeby kyslíku (v uzavřených lahvičkách), provedené ve Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, v Ústavu technologie vody a prostředí prokázalo, že přípravek lze pokládat za snadno biologicky rozložitelný, neboť 28. den bylo dosaženo rozkladu ze 74 %, přičemž za snadno biologicky rozložitelnou lze látku považovat tehdy, je-li dosaženo rozkladu do 28 dnů minimálně 60 %. 

Ekotoxicita

V ústavu ENVISAN – GEN a.s. Praha, zkušební laboratoř, akreditovaná laboratoř č. 1498 byly provedeny zkoušky ekotoxicity:

  • zkouška inhibice pohyblivosti dafnií,
  • zkouška inhibice růstu sladkovodních řas,
  • stanovení akutní letální toxicity pro sladkovodní ryby.

Z vyhodnocení zkoušek ekotoxicity vyplývá, že neředěný přípravek vykazuje nebezpečnou vlastnost H 14 ekotoxicita podle vyhlášky 376/2001 Sb., Příloha č. 1 ve zkoušce inhibice pohyblivosti dafnií, ve zkoušce inhibice růstu sladkovodních řas i při stanovení akutní letální toxicity pro sladkovodní ryby. Při koncentraci přípravku 0,03 ml . l-1 nebyly prokázány jakékoliv pozorovatelné účinky na žádný ze zkušebních organismů.

Diskuze výsledků

Dezinfekční účinnost

Z tabulky 1 vyplývá, že přípravek má velmi dobrou baktericidní a fungicidní účinnost, není však sporicidně účinný – není schopen zabránit aktivaci spor, tj. jejich přeměně z dormantní formy na živou, množení schopnou, bakterii. Toto zjištění není překvapující, neboť kvartérní amoniové soli (KAS) mají pouze sporistatickou účinnost.

Přítomnost KAS v soustavě látek s biocidním účinkem způsobuje, že dezinfekční přípravek má také mycí účinek. To znamená, že patogenní agens je buď usmrceno (či inaktivováno), nebo s velkou účinností odstraněno s kontaminovaného tuhého povrchu (2).

KAS náleží do skupiny kation aktivních tenzidů. Výhodné jsou jejich kombinace s neionickými tenzidy přítomnými v nízkých koncentracích, které mají synergický účinek na aktivitu KAS. Mechanismus dezinfekčního účinku KAS spočívá v koagulaci bílkovin v buňce, dále způsobuje změnu buněčné permeability a kromě toho může způsobovat i mechanický rozpad buňky (2).

Za výhodnou lze považovat kombinaci KAS a alkoholů, zvláště vyšších alkoholů, např. propanolu (ať již n-propanolu, či izopropanolu). Dezinfekční přípravky s takovouto kombinací jsou s výhodou používány k dezinfekci povrchů, které nesmějí být smáčeny vodou, a některé z nich i k dezinfekci kůže. Propanol má lepší dezinfekční účinnost než etanol a navíc méně vysušuje kůži. Alkoholy mají baktericidní a částečně i virucidní účinnost. Mechanismus účinku alkoholů spočívá ve schopnosti koagulovat a denaturovat bílkoviny (3).

Přípravek DESIDENT CaviCide prokázal spolehlivou virucidní účinnost. Je známo, že KAS účinně působí na obalené, nikoliv však na neobalené viry (2). Jistě by stálo za zvážení, jakým způsobem zvýšit virucidní účinnost tohoto přípravku, aby našel širší uplatnění v praxi. 

Oblasti a způsoby použití přípravku DESIDENT CaviCide

Přípravek je výrobcem označován jako dezinfekční/dekontaminační čisticí prostředek pro zdravotnické prostředky, přístroje a pomůcky. Může být použit v těchto případech:

  • k předběžnému čištění povrchů zdravotnických prostředků před dezinfekcí, a to po odstranění hrubých nečistot a omytí silně znečištěných míst nástřikem činidla sprejem, nutná doba kontaktu činidla s povrchem 30 s., následně povrch utřít do sucha;
  • k předběžnému čištění povrchů zdravotnických nástrojů před dezinfekcí (v podstatě podle stejných zásad a postupu, avšak s tím rozdílem, že se nástroje po době kontaktu oplachují vodou), případně lze čištění nástrojů provést v ultrazvukové lázni (s přídavkem asi 30 ml činidla na 1 l vodní lázně);
  • k přímé dezinfekci povrchů zdravotnických pomůcek, prostředků a nástrojů, jestliže byly již předem jakýmkoliv způsobem očištěny (např. mytím). 

Závěr

Byla ověřena spolehlivá baktericidní, fungicidní a virucidní účinnost dezinfekčního přípravku DESIDENT CaviCide, jehož biocidně účinnými složkami jsou KAS benzethonium chlorid a izopropanol.

Činidlo je biologicky rozložitelné. Zkouškami zjištěná ekotoxicita tohoto přípravku musí být zohledněna v návodu na použití a pokynech pro likvidaci zbytků přípravku a pro likvidaci kapalných odpadů vzniklých při dezinfekci s použitím DESIDENT CaviCide.

Vlastnosti a složení přípravku vytvářejí reálný předpoklad pro jeho uplatnění v praxi, zejména v celé nemocniční hygieně (nejen na klinických pracovištích, ale i v ordinacích praktických a stomatologických lékařů) a dalších místech.

Jsou reálné předpoklady pro budoucí úpravu složení tohoto biocidního přípravku tak, aby vykazoval také spolehlivou sporicidní účinnost.

Zkratky

KAS – kvartérní amoniové soli 

Adresa pro korespondenci:

doc. Ing. Jan Severa, CSc.

Decomkov Praha s.r.o.

Cukrovarnická 1073/62, 162 00 Praha 6

e-mail: severa@decomkov.cz


Zdroje

1. Kneiflová J. Dezinfekční přípravky II. Praha: Vydavatelství Kneifl 2001; 448 s.

2. Škaloud V. Příručka veterinární dezinfekce. Praha: Sdružení pracovníků dezinfekce, desinsekce a deratizace České republiky 2005; 109 s.

3. Melicherčíková V. Ochranná dezinfekce. Praha: Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce a deratizace České republiky 2003; 118 s.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa