Dolní dyspeptický syndrom Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře 2006*


Dolní dyspeptický syndrom Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře 2006*

Dyspepsie dolního typu (dolní dyspeptický syndrom) je střevní porucha projevující se zejména bolestmi nebo pocitem nepohody v břiše a poruchami defekace, ve smyslu změny ve frekvenci a konzistenci stolice. K příznakům patří pocity tlaku a plnosti v břiše, průjem (s bolestmi nebo bez bolestí), pocit neúplného vyprázdnění po defekaci, zácpa nebo obtížné vyprazdňování (s bolestmi nebo bez bolesti), nepravidelná stolice, kručení v břiše a přelévání střevního obsahu (tzv. borborygmi, s křečemi v břiše nebo bez nich), meteorizmus, flatulence. Prevalence dráždivého tračníku v evropské populaci je odhadována v rozmezí 5–25 %. V České republice je celková prevalence dyspepsie zhruba 13 %. V patogenezi dolního dyspeptického syndromu se podílejí: 1. abnormální motilita, 2. abnormální viscerální percepce, 3. psychosociální vlivy, 4. luminální faktory, 5. nerovnováha neurotransmiterů a/nebo střevních bakterií a 6. možné zánětlivé změny střevní sliznice. Příčinou může být prodělaný infekční průjem. Funkční střevní poruchy představují různé kombinace chronických nebo rekurentních symptomů z trávicího traktu, nevysvětlitelných strukturálními nebo biochemickými abnormalitami. Dráždivý tračník je funkční porucha, projevující se bolestmi v břiše, střevní dyspepsií a nutkavými defekacemi. Podtypy s typickou symptomatologií jsou charakterizovány okolnostmi, za nichž se bolesti a nutkavé defekace dostavují (ranní frakcionované defekace, postprandiální defekace, debakly). Funkční průjem je stav, který se projevuje průjmem bez výrazných bolestí. Spastická zácpa se projevuje bolestmi břicha a zácpou; chybějí nutkavé defekace, stolice je hrudkovitá, rozkouskovaná spastickou haustrací, případně stužkovitá. Ke změnám střevního chemizmu je řazena kvasná a hnilobná dyspepsie. K tzv. formám neúplným a atypickýmje řazen izolovaný meteorismus, nepravidelná stolice, flatulence, bolesti břicha – syndrom levého nebo pravého podžebří nebo syndrom pravé jámy kyčelní. U pacienta s typickým příznakovým souborem může být pracovní diagnóza dolního dyspeptického syndromu stanovena v ordinaci praktického lékaře. Základem vyšetření je podrobná anamnéza ke zjištění možných příčin dyspepsie mimo trávicí trakt, podchycení alarmujících příznaků a zvážení okolností, které zvyšují nebo snižují pravděpodobnost funkčních obtíží, případně je vylučují. Funkční střevní obtíže mají obvykle dlouhodobý charakter a představují pro lékaře v praxi náročný problém. Jen málokterý terapeutický režim je úspěšný a terapie zaměřená na potlačení jednoho symptomu nemusí přinést celkové zlepšení. Pro klinické studie terapie funkčních střevních poruch je typický velký placebo efekt. Prognóza quoad vitam dobrá, quoad sanationem velmi nejistá.

Klíčová slova:
dolní dyspeptický syndrom, dráždivý tračník, průjem, zácpa.


Lower Dyspeptic Syndrome Recommended Diagnostic and Therapeutic Practice for General Practitioners 2006

Lower dyspeptic syndrome is a bowel disease manifesting namely with pain or sensation of abdominal discomfort and bowel movement problems (changes in the frequency and stool consistency). Symptoms include sensation of intraabdominal pressure and fullness, diarrhoea (with or without pain), sensation of incomplete defecation, constipation or bowel movement problems (with or without pain), irregular stool, collywobbles and bowel content flow (borborygia with spasms), meteorism, flatulency. Prevalence of the Irritable Bowel Syndrome in the European population is estimated to be 5 to 25 %. In the Czech Republic the total prevalence of dyspepsias is about 13 %. To the pathogenesis of the lower dyspeptic syndrome contribute: 1. abnormal motility, 2. abnormal visceral perception, 3. psychosocial factors, 4. luminal factors, 5. imbalance of neurotransmitters and/or intestinal bacteria and 6. possible inflammatory changes of the intestinal mucosa. Infectious diarrhoea is one of the causes. Functional bowel defects represent various combinations of chronic and recurrent symptoms from the digestive tract which cannot be explained by structural or biochemical abnormalities. Irritable bowel syndrome is a functional defect manifesting with abdominal pain, intestinal dyspepsia and compulsive defecations. Subtypes with typical symptomatology are characterized by circumstances which bring about pain and compulsive defecations (morning fractional defecation, postprandial defecation, debacles). Functional diarrhoea manifests with diarrhoea without intensive pain. Spastic obstipation manifests by abdominal pain, obstipation, compulsive defecations are absent, stool is cloddish, fragmented by spastic haustration, or it has a ribbon-form. Changes in the intestinal chemism include fermentative and putrefactive dyspepsia. Among the incomplete and atypical forms the isolated meteorism, irregular defecation, flatulency, abdominal pain – syndrome of the left or right epigastium or the syndrome of the right hypogastrium can be included. In patients with typical set of symptoms the working diagnose of the lower dyspeptic syndrome can be done by general practitioner. Complete history of the disease can reveal possible extra abdominal cause of dyspepsia, recognise alarming symptoms and consider circumstances elevating or lowering the probability of functional problems. Functional bowel problems have usually long-term character and represent clinically demanding challenge. Only few therapeutic regimens are successful and the therapy aimed at the abolishment of one symptom need not bring general improvement. For the clinical studies of the therapy of functional bowel problems significant placebo effect is typical. Quoad vitam prognosis is good, quoad sanationem it is rather doubtful.

Key words:
lower dyspeptic syndrome, irritable bowel syndrome, diarrhoea, obstipation.


Autoři: B. Seifert;  K. Lukáš 1;  E. Charvátová 2;  J. Vojtíšková 3;  T. Koudelka 4;  A. Hep 1;  J. Bureš 1;  V. Jirásek 1;  P. Dítě 1
Působiště autorů: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Praha ;  Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP 1;  Katedra všeobecného lékařství IPVZ, Praha 2;  Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha 3;  Ordinace praktického lékaře, Žirovnice 4
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 17-23
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Dyspepsie dolního typu (dolní dyspeptický syndrom) je střevní porucha projevující se zejména bolestmi nebo pocitem nepohody v břiše a poruchami defekace, ve smyslu změny ve frekvenci a konzistenci stolice. K příznakům patří pocity tlaku a plnosti v břiše, průjem (s bolestmi nebo bez bolestí), pocit neúplného vyprázdnění po defekaci, zácpa nebo obtížné vyprazdňování (s bolestmi nebo bez bolesti), nepravidelná stolice, kručení v břiše a přelévání střevního obsahu (tzv. borborygmi, s křečemi v břiše nebo bez nich), meteorizmus, flatulence. Prevalence dráždivého tračníku v evropské populaci je odhadována v rozmezí 5–25 %. V České republice je celková prevalence dyspepsie zhruba 13 %. V patogenezi dolního dyspeptického syndromu se podílejí: 1. abnormální motilita, 2. abnormální viscerální percepce, 3. psychosociální vlivy, 4. luminální faktory, 5. nerovnováha neurotransmiterů a/nebo střevních bakterií a 6. možné zánětlivé změny střevní sliznice. Příčinou může být prodělaný infekční průjem. Funkční střevní poruchy představují různé kombinace chronických nebo rekurentních symptomů z trávicího traktu, nevysvětlitelných strukturálními nebo biochemickými abnormalitami. Dráždivý tračník je funkční porucha, projevující se bolestmi v břiše, střevní dyspepsií a nutkavými defekacemi. Podtypy s typickou symptomatologií jsou charakterizovány okolnostmi, za nichž se bolesti a nutkavé defekace dostavují (ranní frakcionované defekace, postprandiální defekace, debakly). Funkční průjem je stav, který se projevuje průjmem bez výrazných bolestí. Spastická zácpa se projevuje bolestmi břicha a zácpou; chybějí nutkavé defekace, stolice je hrudkovitá, rozkouskovaná spastickou haustrací, případně stužkovitá. Ke změnám střevního chemizmu je řazena kvasná a hnilobná dyspepsie. K tzv. formám neúplným a atypickýmje řazen izolovaný meteorismus, nepravidelná stolice, flatulence, bolesti břicha – syndrom levého nebo pravého podžebří nebo syndrom pravé jámy kyčelní. U pacienta s typickým příznakovým souborem může být pracovní diagnóza dolního dyspeptického syndromu stanovena v ordinaci praktického lékaře. Základem vyšetření je podrobná anamnéza ke zjištění možných příčin dyspepsie mimo trávicí trakt, podchycení alarmujících příznaků a zvážení okolností, které zvyšují nebo snižují pravděpodobnost funkčních obtíží, případně je vylučují. Funkční střevní obtíže mají obvykle dlouhodobý charakter a představují pro lékaře v praxi náročný problém. Jen málokterý terapeutický režim je úspěšný a terapie zaměřená na potlačení jednoho symptomu nemusí přinést celkové zlepšení. Pro klinické studie terapie funkčních střevních poruch je typický velký placebo efekt. Prognóza quoad vitam dobrá, quoad sanationem velmi nejistá.

Klíčová slova:
dolní dyspeptický syndrom, dráždivý tračník, průjem, zácpa.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa