Psychosociální faktory spojené s genetickýmtestováním některých dědičně podmíněnýchnádorových onemocnění


Psychosociální faktory spojené s genetickýmtestováním některých dědičně podmíněnýchnádorových onemocnění

Mutace genů podmiňující náchylnost k některým typům nádorových onemocnění vykazují autozomálně dominantnítyp dědičnosti. Uvedení genetických testů pro tyto mutace do praxe iniciovalo i odborné studie zabývající sepsychosociální problematikou testovaných jedinců. Genetické testování představuje psychickou zátěž, a to jak proosoby ještě nepostižené, tak i pro pacienty, u nichž k rozvoji nádorového onemocnění již došlo. Psychosociálnícharakteristiky zájemce o test zároveň ovlivňují jeho akceptaci testu, psychické ladění, životní styl a zdravotníchování. Psychologickou podporu v průběhu celého procesu genetického testovaní poskytuje testovaným osobámpředevším pracovník genetické poradny. Výsledky a obecné závěry psychosociálních studií mohou napomociv přesnějším zaměření genetické konzultace a také ve splnění očekávání zájemců o test. Proto jsou sledoványpředevšímmotivace vedoucí k podstoupení testu, psychický stav, vliv rodinného zázemí a podpory u testované osoby,a případné zapojení psychologa do procesu genetického testování.

Klíčová slova:
genetické poradenství, genetická predispozice k nádorovému onemocnění, psychosociální faktory.


Psychosocial Factors Associated with Genetic Testing for Some ofHereditary Forms of Cancer

Mutations in predisposing genes for some of the hereditary forms of cancer exhibit autosomal dominant mode ofinheritance. Introduction of genetic tests for these mutations to the clinical practice initiated studies focused on thepsychosocial factors associated with genetic testing. Undergoing the genetic testing is a stressful experience for boththe healthy individuals in risk and the patients already affected with cancer. The psychosocial characteristics of thetested individual influence not only the psychological functioning during the testing but also the acceptance of thetest, and generally his life style and health practices. Psychological support during the genetic testing process ismostly provided by the genetic counsellor. The findings of psychosocial studies might be therefore helpful for thefocusing of the genetic consultation, and fulfilling the client needs and expectations towards testing. Factors ofmotivation, psychological state, influence of family situation and support, and optionally the involvement ofa psychologist into the process of genetic testing are observed.

Key words:
genetic counselling, genetic predisposition to cancer, psychosocial factors.


Autoři: V. Franková;  J. Židovská 1;  V. Krutílková;  M. Havlovicová;  P. Goetz
Působiště autorů: Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM, Praha 1Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 599-602
Kategorie: Články

Souhrn

Mutace genů podmiňující náchylnost k některým typům nádorových onemocnění vykazují autozomálně dominantnítyp dědičnosti. Uvedení genetických testů pro tyto mutace do praxe iniciovalo i odborné studie zabývající sepsychosociální problematikou testovaných jedinců. Genetické testování představuje psychickou zátěž, a to jak proosoby ještě nepostižené, tak i pro pacienty, u nichž k rozvoji nádorového onemocnění již došlo. Psychosociálnícharakteristiky zájemce o test zároveň ovlivňují jeho akceptaci testu, psychické ladění, životní styl a zdravotníchování. Psychologickou podporu v průběhu celého procesu genetického testovaní poskytuje testovaným osobámpředevším pracovník genetické poradny. Výsledky a obecné závěry psychosociálních studií mohou napomociv přesnějším zaměření genetické konzultace a také ve splnění očekávání zájemců o test. Proto jsou sledoványpředevšímmotivace vedoucí k podstoupení testu, psychický stav, vliv rodinného zázemí a podpory u testované osoby,a případné zapojení psychologa do procesu genetického testování.

Klíčová slova:
genetické poradenství, genetická predispozice k nádorovému onemocnění, psychosociální faktory.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa