UŽITÍ OXIDU DUSNATÉHO KE ZVLÁDÁNÍ SYNDROMUAKUTNÍ DECHOVÉ TÍSNĚ


UŽITÍ OXIDU DUSNATÉHO KE ZVLÁDÁNÍ SYNDROMUAKUTNÍ DECHOVÉ TÍSNĚ

Východisko.
Kysličník dusný (NO) je selektivní plicní vazodilátor použitelný v léčbě plicní hypertenze i hypoxického plicního selhání. V domácím písemnictví jsou však zprávy o výsledcích jeho léčebného použití dosud kusé.Metody a výsledky. Vliv vdechování NO na změny poměru PaO 2 /FiO 2 u uměle ventilovaných pacientů sesyndromem akutní dechové tísně (ARDS) byl sledován v retrospektivní studii. Denně byla zaznamenána nejvyššípoužitá koncentrace NO, nejvyšší hodnota PaO 2 /FiO 2 , délka podávání NO a posléze, zda pacient přežil či zemřel.Údaje jsme srovnávali u pacientů, kteří příznivě reagovali na léčebné užití NO (vzestup PaO 2 /FiO 2 alespoň o 20 %),s těmi, kteří nereagovali. Porovnáni byli také zemřelí s přeživšími. Ke hodnocení byl použit Mann-Whitneyův testa test ANOVA pro opakovaná měření, zvolená hladina významnosti a=0,05. Do studie bylo zařazeno 16 nemocných.Na podání NO jich 13 (81 %) bezprostředně reagovalo vzestupem poměru PaO 2 /FiO 2. 7 pacientů (44 %) přežilo,úmrtnost činila 56 %. Srovnání věku, dávky NO (ppm) a délky jeho podávání (dny) a skóre APACHE II u přeživšícha zemřelých stejně jako u pacientů, kteří na podání NO zareagovali příznivě – zlepšením oxygenace – a kteří nikoliv,neukázalo statisticky významné rozdíly. Bezprostředně po podání NO se poměr PaO 2 /FiO 2 u přeživších i zemřelýchzvýšil (p

Klíčová slova:
kysličník dusnatý, syndrom akutní dechové tísně, hypoxémie, intenzivní péče.


Nitrogen Oxide in the Treatment of the Acute Distress Syndrome

Background.
Nitric oxide (NO) is a selective pulmonary vasodilator effective in the treatment of pulmonaryhypertension and hypoxemic respiratory failure. Reports in the Czech literature on the results of its therapeutic useare still scarce.Methods and Results. Effects of inhaled NO on the changes of PaO 2 /FiO 2 were assessed in the retrospectivestudy. Records of artificially ventilated patients suffering from acute respiratory distress syndrome (ARDS) werereviewed. Daily highest NO dose, the highest PaO 2 /FiO 2 ratio, duration of NO administration and death or survivalof the patient was noted. Survivors and nonsurvivors, as well as responders (rise of PaO 2 /FiO 2 by at least 20 %) andnon-responders were compared using Mann-Whitney and ANOVA test, a=0.05. 16 patients were entered into thestudy, 13 (81 %) responded positively to NO administration, the mortality was 56 %. Comparing the age, NO dose,duration of its administration and APACHE II score in survivors and non-survivors, in respondents and non-res -pondents no differences were found. After NO administration the PaO 2 /FiO 2 rose both in survivors and non-survivors(p

Key words:
nitric oxide, acute respiratory distress syndrome, hypoxemia, intensive care.


Autoři: K. Cvachovec;  D. Romportl;  Z. Havelka;  M. Pelichovská;  M. Hladíková
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a FNM, Praha Ústav lékařské informatiky 2. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 286-290
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Kysličník dusný (NO) je selektivní plicní vazodilátor použitelný v léčbě plicní hypertenze i hypoxického plicního selhání. V domácím písemnictví jsou však zprávy o výsledcích jeho léčebného použití dosud kusé.Metody a výsledky. Vliv vdechování NO na změny poměru PaO 2 /FiO 2 u uměle ventilovaných pacientů sesyndromem akutní dechové tísně (ARDS) byl sledován v retrospektivní studii. Denně byla zaznamenána nejvyššípoužitá koncentrace NO, nejvyšší hodnota PaO 2 /FiO 2 , délka podávání NO a posléze, zda pacient přežil či zemřel.Údaje jsme srovnávali u pacientů, kteří příznivě reagovali na léčebné užití NO (vzestup PaO 2 /FiO 2 alespoň o 20 %),s těmi, kteří nereagovali. Porovnáni byli také zemřelí s přeživšími. Ke hodnocení byl použit Mann-Whitneyův testa test ANOVA pro opakovaná měření, zvolená hladina významnosti a=0,05. Do studie bylo zařazeno 16 nemocných.Na podání NO jich 13 (81 %) bezprostředně reagovalo vzestupem poměru PaO 2 /FiO 2. 7 pacientů (44 %) přežilo,úmrtnost činila 56 %. Srovnání věku, dávky NO (ppm) a délky jeho podávání (dny) a skóre APACHE II u přeživšícha zemřelých stejně jako u pacientů, kteří na podání NO zareagovali příznivě – zlepšením oxygenace – a kteří nikoliv,neukázalo statisticky významné rozdíly. Bezprostředně po podání NO se poměr PaO 2 /FiO 2 u přeživších i zemřelýchzvýšil (p

Klíčová slova:
kysličník dusnatý, syndrom akutní dechové tísně, hypoxémie, intenzivní péče.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa