METÓDY NA IDENTIFIKÁCIU POLYMORFIZMU HLA ANTIGÉNOV


METÓDY NA IDENTIFIKÁCIU POLYMORFIZMU HLA ANTIGÉNOV

HLA komplex je najpolymorfnejší doteraz známy genetický systém človeka. Variabilita HLA antigénov je daná existenciou velkého množstva alel jednotlivých génov HLA systému. Potreba kompatibility HLA antigénov pri orgánových transplantáciách a transplantáciách kostnej drene, ale i určovanie genetických rizikových faktorov u autoimunitných ochorení vytvárajú silný tlak na vývoj HLA typizačných technik, hlavne na zvyšovanie ich citlivosti a rozlišovacej schopnosti. Na typizáciu HLA antigénov sa používajú sérologické, celulárne, biochemické a molekulárnobiologické metódy. Na určovanie HLA antigénov I. triedy sú to metódy: cytotoxický test (sérologické), CML (celulárne),1D - IEF (biochemické), RFLP, SSO, SSP -PCR a SBT (molekulárnobiologické metódy). Na typizáciu HLA antigénove II. triedy sa používajú techniky: cytotoxický test (sérologické), MLC (celulárne), RFLP, SSO, SSP - PCR a SBT (molekulárnobiologické metódy). Molekulárnobiologické metódy predstavujú moderný trend vývoja v oblasti HLA typizácie a v budúcnosti pravdepodobne nahradia váčšinu ostatných metód. Náš článok popisuje jednotlivé metódy, ktoré sa pri HLA typizácui používajú.

Klíčová slova:
typizácia, MLC, CTL, IEF, PCR, SSP, SSO, RFLP, SBT.


Methods of Typing of the HLA Anxigens Polymorphism

The HLA complex is the most polymorphic genetic systém in man yet known. The variability of the HLA antigens is given by the presence of many alleles of the HLA genes. Requirements for compatibility of HLA antigens in organ and bone marrow transplantations, and also in the determination of genetic riskfactors in autoimmune diseases evoke strong pressure on progress in HLA typing methods, mainly for increasing their sensitivity and resolution. For typing of the HLA antigens there are used cellular, serological, biochemical and DNA methods. For HLA class I typing there following tests are used: cytotoxic test (serological), CML (cellular), 1D - IEF (biochemical), RFLP, SSO, SSP - PCR, and SBT (DNA methods). For HLA class II typing, cytotoxic test (cellular), MLC (serological), RFLP, SSO, SSP - PCR, and SBT (DNA methods) are used. DNA methods represent the modem trend in the area of HLA typing and it will probably replace larger part of other HLA typing techniques. In our article, we describe the principles of methods that are used for HLA typing.

Key words:
HLA typing, MLC, CTL, IEF, PCR, SSP, SSO, RFLP, SBT.No.


Autoři: P. Novota;  M. Černá;  M. 'anděl
Působiště autorů: CBO - oddělení buněčné a molekulární biologie 3. LF UK, Praha II. . interní klinika FNKV, 3. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 171-175
Kategorie: Články

Souhrn

HLA komplex je najpolymorfnejší doteraz známy genetický systém človeka. Variabilita HLA antigénov je daná existenciou velkého množstva alel jednotlivých génov HLA systému. Potreba kompatibility HLA antigénov pri orgánových transplantáciách a transplantáciách kostnej drene, ale i určovanie genetických rizikových faktorov u autoimunitných ochorení vytvárajú silný tlak na vývoj HLA typizačných technik, hlavne na zvyšovanie ich citlivosti a rozlišovacej schopnosti. Na typizáciu HLA antigénov sa používajú sérologické, celulárne, biochemické a molekulárnobiologické metódy. Na určovanie HLA antigénov I. triedy sú to metódy: cytotoxický test (sérologické), CML (celulárne),1D - IEF (biochemické), RFLP, SSO, SSP -PCR a SBT (molekulárnobiologické metódy). Na typizáciu HLA antigénove II. triedy sa používajú techniky: cytotoxický test (sérologické), MLC (celulárne), RFLP, SSO, SSP - PCR a SBT (molekulárnobiologické metódy). Molekulárnobiologické metódy predstavujú moderný trend vývoja v oblasti HLA typizácie a v budúcnosti pravdepodobne nahradia váčšinu ostatných metód. Náš článok popisuje jednotlivé metódy, ktoré sa pri HLA typizácui používajú.

Klíčová slova:
typizácia, MLC, CTL, IEF, PCR, SSP, SSO, RFLP, SBT.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa