TRANSPLANTACE VYSOCE CISTENYCH CD34+ KMENOVYCH BUNEK PERIFERNI KRVE ODHAPLOIDENTICKYCH RODINNYCH DARCU V LECBE DETI S NEMALIGNIMI ONEMOCNENIMI


TRANSPLANTACE VYSOCE CISTENYCH CD34+ KMENOVYCH BUNEK PERIFERNI KRVE ODHAPLOIDENTICKYCH RODINNYCH DARCU V LECBE DETI S NEMALIGNIMI ONEMOCNENIMI

Východisko.
Děti trpící vzácnými vrozenými onemocněními vyléčitelnými transplantací kostní dřeně většinou postrádají zdravého HLA identického sourozence, který by mohl být dárcem kostní dřeně. Selže-li nalezení nepříbuzného HLA identického dárce v registrech, nebo není-li na jeho vyhledání dostatek času pro progresi nemoci, jsou odsouzeny k smrti. Protože dítě dědí od každého z rodičů vždy jeden haplotyp, skládající se z těsně navázaných genů HLA systému, je dárce -rodič vždy okamžitě k dispozici. Rizikem haploidentické transplantace je nepřihojení štěpu a nezvládnutelná těžká reakce štěpu proti hostiteli (GVHD). Selekce CD34+ kmenových buněk z periferní krve růstovými faktory stimulovaných dárců se současnou deplecí T lymfocytů ze štěpu umožňuje transplantaci přes bariéry HLA systému.Metody a výsledky. V období XII/1995-III/2000 bylo na II. dětské klinice FN Motol léčeno transplantací CD34+ buněk s T deplecí periferní krve od haploidentických rodičů 5 dětí s vzácnými vrozenými onemocněními. Jednalo se o maligní osteopetrózu, vrozenou těžkou kombinovanou imunode%cienci (2 děti), Wiskottův-Aldrichův syndrom a hemofagocytující lymfohistiocytózu. Pozitivní selekce CD34+ buněk z periferní krve dárců stimulovaných G-CSF byla provedena metodami imunoadsorbce (Ce11Pro) (n=2) a imunomagnetické separace (C1iniMACS) (n=3). K přihojení štěpu došlo u 4 dětí, v jednom případě ale následovala časná rejekce úspěšně zvládnutá druhou transplantací od stejného dárce (osteopetróza). U jednoho dítěte s těžkou kombinovanou imunode%ciencí se transplantát nepřihojil a dítě se připravuje k další transplantaci. Akutní GVH reakci dobře reagující na léčbu kortikoidy prodělaly 2 děti. Tři děti žijí, z toho dvě jsou vyléčeny. Dvě děti zemřely na potransplantační komplikace - CMV pneumonii a encefalitidu neznámé etiologie.Závěry. Haploidentická transplantace vysoce čištěných CD34+ periferních kmenových buněk od rodičů je vhodnou léčebnou alternativou u dětí s život ohrožujícím vrozeným onemocněním v situaci, kdy chybí HLA identický dárce. Takto léčené děti mají vyšší riziko nepřihojení štěpu a infekčních komplikací pro pomalou rekonstituci imunity ve srovnání s transplantací od HLA genotypicky nebo fenotypicky identických dárců.

Klíčová slova:
haploidentické transplantace, pozitivní selekce CD34+ buněk, T deplece, nemaligní onemocnění.


Transplanxation of Highly Purified Peripheral CD34+ Stem Cells from Haploidenxical Related Donors for Therapy of Children with Nonmalignant Diseases

Background.
Children suffering from rare inherited disorders can be cured using stem cell transplantation (SCT). For patients where HLA-identical donor could not be found, there is an excellent chance of identifying a family member who shares an identical haplotype with the patient but whose second haplotype is different. This situation is called an HLA-full haplotype mismatch. Risks of haploidentical transplantation are graft rejection and severe graft-versus-host disease (GVHD). Histocompatibility barriers can be overcome by infusing high doses of T-cell depleted peripheral CD34+ stem cells.Methods and Results. Between December 1995 and March 2000, 5 children with rare inherited disorders esere transplanted using highly purified CD34+ stem cells from haploidentical parents at the 2nd Department of Pediatrics, University Hospital Motol, Prague. Two children suffered from severe combined immunode%ciency (SCID), one child from malignant osteopetrosis, Wiskott-Aldrich syndom and hemophagocytic lymphohistiocytosis, respectively. Positive selection of peripheral CD34+ stem cells from G-CSF stimulated donors was performed using the method of immunoabsorbtion (Ce11Pro) (n=2) or immunomagnetic separation (C1iniMACS) (n=3). Donor type engraftment was achieved in 4 children. In one of them early graft failure has developed successfully managed by second SCT from the same donor. One child with SCID had primary graft failure. Mild acute GVHD with good response to steroid therapy developed in 2 children. Three children are alive and 2 of them are cured. Two children died due to post-transplant complications - CM V pneumonia and encephalitis.Conclusions. Transplantation of highly purified CD34+ stem cells from haploidentical parents is a reasonable therapeutic option for children with some speci%c nonmalignant disorders lacking HLA identical donor. Risks of this type of SCT are the graft failure and severe infectious complications due to slovu immunological reconstitution in comparison with SCT from HLA identical donors.

Key words:
haploidentical transplantation, positive selection of CD34+ cells, T-cell depletion, nonmalignant diseases.


Autoři: J. Starý;  P. Sedláček;  Š. 'vodvářková;  A. Poloučková 2;  R. Formánková;  Z. 'gašová;  I. 'marinov
Působiště autorů: II. dětská klinika 2. LF UK a FNM, Praha 1 Ustav hematologie a krevní transfuze, Praha 2imunologický ústav 2. LF UK a FNM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 176-181
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Děti trpící vzácnými vrozenými onemocněními vyléčitelnými transplantací kostní dřeně většinou postrádají zdravého HLA identického sourozence, který by mohl být dárcem kostní dřeně. Selže-li nalezení nepříbuzného HLA identického dárce v registrech, nebo není-li na jeho vyhledání dostatek času pro progresi nemoci, jsou odsouzeny k smrti. Protože dítě dědí od každého z rodičů vždy jeden haplotyp, skládající se z těsně navázaných genů HLA systému, je dárce -rodič vždy okamžitě k dispozici. Rizikem haploidentické transplantace je nepřihojení štěpu a nezvládnutelná těžká reakce štěpu proti hostiteli (GVHD). Selekce CD34+ kmenových buněk z periferní krve růstovými faktory stimulovaných dárců se současnou deplecí T lymfocytů ze štěpu umožňuje transplantaci přes bariéry HLA systému.Metody a výsledky. V období XII/1995-III/2000 bylo na II. dětské klinice FN Motol léčeno transplantací CD34+ buněk s T deplecí periferní krve od haploidentických rodičů 5 dětí s vzácnými vrozenými onemocněními. Jednalo se o maligní osteopetrózu, vrozenou těžkou kombinovanou imunode%cienci (2 děti), Wiskottův-Aldrichův syndrom a hemofagocytující lymfohistiocytózu. Pozitivní selekce CD34+ buněk z periferní krve dárců stimulovaných G-CSF byla provedena metodami imunoadsorbce (Ce11Pro) (n=2) a imunomagnetické separace (C1iniMACS) (n=3). K přihojení štěpu došlo u 4 dětí, v jednom případě ale následovala časná rejekce úspěšně zvládnutá druhou transplantací od stejného dárce (osteopetróza). U jednoho dítěte s těžkou kombinovanou imunode%ciencí se transplantát nepřihojil a dítě se připravuje k další transplantaci. Akutní GVH reakci dobře reagující na léčbu kortikoidy prodělaly 2 děti. Tři děti žijí, z toho dvě jsou vyléčeny. Dvě děti zemřely na potransplantační komplikace - CMV pneumonii a encefalitidu neznámé etiologie.Závěry. Haploidentická transplantace vysoce čištěných CD34+ periferních kmenových buněk od rodičů je vhodnou léčebnou alternativou u dětí s život ohrožujícím vrozeným onemocněním v situaci, kdy chybí HLA identický dárce. Takto léčené děti mají vyšší riziko nepřihojení štěpu a infekčních komplikací pro pomalou rekonstituci imunity ve srovnání s transplantací od HLA genotypicky nebo fenotypicky identických dárců.

Klíčová slova:
haploidentické transplantace, pozitivní selekce CD34+ buněk, T deplece, nemaligní onemocnění.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa