ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATELSTVA ŠESTI MĚST ČESKÉ REPUBLIKY: PREVALENCE A TERAPIE NĚKTERÝCH CHRONICKÝCH ONEMOCNĚNÍ


ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATELSTVA ŠESTI MĚST ČESKÉ REPUBLIKY: PREVALENCE A TERAPIE NĚKTERÝCH CHRONICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

Východisko.
Cílem studie bylo popsat zdravotní stav městské populace středního věku v šesti městech zařazených do Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí.Metody a výsledky. Ve městech Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Karviná, Kolín, ústí nad Labem bylo do studie vybráno vždy 400 mužů a 400 žen ve věku 45-54 let. Všichni respondenti vyplnili dotazník, u poloviny z nich bylo provedeno krátké lékařské vyšetření. Z výsledků vyplynulo, že 52,8 % mužů a 51,6 % žen mělo zvýšenou hladinu cholesterolu (>5,2 mmol/l), u 47,3 % mužů a 38,3 % žen byly naměřeny zvýšené hodnoty krevního tlaku (STK>= 140 mmHg a/nebo DTK >= 90 mmHg) či byli léčeni pro hypertenzi, 39,4 % mužů a 31,2 % žen pravidelně kouřilo, 33,9 % mužů a 22,5 % žen bylo obézních. Mezi městy byly prokázány signifikantní rozdíly v prevalenci hypercholesterolémie, hypertenze a kuřáctví. Podle osobní anamnézy 55,6 % mužů a 57,8 % žen pociťovalo dlouhodobé zdravotní obtíže, 37,0 % mužů a 45,2 % žen bylo v dlouhodobé lékařské péči pro chronické onemocnění, 13,3 % mužů a 12,4 % žen hodnotilo své zdraví v poslední roce jako špatné a velmi špatné. Dlouhodobě léčeno farmaky bylo v posledním roce 45,4 % mužů a 57,9 % žen, nejčastěji léky k terapii kardiovaskulárních onemocnění. Rozdíly mezi městy byly u těchto ukazatelů signifikantní.Závěr. U obyvatelstva středního věku v šesti městech byla zjištěna vysoká prevalence chronických onemocnění, zdravotních obtíží a rizikových faktorů chronických onemocnění. Přesto, že úmrtnost v ČR signifikantně klesá, chronická onemocnění jsou závažným zdravotním problémem. Vzhledem k tomu, že mnohé z uvedených zdravotních obtíží lze ovlivnit správnou životosprávou, je vhodné věnovat zvýšenou pozornost jejich prevenci.

Klíčová slova:
zdravotní stav, chronická nemocnost, rizikové faktory.


Health Status of the Population in Six Cities of the Czech Republic: Prevention and Therapy of Some Chronic Diseases

Background.
The aim of the study was to describe health status of the urban middle-age population in six cities of the Czech Republic, which were included into the System of Population Health Survey in Relation to the Environment.Methods and Results. From the population of cities Brno, Èeské Budìjovice, Hradec Králové, Kraviná, Kolín, Ústí nad Labem 400 males and 400 females in the age of 45 to 54 years were included into the study. All respondents filled out a question-form, half of them also underwent a medical check up. Results has shown that 52.8 % of males and 51.6 % of females had their cholesterol level elevated (>5.2 mmol/l), 47.3 % of males and 38.3 % if females had higher blood pressure (SBP>= 140 mmHg and/or DBP>= 90 mmHg) or they were cured of hypertension, 39.4 % of males and 22.5 % of females were obese. Significant differences were observed in the prevalence of hypercholesterolemia, hypertension and smoking habits among the cities in study. According to the case histories, 55.6 % of males and 57.8 % of females complained of long-lasting ill-being, 37.0 % of males and 45.2 % of females were treated for a chronic disease, 13.3 % of males and 12.4 % of females considered their health during the previous years as bad or very bad. 45.4 % of males and 57.9 % of females underwent long-term pharmacological treatment, most frequently on a cardiovascular disease. Above described parameters differed significantly among cities in study.Conclusion. In the middle-aged population in six Czech cities the high prevalence of chronic diseases, health troubles and risk factors of chronic disease were found. Though the death rate in CR has been declining, chronic diseases have became a serious problem. Since most of these health problems can be improved by correct regimen, high attention should be given to their prevention.

Key words:
health status, prevalence of chronic diseases, risk factors.


Autoři: M. Gregůrková;  Z. Vandasová;  Z. Škodová;  R. Kubínová;  M. Malý
Působiště autorů: Státní zdravotní ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 112-117
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Cílem studie bylo popsat zdravotní stav městské populace středního věku v šesti městech zařazených do Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí.Metody a výsledky. Ve městech Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Karviná, Kolín, ústí nad Labem bylo do studie vybráno vždy 400 mužů a 400 žen ve věku 45-54 let. Všichni respondenti vyplnili dotazník, u poloviny z nich bylo provedeno krátké lékařské vyšetření. Z výsledků vyplynulo, že 52,8 % mužů a 51,6 % žen mělo zvýšenou hladinu cholesterolu (>5,2 mmol/l), u 47,3 % mužů a 38,3 % žen byly naměřeny zvýšené hodnoty krevního tlaku (STK>= 140 mmHg a/nebo DTK >= 90 mmHg) či byli léčeni pro hypertenzi, 39,4 % mužů a 31,2 % žen pravidelně kouřilo, 33,9 % mužů a 22,5 % žen bylo obézních. Mezi městy byly prokázány signifikantní rozdíly v prevalenci hypercholesterolémie, hypertenze a kuřáctví. Podle osobní anamnézy 55,6 % mužů a 57,8 % žen pociťovalo dlouhodobé zdravotní obtíže, 37,0 % mužů a 45,2 % žen bylo v dlouhodobé lékařské péči pro chronické onemocnění, 13,3 % mužů a 12,4 % žen hodnotilo své zdraví v poslední roce jako špatné a velmi špatné. Dlouhodobě léčeno farmaky bylo v posledním roce 45,4 % mužů a 57,9 % žen, nejčastěji léky k terapii kardiovaskulárních onemocnění. Rozdíly mezi městy byly u těchto ukazatelů signifikantní.Závěr. U obyvatelstva středního věku v šesti městech byla zjištěna vysoká prevalence chronických onemocnění, zdravotních obtíží a rizikových faktorů chronických onemocnění. Přesto, že úmrtnost v ČR signifikantně klesá, chronická onemocnění jsou závažným zdravotním problémem. Vzhledem k tomu, že mnohé z uvedených zdravotních obtíží lze ovlivnit správnou životosprávou, je vhodné věnovat zvýšenou pozornost jejich prevenci.

Klíčová slova:
zdravotní stav, chronická nemocnost, rizikové faktory.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa