REHABILITACE NEMOCNÝCH ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU


REHABILITACE NEMOCNÝCH ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU

Východisko.
Během uplynulého desetiletí došlo k významnému posunu v oblasti rehabilitace nemocných roztroušenou sklerózou (RS). Předkládaná pilotní studie si kladla za cíl posoudit přínosnost několikatýdenního rehabilitačního pobytu pro nemocné RS v podmínkách neprofilovaného lůžkového rehabilitačního oddělení.Metody a výsledky. Program u 25 hospitalizovaných nemocných byl zaměřen převážně na komplexní kinezioterapii a fyzikální terapii, částečně ergoterapii a ortetiku. Funkční status byl ohodnocen při nástupu k pobytu a při dimisi. Pro hodnocení spasticity dolních končetin byla využita globální škála hodnocení spasticity (Global assessment of spasticity scale - GSA) a modifikovaná Ashwortova škála. Pro hodnocení disability se aplikovalo motorické subskóre míry funkční nezávislosti (Functional Independence Measure - FIM). S odstupem 5-6 měsíců byl dále rozeslán dotazník pro zhodnocení rehabilitačního pobytu samotnými pacienty. Nikdo ze sledovaných nemocných se během rehabilitačního pobytu nezhoršil. Střední EDSS bylo při nástupu 6,7 (medián 6,5) ± 1,0, při ukončení pobytu 6,5 (6,5) ± 0,9. Ze sledovaných parametrů došlo ke statisticky významnému zlepšení pro modifikovanou škálu spasticity (Ashwort) z 2,5±0,8 na 1,8±0,6 a pro motorické subskóre míry funkční nezávislosti (FIM) z 59±15 na 64±14 bodů. Při testování pomocí globální škály spasticity nebyl rozdíl statisticky významný - skóre zlepšení ve skupině 1,0±0,7. Návratnost dotazníků nebyla úplná. Obdržené výsledky ukazují příznivé hodnocení rehabilitačního programu respondujícími nemocnými i několikaměsíční přetrvávání tohoto příznivého efektu.Závěry. Výsledky studie vcelku odpovídají údajům v literatuře, jak co se týká bezprostředního výsledku, tak přetrvávání efektu po dimisi. Za důležitou považujeme skutečnost, že naprostá většina nemocných měla primárně či sekundárně progresivní RS. Lze oprávněně předpokládat, že další přínos pro nemocné RS a dalšími neurologickými onemocněními by znamenalo zřízení specializovaných neurorehabilitačních zařízení.

Klíčová slova:
fyzioterapie, neurorehabilitace, rehabilitace, roztroušená skleróza, spasticita


Rehabilitation of Patients with Multiple Sclerosis

Background.
During the last decades a significant progress in rehabilitation of patients with multiple sclerosis (MS) has been achieved. This pilot study aims to study effect of weeks-lasting rehabilitation programme of MS patients in conditions of non-profiled inpatient rehabilitation unit.Methods and Results. The rehabilitation program of 25 hospitalised patients was mostly aimed at complex kinesitherapy and physical therapy, partly also at ergotherapy and orthetics. Functional status of patients was evaluated at the beginning of the hospital stay and before dismission. Spasticity of lower limbs was scored using Global Assessment of Spasticity Scale (GSA) and modified Ashwort’s scale. Motor subscore of Functional Independence Measure (FIM) was used to assess the patient’s disability. In interval of 5 to 6 months a questionnaire was distributed among the patients to evaluate the rehabilitation stay. During the rehabilitation none of the studied patients got worse. At the beginning of hospitalisation average EDSS was 6.7 (median 6.5) ± 1.0, before the demission it was 6.5 (6.5) ± 0.9. Among the parameters studied statistically significant improvement came in the modified Ashwort’s scale (from 2.5±0.8 to 1.8±0.6) and in the motor subscore of Functional Independence Measure (from 59±15 to 64±14). No statistically significant difference was found when the Global Assessment of Spasticity Scale was used - the improvement score of the group was 1.0±0.7. Not all of questionnaires returned. The results obtained from responders showed positive evaluation of the rehabilitation program, which lasted for several months.Conclusion. Results of the study correspond to the literary data both in immediate effects of the treatment and in its persistence after dismission. As important reveals the fact that most of the patients has primary or secondary progressive MS. It can be reasonably presumed that further improvement of the rehabilitation of patients with neurological diseases could be achieved in specialised neurorehabilitation centres.

Key words:
multiple sclerosis, physiotherapy, neurorehabilitation, rehabilitation, spasticity


Autoři: M. Mayer;  J. Bazala;  B. Muchová;  H. Stránská
Působiště autorů: Oddělení medicínské rehabilitace FN, Olomouc Katedra algoterapie a fyzioterapie FTK UP, Olomouc Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc Katedra psychologie FF UP, Olomouc a Psychiatrické oddělení FNsP, Ostrava
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 118-121
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Během uplynulého desetiletí došlo k významnému posunu v oblasti rehabilitace nemocných roztroušenou sklerózou (RS). Předkládaná pilotní studie si kladla za cíl posoudit přínosnost několikatýdenního rehabilitačního pobytu pro nemocné RS v podmínkách neprofilovaného lůžkového rehabilitačního oddělení.Metody a výsledky. Program u 25 hospitalizovaných nemocných byl zaměřen převážně na komplexní kinezioterapii a fyzikální terapii, částečně ergoterapii a ortetiku. Funkční status byl ohodnocen při nástupu k pobytu a při dimisi. Pro hodnocení spasticity dolních končetin byla využita globální škála hodnocení spasticity (Global assessment of spasticity scale - GSA) a modifikovaná Ashwortova škála. Pro hodnocení disability se aplikovalo motorické subskóre míry funkční nezávislosti (Functional Independence Measure - FIM). S odstupem 5-6 měsíců byl dále rozeslán dotazník pro zhodnocení rehabilitačního pobytu samotnými pacienty. Nikdo ze sledovaných nemocných se během rehabilitačního pobytu nezhoršil. Střední EDSS bylo při nástupu 6,7 (medián 6,5) ± 1,0, při ukončení pobytu 6,5 (6,5) ± 0,9. Ze sledovaných parametrů došlo ke statisticky významnému zlepšení pro modifikovanou škálu spasticity (Ashwort) z 2,5±0,8 na 1,8±0,6 a pro motorické subskóre míry funkční nezávislosti (FIM) z 59±15 na 64±14 bodů. Při testování pomocí globální škály spasticity nebyl rozdíl statisticky významný - skóre zlepšení ve skupině 1,0±0,7. Návratnost dotazníků nebyla úplná. Obdržené výsledky ukazují příznivé hodnocení rehabilitačního programu respondujícími nemocnými i několikaměsíční přetrvávání tohoto příznivého efektu.Závěry. Výsledky studie vcelku odpovídají údajům v literatuře, jak co se týká bezprostředního výsledku, tak přetrvávání efektu po dimisi. Za důležitou považujeme skutečnost, že naprostá většina nemocných měla primárně či sekundárně progresivní RS. Lze oprávněně předpokládat, že další přínos pro nemocné RS a dalšími neurologickými onemocněními by znamenalo zřízení specializovaných neurorehabilitačních zařízení.

Klíčová slova:
fyzioterapie, neurorehabilitace, rehabilitace, roztroušená skleróza, spasticita

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa