SÉROVÉ KONCENTRACE LEPTINU A SOLUBILNÍHOLEPTINOVÉHO RECEPTORU U PACIENTEKS MENTÁLNÍ ANOREXIÍ


SÉROVÉ KONCENTRACE LEPTINU A SOLUBILNÍHOLEPTINOVÉHO RECEPTORU U PACIENTEKS MENTÁLNÍ ANOREXIÍ

Východisko.
Působení leptinu v cílových tkáních je zprostředkováno vazbou se specifickými transmembránovýmireceptory. Byla prokázána řada izoforem leptinových receptorů, z nichž solubilní izoforma tvořená pouze extrace-lulární doménou dlouhé izoformy receptoru je uvolňována do cirkulace, kde slouží patrně jako vazebný protein proleptin. Cílem naší studie bylo stanovit sérové koncentrace solubilního leptinového receptoru u pacientek s mentálníanorexií a kontrolní skupiny zdravých žen odpovídajícího věku, zjistit jeho možný vztah k procentu tělesného tuku,body mass indexu (BMI), sérovým hladinám leptinu, TNF-a a inzulinu.Metody a výsledky. Do studie bylo zařazeno 16 pacientek s diagnózou mentální anorexie (dle MKN10) a 16kontrolních zdravých žen odpovídajícího věku. Všechny subjekty byly v den odběru změřeny a zváženy, bylo jimstanoveno procento tuku v organizmu (měřením podkožních tukových řas kaliperem) a všem byla po celonočnímlačnění odebrána krev ke stanovení hormonálních parametrů. BMI, procento tělesného tuku, sérové koncentraceleptinu i inzulinu byly u pacientek s mentální anorexií statisticky významně nižší než u kontrolní skupiny zdravýchžen (BMI: 14,98 ± 2,32 vs. 22,21 ± 2,48, p < 0,01, % tuku: 16,43 ± 4,56 vs. 27,19 ± 4,59, p < 0,01, leptin: 1,37 ±1,85 ng.ml-1vs. 7,19 ± 3,49 ng.ml-1, p < 0,01, inzulin: 12,97 ± 2,89 mU.l-1vs. 17,09 ± 5,57 mU.l-1, p < 0,05). Sérovéhladiny solubilního leptinového receptoru byly u pacientek s mentální anorexií naopak statisticky významně vyššínež u kontrolní skupiny (24,67 ± 8,3 U.ml-1vs. 15,71 ± 2,79 U.ml-1, p < 0,01). Sérové hladiny TNF-a se u pacienteks mentální anorexií významně nelišily od hladin u kontrolní skupiny. Sérové koncentrace leptinu u obou skupinpozitivně korelovaly s BMI i procentem tuku v organizmu. Sérové hladiny solubilního leptinového receptoru u obouskupin negativně korelovaly s BMI. Nebyl nalezen statisticky významný vztah sérových hladin solubilního leptino-vého receptoru k dalším sledovaným hormonálním či antropometrickým parametrům.Závěry. Sérové koncentrace solubilního leptinového receptoru jsou u pacientek s mentální anorexií oproti zdravýmženám významně zvýšeny. S výjimkou negativní korelace s hodnotou BMI nebyl nalezen statisticky významný vztahsérových koncentrací solubilního leptinového receptoru k jiným antropometrickým a hormonálním parametrům.

Klíčová slova:
leptin, solubilní leptinový receptor, mentální anorexie, body mass index, procento tělesného tuku,TNF-a.


Serum Leptin and Soluble Leptin Receptor Levels in Women withAnorexia Nervosa

Background.
Leptin action in peripherial tissues is enabled by an interaction with specific transmembranereceptors. Several of leptin receptor isoforms were identified, including soluble leptin receptor isoform structurallyidentical to extracellular domain of the the long leptin receptor isoform. The soluble receptor isoform is released tothe circulation and acts probably as leptin-binding factor. The aim of our study was to measure serum concentrationsof the soluble leptin receptor in patients with anorexia nervosa and in the control group of healthy women.Relationships of soluble leptin receptor levels to body mass index (BMI), body fat content, serum leptin, TNF-aand insulin levels were also studied.Method and Results. 16 patients with anorexia nervosa and 16 age-matched lean healthy women were includedinto the study. All of the subjects were measured and weighed, the body fat content was estimated from the skinfoldthickness measurement. The blood for the determination of leptin, soluble leptin receptor and other hormonalparameters was obtained from all subjects after the overnight fasting. BMI, body fat content, serum leptin and insulinlevels in patients with anorexia nervosa were significantly lower than in the control group (BMI: 14,98 ± 2,32 vs.22,21 ± 2,48, p < 0,01, % fat content: 16,43 ± 4,56 vs. 27,19 ± 4,59, p < 0,01, leptin: 1,37 ± 1,85 ng.ml-1vs. 7,19 ±3,49 ng.ml-1, p < 0,01, insulin: 12,97 ± 2,89 mU.l-1vs. 17,09 ± 5,57 mU.l-1, p < 0,05). Serum soluble leptin receptorlevels in patients with anorexia nervosa were significantly higher compared the to control group (24,67 ± 8,3 U.ml-1vs. 15,71 ± 2,79 U.ml-1, p < 0,01). No significant differences in serum TNF-a levels between the groups studiedwere found. Serum leptin levels in both groups correlated positively with BMI and body fat content. Serum soluble leptinreceptor levels in both groups correlated negatively with BMI only. No statistically significant relationships betweenserum soluble leptin receptor levels and the rest of parameters studied were found in any of the groups studied.Conclusions. Serum soluble leptin receptors levels in patients with anorexia nervosa were signifi cantly higher incomparison with the healthy subjects. Except of the negative correlation between serum soluble leptin receptor levelsand BMI no statistically significant relationships between serum soluble leptin receptor and the rest of parametersstudied were found.

Key words:
leptin, soluble leptin receptor, anorexia nervosa, body mass index, body fat content, TNF-a.


Autoři: J. Jiskra;  M. Haluzík ;  J. Svobodová;  D. Haluzíková;  J. Nedvídková
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1 Ústav tělovýchovného lékařství 1. LF UK a VFN, Praha 2 Endokrinologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 660-663
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Působení leptinu v cílových tkáních je zprostředkováno vazbou se specifickými transmembránovýmireceptory. Byla prokázána řada izoforem leptinových receptorů, z nichž solubilní izoforma tvořená pouze extrace-lulární doménou dlouhé izoformy receptoru je uvolňována do cirkulace, kde slouží patrně jako vazebný protein proleptin. Cílem naší studie bylo stanovit sérové koncentrace solubilního leptinového receptoru u pacientek s mentálníanorexií a kontrolní skupiny zdravých žen odpovídajícího věku, zjistit jeho možný vztah k procentu tělesného tuku,body mass indexu (BMI), sérovým hladinám leptinu, TNF-a a inzulinu.Metody a výsledky. Do studie bylo zařazeno 16 pacientek s diagnózou mentální anorexie (dle MKN10) a 16kontrolních zdravých žen odpovídajícího věku. Všechny subjekty byly v den odběru změřeny a zváženy, bylo jimstanoveno procento tuku v organizmu (měřením podkožních tukových řas kaliperem) a všem byla po celonočnímlačnění odebrána krev ke stanovení hormonálních parametrů. BMI, procento tělesného tuku, sérové koncentraceleptinu i inzulinu byly u pacientek s mentální anorexií statisticky významně nižší než u kontrolní skupiny zdravýchžen (BMI: 14,98 ± 2,32 vs. 22,21 ± 2,48, p < 0,01, % tuku: 16,43 ± 4,56 vs. 27,19 ± 4,59, p < 0,01, leptin: 1,37 ±1,85 ng.ml-1vs. 7,19 ± 3,49 ng.ml-1, p < 0,01, inzulin: 12,97 ± 2,89 mU.l-1vs. 17,09 ± 5,57 mU.l-1, p < 0,05). Sérovéhladiny solubilního leptinového receptoru byly u pacientek s mentální anorexií naopak statisticky významně vyššínež u kontrolní skupiny (24,67 ± 8,3 U.ml-1vs. 15,71 ± 2,79 U.ml-1, p < 0,01). Sérové hladiny TNF-a se u pacienteks mentální anorexií významně nelišily od hladin u kontrolní skupiny. Sérové koncentrace leptinu u obou skupinpozitivně korelovaly s BMI i procentem tuku v organizmu. Sérové hladiny solubilního leptinového receptoru u obouskupin negativně korelovaly s BMI. Nebyl nalezen statisticky významný vztah sérových hladin solubilního leptino-vého receptoru k dalším sledovaným hormonálním či antropometrickým parametrům.Závěry. Sérové koncentrace solubilního leptinového receptoru jsou u pacientek s mentální anorexií oproti zdravýmženám významně zvýšeny. S výjimkou negativní korelace s hodnotou BMI nebyl nalezen statisticky významný vztahsérových koncentrací solubilního leptinového receptoru k jiným antropometrickým a hormonálním parametrům.

Klíčová slova:
leptin, solubilní leptinový receptor, mentální anorexie, body mass index, procento tělesného tuku,TNF-a.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa