MĚŘENÍ BIOLOGICKÉHO VĚKU - BIOFYZIKÁLNÍSOUBOR TESTŮ


MĚŘENÍ BIOLOGICKÉHO VĚKU - BIOFYZIKÁLNÍSOUBOR TESTŮ

Východisko.
Biologický věk charakterizuje organizmus z hlediska jeho reálného stupně zestárnutí. Z hlediskateoretické gerontologie má sledování vývoje biologického věku hlavní význam při ověřování teorií a hypotézorientovaných na základní mechanizmy stárnutí. Měření a sledování biologického věku má značný aplikačnípotenciál z medicínského hlediska, mimo jiné jako metodika ověřování prostředků pro zpomalení procesu stárnutínebo jako indikátor předčasného stárnutí. Pro určování biologického věku byla navržena a popsána řada souborů(baterií) testů. Tyto metody nejsou dosud standardní a vyznačují se mimo jiné značnou časovou náročností, kteráomezuje jejich širší aplikovatelnost.Metody a výsledky. Naším cílem bylo vyvinout rutinní metodiku, umožňující provádět opakovaná měření navelkém souboru osob. Důraz jsme proto kladli na jednoduchost, rychlost a reprodukovatelnost měření. Výsledkemvývoje je soubor obsahující 7 biofyzikálních metod a speciální metodika zpracování dat. Většina použitých metodvychází z klasických biofyzikálních měření, modifikovaných podle našich zkušeností. Metodika měření reologic-kých vlastností kůže byla kompletně nově vyvinuta na našem pracovišti.Závěry. Byla vyvinuta baterie biofyzikálních testů pro rutinní určování biologického věku. Informace o výsledcíchměření jednotlivých veličin jsou zpracovávány počítačem pomocí multiregresní analýzy. Trvání měření celé baterieje cca 120 minut.

Klíčová slova:
stárnutí, biologický věk, baterie testů, biofyzika.


Biological Age Estimation - the Set of Biophysical Tests

Background.
Biological age is defined as real state of organism with respect to the processes of aging. From thegerontological point of view, the methodology of determination of biological age i s a tool for verification of theories.The role of biological age determination in medicine is wide. It consists. among others in the assessment of theefficiency of anti-aging interventions or in detection of premature aging. Many different batteries of methods forthe measurement of biological age were developed till now. The currently applied methods are not standardized andthey are, as a rule, significantly time-consuming.Methods and Results. The goal of the work was to develop a routine method for biological age determination.Simplicity and reproducibility of measurements was stressed. The result of our work is a set of 7 biophysical methods.Some of the methods are newly developed (measurement of rheological properties of the skin), others are modifiedclassical methods (measurement of accommodation of eye, perception of high frequencies of sound, reaction times).Conclusions. The battery of biophysical test for the routine biological age assessment was developed in ourlaboratory. The information is processed by computer, using multiple linear regression analysis for obtaining thebest assessment of personal biological age. The duration of measurement is roughly 120 min.

Key words:
aging, biological age, battery of tests, biophysics.


Autoři: S. Ďoubal;  P. Klemera
Působiště autorů: Katedra biofyziky a fyzikální chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hr adec Králové
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 664-667
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Biologický věk charakterizuje organizmus z hlediska jeho reálného stupně zestárnutí. Z hlediskateoretické gerontologie má sledování vývoje biologického věku hlavní význam při ověřování teorií a hypotézorientovaných na základní mechanizmy stárnutí. Měření a sledování biologického věku má značný aplikačnípotenciál z medicínského hlediska, mimo jiné jako metodika ověřování prostředků pro zpomalení procesu stárnutínebo jako indikátor předčasného stárnutí. Pro určování biologického věku byla navržena a popsána řada souborů(baterií) testů. Tyto metody nejsou dosud standardní a vyznačují se mimo jiné značnou časovou náročností, kteráomezuje jejich širší aplikovatelnost.Metody a výsledky. Naším cílem bylo vyvinout rutinní metodiku, umožňující provádět opakovaná měření navelkém souboru osob. Důraz jsme proto kladli na jednoduchost, rychlost a reprodukovatelnost měření. Výsledkemvývoje je soubor obsahující 7 biofyzikálních metod a speciální metodika zpracování dat. Většina použitých metodvychází z klasických biofyzikálních měření, modifikovaných podle našich zkušeností. Metodika měření reologic-kých vlastností kůže byla kompletně nově vyvinuta na našem pracovišti.Závěry. Byla vyvinuta baterie biofyzikálních testů pro rutinní určování biologického věku. Informace o výsledcíchměření jednotlivých veličin jsou zpracovávány počítačem pomocí multiregresní analýzy. Trvání měření celé baterieje cca 120 minut.

Klíčová slova:
stárnutí, biologický věk, baterie testů, biofyzika.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa