GENOVÁ EXPRESE BÍLÝCH KRVINEK U CHRONICKÉMYELOIDNÍ LEUKÉMIE


GENOVÁ EXPRESE BÍLÝCH KRVINEK U CHRONICKÉMYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Východisko.
Nové biočipové technologie umožňují současné sledování velkého počtu genů včetně semikvantita-tivního vyhodnocení jejich aktivity. V souvislosti s výzkumným zaměřením oddělění molekulární genetiky Ústavuhematologie jsme pomocí této nové techniky vyšetřili několik pacientů s diagnózou chronické myeloidní leukémie(CML), u které za jednu z hlavních patogenních změn je považován vznik fúzního bcr/abl genu, jehož produktemje protein s konstitutivní tyrozin kinázovou aktivitou, která se vymyká normální regulaci. Cílem studie bylo stanoveníprofilu genové exprese buněk periferní krve pacientů s chronickou myeloidní leukémií (s přestavbou bcr/abl) v doběplně rozvinutého, ale ještě neléčeného onemocnění v porovnání s normálními buňkami zdravých osob.Metody a výsledky. Pro sledování genové exprese jsme využili Atlas Array technologii (firma CLONTECH),která zahrnuje izolaci RNA, přepis RNA na cDNA za současného radioaktivního značení32P. Radioaktivně značenácDNA byla hybridizována na Atlas Human Cancer cDNA Expression Array s 588 geny. Detekce signálů bylaprovedena autoradiograficky a pro vyhodnocení expresní aktivity byl použit software AtlasImage 1.5 (CLONTECH).Genová exprese byla studována u pěti pacientů s diagnózou CML a jedné kontrolní zdravé osoby. Z periferní krvebyly izolovány leukocyty a u tří pacientů byly leukocyty separovány na granulocyty a mononukleární buňky. Genováexprese pacientů byla porovnána s genovou expresí kontrolní osoby. Expresní profily pacientů se dosti překrývalya my jsme se zaměřili na největší rozdíly v expresi genů ve srovnání s kontrolou. Mezi geny, které u pacientůvykazovaly shodné změny v expresi, patří c-jun N-terminální kináza, MMP-8, MMP-9, integrin a E, integrin b,PDGF (zvýšená exprese) a ZAP-70, IRF1, MCL-1, STAT 5B, RARA, CDC25B, RPSA, TNFR (snížená exprese).Druhou skupinu tvoří geny, jejichž exprese se výrazně lišila od kontroly, ale u pacientů se vyskytují nepravidelně(„jednotlivě”) - PCNA, MMP-17, CD59, rho G, CRAF1, PIG7 (zvýšená exprese) a notch, caspase 8, caspase 4,interleukin 6 receptor, rho B, TIMP1 (snížená exprese) atd.Závěry. Sledování expresních profilů u pacientů se stejnou diagnózou může přispět k odhalení genů, kteréparticipují na rozvoji daného onemocnění. Všeobecně se soudí, že ačkoliv je vznik bcr/abl fúzního genu hlavnípříčinou, není jedinou determinantou určující rozvoj CML. Předkládaná studie vedla k odhalení změn genovéexprese, které byly zřetelně vyjádřeny u všech pacientů a které lze proto považovat za typické, a ukázala změnyvyjádřené jen v některých vzorcích. Ty ukazují na individuální variabilitu.

Klíčová slova:
chronická myeloidní leukémie, genová exprese, array technologie.


Gene Expression in Chronic Myeloid Leukemia Patients at Time ofDiagnosis

Background.
The new technologies that have the DNA laboratory over recent years and the general progress inknowledge of the human genome, have allowed the simultaneous observation of the activity of a large number ofgenes. Chronic myeloid leukemia is characterized with abnormal tyrosine kinase activity of the fused bcr/abl gene,which is most often product of translocation between chromosomes 9 an 22. It is as yet unknown whether this isthe only and sufficient cause of the disease, or whether other supporting and co-active abnormalities exist. It is alsonot yet clear whether an increase of proliferating activity or reduced programmed cell death plays the dominant role.The aim of this study was to make further steps in resolving the question as to which of these hypotheses fits better.Methods and Results. Membrane macroarrays (Clontech 7742-1: Human Cancer cDNA Expression Array with588 gene probes) were used throughout the study, on which cDNA reverse-transcribed from total RNA in turn isolatedfrom peripheral white blood cells and labelled with32P was hybridized. Cells obtained from 5 patients with confirmeddiagnoses by cytogenetic and molecular (bcr/abl) analyses, but who had not yet been treated by chemotherapy, werethe source of the material. In some cases mononuclears and granulocytes were also isolated by Ficoll-Paquecentrifugation. Radioactivity was detected by autoradiography or by a Phosphorimager (Fujifilm FLA-2000).Comparison with normal gene expression (healthy donor) was made by subtraction using Clontech AtlaImage 1.5software. Although changes of expression of identical genes were not observed in all of patients examined, themajority of them were concordant. Values at least double those of the controls applied to the activity of c-junN-terminal kinase, MMP-8, MMP-9, integrin a E, integrin b and PDGF, whereas the expression of ZAP-70, IRF1,MCL-1, STAT 5B, RARA, CDC25B, RPSA, TNFR decreased. Increases of PCNA, MMP-17, CD59, rho G, CRAF1and PIG7 or decreases of notch, caspase 8, caspase 4, interleukin 6 receptor, rho B and TIMP1 were observed onlyin some cell samples.Conclusions. It seems that some maturation processes and transmembrane signalling are blocked, as well as theeffectors of apoptosis. On the other hand, the reduced activity of ZAP-70, IRF1 and MCL-1 also indicated thatproliferation breaks were weakened. The involvement of both processes-released replication and ineffective apoptosis- was evident; the problem of bcr/abl gene fusion being the necessary first and sufficient step on the way towardsdeveloping chronic myeloid leukemia, however, remained unresolved.

Key words:
membrane macroarrays, gene expression, chronic myeloid leukemia.


Autoři: H. Bruchová;  H. Klamová;  R. Brdička
Působiště autorů: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 655-659
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Nové biočipové technologie umožňují současné sledování velkého počtu genů včetně semikvantita-tivního vyhodnocení jejich aktivity. V souvislosti s výzkumným zaměřením oddělění molekulární genetiky Ústavuhematologie jsme pomocí této nové techniky vyšetřili několik pacientů s diagnózou chronické myeloidní leukémie(CML), u které za jednu z hlavních patogenních změn je považován vznik fúzního bcr/abl genu, jehož produktemje protein s konstitutivní tyrozin kinázovou aktivitou, která se vymyká normální regulaci. Cílem studie bylo stanoveníprofilu genové exprese buněk periferní krve pacientů s chronickou myeloidní leukémií (s přestavbou bcr/abl) v doběplně rozvinutého, ale ještě neléčeného onemocnění v porovnání s normálními buňkami zdravých osob.Metody a výsledky. Pro sledování genové exprese jsme využili Atlas Array technologii (firma CLONTECH),která zahrnuje izolaci RNA, přepis RNA na cDNA za současného radioaktivního značení32P. Radioaktivně značenácDNA byla hybridizována na Atlas Human Cancer cDNA Expression Array s 588 geny. Detekce signálů bylaprovedena autoradiograficky a pro vyhodnocení expresní aktivity byl použit software AtlasImage 1.5 (CLONTECH).Genová exprese byla studována u pěti pacientů s diagnózou CML a jedné kontrolní zdravé osoby. Z periferní krvebyly izolovány leukocyty a u tří pacientů byly leukocyty separovány na granulocyty a mononukleární buňky. Genováexprese pacientů byla porovnána s genovou expresí kontrolní osoby. Expresní profily pacientů se dosti překrývalya my jsme se zaměřili na největší rozdíly v expresi genů ve srovnání s kontrolou. Mezi geny, které u pacientůvykazovaly shodné změny v expresi, patří c-jun N-terminální kináza, MMP-8, MMP-9, integrin a E, integrin b,PDGF (zvýšená exprese) a ZAP-70, IRF1, MCL-1, STAT 5B, RARA, CDC25B, RPSA, TNFR (snížená exprese).Druhou skupinu tvoří geny, jejichž exprese se výrazně lišila od kontroly, ale u pacientů se vyskytují nepravidelně(„jednotlivě”) - PCNA, MMP-17, CD59, rho G, CRAF1, PIG7 (zvýšená exprese) a notch, caspase 8, caspase 4,interleukin 6 receptor, rho B, TIMP1 (snížená exprese) atd.Závěry. Sledování expresních profilů u pacientů se stejnou diagnózou může přispět k odhalení genů, kteréparticipují na rozvoji daného onemocnění. Všeobecně se soudí, že ačkoliv je vznik bcr/abl fúzního genu hlavnípříčinou, není jedinou determinantou určující rozvoj CML. Předkládaná studie vedla k odhalení změn genovéexprese, které byly zřetelně vyjádřeny u všech pacientů a které lze proto považovat za typické, a ukázala změnyvyjádřené jen v některých vzorcích. Ty ukazují na individuální variabilitu.

Klíčová slova:
chronická myeloidní leukémie, genová exprese, array technologie.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa