HEMODIAFILTRACE


HEMODIAFILTRACE

Hemodiafiltrace (HDF) je metodou náhrady funkce ledvin. Jde o metodu očišťování krve, založenou na principukombinace difuzního a konvektivního transportu látek polopropustnou membránou. Metoda užívá vysokopropustné(high-flux) membrány, většinou syntetické, s vysokým ultrafiltračním koeficientem. Podle principu přípravy sub-stitučního roztoku se HDF dělí na metody vakové (substituční roztok ve vacích), on-line HDF (kontinuální přípravasubstitučního roztoku v přístroji v průběhu procedury) a HDF založené na zpětné filtraci dialyzačního roztokumembránou hemodiafiltru. Podle délky a frekvence procedury existují HDF intermitentní, užívané zejména v léčběchronického selhání ledvin, a kontinuální HDF, užívané v akutních situacích, kdy je selhání ledvin součástímultiorgánové dysfunkce. Podle místa aplikace substitučního roztoku lze rozlišovat prediluční HDF (náhradní roztokje podán do krve před hemodiafiltrem) a postdiluční HDF (náhradní roztok je podán do krve za hemodiafiltrem).HDF metody jsou vysoce efektivní v eliminaci nízkomolekulárních i středněmolekulárních látek. Jsou účinnéa nemocnými dobře tolerované. Uplatňují se i v situacích, kdy je standardní hemodialýza provázena oběhovou nestabi-litou nebo je nedostatečně účinná. V práci jsou popsány principy a možnosti využití jednotlivých modifikací HDF metod.

Klíčová slova:
náhrada funkce ledvin, hemodiafiltrace, chronické ledvinové selhání, roztoky pro hemodiafiltraci,indikace hemodiafiltrace.


Haemodiafiltration

Haemodiafiltration (HDF) is renal replacement therapy. It is a method of blood clearance based on the principleof diffuse and convection transport of substances through a semipermeable membrane. The method uses high-fluxmembranes, usually synthetic ones with a high ultrafiltration coefficient. According to the principle of preparationof a substitution solution HDF is divided into bag methods (substitution solutions in bags), on-line HDF (continualpreparation of substitution solution in an apparatus in the course of the procedure) and HDF based on reversedfiltration of the dialyzation solution through the membrane of the haemodiafilter. Depending on the length andfrequency of the procedure, there is intermittent HDF used in particular in the treatment of chronic renal failure andcontinual HDF used in acute conditions where renal failure is part of multiorgan dysfunction. Depending on the siteof administration of the substitution solution, we differentiate between predilution HDF (the substitution solutionis administered into the blood stream before haemodiafiltration) and postdilution HDF (the substitution solution isadministered into the bloodstream after the haemodiafilter). HDF methods are highly effective in the elimination oflow-molecular and medium-molecular substances. They are effective and well tolerated by patients. They can beused under conditions when standard haemodialysis is associated with circulatory instability or is not sufficientlyeffective. The author describes principles and possibilities of application of different modifications of HDF methods.

Key words:
renal replacement therapy, haemodiafiltration, chronic renal failure, solutions for haemodiafiltration,indications for haemodiafiltration


Autoři: J. Eiselt
Působiště autorů: I. interní klinika LF UK a FN, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 195-202
Kategorie: Články

Souhrn

Hemodiafiltrace (HDF) je metodou náhrady funkce ledvin. Jde o metodu očišťování krve, založenou na principukombinace difuzního a konvektivního transportu látek polopropustnou membránou. Metoda užívá vysokopropustné(high-flux) membrány, většinou syntetické, s vysokým ultrafiltračním koeficientem. Podle principu přípravy sub-stitučního roztoku se HDF dělí na metody vakové (substituční roztok ve vacích), on-line HDF (kontinuální přípravasubstitučního roztoku v přístroji v průběhu procedury) a HDF založené na zpětné filtraci dialyzačního roztokumembránou hemodiafiltru. Podle délky a frekvence procedury existují HDF intermitentní, užívané zejména v léčběchronického selhání ledvin, a kontinuální HDF, užívané v akutních situacích, kdy je selhání ledvin součástímultiorgánové dysfunkce. Podle místa aplikace substitučního roztoku lze rozlišovat prediluční HDF (náhradní roztokje podán do krve před hemodiafiltrem) a postdiluční HDF (náhradní roztok je podán do krve za hemodiafiltrem).HDF metody jsou vysoce efektivní v eliminaci nízkomolekulárních i středněmolekulárních látek. Jsou účinnéa nemocnými dobře tolerované. Uplatňují se i v situacích, kdy je standardní hemodialýza provázena oběhovou nestabi-litou nebo je nedostatečně účinná. V práci jsou popsány principy a možnosti využití jednotlivých modifikací HDF metod.

Klíčová slova:
náhrada funkce ledvin, hemodiafiltrace, chronické ledvinové selhání, roztoky pro hemodiafiltraci,indikace hemodiafiltrace.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa