GENETICKÁ PREDISPOZICE PRO MNOHOČETNÝMETABOLICKÝ SYNDROM4. část. Apolipoprotein E a lipoprotein (a)


GENETICKÁ PREDISPOZICE PRO MNOHOČETNÝMETABOLICKÝ SYNDROM4. část. Apolipoprotein E a lipoprotein (a)

Apolipoprotein E (apo E) je geneticky polymorfní glykoprotein, který je složen z 299 aminokyselin. Je významnousoučástí triacylglyceroly-bohatých lipoproteinů [chylomikronů, lipoproteinů velmi nízké hustoty (VLDL) a jejich„zbytků“]. Apo E je ligandem apo B, E receptorů, a tím výrazně reguluje homeostázu lipidů a lipoproteinů v krevníplazmě. Genetický polymorfismus apo E je kontrolován třemi alelami e2, e3, e4, které ovlivňují individuální hladinyplazmatického cholesterolu a tím i proces aterogeneze.Lipoprotein (a) [Lp(a)] je plazmatický lipoprotein, který představuje další nezávislý, geneticky determinovanýrizikový faktor v procesu aterogeneze. Základem jeho struktury je micela lipoproteinu nízké hustoty (LDL), kteráje disulfidickou kovalentní vazbou spojena s glykoproteinem apolipoproteinu (a). Lp(a) byl prokázán v ateroskle-rotických plátech, a předpokládá se, že se účastní na penetraci lipidů do cévní stěny. Rovněž byly prokázány jehotrombogenní vlastnosti vzhledem k jeho strukturní příbuznosti s plazminogenem, na který se váže a kompetitivněinhibuje přeměnu plazminogenu na plazmin.

Klíčová slova:
apolipoprotein E, homeostáza plazmatického cholesterolu, lipoprotein(a), apolipoprotein(a).


Genetic Predisposition for Multiple Metabolic Syndrome. Part 4: Apolipoprotein E and Lipoprotein (a)

Apolipoprotein E (apo E) is a genetically polymorphous glykoprotein made up of 299 amino acids. It is an importantpart of triacylglycerol rich lipoproteins [chylomicrons, lipoproteins with a very low density (VLDL) and their„residues“]. Apo E is a ligand of apo B, E receptors and thus regulates in a marked way the homeostasis of lipidsand lipoproteins in plasma. The genetic polymorphism of apo E is controlled by three alleles e2, e3, e4 which influenceindividual plasma cholesterol levels and thus the process of atherogenesis.Lipoprotein (a) [Lp(a)] is a plasma lipoprotein which is another independent, genetically determined risk factorin the process of atherogenesis. The basis of its structure is a micelle of LDL which is linked by a disulphidic covalentwith the glycoprotein of the apolipoprotein (a). Lp (a) was detected in atherosclerotic plaques and it is assumed thatit participates in the penetration of lipids into the vascular wall. Its thrombogenic properties were also detected dueto its structural relationship with plasminogen to which it is linked and inhibits competitively the transformation ofplasminogen to plasmin.

Key words:
apolipoprotein E, homeostasis of plasma cholesterol, lipoprotein (a), apolipoprotein (a).


Autoři: J. †šobra;  R. Češka
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 203-208
Kategorie: Články

Souhrn

Apolipoprotein E (apo E) je geneticky polymorfní glykoprotein, který je složen z 299 aminokyselin. Je významnousoučástí triacylglyceroly-bohatých lipoproteinů [chylomikronů, lipoproteinů velmi nízké hustoty (VLDL) a jejich„zbytků“]. Apo E je ligandem apo B, E receptorů, a tím výrazně reguluje homeostázu lipidů a lipoproteinů v krevníplazmě. Genetický polymorfismus apo E je kontrolován třemi alelami e2, e3, e4, které ovlivňují individuální hladinyplazmatického cholesterolu a tím i proces aterogeneze.Lipoprotein (a) [Lp(a)] je plazmatický lipoprotein, který představuje další nezávislý, geneticky determinovanýrizikový faktor v procesu aterogeneze. Základem jeho struktury je micela lipoproteinu nízké hustoty (LDL), kteráje disulfidickou kovalentní vazbou spojena s glykoproteinem apolipoproteinu (a). Lp(a) byl prokázán v ateroskle-rotických plátech, a předpokládá se, že se účastní na penetraci lipidů do cévní stěny. Rovněž byly prokázány jehotrombogenní vlastnosti vzhledem k jeho strukturní příbuznosti s plazminogenem, na který se váže a kompetitivněinhibuje přeměnu plazminogenu na plazmin.

Klíčová slova:
apolipoprotein E, homeostáza plazmatického cholesterolu, lipoprotein(a), apolipoprotein(a).

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa