PORPHYRIA CUTANEA TARDA PO PROTINÁDOROVÝCHLÉCÍCH


PORPHYRIA CUTANEA TARDA PO PROTINÁDOROVÝCHLÉCÍCH

Chronická hepatální porfyrie je v některých případech paraneoplazií, jindy přímou součástí nádorového onemoc-nění, někdy se naopak manifestuje v průběhu antitumorózní léčby. Její vznik může pak s touto terapií souviset.Kasuistika popisuje případ nemocné s karcinomem mammy léčeným antineoplastiky, u níž se vyvinula sporadickáforma pozdní kožní porfyrie s klasickým klinickým a laboratorním obrazem.Autoři uvažují o možném porfyrinogenním vlivu antineoplastik, zejména cyklofosfamidu a tamoxifenu, kterýu posledně jmenovaného preparátu nebyl zatím popsán.

Klíčová slova:
porfyrie, porphyria cutanea tarda, PCT, porfyrinogenita, antineoplastika, 5-fluorouracil, cyklofos-famid, tamoxifen.


Porphyria Cutanea Tarda after Antineoplastic Drugs

Chronic hepatic porphyria is in some cases a paraneoplasia, in others part of the neoplastic disease. Sometimes itis, on the other hand manifested during antineoplastic treatment. Its development may be associated with this therapy.The presented case-history describes a female patient with breast cancer treated with antineoplastic agents, whodeveloped a sporadic form of late cutaneous porphyria with a classical clinical and laboratory picture.The authors contemplate on the possible porphyrinogenic effect of antineoplastic agents, in particular cyclophos-phamide and tamoxifen, which in the latter preparation was not described so far.

Key words:
porphyria, porphyria cutanea tarda, PCT, porphyrogenicity, antineoplastic agents, 5-fluorouracil,cyclophosphamide, tamoxifen.


Autoři: L. Malina;  H. Michalíková;  L. Hussarová 1
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK, Praha 1 Onkologické odd. ÚVN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 536-538
Kategorie: Články

Souhrn

Chronická hepatální porfyrie je v některých případech paraneoplazií, jindy přímou součástí nádorového onemoc-nění, někdy se naopak manifestuje v průběhu antitumorózní léčby. Její vznik může pak s touto terapií souviset.Kasuistika popisuje případ nemocné s karcinomem mammy léčeným antineoplastiky, u níž se vyvinula sporadickáforma pozdní kožní porfyrie s klasickým klinickým a laboratorním obrazem.Autoři uvažují o možném porfyrinogenním vlivu antineoplastik, zejména cyklofosfamidu a tamoxifenu, kterýu posledně jmenovaného preparátu nebyl zatím popsán.

Klíčová slova:
porfyrie, porphyria cutanea tarda, PCT, porfyrinogenita, antineoplastika, 5-fluorouracil, cyklofos-famid, tamoxifen.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa