ALTERNATÍVNE STRAVOVANIE A HLADINY GLUTATIÓNU


ALTERNATÍVNE STRAVOVANIE A HLADINY GLUTATIÓNU

Východisko.
Nízka kvalita a kvantita bielkovín je uvádzaná ako možné riziko alternatívneho stravovania.Strukoviny majú 18 - 41% zastúpenie metionínu vzhľadom na referenčný proteín a v obilovinách je jeho obsahpolovičný. Vegetariáni a vegáni môžu mať preto nedostatočný príjem sírnych aminokyselín a náväzne ovplyvnenéhodnoty glutatiónu (prekurzory syntézy).Metódy a výsledky. V alternatívnych nutričných skupinách dospelých - laktoovovegetariáni (n = 47) a vegáni (n= 44) vekového rozpätia 19 - 62 rokov s priemernou dobou vegetarianizmu 7,6 rokov a veganizmu 4,9 rokov bolimerané hladiny glutatiónu (GSH) v erytrocytoch (spektrofotometricky) a aktivita GSH-dependentných enzýmov.Nutričnú kontrolu (n = 42) tvorila priemerná vzorka skupiny 489 vyšetrených omnivorov rovnakého vekovéhorozpätia a regiónu. Vzhľadom na nízky príjem bielkovín (56 % plnenie odporúčanej výživovej dávky) výlučnerastlinného pôvodu boli u vegánov namerané významne nižšie hodnoty celkových bielkovín so 16% výskytomhypoproteinémie (vs 0 % u omnivorov). Ďalej bola zistená významne nižšia hladina glutatiónu v porovnaní s omni-vormi (4,28 ± 0,12 vs 4,84 ± 0,14 mmol/g Hb, P < 0,01). Laktoovovegetariáni príjmom bielkovín v doporučenommnožstve a s 27 % podielom živočišných (mliečne výrobky, vajcia) konzumujú plnohodnotnú zmes aminokyselín,čo dokumentujú s omnivormi vyrovnané hodnoty celkových bielkovín a významne vyššie hodnoty glutatiónu - 5,26± 0,12 mmol/g Hb, P < 0,05 (príjem glutatiónu aj potravou, vyššia konzumácia ovocia a zeleniny v porovnanís omnivormi). Dostatočná ponuka glutatiónu ako substrátu pre enzymatické reakcie katabolizmu peroxidu vodíkaa lipidových hydroperoxidov ako aj detoxikácie xenobiotík znamenala u laktoovovegetariánov významne vyššiehodnoty aktivít glutatión-peroxidázy a glutatión-S-transferázy v erytrocytoch.Závery. Nízky príjem bielkovín výlučne rastlinného pôvodu, významne nižšie hladiny bielkovín s nálezom 16%hypoproteinémie, významne nižšie hodnoty glutatiónu v krvi v porovnaní s omnivormi aj laktoovovegetariánmipotvrdzujú riziko vegánskeho stravovania tiež pre dospelý vek.

Klíčová slova:
omnivori, laktoovovegetariáni, vegáni, bielkoviny, glutatión.


Alternative Nutrition and Glutathione Levels

Background.
Low protein quality and quantity is reported to be a possible risk of alternative nutrition. Pulsescontain 18 - 41 % of methionine in relation to reference protein, moreover, its content in cereals is by one half lower.Therefore vegetarians and vegans may have an insufficient intake of sulphur-containing amino acids that maysubsequently affect glutathione values (precursors of its synthesis).Methods and Results. In groups of adults on an alternative diet - lactoovovegetarians (n = 47) and vegans (n =44) aged 19 - 62 years with average duration on a vegetarian or vegan diet of 7.6 and 4.9 years, respectively,glutathione levels (GSH) were measured in erythrocytes (spectrophotometrically), as well as the activity ofGSH-dependent enzymes. As nutritional control (n = 42) served an average sample of omnivores selected froma group of 489 examined, apparently healthy subjects of the same age range living in the same region. One to lowprotein intake (56 % of RDA) exclusively of plant origin significantly lower levels of total proteins were observedin vegans with a 16 % frequency of hypoproteinaemia (vs 0 % in omnivores). In comparison to omnivoresa significantly lower glutathione level was found (4.28 ± 0.12 vs 4.84 ± 0.14 mmol/g Hb, P < 0.01). Lactoovovege-tarians because of their protein intake in adequate amounts with a 27 % proportion of animal proteins (dairy products,eggs) consume a balanced mixture of amino acids, which is reflected in total protein levels similar to omnivores andsignificantly higher values of glutathione - 5.26 ± 0.12 mmol/g Hb, P < 0.05 (intake of glutathione in diet, higherconsumption of fruit and vegetable in comparison to omnivores). A sufficient supply of glutathione as the substratefor enzymatic reactions of hydrogen peroxide or lipid hydroperoxide catabolism, as well as for detoxication ofxenobiotics, was reflected in lactoovovegetarians in a significantly higher activity of glutathione-peroxidase andglutathione-S-transferase in erythrocytes.Conclusions. Low protein intake exclusively of plant origin, significantly lower protein levels with 16 % frequencyof hypoproteinaemia, significantly lower glutathione values in blood in comparison to omnivores and lactoovove-getarians confirm the risk of a vegan diet also in adult age.

Key words:
omnivores, lactoovovegetarians, vegans, protein, glutathione.


Autoři: M. Krajčovičová-Kudláčková;  R. Šimončič;  A. Béderová;  A. Brtková;  T. Magálová;  S. Barteková
Působiště autorů: Výskumný ústav výživy, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 528-531
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Nízka kvalita a kvantita bielkovín je uvádzaná ako možné riziko alternatívneho stravovania.Strukoviny majú 18 - 41% zastúpenie metionínu vzhľadom na referenčný proteín a v obilovinách je jeho obsahpolovičný. Vegetariáni a vegáni môžu mať preto nedostatočný príjem sírnych aminokyselín a náväzne ovplyvnenéhodnoty glutatiónu (prekurzory syntézy).Metódy a výsledky. V alternatívnych nutričných skupinách dospelých - laktoovovegetariáni (n = 47) a vegáni (n= 44) vekového rozpätia 19 - 62 rokov s priemernou dobou vegetarianizmu 7,6 rokov a veganizmu 4,9 rokov bolimerané hladiny glutatiónu (GSH) v erytrocytoch (spektrofotometricky) a aktivita GSH-dependentných enzýmov.Nutričnú kontrolu (n = 42) tvorila priemerná vzorka skupiny 489 vyšetrených omnivorov rovnakého vekovéhorozpätia a regiónu. Vzhľadom na nízky príjem bielkovín (56 % plnenie odporúčanej výživovej dávky) výlučnerastlinného pôvodu boli u vegánov namerané významne nižšie hodnoty celkových bielkovín so 16% výskytomhypoproteinémie (vs 0 % u omnivorov). Ďalej bola zistená významne nižšia hladina glutatiónu v porovnaní s omni-vormi (4,28 ± 0,12 vs 4,84 ± 0,14 mmol/g Hb, P < 0,01). Laktoovovegetariáni príjmom bielkovín v doporučenommnožstve a s 27 % podielom živočišných (mliečne výrobky, vajcia) konzumujú plnohodnotnú zmes aminokyselín,čo dokumentujú s omnivormi vyrovnané hodnoty celkových bielkovín a významne vyššie hodnoty glutatiónu - 5,26± 0,12 mmol/g Hb, P < 0,05 (príjem glutatiónu aj potravou, vyššia konzumácia ovocia a zeleniny v porovnanís omnivormi). Dostatočná ponuka glutatiónu ako substrátu pre enzymatické reakcie katabolizmu peroxidu vodíkaa lipidových hydroperoxidov ako aj detoxikácie xenobiotík znamenala u laktoovovegetariánov významne vyššiehodnoty aktivít glutatión-peroxidázy a glutatión-S-transferázy v erytrocytoch.Závery. Nízky príjem bielkovín výlučne rastlinného pôvodu, významne nižšie hladiny bielkovín s nálezom 16%hypoproteinémie, významne nižšie hodnoty glutatiónu v krvi v porovnaní s omnivormi aj laktoovovegetariánmipotvrdzujú riziko vegánskeho stravovania tiež pre dospelý vek.

Klíčová slova:
omnivori, laktoovovegetariáni, vegáni, bielkoviny, glutatión.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa