POHLAVNÍ ROZDÍLY V SÉROVÝCH HLADINÁCHHOMOCYSTEINU A ASOCIOVANÝCH FAKTORECH


POHLAVNÍ ROZDÍLY V SÉROVÝCH HLADINÁCHHOMOCYSTEINU A ASOCIOVANÝCH FAKTORECH

Východisko.
Homocystein (Hcy) je významným nezávislým rizikovým faktorem pro vaskulární choroby. Jehohladina je určována jednak genetickým polymorfismem enzymů, jednak nutričními faktory. Opakovaně bylyprokázány vyšší hladiny Hcy u mužů než u žen. Klinický význam těchto rozdílů však nebyl dosud objasněn. Cílemtéto studie bylo analyzovat pohlavní rozdíly v hladinách Hcy a asociovaných faktorů, dále pak stanovit při jakýchhladinách Hcy se především manifestují.Metody a výsledky. Studovaný soubor zahrnoval 257 mužů a 239 žen, prům. věku 52,9 a 52,3 roků, resp.,selektovaný z populační studie PILS II. Všechny osoby byly vyšetřeny podle standardních protokolů ke zjištěníklinických, antropometrických a laboratorních parametrů. Hladiny Hcy byly stanovovány pomocí iontově výměnnéchromatografie, metodika byla validizována referenčním centrem. Ostatní laboratorní ukazatele byly stanovoványza použití komerčních kitů. Statisticky byla data analyzována pomocí Wilcoxonova nepárového testu a mnohočetnélineární regrese.Významně vyšší hladiny Hcy u mužů jsme zjistili pouze v rozmezí normálních hodnot Hcy, tj. I. -IV. kvintiludistribuce (> 15 mmol/l), a nikoliv již v rozmezí nejvyššího kvintilu (tj. mírné hyperhomocysteinémie). Muživykazovali v rozmezí normálních hodnot významně vyšší hladiny methioninu, kreatininu a naopak nižší hodnotypoměru methionin: kreatinin. Hladiny folátů a B 12 byly u mužů také snížené, rozdíl však nedosáhl statistickésignifikance. V oblasti V. kvintilu nebyly nalezeny žádné pohlavní rozdíly s výjimkou kreatininu.Závěry. Vyšší hladiny Hcy u mužů nelze vysvětlit pouze rozdíly v hladinách folátů či B 12. Uvažujeme, že se zdeuplatňují další faktory, jako vyšší remetylace methioinu a syntéza kreatininu u mužů, ovlivněná pravděpodobněpohlavními hormony.

Klíčová slova:
homocystein, pohlavní rozdíly, methionin, foláty, B 12 , kreatinin.


Gender Differences in Serum Homocysteine Levels and Associated Variables

Background.
Homocysteine (Hcy) is an important independent risk factor for vascular diseases. It s level isdetermined by genetic polymorphism of several enzymes in association with nutritional factors. Higher Hcy levelswere found in men than in women, however the clinical significance of this phenomenon remains to be elucidated.The aim of this study was to analyze the gender differences in Hcy levels in relation to associated factors and toassess in which range of Hcy these differences are mainly expressed.Methods and Results. The series comprised of 257 males and 239 females, mean age 52.9 and 52.3 years, resp.,selected from the population study Pils II. All subjects were examined by a standard protocol, to assess clinical,anthropometrical and laboratory variables. Hcy and methionine levels were estimated by ion exchange chromatog-raphy, other laboratories using standard kits. The methods were validated by a reference laboratory. Statisticalanalyses were done by Wilcoxon’s unpaired test and multiple linear regression.We found in males significantly higher Hcy levels (13.1 vs. 11.5 mmol/l, p < 0.0001) than in females. This differencepersisted only in the range of normal Hcy levels (11.1, 10.2 mmol/l, p < 0.0001), i.e. up to 15 mmol/l (1st - 4th quintileof the Hcy distribution) and not in the top quintile, considered as mild hyperhomocysteinaemia. We found in males,with normal Hcy levels, significantly higher serum methionine (23.8 vs. 22.4 mmol/l, p < 0.0001), creatinine (91.5vs 80.9 mmol/l, p < 0.0001) and a lower methionine/creatinine ratio (0.25 vs. 0.27, p < 0.01). Plasma folates and B12vitamin in males were also lower than in females, however these differences were only of a borderline statisticalsignificance. On the other hand, in subjects with MHHcy (5th quintile) no gender differences were observed, exceptin creatinine.Conclusions. Higher Hcy levels in males cannot be explained by differences in folate and B12 levels only. Weconsidered also other factors, namely higher demethylation of methionine associated with higher creatinineproduction in males, which may be influenced by sex hormons.

Key words:
homocysteine, gender differences, methionine, folic acid, B12, creatinine.


Autoři: O. Mayer jr.;  J. Šimon;  H. Rosolová
Působiště autorů: Centrum preventivní medicíny LF UK, II. interní klinika, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 525-527
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Homocystein (Hcy) je významným nezávislým rizikovým faktorem pro vaskulární choroby. Jehohladina je určována jednak genetickým polymorfismem enzymů, jednak nutričními faktory. Opakovaně bylyprokázány vyšší hladiny Hcy u mužů než u žen. Klinický význam těchto rozdílů však nebyl dosud objasněn. Cílemtéto studie bylo analyzovat pohlavní rozdíly v hladinách Hcy a asociovaných faktorů, dále pak stanovit při jakýchhladinách Hcy se především manifestují.Metody a výsledky. Studovaný soubor zahrnoval 257 mužů a 239 žen, prům. věku 52,9 a 52,3 roků, resp.,selektovaný z populační studie PILS II. Všechny osoby byly vyšetřeny podle standardních protokolů ke zjištěníklinických, antropometrických a laboratorních parametrů. Hladiny Hcy byly stanovovány pomocí iontově výměnnéchromatografie, metodika byla validizována referenčním centrem. Ostatní laboratorní ukazatele byly stanovoványza použití komerčních kitů. Statisticky byla data analyzována pomocí Wilcoxonova nepárového testu a mnohočetnélineární regrese.Významně vyšší hladiny Hcy u mužů jsme zjistili pouze v rozmezí normálních hodnot Hcy, tj. I. -IV. kvintiludistribuce (> 15 mmol/l), a nikoliv již v rozmezí nejvyššího kvintilu (tj. mírné hyperhomocysteinémie). Muživykazovali v rozmezí normálních hodnot významně vyšší hladiny methioninu, kreatininu a naopak nižší hodnotypoměru methionin: kreatinin. Hladiny folátů a B 12 byly u mužů také snížené, rozdíl však nedosáhl statistickésignifikance. V oblasti V. kvintilu nebyly nalezeny žádné pohlavní rozdíly s výjimkou kreatininu.Závěry. Vyšší hladiny Hcy u mužů nelze vysvětlit pouze rozdíly v hladinách folátů či B 12. Uvažujeme, že se zdeuplatňují další faktory, jako vyšší remetylace methioinu a syntéza kreatininu u mužů, ovlivněná pravděpodobněpohlavními hormony.

Klíčová slova:
homocystein, pohlavní rozdíly, methionin, foláty, B 12 , kreatinin.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa