Zápis ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii, které se konalo dne 9. března 2006 v Ústí nad Labem


Vyšlo v časopise: Úraz chir. 14., 2006, č.2

Přítomni: doc. MUDr. L. Pleva, CSc., MUDr. P. Nestrojil, CSc., prof. MUDr. P. Gál, Ph.D., MUDr. J. Houser, doc. MUDr. P. Maňák, CSc., MUDr. J. Tesař, CSc., doc. MUDr. P. Višňa, Ph.D., MUDr. V. Eckert, MUDr. T. Dědek, Ph.D., prof. MUDr. P. Havránek, CSc., MUDr. R. Lukáš, MUDr. Šrám, MUDr. M. Carda, MUDr. F. Rybář, MUDr. J. Procházka, MUDr. L. Zvára, MUDr. T. Pavelka

Omluveni: prof. MUDr. M. Janeček, CSc., prof. MUDr. P. Wendsche, CSc., MUDr. V. Pokorný, CSc., MUDr. J. Ščudla, MUDr. P. Kopačka, doc. MUDr. J. Klečka, CSc. , MUDr. P. Faltus, MUDr. P. Kubíček, doc. F. Vyhnánek, CSc.

Jednání zahájil a řídil doc. MUDr. L. Pleva, CSc.

Informoval přítomné členy o jednání akreditační komise, která zasedala před zahájením schůze ČSÚCH. Připomenul, že termín odevzdání žádostí o akreditaci je 28. března 2006.

Doc. Pleva vypracoval a přečetl „Výroční zprávu ČSÚCH za rok 2005“. M.j. se podařilo dopracovat „Koncepci úrazové chirurgie“, navázat spolupráci s UM, Dr. Dědek vypracoval „Návrh standardu zajištění péče o pacienty se závažnými úrazy v přednemocniční etapě a v Traumacentrech v ČR“. Přednostové některých TC byli jmenováni do krajských krizových štábů, prof. Gál s kolektivem dokončili registr úrazů.

Prof. Gál – přislíbeno jednání s Českou pojišťovnou k zahájení spolupráce s ČSÚCH o úrazové pojišťovně.

Doc. Višňa, prim. Lukáš byli pověřeni přípravou materiálu pro jednání o úrazové pojišťovně zaměstnanců, aby připomínky byly možné předložit ke schválení do senátu.

Všichni zástupci TC obdrželi formuláře pro další reaudit traumacenter – řídí Dr. Březovský MZ ČR.

Doc. Pleva – názorně předložil žádost o akreditaci v úrazové chirurgii pro chirurgická pracoviště II. stupně. Všichni vedoucí traumacenter vytypují ve svém spádovém území vhodná pracoviště a vyzvou je k podání žádosti na MZČR.

MUDr. Nestrojil – bodník. Stávající bodník vyšel v r. 2006 a hned od jeho vydání je inovován. Dr. Nestrojil se zúčastňuje pravidelně dohodovacího řízení a přepracovává nevyhovující kódy úrazové chirurgie. V současné době je úrazová chirurgie kompletně zpracována a musí projít schvalovacím řízením. Následně bude materiál předložen ministerstvu zdravotnictví. Nový bodník vyjde k 1. lednu 2007. Pokud budou schváleny navržené výkony, dojde k navýšení ceny kódů. Dosud totiž nebyly do výkonů zahrnuty některé položky.

Dále Dr. Nestrojil kontaktoval spolupracující obory a žádal o potvrzení sdílených kódů. Odpověděly a souhlasily se sdílenými kódy pouze některé společnosti. Spolupráci odmítly ortopedická a chirurgická společnost. Dr. Nestrojil přečetl negativní dopis doc. Trče, který zásadně odmítá sdílené kódy. Se zněním dopisu členové výboru nesouhlasí a navrhují společné jednání zástupců ČSÚCH, ČSOT a ČCHS – doc. Pleva dohodne společný termín na duben. Za ČSÚCH navrženi: doc. Pleva, MUDr. Nestrojil, MUDr. Procházka, doc. Višňa. Dle statistik 80 % úrazů ošetřují chirurgové, 20 % ortopedové (Motol, Plzeň, Praha).

Na dané téma proběhla živá diskuze.

Doc. Višňa předložil konkrétní nasdílené výkony prováděné ortopedy, které jsou několikanásobně výše finančně ohodnoceny oproti odb. 503. Navrhuje navýšit frekventní operace.

Prof. Gál navrhuje vzít alespoň 15 nejfrekventovanějších výkonů a porovnat úhradu s ortopedickou společností. V případě velkých rozdílů jednat s VZP a žádat o navýšení.

Dr. Dědek – navrhuje předložit vyhodnocené výsledky léčení podle registru úrazů.

Dr. Nestrojil zdůraznil, že pokud „bodník“ vydaný k 1. lednu 2007 projde schválením, dojde i k navýšení ceny kódů.

Doc. Pleva obdržel z MZ přihlášku na „Projektový záměr“. Jménem ČSÚCH přihlásil 3 projekty.

 • Využití navigačních systémů v traumatologii s integrací na digitální technologie traumacenter v České republice
 • Integrace traumacenter v ČR pomocí digitální technologie DR s propojením na eurotraumasystém
 • Teletraumatologie – propojení traumacenter v ČR pro potřeby akutních traumatologických konzilií – optimalizaci diagnostických a terapeutických výkonů, zejména u komplikovaných případů a zajištění dálkového vzdělávání mediků a doškolování lékařů v oblasti úrazové chirurgie

V případě, že bude některý z projektů přijat, sloužily by finanční prostředky na technické vybavení traumacenter.

Prof. Gál přihlásil „Projektový záměr“ na obnovu dětských traumatologických center s rozpočtem 1,2 miliardy Kč. Výbor vzal na vědomí.

Dr. Nestrojil pověřen dopracováním „Standardů“.

Varia:

Doc. Pleva poděkoval prof. Gálovi za navázání kontaktu s Českou pojišťovnou. ČP vyplácí ročně vysoké částky za pojistné události, vzniklé následkem úrazů. Její snahou je snížení těchto nákladů. ČP bude usilovat ve spolupráci s příslušnými organizacemi, aby těžce poranění byli převezeni a ošetřováni přímo v traumacentrech. Schůzka je dohodnuta na 15. března. Za ČSÚCH se jednání účastní doc. Pleva a prof. Gál.

Vzhledem k úmrtí MUDr. Petra Zelníčka, CSc. – předsedy revizní komise, proběhla volba nového předsedy revizní komise. Členové Dr. Eckert, Dr. Tesař, Dr. Procházka, Dr. Taller zvolili hlasováním předsedou MUDr. Jiřího Tesaře, CSc.

14. – 17. 5. 2006 7. Evropský traumatologický kongres v Lublani

11. – 12. 5. 2006 – II. Bilaterální symposium Rožnov pod Radhoštěm

Téma:

Lékařská sekce:

 1. Moderní trendy v diagnostice a terapii polytraumat
 2. PACS – praktické využití v traumatologii
 3. Intervenční výkony v traumatologii pod CT a USG kontrolou
 4. Přínos USG v diagnostice dutinových poranění a jejich léčba
 5. Endovaskulární uzávěr traumatických krvácení

Sekce radiologických asistentů a zdravotních sester

 1. Intervenční výkony pod CT kontrolou
 2. PACS v každodenní praxi radiologického asistenta
 3. Intervenční radiologie v praxi
 4. Problematika nemocných s poraněnou pánví z pohledu sestry
 5. Varia

3. – 5. 5. 2006 – základní kurs AO

5. – 6. 5. 2006 – AO symposium

15.–16. 6 2006 – Liberecké dny úrazové chirurgie, Centrum Babylon Liberec

Téma:

Lékařská sekce:

 1. Moderní implantáty v traumatologii – úskalí a komplikace
 2. Polytrauma v přednemocniční a časné nemocniční fázi

Sesterská sekce:

 1. Instrumentace v traumatologii
 2. Následná péče a rehabilitace po traumatologických operacích

12.–13. 10. 2006 – VIII. Ostravské traumatologické dny Rožnov pod Radhoštěm

Téma:

Lékařská sekce:

Multidisciplinární spolupráce u polytraumat

 • přednemocniční péče
 • urgentní příjem
 • urgentní a akutní operace u polytraumat
 • pooperační péče u polytraumat
 • rekonstrukční fáze u polytraumat

Sesterská sekce:

Problematika sesterské péče u polytraumatu

 • v přednemocniční péči
 • na urgentním příjmu
 • na operačním sále
 • v intenzivní péči
 • v ošetřovatelské péči
 • v rehabilitaci a protetice

Příští zasedání výboru ČSÚCH se koná 10. května 2006 ve 12.00 hod. v hotelu RELAX, Rožnov pod Radhoštěm

Zapsala: L. Vlachová

Schválil:

doc. MUDr. L. Pleva, CSc.

předseda ČSÚCH


Štítky
Chirurgia všeobecná Traumatológia Urgentná medicína

Článok vyšiel v časopise

Úrazová chirurgie

Číslo 2

2006 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa