Úrazová chirurgie - Informácie o časopise

Časopis Úrazová chirurgie usiluje o dosažení co nejvyšší kvality publikovaných rukopisů z oblasti úrazové chirurgie a spolupracujících oborů prostřednictvím oboustranně anonymního recenzního řízení (peer-review). Pro zajištění takové kvality musí být recenzní řízení a publikování objektivní, pečlivé a poctivé – musí být realizováno na základě etických principů a etického rozhodování autorů, redaktorů, recenzentů a vydavatele.

Publikační etika časopisu Úrazová chirurgie vychází z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku (COPE), dostupného na www.publicationethics.org. Publikační etika časopisu Úrazové chirurgie se dělí na čtyři části věnované povinnostem redaktora, recenzentů, autorů a vydavatelů. Při publikování příspěvků v časopise Úrazová chirurgie jsou všichni, kterí participují na publikování časopisu, povinni dodržovat uvedená pravidla.

Reakce na případná pochybení / nevhodné jednání a řešení stížností

Redaktoři časopisu Úrazová chirurgie mají odpovědnost za sledování případů podezření z pochybení. Je důležité, aby redaktoři jednali za všech okolností zdvořile, spravedlivě, ale rozhodně.

Redakce na případná pochybení či nevhodné jednání či řešení stížností postupuje podle diagramů COPE, které uvádějí příklady doporučeného jednání. (www.publicationethics.org).

Redaktoři časopisu Úrazová chirurgie jsou v případě potřeby připraveni uveřejnit opravu, vysvětlení, stažení nebo omluvu. Stažení silně nevhodného článku není chápáno jako přiznání chyby ze strany časopisu, ale jako odpovědný krok na ochranu akademických záznamů.

Informace o časopisu

Úrazová chirurgie je celostátní odborný vědecký časopis České společnosti úrazové chirurgie ČLS JEP, do kterého přispívá odborná lékařská veřejnost, a to nejen z ČR a SR, ale i další zahraniční odborníci. Redakce přijímá odborné práce, které zahrnují původní vědecká sdělení, jimiž jsou původní práce, kazuistiky a souborné referáty. Časopis dále publikuje zprávy z kongresů, výborů ČSÚCH, referuje o nových knihách, oznamuje odborné konference, životní jubilea a jiné aktuality z medicínského prostředí.

Odborný vědecký časopis České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP „Úrazová chirurgie“ vychází čtvrtletně, tzn. 4x ročně pod excerpcí Bibliographia Medica Čechoslovaca.

Radou vlády pro výzkum a vývoj v ČR byl časopis „Úrazová chirurgie“ v roce 2010 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Hlavním tématem časopisu je sledování nových léčebných metod a výsledků výzkumů ve vývoji úrazové chirurgie u nás i v zahraničí.

Publikační etika časopisu Úrazová chirurgie vychází z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku a Postupy osvědčené praxe COPE, dostupného na www.publicationethics.org. Povinnosti autorů je zaslat podepsané Etické prohlášení všemi autory jako povinnou součást příspěvku. Elektronická archivace je zajištěna v rámci projektu WebArchiv Národní knihovny České republiky.

ISSN 1211-7080
e-ISSN 2336-5919

Etické prohlášení

Vážená redakce,

Název článku

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

My, níže podepsaní, prohlašujeme, že:

 • se jedná o originální článek,
 • zveřejněním předložené publikace nedochází ke konfliktu zájmů,
 • provádění výzkumu a zpracování článku bylo zpracováno bez finanční podpory (pokud ano, uveďte)
 • zaslaný text článku ani jeho části nebyly nikdy a nikde publikovány,
 • zaslaný text není v současné době zvažován k přijetí v jiné odborné publikaci,
 • všichni autoři se osobně a aktivně účastnili práce vedoucí ke vzniku tohoto textu a jsou společně i individuálně zodpovědní za jeho obsah,
 • všechny důležité etické požadavky vztahující se k ochraně pacientů, klientů či experimentálních zvířat byly splněny,
 • všichni autoři souhlasí s digitalizací příspěvku a jeho zpřístupněním odborné obci na www.prolekare.cz/urazova-chirurgie
 • veškerá zveřejněná data nebyla podvodně získána, jsou reálná a autentická
 • všichni autoři se seznámili a souhlasí s Etickým kodexem časopisu Úrazová chirurgie
 • všichni autoři se seznámli s Pokyny pro autory a porozuměli jim

Jména autorů článku

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Formulář pro etické prohlášení naleznete zde.

Předplatné

Cena předplatného je 200,-Kč na rok.

Časopis vychází 4x ročně.

Adresa pro objednání:

Mgr. Pavla Segarová

Fakultní nemocnice Ostrava
Traumatologické centrum
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

Tel.: +420 597 375 002

E-mail: pavla.segarova@fno.cz

Povinnosti a odpovědnost redakce

Redakce zveřejňuje příspěvky formou OPEN ACCESS.

Při obdržení nového příspěvku zajistí zpracování dvou nezávislých recenzních posudků, korekci gramatiky a autorské korektury před tiskem. Kontroluje formální zpracování příspěvku. Redakce má možnost vrátit článek autorům bez recenzního řízení, pokud je důvodné podezření, že autoři nerespektovali Pokyny pro autory či Etický kodex časopisu. V tomto případě redakce podá autorům vysvětlení, proč byl článek odmítnut bez recenzního řízení. Autoři mají možnost podat redakci vysvětlení a článek znovu zaslat k posouzení.

Redakce dále zprostředkovává oboustranně anonymní komunikaci mezi recenzenty a autory.

Rozhoduje o přijetí článku k publikaci a o obsahu jednotlivých čísel. Chrání publikační etiketu, ale není povinna přezkoumávat, zda existuje střed zájmů. Zachovává integritu akademické pověsti. Vydává a aktualizuje Pokyny pro inzerenty tak, aby obchodní zájmy nenarušovaly standardy intelektuální práce a etikety. Nezveřejňuje podvodné dokumenty.

Redakce je připravena a schopna otisknout korekce, vysvětlení, stažení článků a omluvy, pokud je to zapotřebí.

Členům Redakční rady časopisu Úrazová chirurgie není odepřena možnost publikování v domovském časopise. Redakce zajistí recenzní řízení nezávisle na autorovi/redaktorovi.

Redakce

Šéfredaktor:

Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

Odpovědný redaktor:

Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. – obsahová stránka časopisu

Mgr. Pavla Segarová – formální stránka časopisu

Nakladatel:

Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP
Lékařský dům
Sokolská 31/490
120 26 Praha 2

Vydavatel:

Fakultní nemocnice Ostrava a Traumatologické centrum FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

Grafika:

Aseita spol. s r.o.
Studentská 1770
700 32 Ostrava - Poruba

Tiskárna:

Aseita spol. s r.o.
Studentská 1770
700 32 Ostrava - Poruba

Kontakt při řešení problémů: doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., leopold.pleva@fno.cz

Rukopisy zasílejte v písemné nebo elektronické podobě na adresu:

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., Traumatologické centrum FN Ostrava,
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba nebo na adresu redakce: leopold.pleva@fno.cz

Pokyny pro recenzenty

Recenzenti hodnotí rukopisy podle aktuálnosti, významnosti, inovativnosti a konkurenceschopnosti. Posuzují kvalitu diskuze a závěru, kvality popisu a validace příspěvků, kvality referencí a odkazů. Formulář pro recenzi naleznete zde.

Předpokladem zařazení příspěvku do recenzního řízení je skutečnost, že rukopis splňuje formální požadavky uvedené v pokynech pro autory.

Příspěvky do časopisu jsou předloženy dvěma nezávislým recenzentům. Recenzenti jsou voleni podle úzce specializovaných oborů. Na základě jejich doporučení je autorovi předložen článek k doplnění a poté celé redakční radě. Redakční radě je předloženo kompletní číslo a po jejím schválení jsou zaslány jednotlivé příspěvky autorům k autorské korektuře před vydáním. Veškeré příspěvky procházejí korekturou českého jazyka.

Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Rukopisy jsou posuzovány po stránce obsahové i formální. Redakce vědomě neposílá rukopisy k posouzení osobám, které jsou s autorem pracovně nebo osobně spojeny. Redakční rada vychází z recenzních posudků, ale výsledek recenzního řízení je rozhodnutím redakční rady. Vyrozumění o výsledku recenzního řízení je autorovi sděleno zpravidla do dvou měsíců od data přijetí rukopisu. Recenzent může doporučit doplnění či přepracování rukopisu. V tomto případěje autor vyzván k doplnění či přepracování textu nejpozději do třech týdnů od zaslání recenzních posudků.

Cítí-li se recenzent nekvalifikován hodnotit výzkum prezentovaný v rukopisu nebo v případě, že z časových důvodů není schopen recenzi realizovat, oznámí tyto skutečnosti výkonnému redaktorovi a omluví se z recenzního procesu.

Recenzenti hodnotí předložené dílo objektivně, není vhodná jakákoliv osobní kritika autora, svá stanoviska vyjadřují jasně a přesně s argumentací. Chce-li recenzent konzultovat rukopis s dalším odborníkem, musí o tom informovat redakci.

Redakční rada

Šéfredaktor:

Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Traumatologické centrum FN Ostrava a Ústav medicíny katastrof LF OU
leopold.pleva@fno.cz

Odpovědný redaktor:

Obsahová stránka časopisu Úrazová chirurgie

Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Traumatologické centrum FN Ostrava a Ústav medicíny katastrof LF OU
leopold.pleva@fno.cz

Formální stránka časopisu Úrazová chirurgie

Mgr. Pavla Segarová
Traumatologické centrum FN Ostrava a Ústav medicíny katastrof LF OU
pavla.segarova@fno.cz

Redakční rada

Prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc.
Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.
MUDr. Vladimír Pokorný, CSc.
Doc. MUDr. Pavel Maňák, CSc.
Prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D.
Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.
Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.
Prof. MUDr. Miroslav Kitka, CSc.
Prof. MUDr. Petr Šimko, CSc.
Prof. Dr. Roman Slodička, PhD.
Prof. Dr. Petr Patka, PhD. MD
Ass. Prof. MD Tomas Braunsteiner, PhD.

Pokyny pro autory

Úrazová chirurgie je celostátní odborný časopis České společnosti úrazové chirurgie ČLS JEP, do kterého přispívají naši i zahraniční lékaři všech oborů, zabývajících se diagnostikou a léčbou úrazů. Redakce přijímá odborné práce, které zahrnují původní vědecká sdělení, jimiž jsou původní práce, kazuistiky a souborné referáty. Časopis dále publikuje zprávy z kongresů, referuje o nových knihách, oznamuje odborné konference, životní jubilea a jiné aktuality.

Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné stylistické úpravy textu a upravovat pravopis podle progresivní verze. Před definitivním odevzdáním do tisku bude hlavnímu autorovi zaslán provizorní výtisk práce k autorské korektuře. Korekturu je nutné zaslat neprodleně zpět, nedostane-li redakce odpověď do pěti pracovních dnů od odeslání, bude to považovat za souhlas autora s textem. Uveřejněné práce se stávají majetkem redakce, rukopisy se vracejí pouze na zvláštní vyžádání.

Autor má plnou odpovědnost za původnost práce, za její věcnou i formální správnost. Zaslaný rukopis nesmí být poskytnut k otištění jinému časopisu. Všechny příspěvky procházejí jazykovou korekturou a recenzním řízením, nejméně dvěma recenzenty. Řízení je oboustranně anonymní. Redakce přijímá příspěvky psané anglicky, česky nebo slovensky. Otištěné příspěvky nejsou honorovány. Taktéž recenze nejsou honorovány. K rukopisu musí být přiloženo podepsané prohlášení, že nabídnutá publikace nebyla dosud vydána v jiném časopise ani jinak zveřejněna. Redakce si vyhrazuje právo zamítnutí textu, který obsahově nezapadá do koncepce časopisu nebo nebyl schválený v recenzním řízení. Autoři mohou příspěvky zasílat v elektronické podobě v textovém editoru (nejlépe word) v běžně používaném fontu písma (Times New Roman, Arial, Courier). Obrazovou dokumentaci uložte do formátu TIFF nebo JPEG v rozlišení min. 300x300 dpi mimo textový soubor.

Tabulky s nadpisem nad tabulkou se uvádějí v závěru rukopisu. Vysvětlivky se píší pod tabulkou. Tabulka musí být srozumitelná bez odkazů do textu. Na všechny tabulky musí být v textu odvolávka např. (tab. 1). Zkratky se uvádějí jenom ze soustavy jednotek SI a ty, které jsou všeobecně rozšířené. Uvádět poznámky pod čarou je nepřípustné. Lze je uvádět očíslované na konci příspěvku před seznamem literatury. Příspěvky pouze v elektronické podobě je možné zasílat na e-mailovou adresu leopold.pleva@fno.cz nebo na adresu redakce doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., Traumatologické centrum FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba. Tištěné verze nejsou vyžadovány. Práce s formálními nedostatky bude autorovi vrácena zpět k přepracování. Autoři jsou povinni seznámit se s pravidly publikační etiky, které jsou zveřejněné na http://www.prolekare.cz/urazova-chirurgie-pokyny.

Právní vztahy mezi vydavatelem a autorem jsou upravené ve smyslu Autorského zákona.

Redakce přijímá příspěvky imprimované vedoucím pracoviště.

Rukopis se skládá z těchto částí:

Titulní strana: Uvádět v následujícím pořadí: výstižný název práce, celé křestní jméno a příjmení autora či autorů, název a sídlo pracoviště, odbornost oddělení/kliniky; typ nemocnice (městská/okresní/krajská); traumacentrum (stupeň, spádová oblast, n-obyvatel).

Souhrn: Ve strukturované formě v rozsahu max. 250 slov, který přehledně popisuje Cíl práce, Materiál a metody, Výsledky, Závěr. Souhrn pište ve třetí osobě bez použití zkratek. Struktura kopíruje strukturu publikace (proložená kurziva označuje nepodkročitelé součásti souhrnu).

Klíčová slova: 3–10 slov nebo krátkých obratů. Doporučuje se užívat hesel uváděných v Index Medicus.

Cíle práce: Stručně a srozumitelně formulovaná otázka (-y) na kterou má práce odpovědět.

Typ práce: Studie: - retro-/prospektivní; - observační/intervenční; - kohortní/srovnávací; - ne-/randomizovaná, kazuistika, literární přehled atd.

Materiál: sledované období (dd,mm,rrrr-dd,mm,rrrr), soubor – n pacientů; věk (Ø; medián; max-min); pohlaví mono/mnohočetná/sdružená poranění, ISS (Ø; medián; max-min), n zlomenin/poranění.

Metodika: Kritéria zařazovací a vyřazovací, způsob – zařazování probandů do skupin (srovnávací studie), ran-domizace (randomizované studie), sběr a zpracování dat – prospektivně/retrospektivně (zde zdroje dat), popis intervence/-í (léčebného postupu), klasifikace zranění použité v práci.

Výsledky hlavního významu:

 • a) klinické (např. doba od zranění do operace; délka hospitalizace atd.)
 • b) dlouhodobé (např. doba do zhojení a definice zhojení/nezhojení; selhání osteosyntézy; reoperace ap.)
 • c) funkční (skóre použitá k hodnocení výsledné funkce/anatomie/spokojenosti pacienta atd.)
 • d) komplikace – celkové/místní; biomechanické/biologické; ne-/infekční atd.
 • e) sledování: počet lékařů provádějících hodnocení; pravidelné termíny kontrolních vyšetření a termín ukončení sledování - statistické zpracování: testy, hladina významnosti.

Použité metody se popisují do takových detailů, aby je jiná pracoviště mohla reprodukovat. Přesně se charakterizují použitá léčiva a chemikálie. Pro ochranu osobních údajů pacienta se neuvádí jména nemocných, jejich iniciály nebo nemocniční evidenční čísla bez informovaného souhlasu pacienta. Totéž platí u fotografií – zakryté oči.

Výsledky: Ve struktuře uvedené v metodice, do souhrnu hlavní výsledky vedoucí k závěrům, „Follow-up“: - doba sledování (Ø; medián; max-min); procento dosledovaných a vyhodnocených probandů z celého souboru, statistická homogenita porovnávaných skupin, statistická významnost výsledků.

Diskuze: slabiny/přednosti prezentované práce, validita výsledků (přítomnost zkreslujících faktorů atd), srovnání výsledků s literaturou, zůstávající nebo nově vyvstávající otázky.

Závěr: Stručně a jasně formulované odpovědi na otázky položené v cílech.

Literatura: Používejte úpravu podle ČSN ISO 690 (01 0197). Zkrácené názvy časopisů se řídí podle Index Medicus. Minimálně 50 % citací nesmí být starší než tři roky s důrazem na české autory. Citace jsou v seznamu řazeny abecedně podle jmen autorů a očíslovány. U odkazů v textu na tyto citace uvádějte pouze čísla v hranatých závorkách psané kurzívou.

Vzor citace časopisu – SEDLÁČEK, I., KOLAŘÍKOVÁ, J. et al. Ošetřování poranění končetinových cév. Rozhl Chir. 1989, 10, 220–233. ISSN

(AUTOR. Název práce. Název časopisu. rok, ročník, rozmezí stran. ISSN)

Vzor citace knihy – BENEŠ, A. Chirurgie. 2. vyd. Praha: Avicenum, 1972. 334 s. ISBN

(AUTOR. Název práce. Pořadí vydání. Město vydání: název nakladatelství, rok vydání. Celkový počet stran. ISBN)

Vzor internetové citace – Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg (Florida): Wikimedia Foundation, 2009- [cit. 2009-06-25]. Česká verze. Dostupná z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Trest_smrti>.

Aktualizováno: 17.10. 2017

Pokyny pro vydavatele

Redakční autonomie

Časopis Úrazová chirurgie dbá na to, aby ve spolupráci s redaktory byly jasně definovány role vydavatele a redaktorů tak, aby byla zajištěna autonomie redakčních rozhodnutí, a to bez ovlivnění inzerenty nebo dalšími partnery z komerční sféry.

Duševní vlastnictví a autorská práva

Časopis Úrazová chirurgie chrání duševní vlastnictví a autorská práva tím, že prezentuje a uchovává finální publikovanou verzi každého článku. Časopis zaručuje integritu a transparentnost jednotlivých publikovaných článků s ohledem na: střety zájmů, financování publikace a výzkumu, publikační a výzkumnou etiku, případy publikačního a výzkumného pochybení, důvěrnost informací, autorství, opravy, objasnění a stažení článků a včasné publikování obsahu.

Vědecká pochybení

V případě domnělého nebo prokázaného vědecké pochybení, podvodného publikování nebo plagiátorství podnikne vydavatel, v úzké spolupráci s redaktory, veškeré kroky nezbytné k vyjasnění situace a opravě předmětného článku. Součástí tohoto postupu je bezodkladné publikování oznámení o opravě, případně, v nejzávažnějších případech, stažení dotčené práce. 

Pokyny pro inzerenty

Dovolujeme si Vám nabídnout možnost prezentace Vašich produktů a služeb v odborném časopisu Úrazová chirurgie.

Úrazová chirurgie je celostátní odborný časopis České společnosti úrazové chirurgie ČLS JEP, do kterého přispívají naši i zahraniční lékaři všech oborů, zabývajících se diagnostikou a léčbou úrazů.

Časopis vychází v tištěné i elektronické formě 4x ročně v nákladu cca 500 výtisků, distribuovaný v České a Slovenské republice na traumatologická, chirurgická a ortopedická pracoviště.

V případě Vašeho zájmu o inzerci Vašich produktů v tomto odborném časopise kontaktujte Mgr. Pavlu Segarovou pavla.segarova@fno.cz.

Na spolupráci se těší

Redakce časopisu Úrazová chirurgie

Kontakt

Vydává Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

Kontakt:

Mgr. Pavla Segarová

Fakultní nemocnice Ostrava
Traumatologické centrum
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

Tel.: 597 375 002

E-mail: pavla.segarova@fno.cz

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa