Zpráva o průběhu kongresu LYMPHO 2011


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2011; 91(11): 689-690
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Ve dnech 14 a 15. října 2011 se jako každoročně konalo setkání všech lymfologů a lymfoterapeutů, tentokrát v prostorách Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Po slavnostním zahájení prezidentem kongresu MUDr. Petrem Zajícem, MBA, náměstkem primátora Statutárního města Ostravy Ing. Tomášem Petříkem a předsedou České lymfologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Oldřichem Eliškou, DrSc., se rozběhl nabitý program, který musel uspokojit české i zahraniční účastníky.

V10-ti sekcích zaznělo 37 zajímavých sdělení, proběhly velmi úspěšné workshopy a samozřejmě i ukázky manuálního ošetření lymfedému, které jsou již léta evergreenem kongresu. Letos byly zajímavé zvláště srovnáním německé a české školy lymfodrenáže.

V prvním bloku přednášek vystoupil tradiční host kongresu Dr. Med. Franz-Josef Schingale, vedoucí lékař Lympho-Opt GmbH kliniky z Německa, který souhrnně a zcela precizně shrnul všechny důvody bolesti dolních končetin v terénu lymfedému.

Následovalo detailní předvedení topografického uspořádání a průběhu povrchového i hlubokého lymfatického systému dolních končetin v podání předního znalce lymfatického systému prof. MUDr.  Oldřicha Elišky, DrSc. Právě znalost anatomie lymfatického systému je základním předpokladem úspěšnosti komplexní péče.

MUDr. René Vlasák z Centra preventivní medicíny Praha ve svých vystoupeních upozornil na novinky v přístupu k pacientům, zejména se soustředil na nejčastější metabolické onemocnění současnosti – obezitu – jako častou komorbiditu ve skupině pacientů s lymfedémem.

Úkolem všech terapeutů a lékařů na poli lymfologie je aktivní působení v celém bio-psycho-sociálním komplexu. S tím úzce souvisí i téma další přednášky, kterou přednesla doc. PHDr. Marcela Bendová na téma psychosomatiky. Základem toho, aby snaha lymfologů byla úspěšná, je spolupracující, řádně motivovaný pacient, u kterého je zajištěna psychická rovnováha a vyloučena deprese.

Tématem další sekce sdělení byl primární lymfedém u dětí v podání MUDr.  Naděždy Vojáčkové a syndrom kongenitálních konstrikčních pruhů MUDr. Věry Pavlasové.

Účastnice ze Slovenska – MUDr. Eva Husarovičová a Mgr. Marta Poláková – přednesly možnosti léčby lymfedému u pacientů v paliativním stadiu onemocnění. Doc. MUDr. František Žernovický se zabýval komplikacemi lymfedému, především lymfatickými vředy.

V následném bloku firemních sdělení zaujala zejména přednáška MUDr. Marty Honzíkové na téma farmakoterapie lymfedému, v níž zazněla jasná preference přípravků obsahujících proteolytické enzymy.

V dalším programu si našly místo i právní problémy v lymfologické praxi, právní odpovědnost zdravotníků či hrozby při práci s informačními technologiemi. V přednášce JUDr. Pavla Zajíce „Právní problémy v lymfologické praxi a jejich řešení“ zazněly poutavým způsobem doporučení a rady jak předcházet konfliktům v právní oblasti při poskytování lymfologické péče včetně modelových příkladů z praxe.

Celý den zaznívaly zajímavosti z lymfologické praxe, nové přístupy a také nové metody, jako je například lymfotejpování.

Všichni se právem těšili na novinky v chirurgických technikách a zkušenosti ze sledování pacientů po chirurgických zákrocích za poslední roky.

MUDr. Martin Wald, PhD., předvedl nejen indikace a kontraindikace k chirurgickým výkonům, ale zdůraznil především nutnost správného načasování chirurgického zákroku u řádně vyšetřeného a připraveného pacienta. Mikrochirurgické výkony se zaměřují na lymfo-venózní, či lymfo-lymfatické anastomózy, přičemž rozhodujícím faktorem k provedení mikrochirurgického zákroku je stav lymfatických kolektorů a žilního systému v místě plánované operace.

Stěžejní témata byla na programu jednání i v sobotu.

Prof. MUDr. Karel Benda, DrSc., představil Projekt evidence specializovaných lymfocenter garantovaných ČLyS jako výsledek jakési cechovní pospolitosti a záruku garantované kvality pro jednání nejen s pacienty, ale především se zdravotními pojišťovnami.

Právě přístup pojišťoven, zejména VZP, a platnost nové metodiky preskripce zdravotnických prostředků byl jedním z faktorů vzniku standardu, který excelentně představila MUDr. Zuzana Navrátilová, PhD.

Věcný rámec standardu definuje zevní kompresi, její účinek, charakteristiku použitých materiálů, jejich indikaci i kontraindikaci. V procesu péče pak dokument přesně popisuje zásady správné komprese, techniku jejího provedení, a to jak v jednoduché, tak ve vícevrstevné kompresi. Zvláštní pozornost je věnována indikaci kompresivních elastických pomůcek na míru pacienta.

Na předvedení standardu léčebné péče navazovalo seznámení s aktuální situací v předpisování pomůcek na míru a s metodikou VZP, která tuto preskripci od 1. 7. 2011 upravuje.

Velmi důležitou součástí kongresu byly i workshopy firem vyrábějících kompresivní elastické návleky technikou plochého pletení. Představitelé společnosti Maxis a.s. předvedli precizní měření návleku na horní končetinu a upozornili na možná úskalí tohoto měření, především v oblasti prstů a ramene. Společnost G.P.S. Ofa s.r.o. zorganizovala workshop na měření dolní končetiny.

Všichni účastníci obou uvedených workshopů získali certifikát o absolvování, což je jedna z podmínek VZP pro zařazení do seznamu pracovišť, která jsou oprávněna předepisování pomůcek z plochého úpletu provádět. Po splnění této podmínky již nic nebrání tomu, abychom se o naše pacienty s lymfedémem v různém stádiu postižení mohli starat a léčit je podle platných standardů léčebného plánu.

Na závěrečné plenární schůzi České lymfologické společnosti ČLS JEP zaznělo pozvání všech účastníků na další ročník kongresu LYMPHO 2012 do Brna.

Kongresu se zúčastnilo celkem 247 odborníků, z toho 118 lékařů a 129 fyzioterapeutů a sester. Vědecký program doplnila doprovodná výstava 14 odborných firem.

MUDr. Věra Pavlasová

primářka kožního oddělení

Nemocnice Třebíč p.o.

Členka výboru ČlyS ČLS JEP


Štítky
Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých
Článek Jubilea

Článok vyšiel v časopise

Praktický lékař

Číslo 11

2011 Číslo 11
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa