Sexuální rehabilitace po některých estetických operacích ženského genitálu


Sexual training after aesthetic surgery of women genitalia

The authors describe several psychological and sexological aspects of genital surgery in women. The most common forms of genital surgical interventions are described, and the special forms of sexual training after surgery are suggested, too.

Key words:
genital surgery, sexual training.


Autoři: L. Janáčková 1;  P. Weiss 2
Působiště autorů: Oddělení somatopsychiky VFN, Praha Vedoucí: PhDr., Dr. phil. Laura Janáčková, CSc. 1;  Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha Přednosta: doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2008; 88(7): 393-395
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

Autoři se zabývají některými psychologickými a sexuologickými aspekty chirurgických zákroků na genitálu u žen. Jsou popsány nejčastější druhy operací (úprava labií, poševního vchodu, augmentace v oblasti bodu G) a navrženo rozšíření klasického Kratochvílova sexuálního nácviku o nejvhodnější způsoby dráždění po zákroku.

Klíčová slova:
chirurgické zákroky na genitálu, sexuální nácvik.

Úvod

Intimní chirurgie ženského genitálu se zabývá estetickou úpravou genitálu chirurgickou cestou. Motivaci žen, které přicházejí s požadavky na úpravu genitálu do ordinací plastických chirurgů (event. gynekologů), můžeme rozdělit do tří oblastí:

  1. a) V prvé řadě jsou to psychologicko-estetické důvody, které odrážejí obavy žen z nedostatku přitažlivosti kvůli neestetickým tvarům stydkých pysků. Příčinou těchto obav je často srovnání jejich vlastního genitálu s genitály žen v erotických a pornografických časopisech či filmech. Obava ze ztráty sexuální přitažlivosti bývá u těchto pacientek spojena se strachem z celkových projevů stárnutí – ženy podstupující modeling obličeje jsou častými adeptkami i na intimní chirurgické úpravy v rámci celkového estetického omlazení těla.
  2. b) Funkční důvody přivádějí do ordinace plastického chirurga především ženy s příliš velkými, vlajícími malými stydkými pysky. Tyto jsou při souloži někdy vtlačovány penisem do vagíny, což vzbuzuje nepříjemné až bolestivé pocity a vyvolává většinou rozpaky na obou stranách. Vlající malé stydké pysky jsou příčinou také nepříjemných či dráždivých pocitů při nošení těsných kalhot, apod. Chirurgické řešení je pak jedinou cestou k odstranění potíží.
  3. c) Poslední, a v současné době velmi častou příčinou návštěvy plastického chirurga, je snaha žen po zvýšení sexuálního prožitku. K těmto operacím pak patří především dále blíže popsaná augmentace v bodu G.

Intimní chirurgie ženského genitálu podle Války (2005) zahrnuje následující operační výkony:

  • redukce malých stydkých pysků,
  • zvětšení velkých stydkých pysků,
  • zúžení poševního vchodu,
  • augmentace v bodě G,
  • rekonstrukce panenské blány,
  • rekonstrukce hypertrofie klitorisu,
  • rekonstrukce po ženské obřízce a další.

Operační přístup při redukci malých stydkých pysků spočívá v prostém snesení přebývající tkáně, nebo v tzv. V-excizi. Stav před a po operaci zobrazuje obr. 1.

Stav před a krátce po operaci redukce malých stydkých pysků (foto z archivu J. Války).
Obr. 1. Stav před a krátce po operaci redukce malých stydkých pysků (foto z archivu J. Války).

Operativní řešení redukce malých stydkých pysků se často kombinuje se současným zvětšením velkých stydkých pysků, které operatéři obvykle vyplňují tukem pacientky z okolí pupku. Vzhledem k postupné resorbci tuku je ho nutné aplikovat až o 70 % více než je zapotřebí k úpravě labií. Celkový stav před a měsíc po operačním zákroku ilustruje obrázek 2.

Stav před a po redukci malých stydkých pysků a zvětšení velkých stydkých pysků (foto z archivu J. Války).
Obr. 2. Stav před a po redukci malých stydkých pysků a zvětšení velkých stydkých pysků (foto z archivu J. Války).

Dalším možným operačním zákrokem na ženském genitálu je zúžení introitu. Gynekologická cesta této operace představuje plastiku přední i zadní poševní stěny a poševního vchodu. Estetický přístup spočívá pouze v úpravě velikosti poševního vchodu. Výsledek před a po operaci ilustruje obrázek 3.

Stav před a těsně po úpravě velikosti poševního vchodu estetickou cestou (foto z archivu J. Války.)
Obr. 3. Stav před a těsně po úpravě velikosti poševního vchodu estetickou cestou (foto z archivu J. Války.)

Jmenované operační zákroky mohou přinášet kromě estetických a funkčních pozitiv i negativa, spočívající v komplikacích spojených se samotným výkonem nebo se snížením citlivosti tkáně v místech operace s následnými negativními následky pro sexuální vzrušivost. V těchto případech je sexuální nácvik vhodným doplňkem komplexní péče o pacientku a rehabilitace jejího sexuálního života.

Při sexuálním nácviku po redukcí malých stydkých pysků a augmentaci velkých stydkých pysků lze využít standardní instrukce cvičení jedna a dvě publikované Kratochvílem (6). Cvičení pět a šest téhož autora jsou možným postupem při rehabilitaci sexuálního života pacientek po zúžení poševního vchodu.

V současné době je populárním operačním zákrokem augmentace v oblasti bodu G, tedy Gräfenbergova bodu, nazvaného podle svého objevitele (2). Tento morfologický útvar, jehož existence je někdy zpochybňována (1, 8), je obvykle popisován jako fazolovitý útvar nacházející se na přední straně pochvy. Podle mnoha výzkumů (7, 9, 11) může být u části žen tato oblast zdrojem sexuálního vzrušení. Cílem augmentace v oblasti bodu G je proto zvýšení sexuálního prožitku pacientek a prožití vaginálního orgasmu. Adeptkami na tento malý operační výkon jsou ženy anorgastické nebo ty, které neprožívají vaginální orgasmus a cítí se tím ochuzeny. Praxe ukazuje, že u žen klitoridálně vzrušivých je jednoznačně větší procento úspěšnosti zákroku než u pacientek plně anorgastických.

Operační výkon spočívá v podložení oblasti bodu G vlastním materiálem, tedy tukem (a to opět kvůli resorbci v 70 % navýšení), nebo cizorodým materiálem (např. Artecol, Restylan kyselina hyaluronová). Oblast, kam se vpichuje materiál, se nachází na přední straně vagíny asi čtyři centimetry za poševním vchodem. V této oblasti můžeme také někdy nalézt třásňovitou strukturu tkaniva. Pacientky jsou mnohdy schopny předem označit toto místo, protože ho vnímají jako výrazně citlivější. Vzniklý pupenec (po vpichu látky) se tlakem penisu či vibrátoru sploští a  dochází k zvýšenému dráždění, které může vyvolat i orgasmus.

Sexuální nácvik

Pro možnou sexuální rehabilitaci a snad i pro zvýšení možnosti dosahování orgasmu navrhujeme model sexuálního nácviku, který považujeme za rozšíření klasické Kratochvílovy modifikace nácviku Masterse a Johnsonové pro sexuálně dysfunkční páry (4, 5). Sexuální nácvik po augmentaci oblasti bodu G můžeme rozdělit na oblast nekoitálních aktivit a koitálního nácviku. Nekoitální sexuální nácvik se skládá z dvou cvičení:

Cvičení 1

Žena leží v poloze na zádech, nohy rozevřené a pokrčené v kolenou. Po předchozím mazlení zasune muž prst jedné ruky dlaní vzhůru ženě do pochvy a bříškem prstu lehkým tlakem pohybuje ze strany na stranu v místě hrbolu (pupence) po augmentaci. Tlak, pohyb i tempo si určuje žena (většinou totožně jako při dráždění klitorisu). Toto dráždění trvá dokud žena neprožije orgasmus nebo dokud je jí to příjemné.

Cvičení 2

Žena leží na zádech, rozevřené a pokrčené nohy. Muž klečí mezi stehny partnerky a v místě augmentace provádí cvičení 1. Druhou rukou nebo jazykem současně dráždí klitoris stejnými pravidelnými pohyby.

Doporučené koitální aktivity po augmentaci oblasti bodu G se sestávají z dalších dvou cvičení, při kterých muž je v aktivní roli a žena se soustřeďuje na prožitky:

Cvičení 3

Muž sedí v tureckém sedu, opírá se o dlaně za zády. Žena leží na zádech, má rozevřené a pokrčené nohy, penis partnera (který se přitom pomalu hýbe a pelvickými pohyby jemně dráždí uvedenou oblast) má zasunutý v pochvě. Zkřížené nohy muže podkládají ženinu pánev.

Cvičení 4

Žena sedí na okraji pohovky. Muž klečí na zemi mezi nohami partnerky a zasunuje penis jen zčásti, tak, aby corona glandis (okraj žaludu) se pohybovala v místě augmentace.

Závěr

Na pracovištích plastické chirurgie se stále častěji setkáváme s požadavky na estetickou úpravu genitálu. Operační zákroky mohou přinášet kromě estetických a funkčních pozitiv i negativa, spočívající v komplikacích spojených se samotným výkonem nebo se snížením citlivosti tkáně v místech operace s následnými negativními následky pro sexuální vzrušivost. V těchto případech sexuální nácvik může být vhodným doplňkem komplexní péče o pacientku. Úspěšnost navrženého modelu sexuální rehabilitace však vyžaduje další výzkumné ověření.

Prof. PhDr. Petr Weiss, PhD.

Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN

Apolinářská 4

128 00 Praha 2

E-mail: weisspetr@volny.cz


Zdroje

1. Alzate, H. Vaginal erogeneity, „female ejaculation“ and the „Grafenberg spot“. Arch. Sex. Behav., 1990, 19, p. 607-609.

2. Grafenberg, E. The role of urethra in female orgasm. Int. J. Sexol., 1950, 3, p. 145-148.

3. Janáčková, L., Weiss, P. Psychologické aspekty intimní chirurgie. Sexuológia, 2006, 4, s. 17-18

4. Kratochvíl, S. Předběžné zkušenosti s ústavním léčením funkčních sexuálních poruch metodou Masterse a Johnsonové. Čas. lék. čes., 1974, 313, s. 981-983.

5. Kratochvíl, S. Sexuální terapie – nové zkušenosti. Prakt. Lék., 1985, 65, s. 495-496.

6. Kratochvíl, S. Sexuální dysfunkce. Praha: Grada, 2003.

7. Otto, H. Neues vom Orgasmus. Sexualmedizin, 1988, 17, s. 464-467.

8. Pastor, Z. Sexualita ženy. Praha: Grada, 2007.

9. Perry, J.D., Whipple, B. Pelvic muscle strength of female ejaculators: Evidence in support of a new theory of orgasm. J. Sex. Res., 1981, 17, p. 22-39.

10. Válka, J. Intimní chirurgie. Předneseno na symposiu estetické a plastické chirurgie, Brno, 2005.

11. Zaviačič, M. The human female prostate. Bratislava: Slovac Academic Press, 1999.

Štítky
Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých

Článok vyšiel v časopise

Praktický lékař

Číslo 7

2008 Číslo 7
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa