Aktuálne charakteristiky deskriptívnej epidemiológie nádorov žalúdka v Slovenskej republike v kontexte medzinárodného porovnania


Aktuálne charakteristiky deskriptívnej epidemiológie nádorov žalúdka v Slovenskej republike v kontexte medzinárodného porovnania

Východiská:
Vývoj incidencie a mortality na nádory žalúdka zaznamenal dramatický pokles, napriek tomu ostáva ochorenie tretím najčastejšie sa vyskytujúcim nádorom v globálnom meradle. Predkladaná štúdia analyzuje incidenciu, mortalitu a možné príčiny prípadných rozdielov dát zistených v Slovenskej republike v porovnaní s ostatnými krajinami a regiónmi sveta.

Materiál a metódy:
Analýza národných údajov prebiehala za roky 1968–2006. Trendy vývoja sa prezentujú s použitím lineárnej regresie s príslušným 95% intervalom spoľahlivosti a štatistickou významnosťou.

Výsledky:
V roku 2006 (prepočítané k roku 1968) predstavoval index poklesu štandardizovanej incidencie nádorov žalúdka u mužov na Slovensku 0,28; ročný priemerný percentuálny pokles bol –3,2 %, ročný priemerný pokles hodnôt štandardizovanej incidencie bol –0,956/100 000 (95% CI –1,059 až –0,853, p < 0,0001). Incidencia ochorenia mala u mužov štatisticky významne rýchlejší pokles v prvej polovici analyzovaného obdobia (1968–1986). Index poklesu štandardizovanej mortality v roku 2006 (k roku 1968) predstavoval 0,32; ročný priemerný percentuálny pokles bol –2,9 %; ročný priemerný pokles hodnôt štandardizovanej mortality predstavoval –0,691/100 000 (95% CI –0,750 až –0,632, p < 0,0001). V roku 2006 (prepočítané k roku 1968) predstavoval index poklesu štandardizovanej incidencie ochorenia u žien 0,23; ročný priemerný percentuálny pokles bol –3,7 % a ročný priemerný pokles hodnôt štandardizovanej incidencie predstavoval –0,491/100 000 (95% CI –0,554 až –0,428, p < 0,0001), incidencia mala podobne ako u mužov výraznejšie klesajúci trend v prvej polovici analyzovaného obdobia (1968–1986). Index poklesu mortality v roku 2006 (k roku 1968) bol 0,26; ročný priemerný percentuálny pokles bol –3,4 % a ročný priemerný pokles hodnôt štandardizovanej mortality predstavoval –0,367/100 000 (95% CI –0,407 až –0,326, p < 0,0001). Na Slovensku sa zaznamenali len štatisticky nevýznamné zmeny v zastúpení jednotlivých klinických štádií ochorenia, pričom sa zaznamenali stále vysoké počty nádorov v III. a IV. klinickom štádiu u oboch pohlaví.

Záver:
Pokles incidencie a mortality nádorov žalúdka vykazuje spomaľujúci trend, intervencie v zmysle primárnej prevencie sú aj naďalej nevyhnutné.

Kľúčové slová:
nádory žalúdka – incidencia – mortalita – klinické štádiá – rizikové faktory

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do bi omedicínských časopisů.

Obdrženo:
17. 8. 2011

Přijato:
18. 10. 2011


Autoři: M. Ondrusova 1;  D. Ondrus 2
Působiště autorů: Cancer Research Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic 1;  1 Department of Oncology, Comenius University, Faculty of Medicine, St. Elisabeth Cancer Institute, Bratislava, Slovak Republic 2
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2011; 24(6): 447-452
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východiská:
Vývoj incidencie a mortality na nádory žalúdka zaznamenal dramatický pokles, napriek tomu ostáva ochorenie tretím najčastejšie sa vyskytujúcim nádorom v globálnom meradle. Predkladaná štúdia analyzuje incidenciu, mortalitu a možné príčiny prípadných rozdielov dát zistených v Slovenskej republike v porovnaní s ostatnými krajinami a regiónmi sveta.

Materiál a metódy:
Analýza národných údajov prebiehala za roky 1968–2006. Trendy vývoja sa prezentujú s použitím lineárnej regresie s príslušným 95% intervalom spoľahlivosti a štatistickou významnosťou.

Výsledky:
V roku 2006 (prepočítané k roku 1968) predstavoval index poklesu štandardizovanej incidencie nádorov žalúdka u mužov na Slovensku 0,28; ročný priemerný percentuálny pokles bol –3,2 %, ročný priemerný pokles hodnôt štandardizovanej incidencie bol –0,956/100 000 (95% CI –1,059 až –0,853, p < 0,0001). Incidencia ochorenia mala u mužov štatisticky významne rýchlejší pokles v prvej polovici analyzovaného obdobia (1968–1986). Index poklesu štandardizovanej mortality v roku 2006 (k roku 1968) predstavoval 0,32; ročný priemerný percentuálny pokles bol –2,9 %; ročný priemerný pokles hodnôt štandardizovanej mortality predstavoval –0,691/100 000 (95% CI –0,750 až –0,632, p < 0,0001). V roku 2006 (prepočítané k roku 1968) predstavoval index poklesu štandardizovanej incidencie ochorenia u žien 0,23; ročný priemerný percentuálny pokles bol –3,7 % a ročný priemerný pokles hodnôt štandardizovanej incidencie predstavoval –0,491/100 000 (95% CI –0,554 až –0,428, p < 0,0001), incidencia mala podobne ako u mužov výraznejšie klesajúci trend v prvej polovici analyzovaného obdobia (1968–1986). Index poklesu mortality v roku 2006 (k roku 1968) bol 0,26; ročný priemerný percentuálny pokles bol –3,4 % a ročný priemerný pokles hodnôt štandardizovanej mortality predstavoval –0,367/100 000 (95% CI –0,407 až –0,326, p < 0,0001). Na Slovensku sa zaznamenali len štatisticky nevýznamné zmeny v zastúpení jednotlivých klinických štádií ochorenia, pričom sa zaznamenali stále vysoké počty nádorov v III. a IV. klinickom štádiu u oboch pohlaví.

Záver:
Pokles incidencie a mortality nádorov žalúdka vykazuje spomaľujúci trend, intervencie v zmysle primárnej prevencie sú aj naďalej nevyhnutné.

Kľúčové slová:
nádory žalúdka – incidencia – mortalita – klinické štádiá – rizikové faktory

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do bi omedicínských časopisů.

Obdrženo:
17. 8. 2011

Přijato:
18. 10. 2011


Zdroje

1. Nyren O, Adami HO. Stomach Cancer. In: Adami H, Hunter D, Trichopoulos D (eds). Textbook of cancer epidemiology. New York: Oxford University Press 2002: 162–187.

2. Ferlay J, Shin HR, Bray F et al. GLOBOCAN 2008 v 1.2, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 10 [online]. Lyon: IARC 2010. Available from: http://globocan.iarc.fr.

3. Ondrusova M, Plesko I, Safaei-Diba C et al. Comprehensive analysis of incidence and mortality of malignant tumours in the Slovak Republic [online]. Bratislava: National Cancer Registry of the Slovak Republic, Bratislava: NHIC 2007. Available from: http://www.nor-sk.org/.

4. Safaei-Diba C, Plesko I, Hlava P. Cancer incidence in the Slovak Republic 2006. Bratislava: NHIC 2010.

5. Aareleid T. Central and Eastern Europe. In: Whelan SL (ed). IARC Newsletter No. 33. Lyon IARC 2003: 19–20. Available from: www.iarc.com.fr.

6. Bray F, Guilloux A, Sankila R et al. Practical implications of imposing a new world standard population. Cancer Causes Control 2002; 13(2): 175–182.

7. Curado MP, Edwards B, Shin HR et al. Cancer Incidence in Five Continents, Vol. IX. IARC Scientific Publications No. 160. Lyon: IARC 2007.

8. Roder DM. The epidemiology of gastric cancer. Gastric Cancer 2002; 5 (Suppl 1): 5–11.

9. Bertuccio P, Chatenoud L, Levi F et al. Recent patterns in gastric cancer: a global overview. Int J Cancer 2009; 125(3): 666–673.

10. Sachlova M, Koukalova H, Kapickova M et al. The role of Helicobacter pylori in gastric cancer. Klin Onkol 2004; 14(4): 123–126.

11. Jemal A, Bray F, Center ML et al. Global cancer statistics. CA Cancer J Clin 2011; 61(2): 69–90.

12. Salek T. Gastric cancer. Onkologia (Bratisl.) 2007; 2(2): 68–72.

13. Dusek L et al. Czech cancer care in numbers 2008–2009. Praha: Grada 2009.

14. La Vecchia C, Bosetti C, Lucchini F et al. Cancer mortality n Europe, 2000–2004, and an overview of trends since 1975. Ann Oncol 2010; 21(6): 1323–1360.

15. Dusek L, Muzik J, Kubasek M et al. Epidemiology of malignant tumours in the Czech Republic [online]. Brno, Masaryk University [2005], [cit. 2011-8-17]. Version 7.0 [2007]. Available from: http://www.svod.cz.

Štítky
Detská onkológia Chirurgia všeobecná Onkológia
Článek Erratum

Článok vyšiel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 6

2011 Číslo 6
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa