Look­ing back at the XVth intensive IBD course for doctors and nurses


Autoři: A. Novotný
Působiště autorů: Gastroenterologické centrum, IV. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2017; 71(1): 72-73
Kategorie: Zpráva z akce

Ani se nechce věřit, že ve dnech 10. a 11. listopadu 2016 proběhl již 15. ročník intenzivního kurzu IBD pro lékaře a sestry, pořádaný Pracovní skupinou pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP, Nadačním fondem IBD Comfort a za organizační podpory Congress Prague. Jak se již stalo tradicí v posledních letech, kurz opět nalezl útočiště v prostorách Kongresového centra v IKEM. Je příjemným zjištěním, že i letos byl zájem o akci velmi vysoký –  kurzu se účastnilo přihlášených 118 lékařů, 53 sester a celou akci podpořilo 10 vystavujících firem.

Kurz byl zahájen jako obvykle vstupním testem. Následovala úvodní Pelechova přednáška, které se letos ujal doc. J. Bronský z Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol s aktuálním tématem enterální výživy v léčbě Crohnovy nemoci s podtitulem „Co může využít gastroenterolog pro dospělé“. Ve svém sdělení doc. Bronský shrnul poznatky o významu a efektu enterální výživy především u dětských pacientů s Crohnovou nemocí a možnosti jejího využití i u dospělé populace. Poté byli účastníci na takřka 3 hodiny pohlceni přímým přenosem z endoskopických sálů. Vždy bylo po úvodním krátkém seznámení s problematikou daného pacienta prezentováno celkem osm pacientů s většinou velmi komplikovaným průběhem IBD. Endoskopické výkony byly prováděny zdatnými endoskopisty a odborníky v IBD problematice (dr. M. Bortlík, doc. P. Drastich, prim. L. Hrdlička, prim. J. Koželuhová, prim. J. Stehlík) a obsáhly prakticky celé spektrum endoskopických výkonů (gastro- i koloskopie, enteroskopie, vyšetření pouche, endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie aj.). Výkony byly diagnostické (např. chromodiagnostika), ale i terapeutické (např. dilatace stenózy). Za moderace prof. M. Lukáše a za účasti odborného panelu, kterého se účastnili za gastroenterology prim. T. Douda a prim. M. Tomanová a za chirurgy dr. J. Örhalmi, se řešily jednotlivé případy a možnosti další endoskopické, medikamentózní či chirurgické intervence.

Po obědě následovaly dva bloky přednášek pro lékaře. První byl věnován novinkám v konvenční terapii IBD. Prim. M. Konečný se zabýval současným postavením a místem aminosalicylátů v perorální a rektální formě u pacientů s IBD, následovala přednáška prim. Hrdličky o kortikoterapii a jejích všech dostupným formách vč. nejnovější MMX formy budesonidu. Prim. Douda ve svém sdělení shrnul možnosti klasické imunosupresivní léčby především azathioprinem a metotrexátem vč. jejich rizik a možností předcházení komplikací této léčby.

Druhý blok byl věnován některým kontroverzním tématům v IBD. Dr. Bortlík prezentoval dostupné znalosti o biologické léčbě, resp. výhodách, nevýhodách a možných rizicích tzv. combo- či monoterapie. Následovala přednáška dr. P. Minárikové na téma léčby pacientů s IBD a malignitou, kde byla probírána možná rizika malignity vyplývající z vlastního průběhu IBD, z dlouhodobé imunosupresivní či biologické terapie a jak postupovat u pacientů s předchozí anamnézou malignity. Závěrečnou přednášku druhého bloku věnovala dr. D. Ďuricová problematice vlivu biologické terapie na možné pooperační komplikace.

Paralelně v odpoledních hodinách byl zahájen v seminární místnosti IKEM kurz pro IBD sestry. Dva odborné bloky se věnovaly pohledu na IBD problematiku, se kterou se IBD sestry mohou setkávat u našich pacientů. V prvním bloku se za moderace dr. T. Vaňáska probíraly otázky epidemiologie a klinického obrazu střevních zánětů, dále diagnostika IBD, možnosti přípravy k endoskopickému vyšetření a možnosti dietetických doporučení. Druhý blok moderovaný prof. M. Kasalickým se věnoval medikamentózní léčbě IBD, přípravě před operací a možnostmi vlastní chirurgické léčby.

Po skončení opravdu intenzivního odborného programu následovala ve večerních hodinách „odpočinková“ společná přednáška pro lékaře a sestry, právem v programu nazvaná „Milá přednáška na závěr“. Přivítali jsme ve svém středu historika a známého spisovatele historických románů Vlastimila Vondrušku, který nás odborně fundovaně a s velkým vtipem a svým způsobem i tematicky vtáhl do života lidí období středověku, kterého je spisovatel Vondruška opravdu hlubokým znalcem a milovníkem.

V pátek 11. 11. 2016 byli lékaři rozděleni do jednotlivých skupin a postupně se zúčastnili připravených interaktivních seminářů. Celkově byla diskutována čtyři témata –  problematika reprodukce a těhotenství u pacientek s IBD (prim. Koželuhová, dr. Ďuricová), anémie u IBD (prim. Tomanová, dr. P. Matějková), otázka malignit u IBD (prof. Lukáš, dr. Mináriková) a extraintestinální manifestace (doc. Zbořil, dr. Prokopová). Vše bylo prezentováno a diskutováno z pohledu aktuálních ECCO guidelines publikovaných v roce 2015– 2016.

Program sesterské části IBD kurzu v pátek naplnily další dva odborné bloky. První blok za moderace dr. Bortlíka se zabýval v jednotlivých sděleních problematikou komunikace s pacientem, registrem pacientů s IBD Credit a otázkami vztahu IBD a těhotenství. Poslední blok moderovaný prim. Stehlíkem se věnoval otázkám cestování a očkování pacientů s IBD, možnosti ovlivnění adherence k terapii a problematice a rizikům často mezi pacienty populární alternativní medicíny.

Závěr intenzivního kurzu byl vyplněn výstupním testem, ve kterém si mohli účastníci ověřit a uplatnit znalosti získané v průběhu kurzu a zároveň mohli i zhodnotit úroveň a kvalitu jednotlivých částí i celé akce.

XV. intenzivní kurz IBD pro lékaře a sestry je tedy již opět minulostí. Za jeho zdárný průběh patří poděkování všem organizátorům a přednášejícím. Jmenovitě patří dík doc. Drastichovi za zajištění místa konání a náročného komplexního zajištění endoskopických přenosů.

Lze tedy jen doufat, že i v závěru příštího roku 2017 proběhne další, tentokrát již XVI. intenzivní kurz IBD pro lékaře a sestry, který opět umožní zájemcům získat či urovnat si znalosti na poli idiopatických střevních zánětů.

MUDr. Aleš Novotný

Gastroenterologické centrum

IV. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

U Nemocnice 499/2

128 08 Praha 2

novotnyales@hotmail.com


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2017 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa