Journal at the beginning of 66th annual volume: the current state and perspectives


Autoři: M. Lukáš 1 ;  I. Kratochvílová 2
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE Lighthouse a Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK v Praze 1;  Redakce časopisu Gastroenterologie a hepatologie, Ambit Media, Brno 2
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2012; 66(1): 7-8
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři,

dovolte nám, abychom Vás pozvali ke sledování nového ročníku časopisu Gastroenterologie a hepatologie, který nyní vstupuje již do svého šestašedesátého běhu. Z toho je patrné, že jde o jeden z nejstarších a nejprestižnějších medicínských časopisů v našich zemích. V posledním – 65. ročníku bylo v šesti číslech časopisu publikováno celkem 13 úvodníků, 13 původních prací, 13 přehledných článků, 13 zpráv z cest nebo z kongresů, 11 kazuistických sdělení, 8 komentářů, 2 doporučené postupy a 2 kvízy. Navíc byla realizována dvě suplementa časopisu, první bylo věnováno Májovým hepatologickým dnům a druhé národnímu gastroenterologickému kongresu v Brně. Celkem 7 prací, které byly doručeny do redakce časopisu, nebylo recenzenty doporučeno k přijetí a ke zveřejnění.

Je naší milou povinností a radostí zároveň Vás v krátkosti seznámit s novinkami, které jsme pro letošní rok připravili. Další změny a úpravy časopisu jsou nezbytné, chceme-li splnit hlavní úkol, který jsme si předsevzali – zajištění indexace časopisu v prestižních časopiseckých databázích, především v MEDLINE. V letošním ročníku by měla být dokončena stabilizace časopisu tak, aby pravděpodobnost přijetí do výše uvedených databází byla reálná.

a) Od prvního čísla je zaváděn nový redakční systém (OJS, Open Journal System), který umožní zadávání příspěvků v jednotné podobě, urychlí a zpřehlední práci redaktorů časopisu a také významně zrychlí proces hodnocení a recenzí článků. Snažili jsme se o to, aby náš redakční systém byl srovnatelné úrovně se systémy, které jsou užívané v zahraničních časopisech. Protože redakční systém je pro všechny z nás nový, bude v první polovině letošního roku fungovat paralelně s původním „neautomatickým a živelným systémem“ (tj. po vložení textu do OJS pošlete prosím text i na e-mail vedoucího redaktora a odpovědné redaktorky, tedy na milan.lukas@email.cz irena.kratochvilova@ambitmedia.cz) a od čísla 4/2012 bychom chtěli přejít pouze na komunikaci s autory a recenzenty přes redakční systém.

Na tomto místě uvádíme stručný návod, jak se se systémem seznámit. Na webové stránce časopisu (www.csgh.info) vlevo najdete odkaz Vložit článek (OJS). Kliknutím na tento odkaz budete odkázáni na stránky Open Journal Systemu, tedy nového redakčního systému.

Pokud se v tomto systému nacházíte poprvé, klikněte na horní liště na pole Registrace. Systém Vás dále navede, zvolíte si uživatelské jméno a heslo a vyplníte další požadované informace. Pokud jste již v systému zaregistrovaní, zvolte na horní liště pole Přihlášení. Po přihlášení do systému můžete vkládat texty a sledovat jejich další postup (zda a kdy byl text odeslán na recenzi, vyjádření recenzenta a šéfredaktora apod.). Pokud se zaregistrujete nejen jako autor, ale také jako recenzent, můžete se podílet na recenzích pro časopis.

Pro vložení textu postupujte následovně: klikněte na pole Autor a na otevřené stránce uprostřed uvidíte Zahájit nový příspěvek s modrým klikatelným odkazem. Bude Vás čekat pět kroků, přes které je třeba přejít, aby byl text odeslán redakci ke zpracování.

Celý systém je v češtině a snad intuitivní. Je však nový, a proto, pokud budete mít jakékoli připomínky nebo návrhy na zlepšení, rádi je od Vás uslyšíme.

b) Dalším pozitivním posunem je rozšíření možnosti prezentovat endoskopické výkony formou videosekvencí. V současné době můžete zhlédnout na webových stránkách časopisu první videozáznam. Nejen pro zkušené lékaře, ale především pro začínající gastroenterology to bude podle mého názoru velmi významná pomoc. Proto bych chtěl upozornit na možnost prezentace článků s endoskopickou tematikou v časopise současně s prezentací videosekvencí na webových stránkách. První z nich připravil prim. MUDr. Ondřej Urban, PhD., a je k náhledu na www.csgh.info u jeho textu.

c) Další změnou je rozšíření časopisu na 72 stran. Relativně malý rozsah časopisu původně čítajících 48 stran byl v minulosti hodnocen čtenáři velmi kriticky. V průběhu minulého ročníku byl časopis rozšířen na 60 stran, nicméně se ukázalo, že máme ještě prostor pro jeho další extenzi, a proto jsme se rozhodli ve spolupráci s vedením nakladatelství Ambit Media takto učinit. Větší rozsah časopisu s sebou nese nejen větší náklady, ale především větší potřebu nabídky kvalitních příspěvků. Chtěl bych požádat všechny čtenáře a zájemce o náš obor, aby v tomto ohledu pomohli a zvýšili publikační aktivitu v našem časopisu. Zvláště důležité je, aby se do publikační aktivity zapojila mladá nastupující generace gastroenterologů a hepatologů a všech, kteří mají výzkumné ambice.

d) S rozšířením časopisu také souvisí přidání další sekce, a to „Gastrointestinální onkologie“, která doposud nebyla v periodiku pravidelně a systematicky sledována. Koeditorem se za českou stranu stal MUDr. Štěpán Suchánek, jehož krátké curriculum vitae je uvedeno na konci editorialu. Za slovenskou stranu se této činnosti s laskavostí ujal prezident slovenské gastroenterologické společnosti prof. MUDr. Peter Mlkvý, CSc. Musíme konstatovat, že systém tematicky zaměřených čísel se osvědčil jednak co do pestrosti obsahu a snahy oslovit všechny zájmové skupiny v našem oboru, ale také proto, že pro redakční práci umožnil plánování příspěvků na delší dobu dopředu, a tím usnadnil přípravu kvalitních sdělení. V tomto směru budeme pokračovat i v letošním roce. V přiložené tabulce jsou uvedena čísla 66. ročníku časopisu Gastroenterologie a hepatologie s jednotlivými tématy a jmény koeditorů a daty plánovaných vydání.

e) Předplatné časopisu je již několik let součástí příspěvků do gastroenterologické společnosti s tím, že každý člen naší společnosti dostává automaticky časopis Gastroenterologie a hepatologie a má také přístup na jeho webové stránky. Domnívám se, že je to naprosto správné a také běžně užívané, a to i v prestižních mezinárodních společnostech, ve kterých je členství spojeno s odebíráním příslušných časopisů (např. AGA, ECCO atd.). Je to důležité proto, aby časopis byl skutečnou a živou platformou pro naše gastroenterology a hepatology. Díky vstřícnosti a pochopení vedení hepatologické společnosti je od tohoto ročníku stejný model předplatného a distribuce také realizován mezi českými hepatology. V tomto ohledu také jednáme s vedením slovenské gastroenterologické a hepatologické společnosti.

Za celou redakční radu časopisu Gastroenterologie a hepatologie přejeme našim čtenářům pevné zdraví, pracovní úspěchy a těšíme se na další a konstruktivní spolupráci při tvorbě a rozvoji našeho periodika v roce 2012

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

vedoucí redaktor časopisu

milan.lukas@email.cz

Tab. 1. Harmonogram vydání a tematické zaměření časopisu Gastroenterologie a hepatologie pro rok 2012. Tab. 1. A time schedule of journal´s publication with major topics for 2012.
Harmonogram vydání a tematické zaměření časopisu Gastroenterologie a hepatologie pro rok 2012.
Tab. 1. A time schedule of journal´s publication with major topics for 2012.

Nový koeditor sekce gastrointestinální onkologie:

MUDr. Štěpán Suchánek

jp_37388_f_1
jp_37388_f_1

2002 titul MUDr., 1. LF UK v Praze, 2009 atestace z gastroenterologie. Postgraduální studium (4. ročník), Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany.

2002–dosud Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha, od r. 2009 vedoucí lékař Endoskopické jednotky a Centra pro experimentální endoskopii. Člen České gastroenterologické společnosti, Společnosti pro gastrointestinální onkologii (vědecký sekretář), Rady pro screening kolorektálního karcinomu ČGS (vědecký sekretář), Komise pro screening KRK MZ ČR, European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE). Byl oceněn ASNEMGE National Scholar Award, UEGW Barcelona 2010.


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2012 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa