Zkrácený projev prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc. na Volebním sjezdu delegátů ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 200
Kategorie: Zprávy

Volební sjezd delegátů ČLS JEP

V prostorách Ústřední vojenské nemocnice proběhl 31. ledna 2011 Sjezd delegátů České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Sezváni na něj byli zástupci všech jejích odborných společností a spolků lékařů, aby zhodnotili práci minulých 4 let, diskutovali o aktuálním dění ve Společnosti i v českém zdravotnictví a zvolili si novou reprezentaci.

Na pódiu zasedli vedle členů pracovního předsednictva i čestní hosté: ministr zdravotnictví Leoš Heger, ředitel ÚVN Miroslav Zavoral, primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda, ředitelka kanceláře WHO v České republice Alena Šteflová a zástupce Slovenské lékařské společnosti Irina Šebová.

Stěžejní bod programu, Zprávu o činnosti ČLS JEP od posledního sjezdu delegátů, přednesl prof. Jaroslav Blahoš. Zprávu o hospodaření ČLS JEP přednesl prof. Jan Švihovec a doc. Vilma Marešová informovala o činnosti revizní komise a o problémech, které komise řešila nejčastěji s jednotlivými organizačními složkami ČLS JEP.

Zkrácený projev prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc. na Volebním sjezdu delegátů ČLS JEP

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi především, abych vás pozdravil jménem dosavadního předsednictva a Revizní komise ČLS JEP.

Končí čtyřleté období, které bylo poznamenáno mnoha výjimečnými událostmi, z nichž nemalá část byla odezvou událostí celostátních. Podrobnou zprávu o činnosti najdete v Revue ČLS JEP z ledna 2011. V tomto úvodním referátu se soustředím na poněkud osobnější pohled na toto období.

Dovolte mi, abych poděkoval především vám, představitelům odborných společností (OS) a spolků lékařů (SL), členům výborů a revizních komisí a všem členům organizačních složek za vše, co jste udělali pro dobré jméno naší společnosti.

Výsledky vaší práce a obecné povědomí o poslání společnosti s prioritami odbornosti, pospolitosti, slušnosti, kultivovanosti a nadstranickosti získaly obecnou úctu. Tím si lze vysvětlit vysoký počet OS. Za poslední 4 roky jich přibylo 13 až k číslu 117.

Zvyšující se pracovní nároky pociťuje i náš sekretariát. I při neměnném počtu pracovníků je zvládá kvalitně. Mohu to potvrdit, protože jsem se sekretariátem a jeho ředitelkou a s vedoucími jednotlivých odděleních v každodenním styku. Při počtu přes 34 000 členů není administrativní práce jednoduchá. Některé agendy, např. finanční, daňové, účetnické předpisy vyžadují stálého proškolování a znalost jejich častých změn. Sekretariát zvládá cizojazyčnou agendu i bez tlumočníka. Nejvíce si však cením vlídného zacházení, vstřícnosti a úsměvu, které jsou v našich úřadech raritou. Dovolte mi, abych všem pracovníkům sekretariátu srdečně poděkoval za jejich práci a loajalitu.

Děkuji členům předsednictva a revizní komise. Schůze se konaly jedenkrát měsíčně po 10 měsíců. V letních měsících a při urgentních záležitostech se setkalo užší předsednictvo podle potřeby. Účast členů na jednáních kolísala a závisela na časovém zaneprázdnění. Členové budoucího předsednictva by měli počítat s časovou a pracovní náročností. Schůze předsednictva, na nichž byla přítomna i předsedkyně revizní komise, měly přátelský, ale přísně pracovní ráz. Projednávaná agenda byla vždy přijímána s rozvahou ve snaze najít co nejobjektivnější řešení. Dbali jsme na to, abychom odolali politickým tlakům a jiným zevním vlivům, které by byly neslučitelné s naším svobodným rozhodováním. Agenda revizní komise spočívala v řešení v nejrůznějších procesních problémech, sporech o výklad volebního řádu a drobných nedorozuměních. Složitější problémy si vyžádaly i právnickou konzultaci s naším erudovaným právníkem. Vděčíme mu za neocenitelné rady i za pomoc při úpravě nových Stanov.

Aktivity našich organizačních složek i předsednictva jsou v publikačních a přednáškových aktivitách v odborných kruzích dobře známé. V souladu se závěry minulého sjezdu delegátů jsme se vyjadřovali k různým odborným medicínským i paramedicínským otázkám domácím i zahraničním. Přeložili jsme např. tzv. Helsinskou deklaraci, která je světově uznávaná jako etický návod při studiích zahrnujících lidské bytosti, vyjádřili jsme se ke vztahu lékařů a lékárníků, konfliktu zájmů, k aktuálním epidemiologickým situacím atd.

Zastupovali jsme Společnost na různých fórech doma (IGA MZ, VR MZ a MPSV, v parlamentu a mnoha dalších) i v zahraničí jako členové výborů i v jiných funkcích. Trvale pracovní styky máme s největšími mezinárodními organizacemi (WHO s kanceláří v ČR), WMA (s regionální kanceláří v ČR v Lékařském domě – v rámci sekretariátu ČLS JEP). Jsme zastoupeni ve výkonném výboru CIOMS-WHO a v EFMA-WHO (s návrhem na vytvoření kanceláře pro střední a východní Evropu v Praze). Předsednictvo WMA zvolilo Prahu pro organizaci sjezdu výboru v roce 2012. Sjezdy se konají jedenkrát ročně za účasti delegátů celého světa. V roce 2010 pořádalo s velkým úspěchem vedení UEMS pod záštitou ČLS JEP konferenci v Praze. ČLS JEP má řadu bilaterálních kontaktů. Navíc je nutné připočíst i zahraniční kontakty organizačních složek. Nejužší styky máme ovšem se Slovenskou lékařskou společností. Velmi si této přátelské spolupráce vážíme.

Zlepšila se i naše aktivita v popularizaci lékařské vědy. Podařilo se uzavřít Deklaraci o partnerství mezi ČLS JEP a Českým rozhlasem 2 – Praha a pod naší garancí proběhlo 184 dílů v pořadu Rodinný lékař.

Budoucí předsednictvo bude muset hledat způsoby jak zaktivovat některé Spolky lékařů. Známe SL, které jsou aktivní, jiné potřebují podporu předsednictva. S několika členy předsednictva jsme navštívili některé SL jen s částečným úspěchem. Spolky mají přitom jedinečnou možnost zasahovat do zdravotních i zdravotnických problémů ve svých lokalitách a nebýt pouze jakousi medicínskou marginálií.

Trvalými body jednání předsednictva jsou otázky spojené s vydáváním časopisů jak tzv. prezidiálních (Časopisu lékařů českých, Praktický lékař), tak dalších 18 časopisů OS. Všechny naše časopisy publikují recenzované články. Zatím jsme neuspěli v přesvědčování MZ a IGA, ředitelů velkých nemocnic a fakult, aby zprávy z dotovaných výzkumných prací a prací oceněných byly publikovány alespoň v našich prezidiálních časopisech nebo v časopisech odborných. Kruciální otázkou zůstává financování časopisů. U některých časopisů došlo k výraznému zlepšení tím, že si OS zvýšily členský příspěvek a svůj časopis distribuovaly všem členům.

Předsednictvo i organizační složky si jsou vědomy, že ve vážných konfliktních situacích není možné zaujímat neutrální či pasivní stanovisko a příslušně reagovaly.

Dovolte mi, abych se stručně zmínil alespoň o situacích z posledního období.

V chronologickém pořadí to byl donkichotský boj o 83 specializací, což byl celosvětový unikát. Nakonec se podařilo po opakovaných jednáních přihlédnout k evropské normě 40 specializací. Dále to byla znovu otevřená otázka doporučených postupů a tzv. standardů. Naše OS vydaly přes 400 doporučených postupů na vysoké odborné kvalitě. Naše koncepce byla a je považována za rozumnou. Aktuálně je pověřeno pracemi na postupech asi šesti subjektů, některé z nich dobře dotované z evropských fondů. Považujeme naše doporučené postupy vhodné i jako odbornou medicínskou součást standardů, které mají zahrnovat i finanční, logistickou a jinou metodickou část.

Předsednictvo jednomyslně podpořilo konsenzus OS i SL, pokud jde o návrh na systém postgraduálního a celoživotního vzdělávání, což je jedna z příčin existenční nejistoty zejména mladých lékařů po promoci. Rozumný návrh jsme podali na jaře minulého roku a má konečně nabýt jasné platné formy.

Předsednictvo ČLS JEP vydalo nedávno prohlášení ve formě požadavku o urychlenou reformu, jež by měla přispět k řešení finančního hodnocení pracovníků ve zdravotnictví. Nedostatečné hodnocení lékařské práce má totiž prodlevu v jakémsi názoru, např. že bohatý lékař je podezřelý, zatím co bohatý advokát je zřejmě dobrý advokát.

Některé OS jako autonomní jednotky se již vyjádřily kladně nebo rezervovaně k akci Děkujeme – odcházíme. V prohlášení jsme se nezmiňovali ani k odchodům lékařů do ciziny ani k výpovědím, protože ne všech 117 OS je v těchto aktivitách zajedno a předsednictvo si nemohlo přisvojit kolektivní rozum a přiklonit se k názoru jedné či druhé strany.

Kolegyně a kolegové, dnes budete hlasovat nejen o tom, jaké předsednictvo vás bude zastupovat v příštím období, nýbrž i o věci jedinečné a nenávratné, zda budou zachovány nebo rozrušeny historická kontinuita a lidský i odborný testament J. E. Purkyně, i těch, kteří šli v jeho šlépějích.

Výsledek voleb Sjezdu delegátů ČLS JEP dne 31. ledna 2011

V tajných volbách bylo zvoleno nové předsednictvo a revizní komise pro čtyřleté období:

Předsednictvo ČLS JEP

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. – předseda
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c. – 1. místopředseda
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – 2. místopředseda
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – vědecký sekretář
prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc. – pokladník

Členové předsednictva

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.
MUDr. Hana Cabrnochová
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
prof. MUDr. Petr Goetz, CSc..
MUDr. Otto Herber
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Revizní komise ČLS JEP

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. – předsedkyně RK
prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc. – místopředseda RK

Členové RK

MUDr. František Neradílek
plk. prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D.
PhDr. Anna Arnoldová

Usnesení Sjezdu delegátů České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Sjezd delegátů České lékařské společnosti J. E. Purkyně, konaný dne 31. ledna 2011 v Praze

Vyjadřuje poděkování odstupujícímu předsednictvu a revizní komisi za jeho dosavadní práci.

Schvaluje

 • zprávu o činnosti předsednictva ČLS JEP za období od minulého sjezdu (2007–2010) přednesenou prof. MUDr. J. Blahošem, DrSc.
 • zprávu o činnosti revizní komise přednesenou předsedkyní revizní komise doc. MUDr. V. Marešovou, CSc.
 • zprávu o hospodaření ČLS JEP přednesenou pokladníkem prof. MUDr. J. Švihovcem, DrSc.

Bere na vědomí

 • informaci prof. MUDr. V. Paličky, CSc., Dr.h.c. o proběhlých jednáních se zástupci MZ ČR, LOK a ČLK v posledních dnech na téma akce „ Děkujeme, odcházíme“

Podporuje

 • stanovisko předsednictva ČLS JEP k akci „Děkujeme, odcházíme“ ze dne 14. prosince 2010 (viz příloha usnesení č. 1)

Zvolil

 • Předsednictvo a Revizní komisi ČLS JEP

Ukládá

 • novému předsednictvu navrhnout pracovní skupinu k přípravě novely stanov ČLS JEP ve variantách umožňujících zachování individuálního členství, případně zavedení členství kolektivní jednotlivých odborných společností, a vyřešení problému přidruženého členství. Tento návrh novely stanov do jednoho roku předložit mimořádnému sjezdu ČLS JEP
 • předsednictvu dále pokračovat v jednání s MZ ČR o specializačním vzdělávání;
 • posílit roli ČLS JEP v jednání s MZ ČR a dalšími subjekty na téma související s tvorbou a definicí úhradových a léčebných standardů zdravotní péče;
 • v rámci kontinuálního vzdělávání se podílet na tvorbě jednotného systému ohodnocení vzdělávacích akcí a centrální evidenci celoživotního vzdělávání;
 • novému předsednictvu, aby přijímalo podněty z organizačních složek ČLS JEP týkajících se problémů ve zdravotnictví a aby tyto podněty předávalo ministru zdravotnictví, případně jiným relevantním organizacím, s žádostí o řešení;
 • průběžně informovat organizační složky ČLS JEP o jednáních v těchto uvedených bodech.

Členové návrhové komise:
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.,
MUDr. Hana Cabrnochová,
MUDr. Otto Herber


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa