XLVII. dny nukleární medicíny
Havlíčkův Brod, 8. až 10. září 2010


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 114-132
Kategorie: Abstrakta

Ve dnech 8. až 10. září 2010 se v kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě konal kongres s mezinárodní účastí XLVII. dny nukleární medicíny. Pořadatelem byl Výbor České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP ve spolupráci s Nemocnicí Havlíčkův Brod, p.o., Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Havlíčkův Brod, městem Havlíčkův Brod a krajem Vysočina. Garantem kongresu byl člen výboru ČSNM Ing. Ivan Kuželka a pořádající agentura Hotel Slunce HB s.r.o. Havlíčkův Brod.

Účastnilo se 327 zdravotnických a firemních pracovníků z České republiky, Slovenska, Belgie, Francie, Rakouska a Maďarska. Svůj sortiment představilo na výstavě 13 firem.


Vědecký výbor pracoval ve složení doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc., Milena Matysová, MUDr. Antonín Fikrle, CSc., doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, Ph.D., MUDr. Eva Hoffmannová, CSc., doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc., doc. RNDr. Pavel Komárek, CSc., RNDr. Vojtěch Ullmann, MUDr. Jozef Kubinyi, PhD., doc., MUDr. Petr Vlček, CSc., Ing. Ivan Kuželka, prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc., MUDr. Otto Lang, Ph.D. a MUDr. Ladislav Zadražil. Výbor do odborného programu zařadil 45 přednášek a 30 posterů. Tematicky zasahovaly do všech oblastí nukleární medicíny. Klinické odpoledne bylo zaměřeno na zobrazování lymfatického systému.

Součástí odborného programu byla odpolední prohlídka oddělení nukleární medicíny v Havlíčkově Brodě pod vedením prim. MUDr. Petra Libuse. Ozdobou odborného programu byly, v rámci klinického odpoledne, dvě hodinové přednášky prof. Pierra Bourgeoise, MD, PhD. z Institutu Jules Bordet v Bruselu – první s názvem „Diagnostic and therapeutic interests of the lymphoscintigraphic investigations of the upper and lower limbedemas“, druhá „The sentinel LN technique“.

V doprovodné kulturní výstavě se představili se svými pracemi tři malíři, jeden fotograf a jeden řezbář. Společenský program byl obohacen koncertním vystoupením Jakuba Pustiny s jeho hostem čínským tenoristou Du Fanyongem. O večerní společenský večer ve všech sálech a saloncích hotelu Slunce se postaral taneční orchestr POLYVOX, disko DJ JARDA a dvě hudební skupiny se zajímavou hudbou a zpěvem – The Baskers a Draga Banda. V době mimo přednášky se účastníci mohli proletět nad Havlíčkovým Brodem a okolím.

Účast na kongresu byla ohodnocena ČLK 18 kredity, ČLeK 30 body a dle vyhlášky č. 423/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 4/2010 Sb. náleží 12 kreditů.

Ing. Ivan Kuželka
0ddělení nukleární medicíny nemocnice HB
Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
e-mail: ivan.kuzelka@onhb.cz


Osteologie

Diagnostika kostních metastáz s využitím SPECT/CT vyšetření

Zadražil L, Libus P.
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.

Úvod. U pokročilých nádorových onemocnění se často setkáváme s metastatickým postižením skeletu. Nádorovou buňku exprimující četné adhezivní molekuly, proteolytické enzymy či PTHrP (parathyroid hormone-related protein) si můžeme představit jako sémě („seed“), které se usazuje ve skeletu, tedy v úrodné půdě („soil“) obdařené nespočtem cytokinů a růstových a chemotaktických faktorů. Invaze onemocnění do skeletu bývá doprovázena bolestí, patologickými zlomeninami nebo hyperkalcémií. Na bolesti se podílejí různé faktory: uvolnění chemických mediátorů, vzestup nitrokostního tlaku, mikrofraktury, roztažení periostu, reaktivní svalový spazmus či infiltrace nebo komprese nervových vláken. Karcinomy prsu, prostaty a plic se ochotně šíří do skeletu, zatímco nádory gastrointestinálního traktu mají afinitu ke skeletu nízkou.

Cíl. V naší práci se snažíme posoudit přínos kombinovaného SPECT/CT vyšetření při specifikaci nejasných scintigrafických nálezů na celotělové (WB) kostní scintigrafii za použití 99mTc MDP (methylen difosfonát). Kostní scintigrafie je obvykle první metodou použitou v diagnostice metastatického postižení skeletu a kostní metastázy, které vykazují zvýšení osteoblastické aktivity, např. karcinom prostaty a prsu, diagnostikuje s vysokou senzitivitou. Metastázy karcinomu plic mají obvykle nízkou osteoblastickou aktivitu, což vede k jejich obtížnějšímu diagnostikování na WB kostní scintigrafii.

Metoda. Soubor sestává z pacientů, kteří v roce 2008 podstoupili na ONM HB vyšetření skeletu WB kostní scintigrafií za použití 99mTc MDP. V případě nejasného nálezu jsme indikovali SPECT a nativní CT vyšetření.

Výsledky. V roce 2008 jsme zhotovili celkem 1604 vyšetření WB kostní scintigrafií. Celkem v 248 případech (15,5 %) následovalo po WB skenu CT vyšetření. U neonkologických pacientů jsme CT doplnili po 184 (18,1 %) WB kostních scintigrafiích s nejasným nálezem oproti 64 (10,9 %) CT vyšetřením u pacientů postižených onkologickým onemocněním. Ve skupině onkologických pacientů dominovala základní diagnóza karcinom prsu u 418 vyšetření (71,0 %); zde bylo CT doplněno v 32 případech (7,7 %). Dále ve spektru následovaly karcinom prostaty (55 vyšetření, 13,2 %; CT doplněno 13×, tj. v 23,6 %), karcinom bronchu a plic (46 vyšetření, 7,8 %; CT doplněno 12×, tj. 26,1 %) a karcinom ledviny (20 vyšetření, 3,4 %; CT nebylo doplňováno).

Závěr. U onkologických pacientů relativně nejčastěji používáme hybridní přístroj ke specifikaci nejistých ložisek ve skeletu u nemocných trpících bronchogenním karcinomem, což je v souladu s obvykle nízkou osteoblastickou aktivitou metastatických ložisek a nižší citlivostí planárních WB scintigramů. Méně často doplňované SPECT/CT vyšetření u nemocných s karcinomem prsu si vysvětlujeme tím, že pacientky mají četnější opakovaná vyšetření, a tudíž je možné scintigrafický nález srovnávat v čase.

Význam SPECT/CT skeletu páteře u FBSS

Hrbáč J.
ONM Slezská nemocnice v Opavě

Failed back surgery syndrome (FBSS) je syndrom přetrvávající nebo recidivující bolesti po operacích páteře pro bolest nebo neurologické příznaky. Udává se,. že je pozorován u 10–40 % pacientů po chirurgickém řešení. Anatomické zobrazovací metody, které vyloučí neurologickou příčinu obtíží nebo alteraci měkkých tkání jsou však limitovány při operacích použitým zpravidla kovovým fixačním materiálem. SPECT skeletu, nejlépe s fúzí CT nebo NMR určí místa abnormální remodelace kosti. Je udávána vysoká korelace ve zlepšení terapie následující po provedení kostního SPECTu. Ve spolupráci s neurochirurgickým pracovištěm FN Ostrava – Poruba a nemocnice v Karviné jsme provedli 15 SPECT/CT páteře. Předkládáme soubor pěti kazuistik.

Cílem je seznámit s uvedenou možností hybridního zobrazení, výhledově pak i přesvědčit neurochirurgická pracoviště o zařazení scintigrafie skeletu i do rámce předoperačních vyšetření.

SPECT/CT v diagnostice kostních lézí

Vojtěchová V, Hoffmannová E, Jelínková K.
Oddělení nukleární medicíny a radiologické oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

Doplnění CT cíleně na oblast patologické distribuce radiofarmaka při kostní scintigrafii umožňuje povýšit hodnocení nálezu kvalitativně na zcela jinou dimenzi.

V praxi přicházejí v úvahu tyto varianty:

 1. Zjištěná lokalizace je jiná, než bylo očekáváno, a léze nebyla dosud jiným způsobem diagnostikována.
 2. Charakter ložiskové distribuce osteotropního radiofarmaka je neobvyklý.
 3. Z kostního scintigramu není možné vyjádřit se k etiologii – zejména k diferenciaci maligních a benigních lézí (většinou jde o ložiska solitární, kde při nízké specificitě kostního scintigramu chybějí jiné nepřímé indicie).
 4. Je nutná přesná lokalizace zjištěné léze.

Na ONM v Kolíně máme možnost od ledna 2010 pracovat s hybridní gamakamerou Brightview X-CT firmy Philips. Jde o kameru s tzv. „low-dose“ CT, vybavenou flat panelem, kde lze v optimálním režimu dosáhnout rozlišení 0,33 mm. Obdržené CT obrazy jsou pro diagnostiku kostních lézí dostatečně kvalitní. Nálezy hodnotíme společně s radiologem a nález sestává z části nukleárně medicínské, radiologické a ze závěrečného shrnutí, které se vždy snaží respektovat klinický problém.

V prezentaci jsou formou kazuistik uvedeny jednotlivé příklady nálezů, které dokumentují výše uvedené možnosti.

Nová zobrazovací metoda SPECT/CT v diferenciální diagnóze osteomyelitidy u pacientů se syndromem diabetické nohy – první zkušenosti

1,3Lang O, 1Kuníková I, 1Píchová R, 1Křížová H, 2Trešlová L, 2Šilhová E, 2Petrová K, 2Kratochvíl A, 2Anděl M.
1
Klinika nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV, Praha
2
II. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
3
CNM s.r.o., Praha

Úvod. Stanovení diagnózy osteomyelitidy (OM) u pacientů se syndromem diabetické nohy je stále obtížné, nicméně pro pacienta stěžejní. Naším cílem bylo analyzovat přínos kombinace low-dose CT (LDCT) s klasickými scintigrafickými metodami na základě našich prvních zkušeností.

Metody. Vyšetřili jsme devět pacientů, osm mužů a jednu ženu, průměrného věku 62 (48–79) let. Pro vyšetření pacientů jsme standardně použili LEU v kombinaci s LDCT, u čtyř pacientů také SSK. Zobrazovali jsme planárně a tomograficky. Nález jsme hodnotili jako negativní, suspektní nebo pozitivní pro zánět v měkkých tkáních (ZMT) nebo OM pro jednotlivé metody a jejich kombinaci. Výsledky jsme vyjádřili v procentech.

Výsledky. Na základě planárního zobrazení LEU jsme hodnotili tři nálezy jako negativní, dva jako suspektní a čtyři jako pozitivní z hlediska přítomnosti zánětu. Rozlišení mezi ZMT a OM nebylo možné, v kombinaci se scintigrafií skeletu jsme všechny pozitivní nálezy hodnotili jako OM. Při SPECT zobrazení LEU jsme hodnotili jeden nález jako suspektní, všechny ostatní jako pozitivní z hlediska přítomnosti zánětu. U tří nálezů jsme nebyli schopni rozlišit ZMT a OM, tři nálezy jsme hodnotili jako ZMT a dva nálezy jako OM. V kombinaci s LDCT jsme hodnotili všechny nálezy jako pozitivní z hlediska přítomnosti zánětu, tři jako ZMT a šest jako OM.

Závěr. Kombinace SPECT LEU s LDCT zpřesnila diagnózu zánětu u 5/9 (56 %) pacientů, u všech pacientů umožnila rozlišit ZMT a OM (100 %). Celkově došlo k upřesnění přítomnosti zánětu u jednoho pacienta (11 %), k upřesnění lokalizace zánětu u tří pacientů (33 %) a ke změně lokalizace zánětu u tří pacientů (33 %).

Scintigrafické vyšetření perfuze bérců před a po implantaci kmenových buněk – nepřímé hodnocení neoangiogeneze

1Širůček P, 2Procházka V, 1Kraft O, 1Ullmann V, a kol.
1
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
2
Radiodiagnostický ústav FN Ostrava

Cíl. Scintigrafické zhodnocení perfuze bérců před a po implantaci kmenových buněk u pacientů s kritickou ischemií dolních končetin jako doplňková metoda k měření transkutánního kyslíku, dopplerometrie či angiografie.

Metody. Použili jsme modifikovanou metodu třífázové scintigrafie skeletu, kterou jsme redukovali na dvoufázovou scintigrafii bérců. Akviziční parametry studie byly: matice 64 × 64, fáze perfuzní 60 snímků ą 2 s, fáze tkáňová 24 snímků ą 10 s. Jako radiofarmakum bylo použito 99mTc – HDP. Byl hodnocen poměr perfuze, tkáňové akumulace bérců a strmost nárůstu radiofarmaka.

Výsledky. Před implantaci kmenových buněk bylo celkem vyšetřeno 41 pacientů, z toho šest žen, 35 mužů s celkovým věkovým průměrem 63 let. Ke kontrolnímu vyšetření po implantaci v časovém intervalu 9–18 měsíců bylo odesláno celkem 21 pacientů. U dvou pacientů bylo od implantace kmenových buňkami upuštěno, čtyři pacienti do jednoho roku exitovali, u 12 pacientů stav progredoval a byla nutná amputace, tři pacienti odmítli kontrolní vyšetření. Z celkového počtu 21 pacientů došlo u osmi pacientů k úpravě ischémie, u deseti pacientů došlo k úpravě hyperémie, u tří pacientů nedošlo ke změně ani jednoho ze všech tří sledovaných parametrů (perfuze, tkáňové akumulace či gradientu nárůstu) o více než 5 %. Klinicky došlo u 13 pacientů ke zlepšení, u sedmi pacientů je stav beze změny, u jednoho pacienta došlo ke zhoršení.

Závěr. Dvoufázová scintigrafie bérců jako modifikovaná scintigrafie skeletu je doplňková metoda k hodnocení neovaskularizace po implantaci kmenových buněk, nekoreluje s klinickým stavem po transplantaci.

Kardiovaskulární systém

Prognostický význam gated SPECT myokardu a koronárního kalciového skóre u pacientů s diabetes mellitus, resp. ledvinným selháním

1Kamínek M, 1Metelková I, 1Budíková M, 1Henzlová L, 1Buriánková E, 1Formánek R, 2Sovová E, 3Metelka R.
1
Klinika nukleární medicíny LF UP a FN Olomouc
2
I. interní klinika LF UP a FN Olomouc
3
III. interní klinika LF UP a FN Olomouc

Cíl. Posoudit prognózu pomocí SPECT a CT měření kal­ciového (Ca) skóre u pacientů s diabetes mellitus (DM), resp. s ledvinným selháním.

Metody. 67 pacientů (40 mužů, průměrný věk 59 ± 12 let, 45 s DM, 39 s ledvinným selháním) podstoupilo gated SPECT a kvantifikaci Ca skóre. Sumační perfuzní zátěžové a rozdílové skóre (SSS, resp. SDS), objemy levé komory a ejekční frakce (EF) byly automaticky stanoveny programem 4D‑MSPECT. Závažná kardiální příhoda byla definována jako náhlá srdeční smrt nebo nefatální infarkt myokardu (IM), a dále byly evidovány obtíže vyžadující revaskularizaci (revask.).

Výsledky. Během průměrného sledovacího období 18 ± 10 měsíců jsme evidovali osm úmrtí, čtyři nefatální IM a sedm revask. V podskupině 19 pacientů s kardiální příhodou byla v porovnání se 48 pacienty bez příhody signifikantně horší perfuze (SSS 9 ± 11 vs. 2 ± 3 a SDS 6 ± 9 vs. 1 ± 2, p < 0,05), funkce levé komory (pozátěžová EF 53 ± 13 % vs. 59 ± 13 %, klidová EF 55 ± 14 % vs. 59 ± 12%) a vyšší Ca skóre (1965 ± 1772 vs. 387 ± 740, p < 0,05). U pacientů bez reverzibilní poruchy perfuze (SDS < 2) byla v porovnání s pacienty s SDS ≥ 2 nižší roční incidence závažných příhod (8 % vs. 19,6 %, p < 0,05) a revask. (4 % vs. 19,6 %, p < 0,05). Vyšší incidence závažných příhod byla u pacientů s pozátěžovým poklesem EF > 5 % a/nebo s extenzivními kalcifikacemi s Ca skóre > 709 (1,9 % vs. 23,8 % u pacientů s SDS < 2 a 9,5 % vs. 26,7 % u pacientů s SDS ≥ 2, p < 0,05).

Závěr. Nález výrazně zvýšeného kalciového skóre (> 709) obdobně jako průkaz poischemického omráčení levé komory umožňuje další stratifikaci rizika u pacientů s reveribilní poruchou perfuze i bez perfuzní abnormality.

Vliv použití různých rekonstrukčních algoritmů na výsledky perfuzní scintigrafie myokardu

Lang O.
Klinika nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV a CNM s.r.o., Praha

Úvod. Software pro kvantifikaci perfuze a funkce myokardu byl vyvinut v době, kdy se pro tomografickou rekonstrukci používala výhradně filtrovaná zpětná projekce a tehdy také byly vytvořeny normálové soubory pacientů. V současné době převažuje při rekonstrukci tomografie iterační metoda. Naším cílem bylo porovnat kvalitu obrazů a kvantitativní parametry perfuze a funkce myokardu při použití obou způsobů tomografické rekonstrukce a při použití stejné normálové databáze.

Metody. Analyzovali jsme data 32 pacientů (19 mužů, 13 žen, průměrný věk 63 let), kteří byli na našem pracovišti vyšetřeni pro suspektní nebo známou ICHS. Pacienti byli vyšetřeni standardním zátěžovým protokolem s 99mTc-MIBI. Data byla vyhodnocena dvakrát, jednou při použití filtrované zpětné projekce (FBP), podruhé při použití iterační metody (IR). Pro kvantifikaci jsme použili Normálovou databázi Emory Cardiac Tool Box, data jsme srovnali párovým t-testem.

Výsledky. Kvalita obrazů vytvořených iterační metodou byla vyšší. Při kvantitativní analýze jsme získali následující hodnoty pro FBP a IR: SSS 6,3 vs. 7,3; SRS 4,3 vs. 4,5; SDS 2,0 vs. 2,8; celkový defekt perfuze 11,8 % vs. 12,7 %; defekt perfuze v povodí RIA 11,3 % vs. 11,9 %; defekt perfuze v povodí RC 6,6 % vs. 7,3 %; defekt perfuze v povodí ACD 15,4 % vs. 13,8 %; EF 56,3 % vs. 55,9 %; EDV 98,3 vs. 91,9 a ESV 45,2 vs. 42,6. Žádný z těchto rozdílů nebyl statisticky významný (p = 0,435–0,926).

Závěr. Kvalita obrazů byla lepší při použití iterační metody pro tomografickou rekonstrukci. Kvantitativní parametry získané oběma metodami se nelišily. Současné normálové databáze je tedy možno používat bez ohledu na to, jaká metoda se použije pro tomografickou rekonstrukci.

Chronotropní inkompetence při zátěžové perfuzní scintigrafii myokardu – přínos pro stratifikaci rizika

1Kamínek M, 1Henzlová L, 2Sovová E, 1Metelková I, 1Budíková M.
1
KNM LF UP a FN Olomouc
2
I. interní klinika LF UP a FN Olomouc

Cíl. Chronotropní inkompetence je definována jako neschopnost dosáhnout 85 % věkem dané maximální tepové frekvence (TF) nebo snížená % rezerva TF. Cílem práce je posoudit přínos stanovení % rezervy TF při zátěžovém SPECT vyšetření myokardu pro predikci náhlé srdeční smrti nebo infarktu myokardu (IM).

Metody. 739 pacientů (498 mužů, průměrný věk 61 ± 11 let, 140 po IM, 222 po revaskularizaci, 229 s diabetem) mělo zátěžové SPECT vyšetření se stanovením % rezervy TF a sumačního zátěžového skóre (SSS). % rezerva TF = (TF max. – klidová TF) / (220 – věk – klidová TF) × 100, za normální bylo považováno > 80 %.

Výsledky. Během průměrného sledovacího období 24 ± 20 měsíců jsme evidovali 17 úmrtí a 47 IM. V podskupině 332 pacientů s normální pozátěžovou perfuzí (SSS 0–3) byla v porovnání se 407 pacienty s SSS > 4 nižší roční incidence úmrtí (0,6 % vs. 1,6 %, p < 0,05) a IM (1,2 % vs. 4,7 %, p < 0,05). U pacientů s normální % rezervou TF byla v porovnání s pacienty s chronotropní inkompetencí roční incidence příhod nižší v podskupině s normálním SPECT (úmrtí 0 % vs. 0,8 % a IM 0 % vs. 1,5 %, p < 0,05) i v podskupině s SSS > 4 (úmrtí 1,4 % vs. 1,6 %, p = NS, a IM 2,9 % vs. 5,0 % ročně, p < 0,05).

Závěr. Významně nižší incidence závažných kardiálních příhod byla zaznamenána u pacientů s normální rezervou TF. Chronotropní inkompetence může být dalším cenným faktorem umožňujícím identifikaci rizikových pacientů s ischemickou chorobou srdeční.

Srovnání adrenergní inervace srdeční u pacientů s diabetes mellitus a normálních pacientů pomocí 123I MIBG metodou planární scintigrafie a metodou SPECT

1Bakala J, 1Bernátek J, 1Kurfirst P, 2Adamíková A.
1
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Oddělení nukleární medicíny, Zlín
2
KNTB, a.s., Interní klinika IPVZ, Zlín

Metody. Vyšetření prováděno po aplikaci 123I MIBG (iodine-131-meta-odobenzylguanidine) na SPECT kameře a to za 30 min a za 4 hod. planárně, SPECT proveden za 40 min po aplikaci. Počítán poměr vychytávání v mediastinu a v srdci, tzv. srdeční/mediastinální index. Ve 40 min proveden SPECT. Při vyšetření a při vyhodnocení hodnoceny planární snímky – počítán poměr vychytávání na mediastinu a poměr v srdeční tkáni, wash-out, dále hodnoceno segmentární postižení pomocí vyšetření metodou SPECT.

Celkem bylo pomocí 123I MIBG vyšetřeno 26 diabetiků bez ICHS, z toho 12 mužů a 14 žen (průměrný věk 44,2, BMI 25,7) a kontrolní skupina nediabetických pacientů bez ICHS celkem 18 pacientů, z toho osm mužů a deset žen (průměrný věk 44,2, BMI 25,7). Pacienti s diabetem byli ještě rozděleni podle terapie – 12 mělo inzulin,11 perorální antidiabetika (PAD) a tři inzulin + PAD. Komplikace hodnotily – distální senzomotorická neuropatie u osmi pacientů, neprolifeterální retinopatie u šesti pacientů, diabetická nefropatie u čtyř pacientů, diabetické makroangiopatie LE u pěti pacientů, autonomní neuropatie zažívací u jednoho pacienta a bez známek neuropatie u dvou pacientů.

Výsledky. U normálních pacientů bylo ratio srdce/mediastinum 3,88, u pacientů s diabetem ratio srdce/mediastinum 2,4, u normálních pacientů ratio srdce/mediastinum 1,1. Wash-out u pacientů s diabetem byl rychlejší – 44% poměru, u normálních pacientů byl 20%.

Závěr. Scintigrafie pomocí 123I MIBG k zobrazení adrenergní inervace může být velmi důležitá a hrát klinickou roli v časné diagnóze a zejména prognóze postižení pacientů s diabetem, ke zjištění kardiologické autonomní neuropatie.

Hradlování studií u pacientů s kardiostimulátorem pulzní vlnou pomocí přístroje OMH 002

1Trojanová H, 2Bilwachs M, 3Antoš J, 1Lang O.
1
Klinika nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV, Praha
2
Národní knihovna České republiky, Praha
3
Orbit Merret, Praha

Úvod. U pacientů s kardiostimulátorem nemůže být provedena klasická hradlovaná studie synchronizovaná EKG kvůli rušivému vlivu pulzu od kardiostimulátoru.

Cíl. Před 5 lety jsme vyvinuli metodu hradlování kardiologických studií pomocí pulzní vlny. V současné době, na základě našeho návrhu firma Orbit Merret vyrobila zařízení OMH 002, umožňující hradlovat studie pacientů s kardiostimulátorem.

Metody. Signál použitelný k hradlování studií musí mít pevně definovaný časový vztah k pohybu srdečních komor a musí na něm být snadno a jednoznačně detekovatelný bod, který se periodicky opakuje v rytmu srdečního cyklu. Jako nejvhodnější se nám jevila pulzní vlna.

Výsledky. Přístroj OMH 002 generuje synchronizační pulz pro hradlování studií. Kombinací několika podmínek při analýze pulzní vlny je zajištěna správná funkce přístroje i při změně tvaru vlny během jednoho vyšetření.

Závěr. Přístroj testujeme od ledna 2010. Signál použitelný pro synchronizaci bylo možné získat od všech pacientů.

Srovnání scintigrafie plicní perfuze s low-dose CT a MDCT plicní angiografie u pacientů s podezřením na embolii do plicnice

1Lang O, Kuníková I, 2Šprindrich J.
1
Klinika nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV, Praha
2
Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Úvod. Diagnostika embolie do plicnice je stále aktuální. V posledních letech se preferovanou zobrazovací metodou stala angiografie plicnice provedená na mnohodetektorovém CT (MDCTPA) přístroji. Scintigrafie plicní perfuze je v posledních letech interpretována spolu s nediagnostickým CT. Cílem naší studie bylo srovnat obě metody.

Metody. Soubor zahrnuje osm pacientů se suspektní embolií do plicnice, šest mužů a dvě ženy průměrného věku 74 (38–88) let. Vedoucím klinickým příznakem byla dušnost. Scintigrafie plicní perfuze byla provedena pomocí 99mTc MAA, zobrazení metodou SPECT v kombinaci s low-dose CT. Plicní angiografie byla provedena ve stejný den na 128-řadém CT.

Výsledky. Všichni pacienti měli při scintigrafii defekt perfuze interpretovaný jako embolie. Na MDCTPA byly prokázány defekty v náplni plicních cév u pěti pacientů, u tří pacientů byl nález interpretován jako nepřítomnost embolie. Z nich měl jeden pacient typický segmentární defekt perfuze, jeden pacient měl drobný subsegmentární defekt perfuze a jeden pacient měl nesegmentární defekt perfuze na scintigrafii.

Závěr. Soubor pacientů je příliš malý pro generalizaci, nicméně se zdá, že perfuzní scintigrafie plic provedená metodou SPECT v kombinaci s low-dose CT má pro detekci perfuzních defektů větší senzitivitu než MDCTPA.

Ejekční frakce LK po aplikaci kmenových buněk pro syndrom diabetické nohy stanovená 99mTc-MIBI scintigrafií

Buncová M, Dubský M, Jirkovská A.
Radioizotopové pracoviště a KD IKEM-Praha

V rámci sledování efektu aplikace kmenových buněk pacientům se syndromem diabetické nohy jsme prováděli 99mTc‑MIBI scintigrafické vyšetření před a za 3 měsíce po zákroku. Kromě scintigrafického zobrazení nohou byl součástí vyšetření i klidový perfuzní SPECT/CT srdce.

Od března 2009 bylo vyšetřeno sedm pacientů. Perfuzní scintigram srdce byl hodnocen programem 4D-MSPECT.

U čtyř pacientů s patologicky sníženou EF došlo k jejímu zvýšení. U tří pacientů, u kterých byla vstupní hodnota EF v mezích normy, se po aplikaci kmenových buněk její hodnota při kontrolním vyšetření za 3 měsíce prakticky neměnila. U žádného z vyšetřených nedošlo k významnému snížení EF.

Varia

BrightView XCT – první vlaštovka

Sixtová M, Marek E, Brhel Z.
ONM Kolín

Cíl. Seznámení s novou hybridní gamakamerou BrightView XCT firmy Philips, která byla jako první v naší republice na ONM v Kolíně uvedena do provozu začátkem letošního roku.

Obsah sdělení. Hybridní zobrazovací systém BrightView XCT má mnoho předností.

Z hlediska obsluhy je výhodou zejména snadný výběr studie a provedení všech požadovaných kroků. Je to plně digitalizovaný přístroj, který má dvě akviziční a dvě vyhodnocovací stanice. Výměna kolimátorů probíhá poloautomaticky a pohyby gantry jsou velmi tiché a plynulé. Účinný otvor gantry je 96,5 cm, zorné pole 54 × 40,6 cm a nosnost stolu 205 kg, což nám dovoluje i vyšetření pacientů se značnou nadváhou. Rotace gantry je 540° a je zde umožněna i optimalizace pohybů gantry. Vynikající je také Auto Body Conturing – automatické snímání povrchu těla na základě elektrické vodivosti kůže. Vzdálenost detektoru od povrchu těla se dá nastavit a detektor se v této vzdálenosti pohybuje bez ztráty času a chyb při ručním nastavení. CT vyšetření se provádí pomocí výklopného Flat panelu. Je to nová technologie RTG zobrazení, kdy jsou data přenášena digitálně přímo na počítač. Gamakamera je napojena na NIS, PACS, případně i na další vyhodnocovací zařízení, umožňující konzultace – např. s RTG specialisty na dálku. Další výhodou je perfektně propracovaný vyhodnocovací software a nezanedbatelný je i spolehlivý servis.

Závěr. Gamakamera BrightView XCT je přístroj se špičkovými parametry, který má obrovský přínos nejen pro pacienty vyšetřované na našem oddělení, ale i práce s tímto přístrojem je velice rychlá a bezproblémová.

Radiační zátěž rukou – pilotní studie

Kuníková I, Trojanová H.
Klinika nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV, Praha

Úvod. Nedílnou součástí monitorování osob na pracovištích nukleární medicíny je měření radiační zátěže rukou pomocí prstových termoluminiscenčních (TLD) dozimetrů, které se nosí při práci na více exponované ruce.

Cíl. Ověřit hypotézy:

 • Více exponovanou rukou je u praváků pravá ruka.
 • Zvýšení radiační zátěže pro levou ruku je způsobeno aplikací do i.v. kanyly přes spojovací hadičku.

Metody. V průběhu jednoho roku jsme vždy na jeden měsíc přidělili některým pracovníkům druhý TLD dozimetr s tím, že jej budou nosit stejně jako svůj, ale na druhé ruce. Postupně jsme provedli: tři měření lékařů, osm měření pracovníků radiofarmak a deset měření aplikujících NLZP. Někteří byli měřeni opakovaně – po změně pracovních návyků nebo při vyloučení aplikace do i.v. kanyl. Měření pracovníci jsou praváci (řádný dozimetr na pravé ruce).

Výsledky. 


Z našeho omezeného sledování vyplynulo:

 • Aplikace do i.v. kanyly přes spojovací hadičku neovlivňuje výrazně zátěž levé ruky.
 • Více exponovanou rukou nemusí být u praváků pravá ruka.

Závěr. Měření nás přimělo k zamyšlení, kterými úkony si zvyšujeme radiační zátěž rukou (přidržování si jehel či lahviček rukou; držení injekční stříkačky při aplikaci).

Na základě výsledků budou pracovníci nyní nosit TLD dozimetr na skutečně více exponované ruce.

Pro větší přesnost by bylo nutné provést všechna měření za standardizovaných podmínek.

Zajímavé scintigrafické nálezy při 99mTc-MIBI scintigrafii

Vágnerová K, Hejtmánková L, Heplová M, Milochovcová M, Prejsová R, Punda O.
Radioizotopové pracoviště IKEM, Praha

99mTc-MIBI (methoxyisobutylisonitril) byl poprvé použit v osmdesátých letech 20. století k posouzení regionální perfuze myokardu. 99mTc-MIBI má afinitu k mitochondriím viabilních buněk. Tato atraktivita způsobuje akumulaci 99mTc-MIBI ve tkáních s vysokým metabolickým obratem – jedná se o nádory (např. karcinom štítné žlázy, prsu, mozku, plic, některé nádory skeletu, nádory příštítných tělísek). Pomocí 99mTc-MIBI lze posuzovat relativní úroveň prokrvení kosterních svalů. Demonstrujeme extrakardiální akumulaci 99mTc-MIBI v thymomu a v karcinomu plic zjištěné při 99mTc-MIBI scintigrafii perfuze myokardu, dále využití 99mTc-MIBI k diferenciální diagnostice recidivy mozkového nádoru a jizvy, aplikaci 99mTc-MIBI k posouzení prokrvení svalů DK.

Detekce adenomů příštítných tělísek – jednodenní scintigrafie kombinující 99mTc-MIBI/99mTcO4 subtrakci, dvoufázovou 99mTc-MIBI scintigrafii, SPECT s případnou fúzí SPECT s diagnózou CT

Goldmannová P, Koranda P.
Klinika nukleární medicíny LF UP a FN Olomouc

Cíl. Metodika detekce adenomů příštítných tělísek komplexním jednodenním protokolem kombinujícím 99mTc-MIBI/99mTcO4 subtrakci, dvoufázovou 99mTc-MIBI scintigrafii, SPECT a fúzi s diagnostickým CT s i.v. kontrastem.

Metody. Scintigrafická procedura trvá celkem 3 hodiny:

 1. aplikace 100 MBq 99mTcO4- i.v.;
 2. 400 mg KCLO4 p.o. těsně před 99mTcO4- scintigrafií;
 3. 10-minutový 99mTcO4- scintigram 20 min po i.v. inj. 99mTcO4-;
 4. 800 MBq 99mTc-MIBI i.v. bezprostředně po 99mTcO4- scintigrafii;
 5. 10-minutový 99mTc-MIBI scintigram 10 min po i.v. inj. 99mTc-MIBI;
 6. 99mTc-MIBI SPECT, kolimátory LEHR, 128 projekcí po 15 s (360°), matice 128 × 128, zoom 1,23; iterativní OSEM rekonstrukce (8 iterací, 8 subsetů, filtr Gauss 5,0, zoom 1,3, velikost pixelu 3,63 mm);
 7. pozdní planární desetiminutový 99mTc-MIBI scintigram zahajován 2 hodiny po injekci 99mTc-MIBI;
 8. při ektopické lokalizaci adenomu příštítných tělísek jsou SPECT obrazy fúzovány s diagnostickým CT s podáním i.v. kontrastu.

Výsledky. U pacientů s terciární hyperparatyreózou byly detekovány adenomy velikosti od cca 0,1 ml.

Závěr. Subtrakční metoda, dvoufázová MIBI scintigrafie a SPECT jsou komplementární postupy zvyšující přesnost detekce adenomů příštítných tělísek (ve vybraných případech zobrazení od objemu 0,1 ml). Fúze SPECT s diagnostickým CT poskytuje přesnou anatomickou informaci o lokalizaci ektopických adenomů příštítných tělísek.

Vyšetření evakuace žaludku

Wolf Z, Solar N.
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FNM, Praha

Cíl. Scintigrafické vyšetření evakuace žaludku poskytuje vizuální a kvantitativní údaje o průběhu vyprazdňování tekuté, polotekuté nebo tuhé stravy z žaludku. Provádí se u pacientů z indikace diabetické gastroparézy a po operaci žaludku, případně u sklerodermie, amyloidózy, peptického vředu, u malabsorbčního syndromu a dalších.

Metody. Po požití stravy označkované 99mTc-koloidem je dynamickou scintigrafií sledována oblast žaludku. Vyprazdňování tekuté stravy závisí na tlakovém gradientu mezi žaludkem a duodenem a na nutriční hodnotě požité tekutiny. Průběh vyprazdňování bývá nelineární a blíží se monoexponenciálnímu průběhu. Vyprazdňování semisolidní a solidní stravy nastává až po rozmělnění stravy. Křivka průběhu vyprazdňování se skládá z tzv. „lag fáze“ (stacionární objem náplně žaludku) a z fáze zhruba lineárního poklesu. Dynamika evakuace žaludku se hodnotí vizuálně a pomocí četnostní křivky. Vypočítává se křivka průběhu vyprazdňování žaludku a z tohoto grafu se odečítá délka trvání „lag fáze“ a určuje poločas evakuace žaludku. Radionuklidové vyšetření je jediné vyšetření exaktně stanovující časové parametry evakuace žaludku, navíc jde o vyšetření sledující vyprazdňování žaludku za zcela fy­zio­logických podmínek po požití normálního pokrmu Farmakum: 99mTc-koloid 37 MBq u dospělého s váhou nad 80 kg (je nutné zohlednit aplikovanou aktivitu dle rozdílů váhy)

Kontraindikace: nespolupráce pacienta, těhotenství.

Příprava pacienta: Pacient nesmí minimálně 8 hodin jíst. Přinese si s sebou mléčnou rýži, pečivo a láhev vody. Ověříme osobní a zdravotní data pacienta, jeho identitu a poučíme ho o průběhu a významu vyšetření, získáme souhlas s vyšetřením. Pacientovi do rýže přidáme Farmakum a důkladně promícháme, následně pacient rýži sní s pečivem a důkladně zapije vodou. Množství snědené mléčné rýže, pečiva a vypité vody zapíšeme do dokumentace. Snímkování: Pacient je snímkován bezprostředně po ukončení jídla v poloze vleže na zádech, detektor je v přední projekci. V zorném poli je zahrnuta oblast žaludku, nejlépe s celým jícnem a částí střeva. Snímkuje se v matici 64 × 64, 90 snímků po 60 s.

Motion correction pro dynamickou scintigrafii ledvin dětí

Stav nukleární medicíny, Praha

Cíl. Pohyb pacienta při dynamických vyšetřeních může nežádoucím způsobem ovlivnit kvantitativní vyhodnocení. V případě vyšetření dětí je tento problém velmi častý. Mnohé komerční SW produkty umožňují tzv. ruční korekci pohybu, která tento problém eliminuje pouze částečně. Pokročilé algoritmy pro automatickou korekci bývají cenově velmi nákladné nebo zcela nedostupné. Cílem práce bylo vytvořit postup pro automatickou korekci pohybu s dostatečně dobrými výsledky a nulovými náklady.

Metody. Bylo vyžito především možností SW nástroje MIPAV (Medical Image Processing Analysis and Visualization), který mj. zvládá i tzv. sekvenční 2D registraci snímků v dynamické studii. Přenos dat mezi pracovní stanicí a MIPAV byl realizován pomocí DICOM export/import. Před registrací bylo nutné provést filtraci obrazu za účelem redukce šumu a zvýšení stability registračního algoritmu. Samotná registrace byla provedena dle referenční ROI zahrnující pouze oblast ledvin, aby nebyla korekce ovlivněna přítomností močového měchýře a pleny.

Výsledky. Navržený postup byl (a stále je) aplikován na množství studií. Ve velké většině případů je kvalita korekce pohybu subjektivně výborná. Výjimečně je třeba výsledek „doladit“ ručně (několik málo snímků ze začátku studie). Pozorujeme významný přínos v kvantitativním hodnocení i kvalitativním průběhu renálních křivek.

Závěr. Navržený postup zcela splňuje očekávané cíle a je možné jej i přes jistou náročnost používat v klinické praxi.

Informační systém pro řízení jakosti na ONM

Bělohlávek O.
ONM-PET centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha

Úvod. Čím rozvinutější je společnost, tím větší důraz je kladen na standardizaci postupů, jejich kontrolu a jištění jakosti. Je lhostejné, zda se jedná o jadernou elektrárnu, automobilku nebo ONM. Díky společenské proměně v České republice se tak ve všech sférách bytí zvyšuje důraz na systémy řízení jakosti. Na ONM NNH je zaveden systém, který je už 6 let certifikován dle normy ISO 9001. Nejedná se o nic víc, než o systém zajišťující dodržování legislativy a zakotvující základní pravidla fungování pracoviště, který chrání pacienty i personál a ubezpečuje vedoucí pracovníky, že nic nezanedbali.

Cíl. Vytvořit informační technologii, která by zajistila, že žádná z 16 povinných revizí aplikovatelných na 220 položek nebude zanedbána; totéž zajistit pro pravidelné provozní zkoušky přístrojů a desítku typů školení s různou periodicitou pro třicítku pracovníků. Systém využít pro správu objednávek, dodávek a faktur a provázat jej s evidencí přípravy radiofarmak; spravovat docházku personálu a provázat ji s plánem vyšetřování a objednávání radiofarmak pro PET. Systém využít pro hodnocení účinnosti radiační ochrany jednotlivých pracovníků a automatické plánování jejich činnosti ve vztahu k přítomnosti na pracovišti, a dále pro optimalizaci provozu PET/CT kamer v reálném čase a pro sledování řady statistických ukazatelů.

Metody. Informační systém splňující takovéto specifické nároky není komerčně dostupný. Proto byl ve standardním freewarovém intranetovém prostředí Apache – MySQL – PHP – JavaScript (JQUERY) postupně vytvářen vlastními silami informační systém NMnet.

Výsledky. Vznikl systém integrující všechny činnosti na ONM, který komunikuje s NIS/RIS a snadno se spravuje. Automaticky a s předstihem adresně informuje pracovníky o úkolech k vykonání.

Závěr. Po roce práce s vyvinutým systémem lze konstatovat, že je účinným pomocníkem, bez nějž si už nelze představit spolehlivé a spravedlivé řízení ONM. Teprve s jeho zavedením se ukázalo, že přes veškerou snahu lze dostát všem předpisům spíše jen výjimečně. Nedostatky jsou ve většině případů způsobovány poskytovateli externích služeb, avšak díky systému NMnet jsou pod kontrolou.

Evropský pohled na přípravu a výrobu radiofarmak pro nukleární medicínu

Komárek P.
IPVZ, Praha

Zavádění nových radiofarmak je dáno věcnými, ekonomickými a legislativními faktory. V Evropské unii je výroba registrovaných radiofarmak a příprava neregistrovaných radiofarmak z registrovaných komponent regulována předpisy. Evropská asociace nukleární medicíny (EANM), vedena snahou urychlit používání nových radiofarmak, vydala pokyny respektující v individuální přípravě léčiv požadavky Správné radiofarmaceutické praxe a v případě potřeby zohledňující i požadavky Správné výrobní praxe. Tyto předpisy Komise radiofarmak EANM formulovala v roce 2007 do dokumentu o správné praxi v přípravě radiofarmak, v části A pro přípravu z kitů, v části B pro PET radiofarmaka. Nově v roce 2010 vydala dokument zabývající se přípravou radiofarmak v malém měřítku pro PET, pro terapii a jiná radiofarmaka nepřipravovaná z kitů. Nebudou určena pro komerční a distribuční účely, nebudou vyžadovat registraci, ale budou používána legálně. Nahrazuje tak část B dokumentu z roku 2007. Pravidla EANM jsou doporučením pro implementaci členskými státy Evropské unie. V zařízeních připravujících radiofarmaka v zemích Evropské unie existují rozdíly. Neregistrovaná radiofarmaka včetně přípravy v malém měřítku zajišťují a) lékárny (radiopharmacies) v nemocnicích, nebo samostatně jako centralizované pro širší síť nemocnic, b) pracoviště nukleární medicíny v nemocnicích nebo v univerzitních zařízeních, c) PET centra. V České republice se radiofarmaka připravují téměř výhradně na ONM nemocnic. Ekonomika je dána řetězcem: distributor – ONM nemocnice – pojišťovna. V Evropě je častá obchodní vazba: výrobce – dodavatel – radiolékárna – pracoviště ONM nemocnice. Úsilí EANM vyjádřené novými dokumenty a snahou přesvědčit Evropskou lékovou agenturu a příslušné orgány Evropské unie o potřebě zavedení nové kategorie radiofarmak, bez nutnosti jejich registrace, významně zvýší zdravotní péči v oboru nukleární medicína.

Neurologie

[11C](+)McN 5652 pro klinické hodnocení

Kučera M, Angelis B, Kopecký P.
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., Divize radiofarmak

Ke konci roku 2009 bylo ukončeno preklinické hodnocení přípravku [11C](+)McN 5652, kdy biodistribuce v periferních tkáních a v mozku prokázala, že se jedná o specifické radiofarmakon značící serotoninový transportér (SERT), které může sloužit k hodnocení vazebného potenciálu SERT v mozku člověka pomocí PET. Ve spolupráci Ústavem jaderného výzkumu (ÚJV) Řež a.s. a Psychiatrického centra Praha byl koncem roku 2009 přípravek zapsán do EMEA databáze jako IMP pro klinické hodnocení pod EudraCT No. 2009-013666-91. Vývojovou skupinou přípravku byla zpracována potřebná řízená dokumentace, provedena validace procesu (výroby) a validace analytických metod kontroly kvality (bližší údaje jsou uvedeny v přednášce). Hodnocený léčivý přípravek [11C](+)McN 5652 pro klinické hodnocení je vyráběn a kontrolován pracovníky oddělení PET radiofarmak na pracovišti divize radiofarmak v provozu PET Centra Praha, subjekty hodnocení budou vyšetřeny na pracovišti ONM PET Centra Praha. Ve spolupráci Psychiatrického centra Praha a ONM PET Centra Praha byl stanoven rozsah klinického hodnocení na vyšetření:

 • 25 pacientů s obsedantně kompulzivní poruchou,
 • 25 pacientů s demencí,
 • 25 zdravých dobrovolníků.

Zavedení LP [11C](+)McN 5652 do klinické praxe je jedním z cílů řešení projektu Centra neuropsychiatrických studií „Neurobiologie v klinické praxi“, zřízeného jako projekt MŠMT 1M0517 na období let 2005–2011.

Mozečkový kognitivně-afektivní syndrom v zobrazení SPECT

Fiala J, Bolceková E, Rusina R, Ostrý S, Kulišťák P, Buncová M.
Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Neurologická klinika IPVZ, Praha
VRÚ, Slapy
Neurologická klinika, Ústřední vojenská nemocnice, Praha
Radioizotopové pracoviště IKEM, Praha

Postižení mozečku je provázeno poruchami motoriky, ale i defekty emocí a kognitivních funkcí. Stav se označuje jako mozečkový kognitivně-afektivní syndrom. Roli při těchto změnách hraje cerebro-cerebellární diaschíza. Cílem práce je posoudit, zda má syndrom korelát při SPECT scintigrafii perfuze mozku – nejen jako stranová porucha zobrazení mozečku, ale také v distribuci radiofarmaka ve velké hemisféře kontralaterálně léze mozečku. Soubor 13 pacientů s lézí mozečku byl porovnán se souborem kontrolním. Pacienti prošli řadou neuropsychologických testů. Porucha motoriky byla po neurologickém vyšetření kvantifikována škálou ataxie (ICARS). Při SPECT mozku byla posuzována symetrie akumulace radiofarmaka v oblasti mozečku. Magnetickou rezonancí byl hodnocen rozsah a povaha poškození mozečku. Osoby s lézí mozečku projevili deficit v exekutivních funkcích a větší emoční labilitu. Nebyly zjištěny poruchy pozornosti. Zrakově-prostorové funkce byly provázeny poruchou zrakově prostorové paměti a potížemi konstrukčními. Alterace motoriky byla lehčího stupně. Při SPECT mozku byla zjištěna stranová asymetrie akumulace v mozečkových hemisférách a snížená akumulace radiofarmaka v orbitofrontální a laterální frontální kůře kontralaterálně k poškozené hemisféře mozečku.

SPECT/CT perfuze mozku

Libus P, Zadražil L, Kuželka I.
ONM Nemocnice Havlíčkův Brod p.o.

Cíl. Vysvětlit a zhodnotit přinos kombinace SPECT /CT vyšetření mozku při detekci poruch prokrvení mozku, zejména se zaměřením na ischemickou CMP.

Metody. Pacienty jsme rozdělili na dvě skupiny. Skupinu pacientů, u kterých bylo zhotoveno vyšetření SPECT a CT zvlášť (SPECT na přístroji Precedence 6 a CT na přístroji Briliance 6), a skupinu pacientů, u nichž jsme zhotovili SPECT/CT na hybridním přístroji Precedence 6. Zároveň prezentujeme několik pacientů, kteří mají navíc zhotovenou CT perfuzi mozku v místě hypoperfuze zjištěné na SPECT.

Výsledky. Zjistili jsme, že zhotovením SPECT/CT na hybridním přístroji se zrychlila diferenciální diagnostika ischémií mozku, protože zjišťujeme, zatím na malém souboru, že SPECT perfuze mozku je výtěžnější a senzitivnější u ischémií v šedé hmotě mozku a CT nativ mozku je diagnosticky výtěžnější u ischémie v bílé hmotě. Navíc kombinace s perfuzní CT je možností jak kvantifikovat hypoperfuzi a případně indikovat trombolýzu.

Závěr. SPECT/CT mozku umožňuje zrychlení a zkvalitnění diagnostiky CMP.

Pro diagnostiku CMP je vhodné zhotovit SPECT/CT v jednom vztažném systému.

Zlepšila se diagnostika hemoragie x ischémie.

Výrazně se zkvalitnila diagnostika vaskulárního x degenerativního původu atrofizací.

Zpřesnila se diagnostika CT – ischémie v korové části mozku, časná diagnostika ischemických CMP.

Zpřesnila se diagnostika SPECT – šířka gyrů, SA prostory, komorový systém, bílá x šedá hmota.

Budoucnost vidíme také v použití metody k indikaci trombolýzy u vhodných pacientů.

Vztah SPECT perfuze mozku k slovní produkci u normálové populace

1Píchová R, 1Trojanová H, 2,3BartošA, 1Lang O, 1,4Kuka J, 3Řípová D.
1
Klinika nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV, Praha
2
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
3
Psychiatrické centrum Praha
4
ČVUT Praha, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra softwarového inženýrství v ekonomii

Úvod. Testy slovní produkce (SP) jsou jednoduchými neuropsychologickými zkouškami, které mohou relativně snadno poukazovat na rozvoj kognitivní poruchy. Rozlišuje se fonetická SP (vyjmenovat co nejvíce slov začínající na písmena N, K, P) a sémantická SP (vyjmenovat co nejvíce druhů ovocí, zvířat a nákupních položek v obchodu), vždy během jedné minuty. Jsou to dvě rozdílné úlohy.

Cílem této studie bylo nalézt perfuzní koreláty na SPECT mozku k oběma typům SP u skupiny normálních seniorů.

Metody. Hodnotili jsme skupinu 49 zdravých dobrovolníků (ženy/muži 37/12, průměrný věk 67 ± 6,45, věkové rozmezí 56–83). Posuzovali jsme korelaci sumárního počtu slov v testu SP kategoriální, fonetické a věku vůči hodnotám perfuze mozku na hladině významnosti 0,1 a 0,05. Ke zpracování těchto vztahů byla použita metoda SPM.

Výsledky. U obou typů SP byla významná korelace s perfuzí v oblastech frontálních, okcipitálních laloků a thalamu. Jednotlivé typy SP navíc korelovaly: fonetická v oblasti gyru cinguli posterior, sémantická měla roztroušené okrsky korelující s perfuzí v oblasti T laloku (kolem komory), medifrontálně a mediokcipitálně.

Závěr. Fonetická a sémantická slovní produkce se liší v perfuzních vzorcích na SPECT vyšetření mozku.

Práce byla podpořena výzkumným projektem MSMT 1M0517.

SPECT mozku, průběh vyšetření s aplikací Diamoxu

Hrbek J, Táborská K.
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK
a FN Motol, Praha

Cíl. Cílem naší práce je popsat průběh této diagnostické metody, kterou využíváme pro zhodnocení cerebrovaskulární rezervy, především u pacientů s tranzitorní ischemickou atakou, iktem, stenózou a. carotis či nějakou vaskulární anomálií.

Porovnáme podíl nejčastějších diagnóz ve sledované 46členné skupině nemocných, kteří byli vyšetřeni na naší klinice za období posledních 3 let. Dále pak porovnáme zastoupení mužů a žen v této skupině a v neposlední řadě porovnáme výsledky testů bez a se zátěží Diamoxem.

Metody. Po intravenózní aplikaci radiofarmaka 99mTc-ECD (ethylcysteinátdimer) a vasodilatantu Diamox (acetazolamid) dochází u tepen nepostižených stenózou k jejich dilataci, a tím ke zvýšení regionálního průtoku. V oblasti za místem zúžení, kde jsou již tepny dilatovány, naopak ke zvýšení průtoku nedochází. Vlivem podání výše zmíněných farmak vytvoří SPECT/CT kamera SYMBIA T obraz nepoměru mezi regiony se zachovanou a regiony s porušenou vaskulární rezervou.

Závěr. SPECT mozku se zátěží Diamoxem je cenným vyšetřením pro lékaře a zdravotníky především v oborech neurologie, neurochirurgie a kardiologie. Umožňuje nejen stanovení diagnózy a možnost zvolit nejlepší postup léčby, ale stává se i metodou využívanou k pozdější monitoraci úspěšnosti případného chirurgického zákroku.

Naše první zkušenosti s vyšetřením DatScan

Schejbalová J, Techetová M, Havel M.
Klinika nukleární medicíny LF UP a FN Ostrava

Vyšetření DatScan provádíme na naší klinice od roku 2007. Setkáváme se především s pacienty, u kterých je v diferen­ciální diagnostice zvažována Parkinsonova choroba. Preparát DatScan (ioflupan 123I) se váže na zakončení dopaminergních neuronů, čehož se využívá ke zjišťování jejich funkčního stavu v oblasti bazálních ganglií mozku. Před vyšetřením jsou pacienti řádně poučeni, je jim vysvětlen celý průběh vyšetření, zjišťujeme možnou alergii na jód a farmakologickou anamnézu. Hodinu před aplikací preparátu vyšetřovaným podáváme jodid draselný k blokaci štítné žlázy. Samotné střádání studie provádíme za 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka. Věnujeme velkou pozornost uložení pacienta – hlava je řádně zajištěna, fixujeme i horní končetiny k trupu, abychom v největší možné míře zabránili nežádoucím pohybům, zároveň se snažíme o maximální pohodlí vyšetřovaného. Poloměr rotace kolimátorů je co nejmenší. Doba snímání je cca 40 minut. Hodnocení provádí lékař vizuálně a semikvantitativně. Do května 2010 bylo na naší klinice vyšetřeno touto metodou 29 pacientů. V současné době provádíme toto vyšetření hlavně pro potřeby Neurologické kliniky FN Ostrava.

DatScan – tříleté zkušenosti na ONM Pelhřimov

Martínková V.
ONM Pelhřimov

Cíl. 1. Seznámení s metodikou provádění vyšetření preparátem DatScan na ONM Pelhřimov.

2. Zhodnocení klinického dopadu po vyšetření DatScan – potvrzení, změna či upřesnění diagnózy.

Metody. Vyšetření dopaminových transporterů preparátem DatScan, SPECT dvouhlavá kamera NUCLINE SPIRIT DH-V, úhel rotace 360o stupňů, 128 framů (2 × 64), 30 s na úhel, matrice 128 × 128, LEHR kolimátor, snímací pole 3,55 mm/pixel, hodnocení vizuální a semikvantitativní – program QuantiSPECT ONM Baťovy nemocnice Zlín.

Výsledky. Soubor zahrnoval 71 pacientů (29 mužů, 42 žen) průměrný věk 68,3 ± 9 let (41–87), vyšetřených od roku 2007 na našem oddělení. K potvrzení diagnózy došlo u 66 % pacientů, ke změně diagnózy u 18 % pacientů a k upřesnění diagnózy u 13 % pacientů (u 3 % pacientů byly hraniční nálezy, tedy klinický dopad nebyl zhodnocen).

Závěr. Podstatný klinický a předpokládaný ekonomický přínos vyšetření DatScan. Trvalá spolupráce s kliniky vedla k zpřesnění klinických otázek při indikaci k vyšetření. Potvrzení literárních údajů – časté využití metody k odlišení ET a PN v našem souboru. Není využívána indikace odlišení DLB a Alzheimerovy demence. Spolupráce s ONM Baťovy nemocnice Zlín – možnost kvantifikace, srovnání s širší databází pacientů – dále zpřesňuje výsledky práce našeho oddělení. Vyšetření dopaminových transportérů pomocí DatScan se stalo etablovanou metodou na ONM Pelhřimov.

Klinické odpoledne

Diagnostic and therapeutic interests of the lymphoscintigraphic investigations of the upper and lower limbedemas

Bourgeois P.
Institut Jules Bordet, Université Libre de Bruxelles, Belgiím

The sentinel LN technique

Bourgeois P.
Institut Jules Bordet, Université Libre de Bruxelles, Belgiím

SPECT/CT sentinelových uzlin

Libus P, Zadražil L, Kuželka I.
ONM Nemocnice Havlíčkův Brod p.o.

Cíl. Zhodnotit význam používání SPECT/CT k diagnostice sentinelových uzlin.

Metody. Prezentujeme skupinu pacientů onkochirurgického oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě za rok 2009 a první polovinu roku 2010. Jednalo se o pacienty s diagnózami karcinom prsu, melanom, karcinom kolorekta a karcinom žaludku. Vyšetření jsme zhotovili na hybridním přístroji SPECT/CT Precedence 6. Před vyšetřením bylo pacientům aplikováno peritumorálně radiofarmakum a podle druhu nádoru sledován průběh akumulace radiofarmaka v lymfatických cestách a v sentinelové uzlině.

Výsledky. Zjistili jsme, že největší význam zhotovení SPECT/CT má skupina pacientů s kolorektálním karcinomem, karcinomem žaludku a prsu. U melanomů je výtěžnost metody proti samotném SPECT téměř stejná s výjimkou nemocných s atypickým průběhem lymfatických cest.

Závěr. Největší význam metody spatřujeme v přesném určení topografie místa, kde má chirurg hledat sentinelovou uzlinu, v určení akcesorních lymfatických drah a atypických lokalizací lymfatických uzlin.

Výsledky a přínos peroperačního vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prsu na souboru 850 pacientek

Heroková J, Kraft O, Čegan M, Baník P, Kudělka L, Krištof J.
Vítkovická nemocnice a.s. Ostrava, CGB laboratoř a.s. Ostrava,
FN Ostrava – Poruba Onkologické centrum Nový Jičín

Úvod. Biopsie sentinelové uzliny je standardní metoda v dia­gnosticko-terapeutickém algoritmu léčby karcinomu prsu. Bezprostřední a spolehlivé histologické vyšetření sentinelové uzliny je zásadní pro prognózu a následnou terapii pacientky.

Metody. Peroperační vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prsu není standardní metoda, mnohými patology je odmítána. Zpracování sentinelové uzliny peroperačně se provádí kombinací kryořezu a otiskové cytologie. Vyšetření má své limitace – problém peroperační diagnostiky mikrometastáz, clusteru maligních buněk. Kontroverze – provedení axilární disekce v případě mikrometastatického postižení sentinelové uzliny. Autoři prezentují výtěžnost standardního postupu peroperačního vyšetření sentinelové uzliny na souboru 850 pacientek a jeho benefit pro pacientky.

Výsledky. Na podkladě peroperačního vyšetření sentinelové uzliny máme možnost v případě postižení této uzliny metastázou provedení v jedné době klasické axilární disekce. Pacientka je tímto ušetřena další hospitalizace, rizika další narkózy a operace, stresu, bolesti. Jsou ušetřeny i finanční náklady další operace.

Závěr. Každá nová metoda s sebou přináší kontroverze, jejich řešení přispívá k dalšímu rozvoji metody a zkvalitnění péče o pacientky.

Onkologie (PET)

Naše zkušenosti s využitím PET-CT u histiocytárních chorob dospělých

1Řehák Z, 2Adam Z. 2Szturz P, 1Koukalová R.
1
Masarykův onkologický ústav Brno, Oddělení nukleární medicíny
2
II. interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Úvod. Maligní histiocytární choroby jsou jen nepatrným zlomkem ze všech krevních chorob. Nejčastější z této skupiny nemocí je histiocytóza z Langerhansových buněk (LCH). Mezi našimi vyšetřenými nemocnými jsme zaznamenali ale i další nemoci z širší skupiny histiocytárních chorob.

Aktivní ložiska těchto nemocí mohou vykazovat vysokou akumulaci 18F-FDG, a tak lze PET nebo PET/CT vyšetření použít v iniciální diagnostice, ale i v dalším hodnocení aktivity těchto nemocí.

Kazuistiky. PET-CT vyšetření se nám osvědčilo při vyšetření neurologických symptomů pacientů s LCH k odlišení aktivní infiltrace CNS na základně vysoké akumulace radiofarmaka od pozdních degenerativních změn, které po letech průběhu nemoci postihují nejčastěji cerebellum a bazální ganglia (prezentujeme na dvou kazuistikách).

Výhodné může být PET-CT i u nemocných s „diabetes insipidus“ (DI) vzniklým v dospělosti, kdy se může podařit odhalit extrakraniální projevy té samé nemoci, která vedla ke vzniku DI, a nasměrovat cílený histologický odběr na tyto extraniální projevy nemoci. Histiocytární choroby totiž mají relativně vysokou afinitu k hypothalamu a stopce hypofýzy (prezentujeme na třech kazuistikách).

Další potencionálně výhodnou oblastí je hodnocení aktivity LCH v plicním parenchymu, zde ale na rozdíl od jiných tkání nevznikají velká ložiska, ale jen drobné nodularity o rozměrem několika mm, obvykle pod detekčními možnostmi PET skenerů. U těchto nemocných se nám jeví jako přínosné vyhodnocování indexu SUVmax Pulmo/SUVmax Hepar. Na příkladu šesti pacientů (devět studií) dokládáme korelaci tohoto indexu s aktivitou nemoci. Přínos tohoto indexu jsme ověřili zatím na malém počtu nemocných, pro jeho definitivní vyhodnocení je nutné ověření na větším souboru nemocných.

Rovněž u dvou nemocných s Erdheimovou-Chesterovou chorobou jsme využili opakovaná PET-CT vyšetření (celkem sedm studií) k hodnocení aktivity kostních i mimokostních ložisek.

Závěr. 18F-FDG PET-CT vyšetření se nám jeví jako výhodné u nemocných s histiocytárními chorobami jak v iniciální dia­gnostice, tak i pro hodnocení léčby.

Flurocholine (18F) PET/CT in case of liver nodule(s): can early dynamic acquisition improve specificity?

Balogova S, Huchet V, Bumsel F, Fartoux L, Nataf V, Kerrou K, Gutman F, Ancel D,
Montravers F, Grangé JD, Rosmorduc O, Talbot JN.
l’Hôpital Tenon AP-HP et Université Pierre et Marie Curie, Paris

Fluorocholine (18F) (FCH) is more sensitive than FDG to detect hepatocellular carcinoma (HCC), but FCH uptake by focal-nodular hyperplasia (FNH) reduces its specificity. We aimed to confirm that the proposed imaging time, starting 10–20 min post injection, is optimal for HCC detection, and to evaluate whether an early dynamic PET acquisition could provide a better differentiation between HCC and benign liver lesions, in particular FNH, avoiding false-positive results (FP).

Patients were referred to characterise liver nodule(s). Dynamic PET acquisition (DA) was performed over the liver from 1 until 8 min (1 frame/min) after FCH injection, then whole-body PET/CT acquisition (WB) was started, 10–20 min after injection. One “blind” reader, nuclear medicine specialist, selected the visible nodules on DA and WB, measured their SUVmax and that of healthy liver tissue and calculated target/non-target ratios (T/NTR).

Histology was available in 17 patients with 23 nodules visible on FCH-PET: 5 well-differentiated HCC (WD), 5 poorly-differentiated HCC (PD), 13 benign lesions (BL) which correspond to FP, including 9 with FNH, 3 adenomas and 1 cholangitis.

One WD was visible but photopenic on WB and not visible on DA; 2 FNH were positive on DA but not visible on WB.

The median of earliest SUVmax was 4.5 for HCC vs. 7.2 for BL, p < 0.02; the median of WB SUVmax was 9.6 for HCC vs. 8.2 for BL, p > 0.1.

The SUVmax decreased between 1 min and WB in 4 BL (3 FNH, 1 adenoma) and did not change in 1 PD. A cut-off value of +2 for the SUVmax variation permits to avoid 11 FP but leads to 3/ 5 false-negative results (FN) in PD.

The analysis of T/NTR showed a decrease in 8/9 FNH and 2/4 other BL, but also in 1 WD and 2 PD. A cut-off value of – 0.15 for the T/NTR variation permits to avoid 10 FP but leads to 1/5 FN in PD, the photopenic lesion being still considered malignant.

 In conclusion, a 10–20 min delay between injection and WB seems adequate: with a shorter delay, BL will appear more intense than HCC; with a longer delay, some HCC lesions with a “decreasing contrast” would be missed due to increasing liver background. Early dynamic PET acquisition over the liver showed that the “decreasing contrast” pattern was more frequent in case of FNH, but it was not possible to find a criterion permitting to avoid the majority of FP without creating FN.

FDG-PET/CT u syndromu Li-Fraumeni

1Bolčák K, 2Foretová L.
1
Masarykův onkologický ústav Brno, Oddělení nukleární medicíny a pozitronové emisní tomografie
2
Masarykův onkologický ústav Brno, Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů

Úvod. Li-Fraumeni syndrom (LFS) je autozomálně dominantní onemocnění způsobeno zárodeční mutací tumor supresorového genu TP53 a dalších genů. Jedincům s LFS hrozí vznik maligních nádorů různého druhu a lokalizace. Včasná diagnostika a léčba nádorového onemocnění u jedinců s LFS rozhodujícím způsobem ovlivňuje jejich osud.

Cíl. Zhodnotit přínos začlenění FDG-PET/CT vyšetření do algoritmu vyšetřovacích metod z hlediska:

 1. včasné diagnostiky nádorů a jejich metastáz u bezpříznakových jedinců – screeningové vyšetření,
 2. zjištění dalších nádorů u pacientů s nádorem v minulosti diagnostikovaným a léčeným.

Metody. U deseti pacientů Masarykova onkologického ústavu s potvrzeným LFS bylo provedeno vyšetření FDG-PET/CT na hybridním skeneru TruePoint PET. CT firmy Siemens.

Výsledky. FDG-PET/CT u jedné pacientky s karcinomem prsu v remisi odhalilo nový nádor – karcinom žaludku v časném stadiu, u jedné bezpříznakové pacientky se zobrazila vyšší akumulace v oblasti alveolárního výběžku čelisti a přilehlých tkáních (při prvním vyšetření PET), kde byl později nalezen osteosarkom čelistní dutiny. U sedmi pacientů s předtím diagnostikovaným nádorovým onemocnění v remisi byl nález FDG-PET/CT negativní a žádné jiné vyšetření nenašlo známky nádorového růstu. U jednoho pacienta nález FDG-PET/CT potvrdil přítomnost nádoru (adenokarcinom plic – při prvním vyšetření PET).

Závěr. Začlenění FDG-PET vyšetření do algoritmu vyšetřovacích metod u pacientů s L FS umožňuje diagnostikovat vznik maligních nádorů u bezpříznakových jedinců, přínosné je také pro restaging a hodnocení účinnosti terapie u pacientů s již diagnostikovaným nádorovým onemocněním. FDG-PET u tohoto syndromu umožňuje detekovat různé nádory se zvýšenou metabolickou aktivitou v rozsahu celého těla včetně končetin a mozku v rámci jednoho vyšetření s akceptovatelnou radiační zátěží.

18F-FDG PET/CT u pacientů s metastazujícími maligními neuroendokrinními tumory

Koranda P, Mysliveček M, Buriánková E, Formánek R.
Klinika nukleární medicíny LF UP a FN Olomouc

Cíl. Maligní neuroendokrinní tumory (NET) představují heterogenní skupinu neoplazií. Většina NET jsou dobře diferencované tumory projevující se nadprodukcí hormonů. Jen menší část NET jsou nízce diferencované karcinomy s velice špatnou prognózou – u těchto agresivních tumorů může být stážování pomocí 18F-FDG PET přesnější než diagnostika pomocí 111In-pentetreotidu (scintigrafie somatostatinových receptorů – SRS).

Metody. 19 pacientů s metastazujícími NET (osm maligních karcinoidů, pět neuroendokrinní ca, dva medulární ca, jeden Merkel cell ca) bylo vyšetřeno pomocí 18F-FDG PET/CT. Všechna 18F-FDG PET/CT vyšetření byla provedena pomocí standardního protokolu – rozsah od báze lební po třísla, záznam zahájen 1 hodinu po i.v. injekci 18F-FDG (400 MBq/70 kg), bed – 3 min (70 kg), iterativní rekonstrukce AW-OSEM (8 subsetů and 4 iterace, 5 mm Gauss filtr, zoom 1, scatter corr.), matice 168 × 168. CT: i.v. neionická kontrastní látka i p.o. kontrastní látka, 120 kV, mA – systém care dose 4D (140 mA pro refer. pacienta), akviziční tloušťka řezu 16 × 1,5 mm, rekonstrukční tloušťka řezu 3 mm, rekonstrukční inkrement 1,5.

Výsledky. 18F-FDG PET/CT detekovalo intenzivní akumulaci 18F-FDG v metastázách NET u devíti pacientů. Metastázy byly detekovány pomocí 18F-FDG PET/CT u dalších sedmi pacientů, ale akumulace 18F-FDG v jejich lézích byla chabá (SUV < 3,5) nebo proměnlivá v různých lézích u jednoho pacienta. U dvou pacientů s negativním 18F‑FDG PET byly metastázy následně detekovány pomocí SRS.

Závěr. 18F-FDG PET/CT detekovalo maligní tkáň u významné části pacientů odeslaných k vyšetření s diagnózou metastazujícího NET, 18F-FDG PET/CT je tedy účinným nástrojem pro stážování maligního procesu u těchto pacientů. 18F-FDG PET/CT a SRS jsou komplementární vyšetření, přesto je vzhledem k vysoké ceně obou vyšetření nutné zvážit možnost zahajovat stážování pacientů s metastazujícím NET levnějším vyšetřením 18F-FDG PET/CT a dražší SRS provádět jen u pacientů s chabou nebo zcela chybějící akumulací 18F-FDG.

Is systematic FDG-PET/CT performed 6 months after curative treatment regimen initially including surgery for the detection of recurrent head and neck squamous cell carcinoma worthwhile?

1,2Balogova S, 2Huchet V, 2Nataf V, 3Périé S, 2Montravers F, 2Kerrou K, 3Lacau St Guily J, 2Talbot JN.
1,2
ONM FNsP Bratislava
2
Sérvice de médicine nucléaire UPeM Curie, Paris
3
Sérvice ORL, Hôpital Tenon, UPeM Curie, Paris

Background. Evaluate the performances and impact on management of FDG PET/CT performed systematically 6 months after the end of the curative treatment of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC). Data in literature are available after radiochemotherapy but not after surgery as the primary treatment and it is likely that the time schedule of the optimal follow-up and the added value of systematic FDG PET/CT would be different.

Methods. A total of 44 patients without any clinical sign of recurrence had a whole-body FDG-PET/CT as a routine surveillance tool, 6 months after the end of initial combined curative therapy for HNSCC. A follow-up during the subsequent 6 months at least was used to establish the standard of truth and evaluate the therapeutic decisions.

Results. FDG PET/CT was negative in 35 cases and positive in 7 cases evocative of malignancy and in 2 cases evocative of infection/inflammation. 37 patients had no evidence of malignancy during subsequent follow-up, including 2 patients with lung infection (both true negative as interpretation favoured infection). 8 patients had a proven malignancy (recurrence or second cancer), in one patient, a papillary thyroid micro carcinoma was not detected by FDG PET/CT. The sensitivity and specificity of systematic FDG PET/CT for the diagnosis of HNSCC recurrence or second cancer were 88% (7/8) and 98% (43/44), respectively and accuracy was 98 % (43/44). The proportion of true-positive FDG PET/CT results strongly depended on the initial T stage (20% for T1, 0% for T2, 55% for T3 and 0% for T4) and on the initial N stage (10% for N0, 20% for N1, 31% for N2 and 100% for N3). Overall positive results of FDG-PET had an impact on therapeutic management in 9 of 44 patients (20%). Systematic FDG PET/CT had an impact in 7 of 15 patients (47%) who were initially either T3 or T4 or N2 or N3 versus 2 of 29 patients (7%) with a less advanced initial cancer.

Conclusion. The added value of systematic FDG-PET/CT performed at 6 months after

FLT-PET/CT mozku

Chrobáková P, Švarcpiková E.
ONM-PET centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha

Cíl. Seznámení s novým radiofarmakem fludeoxythimidinem (FLT) a s jeho využitím.

Metody. Popis průběhu vyšetření mitotické aktivity ložisek v mozku pomocí FLT a srovnání s vyšetřením pomocí běžně užívané FDG. Na našem pracovišti jsme začali rutinně provádět vyšetření PET/CT mozku pomocí FLT v roce 2009. Do této doby jsme vyšetřili 122 pacientů.

Výsledky. Vzhledem k tomu, že fludeoxythimidin je akumulován buňkami v S fázi mitotického cyklu, je vhodný k diagnostice maligních nádorů a stanovení stupně jejich proliferace. Ve sdělení budou prezentovány typické nálezy.

Závěr. První zkušenosti ukazují na význam vyšetření při sledování „low-grade“ gliomů a při průkazu recidivy tumorů mozku.

Srovnání FDG PET a FLT PET

Rulíková Z, Kučera R.
ONM, Masarykův onkologický ústav Brno

Cíl. Seznámení odborné veřejnosti s radiofarmaky FDG a především novějším FLT, jejich výhody i nevýhody.

Metody. Prezentace a porovnání obou radiofarmak.

Výsledky. Radiofarmakum FLT významně doplňuje paletu PET radiofarmak a umožňuje hodnocení atributů nádorového růstu z jiných hledisek než PET pomocí FDG.

Distribuce FLT se za fyziologických podmínek výrazně liší od distribuce FDG. V obraze dominuje vysoká aktivita kostní dřeně, jater a sleziny, proto je oblast horní části břišní dutiny možné hodnotit jenom omezeně. Odborná literatura popisuje využití FLT- PET u nádorů mozku (radiofarmakum neprochází neporušenou hematoencefalickou bariérou), plic (detekce primárního plicního karcinomu), určení stadia onemocnění a s ním související volba léčby, lymfomů (příjem FLT je zde srovnatelný s FDG díky velkému podílu agresivně proliferujících buněk), rakoviny prsu (odezva na chemoterapeutickou léčbu), nádorů hlavy a krku, sarkomů měkkých tkání a kolorektálních nádorů.

Terapie

Biologické účinky ionizujícího záření: LQ model a nové radiobiologické poznatky

Ullmann V.
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava

Působení ionizujícího záření na živou tkáň zahrnuje řadu složitých procesů fyzikálních, fyzikálně-chemických, (bio)chemických a biologických. Většina těchto procesů probíhá na molekulární a subcelulární úrovni a nakonec vyúsťují v poškození buněk, tkání, orgánů i celého organismu – v biologické účinky deterministické a stochastické.

Závislost biologického účinku na absorbované radiační dávce D je velmi dobře vyjádřena lineárně-kvadratickým modelem (LQ model):

N = No. e(α.D+β.D2),  -ln(N/N) = α.D + β.D2,

kde No je výchozí počet buněk, N je počet přežilých buněk, α a β jsou parametry vyjadřující průměrnou pravděpodobnost α-poškození na jednotku dávky a β-poškození na čtverec dávky; jejich hodnoty se liší pro různé druhy buněk (α ≈ 0,1 ± 0,8 Gy-1, β ≈ 0,01 ± 0,1 Gy-2). Tato závislost platí především pro deterministické účinky, avšak implicitně leží i v základech pravděpodobnosti vzniku stochastických účinků.

V přednášce rozeberu některé mechanismy účinků záření především na molekulární a subcelulární úrovni (především z hlediska interakcí s DNA), které vedou k exponenciální lineárně-kvadratické závislosti buněčného přežití na radiační dávce. Budu diskutovat význam LQ modelu pro radioterapii a radiační ochranu včetně časových faktorů buněčné reparace a repopulace při ozařování radiační dávkou D během ozařovací doby T:

-ln(N/N) = α.D + {2.[(1-e.T).(1-1/λ.T)]/β.T}.β.D2 - ln2.T/T2r,

kde parametr λ vyjadřuje rychlost buněčné reparace, T2r čas zdvojení počtu buněk repopulací.

Nakonec zmíním některé nové radiobiologické poznatky: vliv vícečásticových interakcí u hustě ionizujícího záření, bystander-efekt indukovaného radiačního účinku v tkáni a hyper-radoiosenzitivitu buněk v oblasti nízkých dávek. Jaký je mechanismus těchto jevů? A jaký mohou mít význam v biologických aplikacích ionizujícího záření?

Více informací: http://www.AstroNuklFyzika.cz/RadiacniOchrana.htm.

Terapie radiojodem v endokrinologii

Vlček P, Macková M, Sýkorová P, Lančová L.
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK
a FN Motol, Praha

Radioablace štítné žlázy, spočívající v pooperačním podávání 131I, který má destruovat všechny zbytky tyreoidální tkáně, vyžaduje patřičnou stimulaci TSH. Té lze dosáhnout dvěma způsoby:

 1. Endogenní stimulací TSH: vysazením hormonů štítné žlázy 4 týdny před léčbou. Hladina TSH v séru obvykle dosahuje hodnot > 30 mU/l.
 2. Exogenní stimulací TSH: podáváním rekombinačního humánního TSH (Thyrogenu), u kterého pacient pokračuje v léčbě LT4, tím odpadá dlouhotrvající hypotyreóza. Dosud nebyla hlášena žádná závažnější toxicita po injekcích rhTSH.

Význam diagnostické scintigrafie před radioablací štítné žlázy je zpochybňován pro její nízký klinický přínos, možnosti snížení akumulace terapeutické aktivity následně podaného 131I a faktu, že celotělový sken provedený 3–5 dní po podání radiojodu je mnohem citlivější než diagnostický sken, ale většina pracovišť využívá diagnostického skenu pro ověření rozsahu tyreoidektomie. Poměrně spolehlivou informaci o velikosti zbytků štítné žlázy může podat i sonografie. Nízké hladiny TGL v hypotyreóze jsou spojeny s dobrou prognózou. Postablační celotělový sken (WBS) se provádí 3–5 dní po podání 131I. U pacientů, u kterých byla během následného sledování potvrzena kompletní remise, není třeba potlačovat endogenní TSH tyreoidálními hormony a je možné převést léčbu ze supresní na substituční. Lékem volby zůstává levothyroxin.

Dále jsou prezentovány výsledky některých nemocných připravených Thyrogenem k diagnostickému či terapeutickému podání radiojodu.

V oblasti léčby neuroendokrinních tumorů využíváme možnosti podání 131I-MIBG. Budou prezentovány jednotlivé případy nemocných s medulárním karcinomem štítné žlázy léčených tímto radiofarmakem.

Výsledky ambulantní léčby radiojodem 131I – klinický pohled

1Jiskra J, 2Kubinyi J.
1
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
2
Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN, Praha

Autoři uvádějí přehled výsledků ambulantní léčby hypertyreózy radiojodem u 19 pacientů v průběhu roku 2009. Tento způsob léčby, ve světě zcela obvyklý, byl poprvé aplikován v České republice. Jsou diskutovány výhody a nevýhody ambulantní léčby radiojodem a její perspektiva v České republice.

Výsledky stimulace Thyrogenem na ONM České Budějovice v letech 2007–2009

1Maxa V, 1,2Šabata L.

1ONM České Budějovice
2
ZSF JČU České Budějovice

Cíl. Retrospektivní vyhodnocení výsledků diagnostiky a terapie po stimulaci rhTSH (preparát Thyrogen) u pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy.

Metody. Provedli jsme stimulaci rhTSH s podáním 131I u 57 pacientů, (42 dg., 15 th). V souboru bylo 33 žen a 24 mužů, věk 23–80 roků.

Histologicky: papilární Ca 47, folikulární Ca 6, onkocytární Ca 3, Hürtleho bb 1. U 39 pacientů bylo v průběhu nemoci postižení krčních uzlin z toho pět navíc i plicní metastázy. U 51 pacienta byla již předchozí terapie 131I.

Protokol stimulace: 1. a 2. den podání rhTSH, 3. den podání 131I, 4. nebo 5. den celotělová scintigrafie. Odběr krve na TSH a Tg byl prováděn 1. a 3. den. U části pacientů jsme vysazovali substituci týden před přijetím.

Podané aktivity 131I: diagnosticky 74–300 MBq, terapeuticky 4300–6000 MBq).

Výsledky. Výsledné nálezy (scintigrafie a Tg) jsou uvedeny v tabulce.


Z nesouhlasných nálezů:

 • A. pozitivní Tg (>10 μg/l), negativní scintigrafie: u všech onkocytárních nádorů. Třikrát proveden PET: 2× pozitivní, 1× negativní.
 • B. negativní Tg (< 1 μg/l po stimulaci), pozitivní scintigrafie: 6× u diagnostické aplikace – vždy následovala standardní terapie 131Ix.

Závěr. Pro diagnostiku recidivy diferencovaného karcinomu štítné žlázy nestačí použít jen samotné stanovení Tg po stimulaci rhTSH (jak je někdy v literatuře doporučováno) – v našem souboru bychom tak nezachytili více než 50 % scintigraficky pozitivních recidiv. Je nutná současná diagnostická scintigrafie 131I.

Léčba karcinomu štítné žlázy u pacienta v chronickém dialyzačním programu a monitorování hladiny TSH po aplikaci Thyrogenu

Kristenová L.
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava

Cíl. Prezentovat komplexní péči o pacienta s léčbou karcinomu štítné žlázy radiojodem, zařazeného v chronickém dialyzačním programu.

Metody. Viz kazuistika.

Závěr. Léčba radiojodem u pacienta zařazeného do chronického dialyzačního programu je velmi ojedinělá s přísnými kritérii k její indikaci. Přijetí pacienta do péče vyžaduje řadu mimořádných opatření od technické přípravy, zajištění terapie, monitorování pacienta až po radiační ochranu pracovníků participujících na léčbě, ošetřování a ostatních činnostech souvisejících s léčbou.

Detekce karcinoidu pomocí (radiofarmaka) 111In OctreoScan + kazuistiky

Zatloukal R, Švec J.
Klinika nukleární medicíny a PET/CT FN Olomouc

Cíl. Zhodnotit význam detekce karcinoidů pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů preparátem 111In Pentetreotid (OctreoScan) na scintilační kameře SPECT/CT.

Metody. Provádí se po intravenózní aplikaci radiofarmaka 111In-Pentetreotid (OctreoScan). U všech pacientů aplikujeme radiofarmakum v rozmezí 110–220 MBq. Scintigrafii provádíme na dvouhlavé scintilační kameře Siemens a od roku 2010 na nové SPECT/CT kameře Infinia GE. Akvizice se po i.v. aplikaci spouští za 5,24 a 48 hod., kdy vždy nahráváme celotělové obrazy + za 24hod. SPECT/CT, používáme MEGP kolimátory.

Výsledky. Díky SPECT/CT jsme dosáhli jednoznačné anatomické lokalizace ložisek a v některých případech nám CT pomohlo odhalit jiná denzní ložiska, jež na scintigramech neakumulovala.

Závěr. Detekce karcinoidů pomocí preparátu Octreoscan na SPECT/CT je významná v diagnostice i stagingu neuroendokrinních tumorů. Napomáhá též k časné detekci metastáz, jež nejsou patrné na jiných vyšetřeních (CT, MR, sonografie).

Aspekty práce NLZP v NM – motivační a demotivační faktory

Heplová M, Prejsová R, Vágnerová K.
Radioizotopové pracoviště IKEM, Praha

Příspěvek je zaměřen na aspekty práce sester a radiologických asistentů v nukleární medicíně.

Použili jsme kvantitativní výzkum realizovaný dotazníkovou metodou. Dotazníky byly distribuovány na pracoviště nukleární medicíny po celé České republice dle seznamu ČSNM. Pro vyhodnocení výsledků bylo použito 164 řádně vyplněných dotazníků.

Cílem výzkumného šetření bylo zmapovat motivaci sester a radiologických asistentů pro volbu práce v nukleární medicíně, proč v tomto oboru nadále setrvávají a co považují ve své práci za demotivující.

Výzkumné šetření ukázalo, že nejčastěji sestry a radiologičtí asistenti volili obor nukleární medicíny pro jednosměnný provoz a náhodou. Z dotazníkového šetření vyplynul pozitivní fakt, že většina by tento obor volila znovu. Za demotivující označili respondenti finanční ohodnocení, míru rizika a jeho bagatelizaci, a také všeobecný nezájem o obor nukleární medicíny.

Postery

Význam scintigrafického vyšetření skeletu a scintigrafie 99mTc-HIG v praxi revmatologické ambulance – vyhodnocení dotazníkové akce

Hrbáč J, Böhm T.
ONM, Slezská nemocnice Opava

Metody. Na oddělení nukleární medicíny v Opavě provádíme za základě indikace revmatologa tato vyšetření vždy kombinovaně. Vybrali jsme soubor 84 pacientů (za poslední 2 roky) z pěti revmatologických ambulancí Moravsko-slezského kraje, všichni měli provedenou scintigrafii skeletu – zpravidla celotělovou, statické scintigramy cílené, eventuálně SPECT (z toho 71 pacientů mělo provedenou i dynam. scintigrafii na postiženou oblast) a následně scintigrafii 99mTc-HIG.

Cílem dotazníkové akce bylo zjistit, jakou váhu přikládají samotní revmatologové těmto metodám při stanovení dia­gnózy, zda vyšetření vedla ke změně diagnózy a zda na základě těchto vyšetření došlo ke změně terapie.

Výsledky. Vyšetření přispělo ke stanovení diagnózy 34 pacientů (40 %), ke změně diagnózy u 12 pacientů (12 %) a vyšetření vedlo ke změně terapie u 49 pacientů (60 %).

Závěr. Na základě hodnocení významu těchto metod v rutinní praxi revmatologické ambulance se jeví tato dvojkombinace scintigrafických metod přínosná ve stanovení diagnózy a zejména překvapivé je vysoké procento pacientů, kde po vyšetření došlo ke změně terapie.

Eheimova-Chesterova choroba v obrazu scintigrafie skeletu

1Prášek J, 2Adam Z.
1
Klinika nukleární medicíny LF MU a FN Brno
2
Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Erheimova Chesterova choroba patří to kategorie diseminovaného juvenilního xantogranulomu, který tvoří samostatnou jednotku ve skupině maligních histiocytárních chorob. Erheimova-Chesterova choroba má některé společné rysy s histiocytózou z Langerhansových buněk – obě choroby mohou mít jako první příznak diabetes insipidus, neboť obě mohou postihnut hypothalamus, stopku hypofýzy, cerebellum a plicní parenchym. Jinými projevy se však liší a liší se také průměrným věkem výskytu. Erdheimova-Chesterova choroba se pravidelně vyskytuje v dospělém věku. Podstatou nemoci je proliferace pěnovitých histiocytů s tukovými inkluzemi. Pravidelně dochází k proliferaci histiocytů v dlouhých kostech dolních končetin, což vede k typickému obrazu na zbytnění trabekul a kortikalis v tibiích a femorech. Toto zbytnění se projeví při scintigrafii skeletu a uvedený obraz je obvykle zcela typický pro tuto chorobu.

Kazuistiky dvou nemocných demonstrují tyto typické nálezy.

99mTc-MDP – patologická akumulace v oblasti hlavy

Hančíková L, Vasiljev I.
Radioizotopové pracoviště IKEM, Praha

Příčinou alterované akumulace 99mTcMDP v oblasti hlavy mohou být jak maligní, tak nemaligní procesy postihující kostní tkáň, mozkovou tkáň, obaly mozkové, oko nebo kůži:

 •  v kostní tkáni primární a sekundární nádory, fibrózní dysplazie, záněty dutin, dentální afekce, stavy po poranění nebo operaci, Pagetova choroba atd.;
 • akumulace v mozkových lézích při poškození hematoencefalické bariéry, tj. mozkový infarkt, arteriovenózní malformace, encefalitida, absces, chronický subdurální hematom, cysticerkóza, neoplazma mozku, astrocytom, neurinom akustiku, kalcifikace v plenách mozkových, meningeom, stavy po operacích v oblasti hlavy atd.;
 • afekce kůže, např. lipom.

Jsou demonstrovány zajímavé kazuistiky patologické akumulace 99mTc-MDP v oblasti hlavy (např. chronická osteomyelitida mandibuly, stav po operaci oka, kožní lipom atd.).

Hodnoty semikvanitivních parametrů v programu Quantispect při studii DatScan na gamakameře SPIRIT DHV

Šimánek M.
ONM Pelhřimov

Úvod. DatScan – metoda NM určená k diferenciální dg. motorických chorob zejména s ohledem na Parkinsonovu chorobu (PN). Je založena na detekci úbytku synapsí dopaminergních neuronů ze substantia nigra do striata pomocí vazby DatScan na membránové přenašeče DaT. K hodnocení rozložení DatScanu je vedle vizuálního hodnocení vhodné použít některou ze semikvantitativních metod – např. Quantispect.

Cíl. Stanovení semikvantitativních parametrů pro naše pracoviště – vytvoření „lokálních norem“, které pomohou při hodnocení zejména u vizuálně nejednoznačně hodnotitelných případů.

Metody. 185 MBq J123 DatScan, chyba stanovení podané aktivity je do 5 %. Akvizice 2 × 64 kroků po 6 stupních, 30 s na krok, kolimátor LEHR, matrice 128 × 128, velikost pixelu 3,55 mm, energetické okno 159 ± 10 %. Pro tři různé typy ROI byly pro skupinu pacientů s PN a bez PN zpracovány statisticky parametry z programu Quantispect.

Soubor: 71 pacientů, 29 mužů, 42 žen, věk 68,3 ± 9 let, rozmezí (41–87 let). Skupina s PN: 14 mužů, 29 žen, věk 68,1 ± 7 let.

Výsledky. Jsou uvedeny minimální hodnoty parametrů u skupiny pacientů bez PN, u asymetrie hodnota směrodatné odchylky – 1 SD. Hodnoty všech parametrů klesají s věkem vyjma asymetrie a poměrů putamen/nucl. caudatus (P/C). Hodnoty parametrů pro: Three box ROI Crescent ROI Two box ROI TSBPI dx 36 % S/Vc dx 1,5 SBI dx 2,6 TSBPI sin 38 % S/Vc sin 1,6 SBI sin 3,0 asymetrie 4,6 % P/C dx 0,8 P/C sin 0,8 P/Vc dx 1,4 P/Vc sin 1,5

Závěr. Získané hodnoty parametrů umožňují orientaci v nekomentovaných výstupech z programu Quantispect pro naše pracoviště. Hodnoty parametrů klesají s věkem vyjma asymetrie a poměrů P/C.

Fúze 123I-ioflupan SPECT/CT při zobrazení dopaminových transportérů u pacienta s cerebrovaskulárním parkinsonským syndromem

Švec J, Zatloukal R, Koranda P.
Klinika nukleární medicíny FN Olomouc

Cíl. Ověření přínosnosti fúze 123I-ioflupan SPECT/CT u pacienta s parkinsonským syndromem.

Metody. Aplikace 185 MBq 123I-ioflupan i.v. 3 hodiny před scintigrafií na dvouhlavové kameře Siemens E.CAM: energetické okno 159 keV, šíře okna 15 %, kolimátory HR, matice 128 × 128, zoom 1,23, 64 projekcí a 30 s, kruhová orbita s minimálním poloměrem rotace. Poloha pacienta je vleže na zádech s fixací hlavy. CT obrazy převzaty z PACS ve formátu DICOM. Fúze provedena na konzole přístroje Siemens Biograf 16. Pacient s tremorem a anamnézou iCMP v povodí ACI vlevo indikován: „k vyloučení Parkinsonovy choroby v etiologii tremoru“.

Výsledky. CT: Paraventrikulárně bilaterálně frontoparietálně hypodenzity postischemické etiologie. Drobná postmalatická pseudocysta v oblasti thalamu vlevo. SPECT: Úplný výpadek akumulace 123I-ioflupanu ve ventrálních partiích bazálních ganglií vlevo (akumulace radiofarmaka pouze v nejdorzálnější části putamen), vpravo zcela normální nález. Lokalizace CT léze a defektu prokazovaného na SPECT byla odlišná – příčinou parkinsonského syndromu je přerušení nigrostriatálních drah ischemickou lézí v místě CT prokazovaných změn.

Závěr. SPECT/CT vyšetření slučuje vzájemně komplementární vyšetření – výsledný obraz v přehledné formě poskytuje současně anatomickou i funkční informaci.

18F-FLT PET/CT u pacienta s abscesem mozku – kazuistika

1Vyhnánková I, 1Michlová B, 1Vižda J, 2Motyčková I, 2Eliáš P.
1
Oddělení nukleární medicíny LF UK a FN Hradec Králové
2
Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Cíl. Poukázat na limitaci FLT PET/CT vyšetření v diagnostice ohraničených intracerebrálních ložisek.

Metody. PET/CT (GE Discovery VCT):

PET: snímání za 10 min. po i.v. aplikaci 300 MBq /70 kg 18F-FLT.

CT: bez aplikace KL.

Kazuistika. Pacient s intrakraniálním ložiskem v bílé hmotě frontoparietálně vpravo nejasné etiologie, na MR původně v.s. absces s perifokálním edémem, po léčbě ATB na MR bez tendence k regresi, bez průkazu bakteriální infekce z punktátu (i pomocí DNA a PCR), punktát cytologicky neprůkazný. V diferenciální dg. zvažován TU a požadováno PET/CT vyšetření pomocí FLT, kde úroveň záchytu koreluje s gradingem tumoru, s vědomím, že FLT se vychytává i v zánětlivých lezích (dle některých autorů s cca 40–50% intenzitou oproti tumoru s G3,4). U pacienta došlo v intracerebrálním ložisku k výraznému záchytu FLT a byla vyslovena suspekce na TU s vyšším stupněm malignity. Následný vývoj však TU neprokázal.

Závěr. Kazuistika dokumentuje, že výrazný záchyt FLT v intracerebrálním ložisku nemusí vždy souviset pouze s tumorem s vysokým stupněm malignity. K diferenciální dg. mezi zánětem a nádorem mozku by jistě mohl přispět 18F-FET, který se v zánětlivých lezích nevychytává. Zatím však není v České republice registrován.

DatScan

Cynybulková E.
ONM, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Jde o specifické diagnostické vyšetření pro potvrzení či vyloučení degenerativních parkinsonských syndromů (PS), mezi které patří především idiopatická Parkinsonova choroba (Parkinson’s disease – PD). SPECT DatScan mozku umožňuje odlišení degenerativních PS od nedegenerativních PS.

K vyšetření používáme radiofarmakum DatScan, chemicky ioflupan (123I, T/2 13,2 hod., 74 MBq/ml). Dodavatelem je M.G.P. spol. s.r.o. Zlín. Přípravek je dodáván ve formě injekčního roztoku a tak je i podáván. DatScan se používá bez ředění, účinnost je mezi 111–185 MBq.

Vyšetření nevyžaduje zvláštní přípravu ani hospitalizaci pacienta. Ráno polkne pacient 2 tbl. Chlorigenu. Potom následuje injekce, která se podává pacientovi vleže v rozmezí 15–20 s intravenózně. Na našem oddělení provádíme samotné vyšetření 5 hodin po aplikaci DatScanu, na dvoudetektorové digitální gama kameře NUCLINE DH-V (firmy Mediso). Použijeme kolimátor Fan Beam, který je nízkoenergetický a umožní vytvoření velmi kvalitního obrazu. Důležité je přesné nastavení pacienta. Pacient leží na zádech. Hlavu má uloženou ve speciálním držáku, kde je zafixována, aby nedošlo k pohybové neostrosti. Kamera rotuje kolem hlavy pacienta. Vyšetření trvá asi 40 minut. Fotíme celkem 128 obrazů.

Na našem oddělení bylo toto vyšetření poprvé provedeno v srpnu 2006. Do dubna 2010 jsme vyšetřili 69 pacientů; 39 jich mělo pozitivní nález a nejmladšímu z nich bylo v době vyšetření pouze 25 let. Nejčastěji máme pacienty z Ústí nad Labem, Litoměřic, Děčína a Varnsdorfu.

Naše zkušenosti s perfuzní scintigrafií myokardu pomocí MIBI

Došková A, Severinová A.
Klinika nukleární medicíny LF MU a FN Brno

Metoda. Kationtový komplex isonitrilu s techneciem 99mTc se akumuluje v živé tkáni myokardu v závislosti na koronárním prokrvení.

Indikace: Stanovení přítomnosti ischémie myokardu, stanovení viability myokardu – ischémie, jizva, monitorování terapeutického efektu po revaskularizaci atd.

Kontraindikace: gravidita, laktace.

Radiační zátěž: 0,0085 mSv/Bq (podstatně nižší než u angiografie).

Sledované období: Od ledna 2009 do prosince 2009 jsme na naší klinice touto metodikou vyšetřili 147 pacientů.

Příprava: lačný, blokace ŠŽ chlorigenem, zavedení žilní kanyly.

Přístrojová technika: Cykloergometr s EKG, dvouhlavá gamakamera E. CAM Siemens, kolimátory HIGH RESOLUTION.

Metoda zobrazení: konfigurace detektoru 90 stupňů, 32 snímků po 25 s.

Metoda vyšetření: Na vrcholu zátěže, nejlépe po překročení 85 % maximální aerobní kapacity, i.v. aplikace radiofarmaka dle váhy (10,1 MBq na kg), dále zátěž 60 až 90 s. Po ukončení zátěžového testu z důvodu evakuace žlučníku a žlučových cest se podává evakuační podnět (5 dkg čokolády), za 5–10 minut snímání technikou GATED SPECT.

Klidové snímání (v jiný den): aplikovaná aktivita opět dle váhy, snímání GATED SPECT za 60–120 minut.

Závěr. Z hlediska validity je kritickým parametrem dostatečná zátěž. Proto se na našem pracovišti snažíme, aby fyzická zátěž trvala alespoň 6 minut a bylo při ní dosaženo tepové frekvence odpovídající 85 % maxima pro danou věkovou skupinu.

Arteriitidy velkých cév v PET/CT diagnostice

Beladová G. a kol.
ONM a RDG LF UK a FN Hradec Králové

FDG-PET/CT je jednou z metod schopných stanovit dia­gnózu arteriitidy velkých cév typu Takayasu. V neposlední řadě díky stupni akumulace FDG je schopna určit aktivitu onemocnění.

Takayasu arteriitidy v PET/CT zobrazení

1Beladová G, 1Vižďa J., 2Kodeda M. a kol.
1
ONM a RDG LF UK a FN Hradec Králové
2
II. interní klinika – revmatologie LF UK a FN Hradec Králové

Cíl. Prezentace možností PET/CT při stanovení diagnózy, rozsahu postižení velkých tepen a aktivity Takayasu arteriitidy (dále TA) a léčebného efektu terapie.

Metody. Vyšetření PET/CT s podáním 18F-FDG.

Výsledky. V souboru zahrnuty pacientky s nově stanovenou diagnózou TA v rámci vyšetření pro vysokou FW nejasné etiologie i pacientky již sledované s TA v rámci hodnocení léčebného efektu. Nálezy je nutné vždy hodnotit v souvislosti s klinickým korelátem a jsou prezentovány obrazovou dokumentací.

Závěr. PET/CT je jistě přínosnou metodou ke stanovení aktivity TA. Zlatým standardem k určení rozsahu TA zůstává angiografie.

Zobrazovací metody v diagnostice embolie do plicnice

Lang O, Kuníková I.
Klinika nukleární medicíny 3. UK LF a FNKV, Praha a CNM s.r.o., Praha

Úvod. Cílem sdělení je demonstrovat postavení zobrazovacích metod při vyšetření pacienta s dušností.

Metody. Pacient, 69 let, byl před týdnem přijat pro náhle vzniklou dušnost. Dušnost byla provázena otokem pravé dolní končetiny. Při přijetí byla dušnost klasifikována NYHA III–IV. Byly přítomny otoky obou DK, více vpravo. Byl proveden skiagram hrudníku, scintigrafie plicní perfuze, CT plic včetně plicní CT angiografie, echokardiografie a duplexní sonografie žil DK.

Výsledky. Scintigrafie plicní perfuze prokázala difuzně snížené prokrvení celé pravé plíce bez známek embolizace a kardiomegalie. Plicní CTA diagnostikovala oboustrannou embolizaci, více vpravo, CT infiltraci v pravé plíci, oboustranný fluidothorax, mediastinální lymfadenopatii a pravděpodobný tumor štítné žlázy. Echokardiografie ukázala extrémně pokročilou dysfunkci dilatované levé komory, významnou aortální stenózu a mitrální insuficienci, nepřímé známky plicní hypertenze se sekundární významnou trikuspidální insuficiencí. Duplexní sonografie žil dolních končetin neprokázala přítomnost hluboké žilní trombózy. Stav byl uzavřen jako akutní plicní embolie a pacient byl léčen nízkomolekulárním heparinem. Při propuštění dušnost beze změny, přetrvává akrocyanóza a hypotenze (TK 80–100/60). Za dva měsíce pacient zemřel pod obrazem srdečního selhání.

Závěr. Diagnostika embolie do plicnice u pacienta s těžkým srdečním selháním může být velmi komplikovaná pro překrývající se hlavní symptom. Důležitou roli zde tedy hrají zobrazovací metody. Echokardiografie ukazuje spíše nepřímé známky, které mohou u těžké dysfunkce a dilatace srdce selhávat. Plicní scintigrafie ukazuje kapilární perfuzi plicního parenchymu a množství tkáně vyřazené z efektivní perfuze. Plicní CTA ukazuje intraluminální defekty plicních tepen, nevýhodou je použití kontrastní látky (nefrotoxicita). Duplexní sonografie zobrazí tromby v žilním systému DK.

Scintigrafie ledvin – neobvyklý nález vrozených vývojových vad

Jerinić M.
Oddělení nukleární medicíny, Krajská nemocnice Liberec

Urologické anomálie patří k nejčastějším vrozeným malformacím. Podle údajů je jimi postiženo až 10 % veškeré populace. Z toho je zhruba jedna třetina závažných vad spojených s poruchou renálních funkcí. Vrozené vady močového ústrojí z klinického hlediska dělíme do tří základních skupin:

 1. vady neslučitelné se životem (ageneze ledvin, cystická dysplazie ledvin),
 2. nezávažné (nadpočetné ledviny a močovody, méně závažné formy hypospadií apod.),
 3. závažná vrozená onemocnění, (např. obstrukční uropatie, hydronefróza, obstrukční megaureter, chlopně zadní uretry).

V této kazuistice je prezentován vzácný nález nadpočetné (třetí ledviny) a neobvyklý nález srostlých ledvin.

Vyšetření pacienta se syndromem diabetické nohy pomocí radionuklidem značených leukocytů

Kuníková I, Lang O.

Klinika nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV, Praha

Úvod. Častou komplikací diabetu je syndrom diabetické nohy. K určení rozsahu zánětu, stupně postižení tkání (celulitida vs. osteomyelitida) a odlišení od Charcotovy osteoartropatie lze použít zobrazení pomocí radionuklidem značených leukocytů.

Metody. Vyšetření nevyžaduje přípravu a provádíme ho kterýkoliv den. Nemocný si vezme s sebou jídlo a léky na 6 hodin. Pacientovi aplikujeme i.v. preparát obsahující monoklonální protilátku nebo její fragment obsahující radionuklid 99mTc, která se v krevním oběhu naváže na příslušný antigen na povrchu granulocytů. Za 4–6 hodin provedeme zobrazení distribuce označených granulocytů (zvýšená akumulace je v místě bakteriálního zánětu). Na plantární obraz (dorzální a plantární projekce) do zorného pole gamakamery nastavíme distální části bérců, kotníky a chodidla. Pacient leží na zádech, nohy má pokrčené v kolenou a opřené chodidly o vyšetřovací stůl. Snímáme 10 minut. Následuje SPECT, kdy každý ze dvou detektorů zaznamená 30 obrazů po 30 s. Nemocný leží na zádech, nohy má natažené a chodidla opřená o speciální podložku zajišťující jejich standardní polohu. Bezprostředně poté, aniž by došlo ke změně polohy nohou, navazuje CT záznam stejné oblasti (140 kV, 2,5 mA, CTDI 2,98 mGy, cca 60 řezů).

Výsledky. Následným počítačovým zpracováním jsou z obou záznamů vytvořeny řezy danou oblastí ve třech na sebe kolmých rovinách a trojrozměrný obraz. Snímání na hybridním SPECT/CT přístroji umožňuje i fúzi scintigrafických a CT obrazů. Výrazně se tak zpřesní anatomická lokalizace kumulace leukocytů.

Závěr. Výhodou scintigrafie je možnost zobrazení již počátečních fází vývoje zánětu, kdy ještě chybí anatomické změny viditelné na CT. Bez významného zvýšení radiační zátěže (v průměru 8 mSv při podání 800 MBq radiofarmaka) lze odlišit rozsah zánětu a stupeň postižení tkání.

Přínos Octreoscanu v diferenciální diagnostice nejasného nádorového onemocnění – kazuistika

1Petrušková A, 1Drozdová R, 2Plášek J, 2Sagan, 3Havelka J.
1
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
2
Interní klinika FN Ostrava
3
Radiodiagnostický ústav FN Ostrava

V naší kazuistice chceme poukázat na nezastupitelné místo nukleárně-medicínských metod v diferenciální diagnostice. Jedná se o pacienta přijatého pro zdánlivě banální průjmové onemocnění po pobytu v exotických zemích. Při vstupní sonografii nově zjištěno vícečetné postižení jaterního parenchymu nejasné etiologie. Po četných laboratorních i zobrazovacích vyšetřeních provedeno scintigrafické vyšetření Octreoscan, nález byl poté diagnosticky uzavřen jako karcinoid bez zjištěného origa. Pacient nastoupil léčbu somatostatinovými analogy, nyní plánováno kontrolní vyšetření Octreoscan, jehož výsledek bude k dispozici před dokončením našeho posteru.

Lymfoscintigrafické nálezy u metastatického postižení sentinelové a další lymfatické uzliny u karcinomu prsu

Šimánek M.
ONM Pelhřimov

Cíl. Zvýšit výtěžnost metodiky sentinelové uzliny (SU) upozorněním na lymfoscintigrafické (LS) obrazy, které se mohou vyskytnout u metastatického postižení více lymfatických uzlin (LU) u karcinomu prsu.

Metody. Periareolární a peritumorózní aplikace radiofarmaka (RF) – 50 a 15 MBq Sentiscintu, lokální masáž, sledování toku lymfy po 5 min po aplikace a po 2 nebo 16 hod. (dvě pracoviště). Soubor: 150 pacientek s karcinomem prsu, u kterých byla provedena exstirpace SU uvedenou LS metodou, 18 případů metastatického postižení ještě dalších LU, z nichž u osmi byl nalezen LS nález odlišný od „obvyklého“ – za který považujeme prokázaný tok RF do SU a eventuální následné postupné zobrazování několika (obvykle do 2–3) LU s postupně klesající akumulací RF v jednom řetězci.

Výsledky. Vedle úplné blokády toku RF (izolovaný případ) nacházíme další „atypické“ LS nálezy: velmi nízká akumulace Rf v SU a LU postižených metastázou, nepřímý tok do axilly a nižší akumulace RF v LU, tok RF více směry a/nebo zobrazení většího množství LU.

Závěr. Při nálezu „atypického“ obrazu lymfoscintigrafie doporučujeme maximální obezřetnost při jeho interpretaci onkochirurgickému týmu, zejména s ohledem na možnost metastatického postižení nesentinelových LU.

PET/CT v Hradci Králové

Šmejkalová M, Špičanová A.
Oddělení nukleární medicíny FN Hradec Králové

Koncem roku 2008 byl na našem oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice v Hradci Králové nainstalován moderní hybridní PET/CT přístroj Discovery VCT (s 64-řadým CT) firmy GE.

Obsah:

 1. Úvod
 2. Příprava pacienta
 3. Popis průběhu vyšetření
  • skenovací parametry
  • uložení pacienta
  • aplikace kontrastní látky
  • péče o pacienta po vyšetření
 4. Radiační ochrana
 5. Závěr

Specifika PET a PET/CT vyšetření u dětských pacientů na oddělení nukleární medicíny

Křivánková I, Melichová M.
Masarykův onkologický ústav Brno

Cíl. Seznámení odborné veřejnosti s přínosem PET a PET/CT v diagnostice dětských pacientů.

Metody. Seznámení s pozitronovou emisní tomografií a hybridním systémem PET/CT a zvláštnostmi přípravy a průběhu vyšetření u dětských pacientů. Prezentace obrazové dokumentace.

Výsledky. Je všeobecně akceptováno, že FDG PET je pro diferenciální diagnostiku lézí neobyčejně přínosná. Negativní nález s vysokou pravděpodobností svědčí pro benigní lézi. Pozitivní nález může kromě neoplazie představovat i fokální zánětlivé změny a je třeba jej dále specifikovat.

Závěr. Prognóza a úspěch terapie závisí na stupni pokročilosti nádoru, jeho velikosti, agresivitě a metastatickém postižení. Prezentace: ústní.

Hydronefróza a možnosti jejího zobrazení pomocí metod nukleární medicíny

Rytířová P, Beznosková A.
Klinika nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV, Praha

Úvod. Hydronefrózou se označuje narůstající rozšíření pánvičky a kalichů ledviny. Příčinou je porucha odtoku moče při obstrukci vývodných cest močových. Následkem je městnání moče a tlaková atrofie parenchymu ledviny. Při diagnostice se uplatňují i metody nukleární medicíny.

Cíl. Seznámit s patogenezí, diagnostikou a léčbou hydronefrózy a blíže popsat používané scintigrafické metody.

Metody. Pro diagnostiku hydronefrózy se používá dynamická scintigrafie ledvin (DSL) a statická scintigrafie ledvin (SSL). Při dynamické scintigrafii aplikujeme pacientovi ležícímu na zádech s podloženými koleny i.v. 99mTc-MAG3 (1,5 MBq/kg váhy) a ihned spouštíme záznam dat. Snímáme první minutu 1 obrázek/s a dalších 29 minut 1 obrázek/10 s. V 18.–20. minutě eventuálně aplikujeme i.v. Furosemid, u dětí 1 mg/kg (max. 20 mg), dospělým pacientům 20 mg. Při statické scintigrafii aplikujeme i.v. 99mTc-DMSA (3 MBq/kg váhy). Snímkujeme 2 hodiny po aplikaci. Nejprve snímáme statický obrázek v zadní a přední projekci (300 tisíc impulzů), potom SPECT (krokování po 6o, 25–30 s/obrázek). U dětí zaznamenáme také obě zadní šikmé projekce.

Výsledky. V roce 2009 jsme provedli 318 dynamických scintigrafií ledvin s MAG3. U 171 byl podán Furosemid. U 140 případů byla pozitivní odezva, která vyloučila obstrukci odtoku. Statických scintigrafií ledvin jsme v loňském roce provedli 125.

Závěr. Scintigrafická vyšetření ledvin a močových cest mají vzhledem k schopnosti posoudit funkci i morfologii nezastupitelné místo v diagnostice chorob tohoto systému jak u dospělých, tak u dětí. Hlavním přínosem je neinvazivnost a možnost přesného kvantitativního hodnocení.

Diagnostika a léčba štítné žlázy 131I

Maxová M.
ONM Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Používáme Na131I dg.cps. 3,7 MBq event. 74 MBq (pro celotělové vyš.) a th.cps. (Theracap) 100–3700 MBq dodávané firmou M.G.P. spol. s r.o. Zlín.

Před aplikací 131I dg. i th. vysadí pacient léky ovlivňující činnost štítné žlázy – 3 dny (Thyrozol, Propycil), 2–4 týdny tyreo­hormony.

Před podáním dg. 131I cps., provedeme nalačno odběry krve (FW, KO, TSH, fT3, fT4) a moči (M + S). Dvě hodiny po podání dg. cps. pacient snídá.

Po podání dg.cps. 131I následuje měření akumulace 131I ve štítné žláze za 2, 6, 24, 48, 72, 96 hod., vždy za stejných geometrických podmínek. Naměřené hodnoty použijeme pro výpočet terapeutické dávky 131I.

Následuje za 24 hod. zhotovení scintigramu na gamagrafu. Je důležitý pro výpočet hmotnosti štítné žlázy (může se nahradit ultrazvukem). Zjistíme i umístění, velikost a tvar štítné žlázy. Vyšetříme také RAŠ (reflex Achillovy šlachy).

Výpočet terapeutické dávky 131I vychází:

 1. z hodnot akumulace Amax (%),
 2. z T/2ef (dny) – zjištěný z poklesu hodnot akumulace (imp),
 3. ze scintigramu – zjistíme plochu laloků štítné žlázy P (cm2),
 4. z té vypočítáme hmotnost štítné žlázy m = 0,33 × √P3 (g),
  100 Gy/g = (2470 × m) / (Amax x T/2ef) = MBq,
  100–250 Gy/g (difuzní strumy),
  350–500 Gy/g (nodózní strumy).

Před aplikací th.cps. 131I provedeme odběry krve (fT3, fT4, TSH). Následuje p.o. podání th.cps. 131I nalačno o stanovené aktivitě. Pacient snídá 2 hod. po podání. Čtvrtý až sedmý den po aplikaci přeměříme pacienta spektrometrickou soupravou a zjistíme zbytkovou aktivitu 131I. Provedeme celotělový scan, eventuálně SPECT a cílené snímky štítné žlázy. Devátý den se provedou odběry krve na stanovení tyreohormonů, desátý den vyšetření RA (viz ka­zuistiky).

Centrální výroba Tc 99m

Prokop J, Bartoníčková M.
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.

Centrální výroba Tc 99m extrakčním způsobem je jednou z možností krytí dlouhodobého výpadku dodávek sorpčních generátorů Tc na trhu v České republice.

Prezentace podává základní informace o centrální výrobě Tc 99m, princip a specifika výroby, parametry výroby, organizace distribuce a rozvozu, možnosti komerčního zavedení centrální výroby Tc 99m v České republice.

Srovnání parametrů kitů pro přípravu radiofarmaka [99mTc]technecium-MIBI registrovaných v České republice

Štěpán J.
Klinika nukleární medicíny LF MU a FN Brno

Cíl. Na trhu dostupné kity pro přípravu radiofarmaka [99mTc]technecium-MIBI – CARDIOLITE, CARDIO-SPECT, TECHNESCAN SESTAMIBI a STAMICIS – se liší svými parame­try i indikacemi. Cílem práce bylo porovnání parametrů a zaregistro­vaných indikací důležitých z praktického hlediska při rozhodování o výběru nejvhodnějšího kitu pro přípravu radiofarmaka [99mTc]technecium-MIBI pro určitou druhovou skladbu a počet vyšetření provedených z jedné přípravy kitu.

Metody. Srovnávanými parametry byly: objem pro přípravu, max. aktivita, možnost ředění dle SPC, velikost lahvičky, stabilita kitu před a po označení, dosahovaná radiochemická čistota (RCP), zobra­zovací schopnost, metoda stanovení RCP dle SPC, indikace. RCP byla u všech kitů stanovena alternativní zrychlenou metodou – papí­rovou chromato­grafií v etyl­acetátu (metoda byla pospána v posteru autora na 46. dnech nukleární medicíny, 16. až 18. 9. 2009, Olo­mouc), pro každý kit jsou uvedeny průměrné hodnoty ze třech pří­prav, stanovení bylo prováděno v triplikátech; zobrazovací schopnost (na základě hodnotitelnosti vyšetření) byla konzultována s lékařem, ostatní srovnávané parametry byly převzaty ze SPC přípravků.

Výsledky. Jsou přehledně shrnuty do tabulky spolu s vysvětlivkami a uvedením výhod a nevýhod jednotlivých kitů. Vzhledem k množství parametrů není možno v abstraktu konkrétní hodnoty uvádět – budou dostupné v úplném znění posteru na internetu: http://sci.muni.cz/~jirs/radiochem_anal_methods/Poster(J.StepanDNM,HavlickuvBrod2010).pdf.

Závěr. Bylo provedeno srovnání parametrů a indikací kitů pro pří­pravu radiofarmaka [99mTc]technecium-MIBI dostupných v České republice, na jehož základě je možno optimalizovat výběr konkrétního kitu pro požadovanou skladbu a počet vyšetření provedených z jedné pří­pravy kitu.

Validace přesnosti metody stanovení radiochemické čistoty kitu HIBIDA

Raus K, Baierová L.
CNM s.r.o., Praha

Cíl. Cílem této práce je posouzení spolehlivosti alternativní metody ke stanovení radiochemické čistoty kitu HIBIDA.

Úvod. Dle výrobce ÚJV Řež a.s. se stanovení radiochemické čistoty provádí tenkovrstvou chromatografií na tenké vrstvě ITLC SA a ITLC SG. Z důvodu ukončení výroby ITLC SG jsme hledali vhodnou náhradu této stacionární fáze.

Metoda. Radiofarmakum bylo připraveno dle příbalového letáku. Dle informace výrobce se kvalita značení ověřuje tenkovrstvou chromatografií za použití: a) stacionární fáze – ITLC SA a mobilní fáze – roztok chloridu sodného (300 g/l), b) stacionární fáze – ITLC SG a mobilní fáze – směs objemových dílů vody destilované R a acetonitrilu R (1 + 1). V období 6/2009 až 12/2009 jsme současně s předepsaným stanovením radiochemické čistoty prováděli stanovení radiochemické čistoty pomocí papírové chromatografie, kdy jsme stacionární fázi v případě a) i b) nahradili chromatografickým papírem Whatmann 1MM.

Závěr. Použití chromatografického papíru Whatmann 1MM se ukázalo jako vhodné k náhradě tenké vrstvy ITLC SA a ITLC SG a tímto ke stanovení radiochemické čistoty u kitu HIBIDA.

Značení autologních erytrocytů 99mTc

Dohnal, Doleželová L, Drymlová J.
Klinika nukleární medicíny LF UP a FN Olomouc

V našem posteru prezentujeme metodu značení autologních erytrocytů pomocí 99mTc. Jedná se o metody in vivo, in vitro a o přípravu alterovaných erytrocytů pro scintigrafii sleziny. Rozdíl oproti běžnému způsobu provádění metody spočívá v prvotní alteraci neznačených erytrocytů a následnému naznačení 99mTc, čímž se sníží radiační zátěž personálu KNM. V posteru je dále popsána funkce sleziny a vyhodnocení vyšetření.

Network image printing for a planar gamma camera with Amiga system

Bartl J.
Masarykův onkologický ústav Brno

Purpose. Some older image modalities cannot print image examination results with current printers (out of date printer drivers).

Aim. Connect a current image printer to the evaluating WS with OS Amiga (planar gamma camera MB9200, vendor Gamma Müvek Budapest, licence Picker International Inc. USA). Methods. Initial conditions – imaging modality with local printing via parallel interface or less standard network printing (ftp) limited to TIFF image format only with worse print quality compared to evaluating display. Solution analysis – a colour postscript printer with parallel interface is poorly accessible and supported network printing goes to blurred image and study information. Reason is unwanted printer’s additional image smoothing during of necessary TIFF image resizing to usable print size. Resolution – network printing (ftp) to a dummy printer for image sampling (image resizing without smoothing) and then resend final image to any real ink or laser printer with local USB or network interface.

Results. Proposed resolution allows to obtain printed image examination results in the same quality as on display of evaluating WS and moreover is usable not only for Amiga. Realized dummy printer is running under OS Linux on a virtual (SW VirtualBox) PC.

Conclusion. Solutions using free SW tools may not be always easy but in some cases are the cheapest. Supported: This project is a part of the research program MZ0MOU2005 “Functional Cancer Diagnostic”.

Radiační zátěž pracovníků Kliniky nukleární medicíny a endokrinologie FN Motol nakládajících s radiofarmaky v letech 2002–2009

Krajíčková M.
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie FN Motol, Praha

Úvod. Osobní monitorování radiační zátěže slouží ke sledování, měření, vyhodnocování dávek ze zevního i vnitřního ozáření jednotlivých osob zpravidla pomocí celotělových dozimetrů a tam, kde je to zapotřebí (zvláště u pracovníků manipulujících s většími aktivitami radiofarmak), jsou tito pracovníci vybaveni také prstovými TLD dozimetry. Vyhodnocování celotělových osobních dozimetrů i prstových TLD dozimetrů se děje v jednoměsíčních cyklech – data k této práci byla však sbírána z celoročních souborů vyhodnocení.

Metody. Byly vybrány tři profesně nejvíce radiačně zatížené skupiny, a to dvě až tři sestry pracující na lůžkovém oddělení, dva pracovníci (radiofarmaceuti) připravující radiofarmaka na ambulantní části kliniky a několik sester a radiologických asistentů (v celkovém počtu šest až sedm), kteří aplikují radiofarmaka pacientům a manipulují se scintigrafickými kamerami při snímání těchto naaplikovaných pacientů.

Výsledky a závěr. Z grafů v období let 2002–2009 je patrné, že největší efektivní celotělové dávky až do 7 mSv obdržely sestry na lůžkovém oddělení, které ředí a zpracovávají ročně radiofarmaka obsahující 131I o velkých aktivitách dosahujících několika set až tisíc GBq. Zatížení rukou je také dosti značné a je řádově srovnatelné s ekvivalentními dávkami, které dosahují radiofarmaceuti při přípravě radiofarmak v laboratoři tj. mezi 20–50 mSv ročně. Rukama jim přitom projdou ročně aktivity technecia kolem 6 TBq (6000 GBq) a desítky tisíc MBq radiofarmak značených 153Sm, 111In a 123I. Téměř nulové celotělové efektivní dávky v radiofarmaceutické laboratoři jsou výsledkem vybavení laminárního boxu pro přípravu radiofarmak posuvným olověným sklem, které velmi dobře chrání tělo před ionizačním zářením. Velmi zajímavé jsou grafy znázorňující situaci na aplikacích radiofarmak. Vysoké hodnoty ekvivalentních dávek se ukázaly na prstenech starších sester v předdůchodovém věku, hlavně v letech 2002–2005. Podobná je i situace v těchto letech na filmových dozimetrech. Je to zřejmě způsobeno velmi pečlivou a o to pomalejší prací při přípravě a aplikaci injekcí pacientům, také poněkud obsoletním postupem k celé práci s pacientem. Od roku 2006 se situace začala měnit. Jednak se změnilo přístrojové vybavení, postupně byly instalovány dvě nové hybridní SPECT/CT kamery, také personál podstatně omládl a jeho průměrný věk se dostal z 50 let na necelých 40. Mezi novými pracovníky jsou nyní trvale i dva mladí muži. Nižší efektivní i ekvivalentní dávky jsou důsledkem všech těchto pozitivních kroků, jako je lepší organizace práce (je ustanoven jistý cyklus výkonů pro každého pracovníka aplikací), je trvale plný stav pracovníků (sedm lidí), kteří vzhledem ke svému věku mají podstatně menší nemocnost, a tudíž nejsou přetěžováni a zbytečné ozařováni ostatní.

Posouzení profesionálních ozáření na Klinice nukleární medicíny a endokrinologie v Praze – Motole

1Sabol J, 2Zimák J, 3Pašková Z, 2Valachová D, 1Vlček P.
1
2. LF UK, Praha
2
Fakultní nemocnice Motol, Praha
3
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha

Plakátové sdělení sumarizuje profesionální ozáření personálu Kliniky nukleární medicíny a endokrinologie (KNME) v Praze Motole během let 1993–2009 ve dvou pětiletých obdobích, konkrétně v letech 1993–1997, kdy oddělení nukleární medicíny (ONM) sídlilo ve staré zástavbě v Motole, a v letech 2005–2009 po přestěhování bývalé ONM, posléze přejmenované na KNME, do nové budovy motolské nemocnice. Jsou porovnány výsledky osobní dozimetrie v těchto dvou shodně dlouhých časových intervalech. V současnosti je KNME s více než 6000 pacienty diagnostikovanými za rok a s terapeutickými aplikacemi u cca 1000 pacientů za rok největším zařízením nukleární medicíny v České republice. Jsou uvedeny individuální příspěvky vnějšího ozáření u různých profesí v uvedených letech. Zvláštní pozornost je věnována pracovníkům aplikujícím radiojod pro terapeutické účely. Z údajů osobní dozimetrie a z údajů monitorovacího radiačního systému vyplynuly některé nutné úpravy jak uspořádání nového pracoviště, tak i režimu radiačních činností personálu. Rozdíly v uspořádání pracoviště a procesu lékařských aplikací z hlediska radiační ochrany jsou dokumentovány také na fotografiích. Ačkoliv v současnosti došlo až k trojnásobnému nárůstu aplikované aktivity radiofarmak ve srovnání s lety ve staré zástavbě, ozáření personálu se v některých případech dokonce snížilo. Uvedené hodnoty profesionálních ozáření svědčí o tom, že přijatá a demonstrovaná opatření v nové zástavbě vedou skutečně k optimalizaci radiační ochrany.

Pracovně-lékařská péče o pracovníky v riziku ionizujícího záření

Golisová J, Kraft O.
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava

Cíl. Prezentovat náplň a rozsah zdravotní péče o pracovníky v riziku záření.

Metody. Zajištění pracovně-lékařské péče pracovníkům v riziku záření znamená komplexní poskytování péče, která se týká nejen preventivních prohlídek, ale i ostatních služeb, jako je dohled nad pracovními podmínkami, sledování expozic zaměstnanců, odhad profesionálního rizika, kontrola zdraví včetně měření zdraví biologickými ukazateli a monitorování, analýza profesionálního poškození zdraví a příčin vzniku, poradenská činnost pro radiační pracovníky, sběr zdravotních ukazatelů a údajů o zdravotním stavu, lékařský dohled nad zdravím a podpora zdraví, výchova ke zdraví a jeho uchování a lékařská péče po mimořádných událostech.

Závěr. Kvalitní péče o zdraví při práci, ochrana a prevence poškození zdraví přináší pozitiva nejen pro zaměstnance a zaměstnavatele, ale v kontextu celospolečenského měřítka přispívá ke snížení materiálních ztrát, omezení nepříznivých dopadů na populaci, ovlivnění postojů jedinců i zaměstnavatelů ve smyslu zdravého způsobu života a posilování zodpovědnosti za vlastní zdraví.

Příprava studentů oboru radiologický asistent na Klinice nukleární medicíny FN Ostrava

Kelnarová A.
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava

Cíl. Odborná příprava studentů bakalářského studia oboru radiologický asistent na vysoce kvalifikovanou práci na pracovištích nukleární medicíny.

Metody. Před osmi lety byl akreditován bakalářský studijní obor radiologický asistent na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity. Jeho vznik byl podmíněn prudkým rozvojem zdravotnických technologií, požadavky na odborné vzdělání nelékařských zdravotnických pracovníků a nedostatkem radiologických asistentů v radiologických oborech. Výuka studentů je zajišťována odbornými garanty oboru jak v rovině teoretické, tak praktické. Praktická část výuky probíhá na pracovištích Fakultní nemocnice v Ostravě. Na Klinice nukleární medicíny jsou studenti teoreticky a prakticky seznamováni s dia­gnostikou a léčbou pomocí otevřených zářičů. Cílem praktické výuky je vedení studentů k samostatné odborné práci, orientaci v organizaci práce, přístupu ke klientům a odpovědnosti za vykonávání činností.

Výsledky. Bakalářský obor radiologický asistent, Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity, úspěšně absolvovalo již 76 studentů.

Závěr. Absolvent bakalářského studijního oboru radiologický asistent je v praxi připraven uplatnit jak medicínské znalosti, tak znalosti z oboru radiobiologie, radiační ochrany, radiační fyziky a techniky.

Vzdělávání radiologických asistentů – jak dál?

Havlík J, Pavlíková M.
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava

Úvod. Seznámení s historií vzdělávání radiologických asistentů (laborantů) v České republice a uvážit možnosti magisterského studia v této oblasti v budoucnosti.

Cíl. Umožnit absolventům bakalářského studia návaznost studiem magisterským. Současné možnosti prostupnosti studijních programů bakalářský-magisterský jsou velmi omezené, ale především odvádí absolventy ze zdravotnictví.

Závěr. Vzhledem ke stále narůstajícím požadavkům ze strany studentů mít možnost se dále vzdělávat s dosažením titulu Mgr. považujeme za aktuáln í zvážit, jakým směrem by se měla nabídka magisterského studijního programu ubírat, aby absolventi neopouštěli naše zdravotnická pracoviště. Jaký bude zájem o toto studium v kombinované formě – studijní volno pracovníků totiž ve velké oblibě není.    


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa