Multidisciplinární využití citlivosti na kontrast


Multidisciplinární využití citlivosti na kontrast

Východisko.
Citlivost na kontrast (CK) informuje o kvalitě rozdílných prostorových frekvencí odesílaných ze světločivých buněk sítnice do mozkové kůry zrakového orgánu různými kanály. 

Metody a výsledky.
Ve věku od 6 do 10 let byla definována průměrná prahová hodnota CK pro jednotlivé frekvence: 3c/st.=1,82 (SD 0,13), 6 c/st.=2,04 (SD 0,14), 12 c/st.=1,74 (SD 0,15), 18 c/st.=1,29 (SD 0,11). Ve věku od 11 do 19 let byly tyto hodnoty: 3c/st.=1,92 (SD 0,09), 6 c/st.=2,19 (SD 0,12), 12 c/st.=1,89 (SD 0,10), 18 c/st.=1,42 (SD 0,12). Mezi hodnotami prostorových frekvencí při jejich vyjádření na křivce CK nebyl významný rozdíl. Průměrnou prahovou hodnotu pro všechny prostorové frekvence byl 6. podnětový terč u mladších dětí a 7. podnětový terč u starších. Podle směrodatných odchylek (SD) hraniční prahovou hodnotou CK ve všech prostorových frekvencích byl 5. podnětový terč u dětí od 6 do 10 let a 6. podnětový terč u starších 11 let. Důležité je správné vykorigování refrakční vady, neboť CK může být negativně zkreslena i skrytou formou anisometropické amblyopie. CK pomůže detekovat skrytou neuropatii u Gravesovy choroby či septo-optické dysplázie. Počáteční demyelinizační změny zrakového nervu u roztroušené sklerózy se projeví vždy poklesem CK, jenž napomáhá hodnotit postižení zrakové dráhy i CNS u Alzheimerovy, Parkinsonovy choroby a schizofrenie. Snížení hodnot CK doprovází retinopatii a některé formy preretinopatie u diabetes mellitus. Dynamické změny CK souvisí s léčbou řady chorob a stavů. Mezi ně patří např. cystická fibróza, chronická renální insuficience, neonatální hypothyreóza a menopauza či osteoporóza. 

Závěry.
Autor dokladuje, že CK lze spolehlivě vyšetřit pomocí přístroje CSV-1000 u dětí do 6 let v rámci multidisciplinárního využití. 

Klíčová slova:
anisometropická amblyopie, citlivost na kontrast, dětství, diabetes mellitus, normy prostorových frekvencí, refrakce.


Multidisciplinary Use of Contrast Sensitivity

Background.
Contrast sensitivity (CS) gives information about quality of different spatial frequency sent from sensory cells to the brain cortex through different pathways. 

Methods and Results.
From the age of 6 to 10 years average CS threshold was defined for each frequency. 3c/deg=1,82 (SD 0,13), 6 c/deg=2,04 (SD 0,14), 12 c/deg=1,74 (SD 0,15), 18 c/deg=1,29 (SD 0,11). In the age between 11 and 19 years following values were determined: 3c/deg=1,92 (SD 0,09), 6 c/deg=2,19 (SD 0,12), 12 c/deg=1,89 (SD 0,10), 18 c/deg=1,42 (SD 0,12). There was no significant difference between each frequency on CS curve. Average threshold for all frequencies was the 6th contrast level of circle in younger children and the 7th contrast level of circle in older. According to the standard deviations the threshold for all the frequencies was the 5th contrast level of circle in children from 6 to 10 and the 6th contrast level of circle in children older then 11. As the CS can be distorted by hidden form of anisometric amblyopia, proper correction of refractive error is essential. CS helps to detect hidden neuropathy in Graves disease or in Septo-optic dysplasia. Initial stages of demyelinisation of optic nerve in Multiple Sclerosis are manifested always by decrease of CS. This helps to evaluate the affection of the optic pathway and CNS in Alzheimer disease, in Parkinson’s disease and schizophrenia. Decrease of CS goes along with retinopathy and with some forms of preretinopathy in Diabetes mellitus. Dynamic changes of CS can be related to treatment of several diseases including Cystic fibrosis, Chronic renal insufficiency, Neonatal hypothyreosis, Menopause or Osteoporosis. 

Conclusions.
Author proves that CS can be reliably examined using the device CSV-1000 in children from the age of 6 years within the framework of multidisciplinary use. 

Key words:
anisometropic amblyopia, contrast sensitivity, childhood, diabetes mellitus, norms of spatial frequency, refraction.


Autoři: J. Krásný
Působiště autorů: Oční klinika FNKV a IPVZ, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 865-869
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Citlivost na kontrast (CK) informuje o kvalitě rozdílných prostorových frekvencí odesílaných ze světločivých buněk sítnice do mozkové kůry zrakového orgánu různými kanály. 

Metody a výsledky.
Ve věku od 6 do 10 let byla definována průměrná prahová hodnota CK pro jednotlivé frekvence: 3c/st.=1,82 (SD 0,13), 6 c/st.=2,04 (SD 0,14), 12 c/st.=1,74 (SD 0,15), 18 c/st.=1,29 (SD 0,11). Ve věku od 11 do 19 let byly tyto hodnoty: 3c/st.=1,92 (SD 0,09), 6 c/st.=2,19 (SD 0,12), 12 c/st.=1,89 (SD 0,10), 18 c/st.=1,42 (SD 0,12). Mezi hodnotami prostorových frekvencí při jejich vyjádření na křivce CK nebyl významný rozdíl. Průměrnou prahovou hodnotu pro všechny prostorové frekvence byl 6. podnětový terč u mladších dětí a 7. podnětový terč u starších. Podle směrodatných odchylek (SD) hraniční prahovou hodnotou CK ve všech prostorových frekvencích byl 5. podnětový terč u dětí od 6 do 10 let a 6. podnětový terč u starších 11 let. Důležité je správné vykorigování refrakční vady, neboť CK může být negativně zkreslena i skrytou formou anisometropické amblyopie. CK pomůže detekovat skrytou neuropatii u Gravesovy choroby či septo-optické dysplázie. Počáteční demyelinizační změny zrakového nervu u roztroušené sklerózy se projeví vždy poklesem CK, jenž napomáhá hodnotit postižení zrakové dráhy i CNS u Alzheimerovy, Parkinsonovy choroby a schizofrenie. Snížení hodnot CK doprovází retinopatii a některé formy preretinopatie u diabetes mellitus. Dynamické změny CK souvisí s léčbou řady chorob a stavů. Mezi ně patří např. cystická fibróza, chronická renální insuficience, neonatální hypothyreóza a menopauza či osteoporóza. 

Závěry.
Autor dokladuje, že CK lze spolehlivě vyšetřit pomocí přístroje CSV-1000 u dětí do 6 let v rámci multidisciplinárního využití. 

Klíčová slova:
anisometropická amblyopie, citlivost na kontrast, dětství, diabetes mellitus, normy prostorových frekvencí, refrakce.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa