VLIV FIBRÁTŮ NA SLOŽENÍ LIPOPROTEINŮ VLDL A LDLA PARAMETRY JEJICH OXIDACEU HYPERTRIGLYCERIDÉMIE


VLIV FIBRÁTŮ NA SLOŽENÍ LIPOPROTEINŮ VLDL A LDLA PARAMETRY JEJICH OXIDACEU HYPERTRIGLYCERIDÉMIE

Východisko.
Metaanalýzy epidemiologických studií potvrdily, že hypertriacylglycerolémie (HTAG) je samostatným rizikovým faktorem ICHS. Lipoproteiny VLDL, které jsou hlavními nosiči TAG, jsou prekurzory aterogenníchLDL a jejich zvýšená koncentrace je spojena s poklesem antiaterogenního HDL, se zvýšením podílu „malých,denzních LDL“ a je jednou z příčin endoteliální dysfunkce. Podle některých autorů je HTAG jedním z činitelůoxidačního stresu.Materiál a metody. Soubor 45 pacientů s HTAG bylo po dobu 6 týdnů podáváno 200 mg mikronizovanéhofenofibrátu denně. Před léčbou a po jejím skončení byly vyšetřeny koncentrace plazmatických lipidů, lipoproteinůa apolipoproteinů, složení mastných kyselin (MK) v hlavních lipidových třídách plazmy a LDL (fosfatidylcholin –PC, TAG, cholesteryl estery – CE) a lipoperoxidace ve VLDL a LDL, izolovaných preparativní ultracentrifugací.Výsledky a závěry. Léčba HTAG vedla v plazmě k významnému poklesu koncentrace TC, TAG, apo-B a k vzestupu koncentrace cholesterolu v HDL i v obou subfrakcích HDL 2 a HDL 3. V izolovaných částicích LDL jsmepozorovali pokles podílu TAG (o 25 %) spolu s významným prodloužením lag fáze (o 33 %, P

Klíčová slova:
HTAG, složení VLDL a LDL, lipoperoxidace VLDL a LDL, složení mastných kyselin, fenofibrát.


The Influence of Fibrates on the Composition of VLDL and LDL Lipoproteinsand Their Oxidation Parameters in Hypertriglyceridemia

Background.
Meta-analyses of epidemiological studies proved that hypertriacylglycerolemia (HTAG) is anindependent CHD risk factor. The VLDL lipoproteins, which are the main TAG carrier, are precursors of atherogenicLDL and their increased concentration is related to the decrease of antiatherogenic HDL, increased ratio of small,dense LDL and represents one of the causes of the endothelial dysfunction. According to some authors, HTAG isone of the factors of the oxidation stress.Material and Methods. 45 patients of the studied group received 200 mg of micronised fenofibrate per day forsix weeks. Before the beginning and after the end of treatment, following examinations were carried out: concentrationof plasma lipids, lipoproteins, and apolipoproteins, composition of fatty acids (FA) in main lipid plasma classes andLDL (phosphatidylcholine – PC, TAG, cholesteryl esters – CE) and lipoperoxidation in VLDL and LDL, isolatedby preparative ultracentrifugation.Results and Conclusions. In plasma, the treatment of HTAG led to a significant decrease of TC, TAG and apo-Bconcentration and to the increase of cholesterol concentration in HDL and in both HDL 2 and HDL 3 subfractions. Inisolated LDL particles we observed a decrease of the TAG portion (by 25 %) together with significant lag phaseprolongation (by 33 %, P

Key words:
HTAG, VLDL and LDL composition, VLDL and LDL lipoperoxidation, composition of fatty acids,phenofibrate.


Autoři: M. Zeman;  A. Žák;  E. Tvrzická;  M. Konárková;  S. Štípek
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1 I. ústav lékařské chemie a biochemie 1. LF UK a VFN, Praha 2 Ústav klinické biochemie 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 211-216
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Metaanalýzy epidemiologických studií potvrdily, že hypertriacylglycerolémie (HTAG) je samostatným rizikovým faktorem ICHS. Lipoproteiny VLDL, které jsou hlavními nosiči TAG, jsou prekurzory aterogenníchLDL a jejich zvýšená koncentrace je spojena s poklesem antiaterogenního HDL, se zvýšením podílu „malých,denzních LDL“ a je jednou z příčin endoteliální dysfunkce. Podle některých autorů je HTAG jedním z činitelůoxidačního stresu.Materiál a metody. Soubor 45 pacientů s HTAG bylo po dobu 6 týdnů podáváno 200 mg mikronizovanéhofenofibrátu denně. Před léčbou a po jejím skončení byly vyšetřeny koncentrace plazmatických lipidů, lipoproteinůa apolipoproteinů, složení mastných kyselin (MK) v hlavních lipidových třídách plazmy a LDL (fosfatidylcholin –PC, TAG, cholesteryl estery – CE) a lipoperoxidace ve VLDL a LDL, izolovaných preparativní ultracentrifugací.Výsledky a závěry. Léčba HTAG vedla v plazmě k významnému poklesu koncentrace TC, TAG, apo-B a k vzestupu koncentrace cholesterolu v HDL i v obou subfrakcích HDL 2 a HDL 3. V izolovaných částicích LDL jsmepozorovali pokles podílu TAG (o 25 %) spolu s významným prodloužením lag fáze (o 33 %, P

Klíčová slova:
HTAG, složení VLDL a LDL, lipoperoxidace VLDL a LDL, složení mastných kyselin, fenofibrát.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa