Terapie akutní lymfoblastické leukémie dosplých kombinací sedmi chemoterapeutik v indukční léšbě, intenzivní konzolidací s autologní transplatací kmenových buněk krvetvorby nebo bez ní a s následnou udržovací léčbou: zkušenosti jednoho centr


Terapie akutní lymfoblastické leukémie dosplých kombinací sedmi chemoterapeutik v indukční léšbě, intenzivní konzolidací s autologní transplatací kmenových buněk krvetvorby nebo bez ní a s následnou udržovací léčbou: zkušenosti jednoho centr

Východisko.
Zlepšení prognózy dospělých s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) bylo během posledních několika let jen mírné. Pravděpodobnost dlouhodobého přežití bez známek nemoci je 20-40 %. Philadelphia chromozóm pozitivní (BCR-ABL pozitivní) ALL má prognózu nejhorší. V článku je uvedena zkušenost našeho centra s léčbou ALL.Metody a výsledky. V době od dubna 1997 do července 2000 bylo léčeno 15 pacientů s de novo ALL (7krát ALL z T linie, 7krát ALL z B linie, lkrát nulová ALL). V indukční léčbě byla použita kombinace sedmi chemoterapeutik (fáze I: daunorubicin, vinkristin, L-asparagináza a prednison; fáze II: 6-merkaptopurin, cytosinarabinozid a cyklofosfamid) s profylaxí postižení centrálního nervového systému (metotrexát a u pacientů bez celotělového ozáření v rámci vysokodávkované chemoterapie ozáření centrálního nervového systému). Následovala intenzívní konzolidace (třikrát vysoké dávky metotrexátu a cytosinarabinozidu) s autologní transplantací kmenových buněkkrvetvorby (PBSCT) a s perorální udržovací léčbou (6-merkaptopurin a metotrexát). Sedmi nemocným byla provedena autologní PBSCT. Medián věku nemocných by1301et. Tři nemocní byli v době stanovení diagnózy BCR-ABL pozitivní. Za dobu sledování (medián 14 měsíců, rozmezí 0,1-46 měsíců) žije v remisi 7 nemocných (4krát ALL z T linie, 2krát ALL z B linie, lkrát nulová ALL). Čtyřem z nich provedena autologní PBSCR. Příčinami smrti byl relaps (n=3), toxicita chemoterapie (n=2), infekce (n=1) a akutní myeloidní leukémie vzniklá 10 měsíců po autologní PBSCR (n=1). Všichni BCR-ABL pozitivní pacienti zemřeli.Závěry. Samotná chemoterapie a autologní PBSCT s udržovací léčbou mohou být kurativními metodami pro dospělé s ALL. Tyto léčebné možnosti můžeme doporučit zejména pro pacienty s ALL bez rizikových faktorů.

Klíčová slova:
akutní lymfoblastická leukémie, autologní transplantace kmenových buněk krvetvorby, udržovací léčba.


A Seven-Drug Induction Regimen with Intensive Consolidation and without Autologous Peripherial Blood Stem Cell Transplantation Followed by Maintenance Chemotherapy for Acute Lymphoblastic Leukaemia in Adults: A Single Centre Experience

Background.
During the last few years, improvement in prognosis of the adult acute lymphoblastic leukaemia (ALL) has been modest. The probability of leukemia-free survival is 20-40 %. Philadelphia-chromosome positive (BCR-ABL positive) ALL has the worse prognosis. A Single centre experience with treatment of ALL in adults is reported.Methods and Results. Between Apríl 1997 and July 2000, 15 consecutive patients with de novo adult ALL (7 T-lineage ALL, 7 B-lineage ALL,1 null ALL) begin their treatment with the Seven-drug induction regimen (in phase I, daunorubicin, vincristine, L-asparaginase, IV, and prednisone, PO; in phase II, 6-mercaptopurine, PO, cytosine arabinoside and cyclophosphamide, IV) and central nervous system (CNS) prophylaxis (methotrexate and CNS irradiation in patients without total body irradiation in conditioning regimen), with intensive consolidation (three times high-dose methotrexat and high-dose-cytarabine, IV), and with/out autologous peripheral blond stem cell transplantation (PBSCT) followed by maintenance chemotherapy (6-mercaptopurine and metotrexate, PO). Seven patients received autologous PBSCT. Methan patient age was 30 years. Three patients were BCR-ABL positive at diagnosis. With methan follow-up 14 month (range 0,1-46 month), Seven (4 T-lineage ALL, 2 B-lineage ALL, 1 null ALL) out of 15 patients are alive in remission (four of them receiving autologous PBSCT). Causes of death were relapse (n=3), chemotherapy related toxicity (n=2), infection (n=1), and acute myeloid leukaemia developed 10 months after autologous PBSCT (n=1). All BCR-ABL positive patients died.Conclusions. Chemotherapy alone and autologous PBSCT with maintenance therapy may be curative for adult patients with ALL. We can recommend these treatment options for patients without risk factors in particular.

Key words:
acute lymphoblastic leukaemia, autologous peripheral blond stem cell transplantation, maintenance therapy.


Autoři: M. Doubek;  J. Mayer;  Z. Kořístek;  M. Protivánková;  Y. Brychtová;  A. Obořilová;  Z. Král;  M. Klabusay;  M. Tomíška;  I. Buchtová;  J. Vorlíček
Působiště autorů: Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 122-126
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Zlepšení prognózy dospělých s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) bylo během posledních několika let jen mírné. Pravděpodobnost dlouhodobého přežití bez známek nemoci je 20-40 %. Philadelphia chromozóm pozitivní (BCR-ABL pozitivní) ALL má prognózu nejhorší. V článku je uvedena zkušenost našeho centra s léčbou ALL.Metody a výsledky. V době od dubna 1997 do července 2000 bylo léčeno 15 pacientů s de novo ALL (7krát ALL z T linie, 7krát ALL z B linie, lkrát nulová ALL). V indukční léčbě byla použita kombinace sedmi chemoterapeutik (fáze I: daunorubicin, vinkristin, L-asparagináza a prednison; fáze II: 6-merkaptopurin, cytosinarabinozid a cyklofosfamid) s profylaxí postižení centrálního nervového systému (metotrexát a u pacientů bez celotělového ozáření v rámci vysokodávkované chemoterapie ozáření centrálního nervového systému). Následovala intenzívní konzolidace (třikrát vysoké dávky metotrexátu a cytosinarabinozidu) s autologní transplantací kmenových buněkkrvetvorby (PBSCT) a s perorální udržovací léčbou (6-merkaptopurin a metotrexát). Sedmi nemocným byla provedena autologní PBSCT. Medián věku nemocných by1301et. Tři nemocní byli v době stanovení diagnózy BCR-ABL pozitivní. Za dobu sledování (medián 14 měsíců, rozmezí 0,1-46 měsíců) žije v remisi 7 nemocných (4krát ALL z T linie, 2krát ALL z B linie, lkrát nulová ALL). Čtyřem z nich provedena autologní PBSCR. Příčinami smrti byl relaps (n=3), toxicita chemoterapie (n=2), infekce (n=1) a akutní myeloidní leukémie vzniklá 10 měsíců po autologní PBSCR (n=1). Všichni BCR-ABL pozitivní pacienti zemřeli.Závěry. Samotná chemoterapie a autologní PBSCT s udržovací léčbou mohou být kurativními metodami pro dospělé s ALL. Tyto léčebné možnosti můžeme doporučit zejména pro pacienty s ALL bez rizikových faktorů.

Klíčová slova:
akutní lymfoblastická leukémie, autologní transplantace kmenových buněk krvetvorby, udržovací léčba.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa