Akutní biochemické účinky vápníku: srovnání dvou různých lékových forem uhličitanu vápenatého (prášek a effervescentní tableta) a mléka u zdravých žen


Akutní biochemické účinky vápníku: srovnání dvou různých lékových forem uhličitanu vápenatého (prášek a effervescentní tableta) a mléka u zdravých žen

Východisko.
Cílem studie bylo zhodnotit akutní biochemické změny navozené podáním dvou různých lékových forem uhličitanu vápenatého nebo mléka.Metody a výsledky. Soubory tvořilo 12 mladých žen (ve věku 20-27 let) a 12 starších zdravých žen (ve věku 63-71 let). Po nočním lačnění požila každá dobrovolnice 1 g elementárního vápníku obsaženého bud' v testovaném přípravku: uhličitan vápenatý ve formě prášku, Vitacalcin pulvis (Slovakofarma, SR), nebo effervescentní tablety, Calcium 500 mg Pharmavit (Pharmavit, MR), nebo v 250 ml mléka obohaceného mléčnými solemi. Mezi jednotlivými testy byl interval 1-2 týdny. Vzorky krve a moče byly odebrány nalačno před a během 5,5 hod. období po podání kalciové zátěže. Obě lékové formy uhličitanu vápenatého i mléko navodily statisticky významné zvýšení koncentrace ionizovaného vápníku v séru (iCa) a signi%kantní pokles plazmatického intaktního parathormonu (PTH) ve srovnání s bazálními hodnotami u mladých i starších žen. Mezi přípravky uhličitanu vápenatého navzájem ani mezi přípravky a mlékem nebyly nalezeny významné rozdíly v potlačení sekrece PTH. Rozdíly ve velikostí změn měřených parametrů mezi mladšími a staršími ženami nedosahovaly statistické významnosti.Závěry. Výsledky potvrzují dobrou biologickou dostupnost vápníku z mléka a z obou přípravků uhličitanu vápenatého. Po podání přípravku s obsahem vápníku v effervescentní lékové formě byly významně častější hyperkalcémie u mladých žen (p

Klíčová slova:
kalcium, uhličitan vápenatý, mléko, parathormon.


Acute Biochemical Effects of Calcium: A Comparison of Two Differenx Pharmaceutical Forms of Calcium Carbonate (Powder vs. Effervescent Tablet) and Milk in Healthy Women

Background.
The aim of this study was to assess acute biochemical changes after the administration of two different pharmaceutical forms of calcium carbonate or milk.Methods and Results. The group of 12 young (aged 20-27 years) and 12 older women (aged 63-71 years). After overnight fasting, each of the volunteers received a 1 g of elemental calcium in either form of the tested preparation: powder form of calcium carbonate - Vitacalcin pulvis (Slovakofarma, SR) or effervescent tablet - Calcium 500 mg Pharmavit (Pharmavit, MR) or in 250 ml of milk enriched with the milk calcium complex. Between each test the interval of 1-2 weeks was held. Samples of blond and urine esere taken in the fasting state before and during 5,5 h following ingestion of the calcium load. Both calcium carbonate and milk induced a signi%cant increase in the serum ionised calcium (iCa) and a significant decrease in plasma parathormone level (PTH) in Comparison with the baseline levels in both groups of women. Comparison between individual preparations and between preparations and milk did not reveal any significant differences in suppression of PTH. Comparison of the effects between young and elderly women did not show any statistically signi%cant difference in any measured parametrr.Conclusions. Our results confirmed the good bioavailability of calcium from milk and from both calcium preparations in both age groups of women. Signi%cantly more frequent hypercalcemia in the young women (p

Key words:
calcium, calcium carbonate, milk, parathormone.


Autoři: V. Zikán;  P. 'rouhal;  J. Štěpán
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Výzkumný ústav mlékárenský, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 127-131
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Cílem studie bylo zhodnotit akutní biochemické změny navozené podáním dvou různých lékových forem uhličitanu vápenatého nebo mléka.Metody a výsledky. Soubory tvořilo 12 mladých žen (ve věku 20-27 let) a 12 starších zdravých žen (ve věku 63-71 let). Po nočním lačnění požila každá dobrovolnice 1 g elementárního vápníku obsaženého bud' v testovaném přípravku: uhličitan vápenatý ve formě prášku, Vitacalcin pulvis (Slovakofarma, SR), nebo effervescentní tablety, Calcium 500 mg Pharmavit (Pharmavit, MR), nebo v 250 ml mléka obohaceného mléčnými solemi. Mezi jednotlivými testy byl interval 1-2 týdny. Vzorky krve a moče byly odebrány nalačno před a během 5,5 hod. období po podání kalciové zátěže. Obě lékové formy uhličitanu vápenatého i mléko navodily statisticky významné zvýšení koncentrace ionizovaného vápníku v séru (iCa) a signi%kantní pokles plazmatického intaktního parathormonu (PTH) ve srovnání s bazálními hodnotami u mladých i starších žen. Mezi přípravky uhličitanu vápenatého navzájem ani mezi přípravky a mlékem nebyly nalezeny významné rozdíly v potlačení sekrece PTH. Rozdíly ve velikostí změn měřených parametrů mezi mladšími a staršími ženami nedosahovaly statistické významnosti.Závěry. Výsledky potvrzují dobrou biologickou dostupnost vápníku z mléka a z obou přípravků uhličitanu vápenatého. Po podání přípravku s obsahem vápníku v effervescentní lékové formě byly významně častější hyperkalcémie u mladých žen (p

Klíčová slova:
kalcium, uhličitan vápenatý, mléko, parathormon.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa