PORUCHY MITOCHONDRIÁLNÍHO ENERGETICKÉHO 0METABOLIZMU U PACIENTU S KEARNS-SAYREOVÝM SYNDROMEM


PORUCHY MITOCHONDRIÁLNÍHO ENERGETICKÉHO 0METABOLIZMU U PACIENTU S KEARNS-SAYREOVÝM SYNDROMEM

Východisko.
Kearns-Sayreův syndrom je multisystémové onemocnění, které je způsobeno rozsáhlými delecemi mitochondriální DNA (mtDNA) nebo jinými změnami uspořádání mitochondriálního genomu. Cílem práce je analýza dopadu delecí mtDNA na mitochondriální energetický metabolizmus u pěti pacientů s Kearns-Sayreovým syndromem.Metody a výsledky. Onemocnění má u všech pěti pacientů progredující charakter. Všichni postižení mají oboustrannou ptózu a obrnu pohledu, čtyři z nich mají retinitis pigmentóza, tři mají progresivní svalovou slabost a tři měli A-V blokádu III. stupně, která vedla k nutnosti zavedení kardiostimulátoru. Jednomu pacientovi byla pro chronické renální selhání ve věku 12 let transplantována ledvina. Jeden muž je v plném invalidním důchodu, dva pacienti mají problémy s pracovním uplatněním, nejmladší zatím studuje. Molekulárně genetické vyšetření mtDNA ve svalové biopsii metodou Southern blotu ukázalo u všech pacientů přítomnost heteroplazmické delece mtDNA o velikosti 3-7,4 kb, počet mutovaných kopií mtDNA byl v rozmezí 50-70 %. Spektrofotometrická vyšetření komplexů mitochondriálního dýchacího řetězce ve svalové tkáni ukázala u všech nemocných různě vyjádřené poruchy aktivit komplexů III, IV a I+III, laktátová acidóza byla však trvale přítomna jen u jednoho muže. Pouze u dvou pacientů ukázala histochemická vyšetření ve svalu přítomnost „ragged-red %bera".Závěry. Diagnostika Kearns-Sayreova syndromu je založena na klinickém pozorování, ale pro potvrzení diagnózy je nezbytné vyšetření mtDNA. Prognóza onemocnění u pacientů s Kearns-Sayreovým syndromem je závažná, současná léčba je pouze symptomatická a vyžaduje spolupráci pacienta s odborníky různých specializací.

Klíčová slova:
syndrom Kearns-Sayreův, delece mtDNA, komplexy dýchacího řetězce.


Impairmenxs of the Mitochondrial Energetic Metabolism in Patients with Kearns-Sayre Syndrome

Background.
Kearns-Sayre syndrome is a multisystem disorder caused by rearrangements of mitochondrial genome including various deletions and/or duplications. The aim of the study is to analyse the impact of mitochondrial DNA (mtDNA) deletions on the mitochondrial energetic metabolism in %ve patients with Kearns-Sayre syndrome. Methoda and Results. The course of the disease is progressive in all patients. All of them have bilateral ptosis and external opthalmoplegia, four have retinitis pigmentosa, three have progressive muscle weakness and three have pacemaker because of complete A-V heart block. One patient underwent renal transplantation at the age of 12 because of a chronic renal failure. Southern blot analysis in muscle tissue revealed large scale heteroplasmic mtDNA deletions (3-7.4 kb) in all patients, the number of mutated copies of mtDNA ranged from 50 to 70 %. Spectrophotometric measurements of respiratory chain complexes activities in muscle tissue revealed various combinations of defects of complex III, IV and I+III activities in all patients. Nevertheless, the lactic acidosis was permanently present only in one patient. Ragged-red %bera esere found in two patients.Conclusions. Although the diagnostic of Kearns-Sayre syndrome is based on clinical features, molecular analysis of mtDNA is necessary to confirm the diagnosis. The prognosis of the disease is unfavourable and co-operation between the patient and various specialista is necessary for the treatment, which is currently only symptomatic.

Key words:
Kearns-Sayre syndrome, mtDNA deletion, respiratory chain complexes.


Autoři: M. Čapková;  M. Tesařová;  L. Wenchich;  L. Černá;  H. Hansíková;  H. 'hůlková;  E. 'hrubá;  M. 'elleder;  J. Zeman
Působiště autorů: Klinika dětského a dorostového lékařství a Centrum integrované genomiky 1. LF UK a VFN, Praha 1 Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 51-54
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Kearns-Sayreův syndrom je multisystémové onemocnění, které je způsobeno rozsáhlými delecemi mitochondriální DNA (mtDNA) nebo jinými změnami uspořádání mitochondriálního genomu. Cílem práce je analýza dopadu delecí mtDNA na mitochondriální energetický metabolizmus u pěti pacientů s Kearns-Sayreovým syndromem.Metody a výsledky. Onemocnění má u všech pěti pacientů progredující charakter. Všichni postižení mají oboustrannou ptózu a obrnu pohledu, čtyři z nich mají retinitis pigmentóza, tři mají progresivní svalovou slabost a tři měli A-V blokádu III. stupně, která vedla k nutnosti zavedení kardiostimulátoru. Jednomu pacientovi byla pro chronické renální selhání ve věku 12 let transplantována ledvina. Jeden muž je v plném invalidním důchodu, dva pacienti mají problémy s pracovním uplatněním, nejmladší zatím studuje. Molekulárně genetické vyšetření mtDNA ve svalové biopsii metodou Southern blotu ukázalo u všech pacientů přítomnost heteroplazmické delece mtDNA o velikosti 3-7,4 kb, počet mutovaných kopií mtDNA byl v rozmezí 50-70 %. Spektrofotometrická vyšetření komplexů mitochondriálního dýchacího řetězce ve svalové tkáni ukázala u všech nemocných různě vyjádřené poruchy aktivit komplexů III, IV a I+III, laktátová acidóza byla však trvale přítomna jen u jednoho muže. Pouze u dvou pacientů ukázala histochemická vyšetření ve svalu přítomnost „ragged-red %bera".Závěry. Diagnostika Kearns-Sayreova syndromu je založena na klinickém pozorování, ale pro potvrzení diagnózy je nezbytné vyšetření mtDNA. Prognóza onemocnění u pacientů s Kearns-Sayreovým syndromem je závažná, současná léčba je pouze symptomatická a vyžaduje spolupráci pacienta s odborníky různých specializací.

Klíčová slova:
syndrom Kearns-Sayreův, delece mtDNA, komplexy dýchacího řetězce.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa