BIOLOGICKÁ AKTIVITAU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU


BIOLOGICKÁ AKTIVITAU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

Trendem současného výzkumu je nejen snaha o komplexní charakteristiku příčin vzniku nádorového bujení, alezejména podrobná charakteristika mnohastupňové kaskády metastatického procesu. Přesný popis efektorových genůa jejich proteinových produktů, které ovlivňují jednotlivé pochody metastatické kaskády, má nejen velký význampro včasnou diagnostiku možné invaze nádoru do okolí a tvorbu distančních metastáz, ale především pro vývojnových terapeutických postupů, které umožní přechod od léčby empirické k léčbě kauzální. V praxi to znamenáposun od léčebných postupů, které vedou k pouhému zastavení buněčného dělení či buněčného růstu, k ovlivněníjednotlivých fází nádorového vývoje (korekce genetického defektu nádorových buněk, inhibicemetastatické kaskády,inhibice angiogeneze, apoptózy apod.). V článku je charakterizována biologická aktivita nádoru v souvislostis metastatickým procesem kolorektálního karcinomu.

Klíčová slova:
metastatický proces, kolorektální karcinom, markery biologické aktivity.


Biological Activity of the Tumor in Colorectal Carcinoma

The trend of current research is not only to obtain a complete characterisation of the cause of inception of tumorproliferation, but in particular to characterize in detail multi-degree cascades of the metastatic process. Precisedescription of the effector genes and their protein products which influence individual processes of the metastaticcascade, is of great significance not only for the early diagnosis of the possible tumor invasion into its immediateenvironment and the creation of distantmetastases, but particularly for the development of new therapeutic procedureswhich will help to change from empirical to causal treatment. In practice this means a shift from those therapeuticprocedures which lead only to simple blocking of cell division or cell growth, to addressing the individual stages oftumor development (correction of genetic defects in tumor cells, inhibition of the metastatic cascade, inhibition ofangiogenesis and apoptosis, etc.). The article characterizes the biological activity of tumors in connection with themetastatic process in colorectal carcinoma.

Key words:
metastatic process, colorectal carcinoma, markers of biological activity.


Autoři: L. Holubec jr.;  O. Topolčan;  R. Pikner
Působiště autorů: II. interní klinika LF UK a FN, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 508-512
Kategorie: Články

Souhrn

Trendem současného výzkumu je nejen snaha o komplexní charakteristiku příčin vzniku nádorového bujení, alezejména podrobná charakteristika mnohastupňové kaskády metastatického procesu. Přesný popis efektorových genůa jejich proteinových produktů, které ovlivňují jednotlivé pochody metastatické kaskády, má nejen velký význampro včasnou diagnostiku možné invaze nádoru do okolí a tvorbu distančních metastáz, ale především pro vývojnových terapeutických postupů, které umožní přechod od léčby empirické k léčbě kauzální. V praxi to znamenáposun od léčebných postupů, které vedou k pouhému zastavení buněčného dělení či buněčného růstu, k ovlivněníjednotlivých fází nádorového vývoje (korekce genetického defektu nádorových buněk, inhibicemetastatické kaskády,inhibice angiogeneze, apoptózy apod.). V článku je charakterizována biologická aktivita nádoru v souvislostis metastatickým procesem kolorektálního karcinomu.

Klíčová slova:
metastatický proces, kolorektální karcinom, markery biologické aktivity.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa