Výskyt celiakie u sourozenců a potomků nemocných s celiakií


Výskyt celiakie u sourozenců a potomků nemocných s celiakií

Východisko.
Celiakie se vyskytuje v populaci u 0,3-0,5 % jedinců a asi u 5-15 % přímých příbuzných nemocných s celiakií. I když se onemocnění u většiny příbuzných nemocných klinicky nemanifestuje, lze jej identifikovat užitím sérologického skríningu.Metody a výsledky. Bylo vyšetřeno 130 sourozenců 96 probandů léčených pro aktivní celiakii. U 4 ze 130 sourozenců se celiakie manifestovala klinicky a byla potvrzena nálezem enteropatie jejunální sliznice. U 14 ze 126 asymptomatických sourozenců byly zjištěny endomyziální protilátky, z toho u 11 z nich enteropatie. Celiakie byla diagnostikována celkem u 15 (11,5 %) ze 130 sourozenců. Dále bylo vyšetřeno 74 potomků 43 rodičů s celiakií. U 4 z nich se celiakie manifestovala klinicky a byla potvrzena nálezem enteropatie. Antigliadinové protilátky byly vyšetřeny u 45 asymptomatických potomků z toho u 6 s pozitivním výsledkem. Endomyziální protilátky byly vyšetřeny u 25 asymptomatických potomků, z toho u jednoho s pozitivním nálezem. Vilozní atrofie sliznice jejuna byla prokázána u 4 asymptomatických potomků. Celkem byla celiakie zjištěna u 8 (11,5 %) z celkového počtu 74 potomků.Závěry. Celiakie ohrožuje početnou skupinu přímých příbuzných. Cílené pátrání a časné zjištění choroby v dětství umožní předejít poruchám vývoje organizmu a možných komplikací.

Klíčová slova:
celiakie, malabsorpce, lepek, biopsie střevní sliznice, antigliadinové protilátky, HLA systém, enteropahy.


Incidence of Diseased Siblings and Offsprings of Patients with Coeliac Disease

Background.
Incidence of the Coeliac disease in our population is 0.3 to 0.5 %, however, in direct relatives of patients with Coeliac disease Incidence rises up to 5-15 %. Though the disease in not always clinically manifested, it can be identified by serologic screening.Methods and Results. 96 patients treated for active Coeliac disease and their 130 Siblings were examined. In four of 130 Siblings the disease clinically manifested and was confirmed with finding of enteropathy of jejunal mucosa. In 14 out of 126 asymptomatic Siblings endomysial antibodies were identified and in 11 of them enteropathy was diagnosed. Coeliac disease was diagnosed in 15 (11.5 %) persons from 130 Siblings. Also 74 offsprings of 43 parent patients were examined. In four of them the Coeliac disease manifested clinically and was Tater confirmed with finding of enteropathy. Antiglidin antibodies were tested in 45 asymptomatic offsprings with 6 positive results. Endomysial antibodies were tested in 25 asymptomatic offsprings with one positive result. Villous atrophy of jejunal mucosa was found in four asymptomatic offsprings. Coeliac disease was diagnosed in 8 (11.5 %) persons from 74 offsprings.Conclusions. Coeliac disease represent a major risk for the patient's direct relatives. Goal-directed examination and the early diagnosis of the disease in childhood may help to prevent impairments in the development of the child and possible complications Tater.

Key words:
Coeliac disease, malabsorption, gluten, small bowel mucosa biopsy, antiglidin antibodies, HLA systém, enteropathy.


Autoři: A. Kolek;  J. Mathonová;  I. Gregar 1;  Z. Zheřmanová;  M. Tichý 3;  J. Drábek 4
Působiště autorů: Dětská klinika FN a LF UP, Olomouc III. interní klinika FN a LF UP, Olomouc 2lmunologický ústav FN a LF UP, Olomouc 3Ústav~atologické anatomie FN a LF UP, Olomouc HLA laboratoř FN a LF UP, Olomouc
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 695-698

Souhrn

Východisko.
Celiakie se vyskytuje v populaci u 0,3-0,5 % jedinců a asi u 5-15 % přímých příbuzných nemocných s celiakií. I když se onemocnění u většiny příbuzných nemocných klinicky nemanifestuje, lze jej identifikovat užitím sérologického skríningu.Metody a výsledky. Bylo vyšetřeno 130 sourozenců 96 probandů léčených pro aktivní celiakii. U 4 ze 130 sourozenců se celiakie manifestovala klinicky a byla potvrzena nálezem enteropatie jejunální sliznice. U 14 ze 126 asymptomatických sourozenců byly zjištěny endomyziální protilátky, z toho u 11 z nich enteropatie. Celiakie byla diagnostikována celkem u 15 (11,5 %) ze 130 sourozenců. Dále bylo vyšetřeno 74 potomků 43 rodičů s celiakií. U 4 z nich se celiakie manifestovala klinicky a byla potvrzena nálezem enteropatie. Antigliadinové protilátky byly vyšetřeny u 45 asymptomatických potomků z toho u 6 s pozitivním výsledkem. Endomyziální protilátky byly vyšetřeny u 25 asymptomatických potomků, z toho u jednoho s pozitivním nálezem. Vilozní atrofie sliznice jejuna byla prokázána u 4 asymptomatických potomků. Celkem byla celiakie zjištěna u 8 (11,5 %) z celkového počtu 74 potomků.Závěry. Celiakie ohrožuje početnou skupinu přímých příbuzných. Cílené pátrání a časné zjištění choroby v dětství umožní předejít poruchám vývoje organizmu a možných komplikací.

Klíčová slova:
celiakie, malabsorpce, lepek, biopsie střevní sliznice, antigliadinové protilátky, HLA systém, enteropahy.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa