VLIV DLOUHODOBÉ LÉČBY METFORMINEM NA HLADINY STEROIDŮ A PARAMETRY INZULINOVÉ REZISTENCE U ŽEN SE SYNDROMEM POLYCYSTICKÝCH OVARIÍ


VLIV DLOUHODOBÉ LÉČBY METFORMINEM NA HLADINY STEROIDŮ A PARAMETRY INZULINOVÉ REZISTENCE U ŽEN SE SYNDROMEM POLYCYSTICKÝCH OVARIÍ

Východisko:
Inzulinová rezistence může být klíčovým faktorem v etiopatogenezi syndromu polycystických ovarií. V terapii se proto mohou uplatnit inzulinové senzitizátory. Cílem práce je zjistit účinky dlouhodobé léčby metforminem u pacientek se syndromem polycystických ovarií na parametry inzulinové rezistence a sekrece, steroidní hormony a ovariální steroidogenezi a určit prediktory úspěšné terapie (úprava menstruačního cyklu).Metody a výsledky. Soubor tvoří 24 žen se syndromem polycystických ovarií. Byly provedeny odběry žilní krve ke stanovení testosteronu, estradiolu, androstendionu, dehydroepiandrosteronu a sulfátu, 170Hprogesteronu, 170Hpregnenonolu, sex-hormone binding globulinu a kortizolu; GnRH analogový test se stanovením týchž steroidů a LH; orální glukózový toleranční test, se stanovením glykémie, inzulínu, C peptidu a proinzulinu; homeostatický model k hodnocení inzulinové rezistence a sekrece. Vyšetření byla provedena před a po 27±4 (průměr±směrodatná odchylka) týdnech podávání 1000 mg metforminu denně. U 58 % žen se upravil menstruační cyklus. V bazálních hladinách steroidů nebyla zjištěna signifikantní změna. V ukazatelích inzulinové rezistence a sekrece byl pozorován nesignifikantní trend k poklesu. V GnRHa testu byl prokázán signifikantní pokles průměrných stimulovaných hladin testosteronu (z 1,74 na 1,54 nmoUl, 95% CI 1,42-2,08 a 1,21-1,87; p

Klíčová slova:
syndrom polycystických ovarií, inzulinová rezistence, metformin.


Effects of Long-Term Metformin Treatment on Steroide Levels and Parameters of Insulin Resistance in Women with Polycystic Ovary Syndrome

Background.
Insulin resistance is probably the key factor in the pathogenesis of polycystic ovary Syndrome, and thus insulin sensitization can be a beneficial treatment. We tried to investigate effects of Long-term therapy with metformin in polycystic ovary Syndrome on steroid Levels, ovarian steroidogenesis and on insulin resistance and secretion. We also tried to find predictors of the successful therapy (in terms of improvement of menstrual cyclicity).Methods and Results. 24 oligo/amenorhoeic women with polycystic ovary syndrome were included roto the study. Basal blond samples were taken for the deterrnination of testosterone, estradiol, androstenedione, dehydroepiandrosterone, dehydroepiandrosterone-sulphate, 170H progesterone, 170H pregnenonole, sex-hormone binding globulin and cortisol. Gonadoliberin (GnRH) analogue test was perfonned with estimation of the same steroids and LH. Oral glucose tolerance test was done with dextrose, and with estimation of glucose, insulin, and C peptide. HOMA model assessment was used for calculation of insulin resistance and insulin secretion. All examinations were done before and after 27±4 weeks (average ± standard deviation) of therapy with metformin 1000 mg/day. Significant improvement in menstrual cyclicity was observed in 58 % of women. No Significant change in basal steroid Levels was found. A trend towards dechne in insulin resistance and secretion was detected. Significant decrease in the mean stimulated testosterone level (from 1.74 to 1.54 nmoUl, 95% CI l .42-2.08 and 1.21-1.87; p

Key words:
polycystic ovary syndrome, insulin resistance, metformin.


Autoři: J. Vrbíková;  M. Hill;  L. Stárka;  D. Icibula;  M. Šnajderová 2;  J. Šulcová;  K. Vondra;  B. Bendlová
Působiště autorů: Endokrinologický ústav, Praha 1Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha ZII. dětská klinika 2. LF UK a FNM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 688-694
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko:
Inzulinová rezistence může být klíčovým faktorem v etiopatogenezi syndromu polycystických ovarií. V terapii se proto mohou uplatnit inzulinové senzitizátory. Cílem práce je zjistit účinky dlouhodobé léčby metforminem u pacientek se syndromem polycystických ovarií na parametry inzulinové rezistence a sekrece, steroidní hormony a ovariální steroidogenezi a určit prediktory úspěšné terapie (úprava menstruačního cyklu).Metody a výsledky. Soubor tvoří 24 žen se syndromem polycystických ovarií. Byly provedeny odběry žilní krve ke stanovení testosteronu, estradiolu, androstendionu, dehydroepiandrosteronu a sulfátu, 170Hprogesteronu, 170Hpregnenonolu, sex-hormone binding globulinu a kortizolu; GnRH analogový test se stanovením týchž steroidů a LH; orální glukózový toleranční test, se stanovením glykémie, inzulínu, C peptidu a proinzulinu; homeostatický model k hodnocení inzulinové rezistence a sekrece. Vyšetření byla provedena před a po 27±4 (průměr±směrodatná odchylka) týdnech podávání 1000 mg metforminu denně. U 58 % žen se upravil menstruační cyklus. V bazálních hladinách steroidů nebyla zjištěna signifikantní změna. V ukazatelích inzulinové rezistence a sekrece byl pozorován nesignifikantní trend k poklesu. V GnRHa testu byl prokázán signifikantní pokles průměrných stimulovaných hladin testosteronu (z 1,74 na 1,54 nmoUl, 95% CI 1,42-2,08 a 1,21-1,87; p

Klíčová slova:
syndrom polycystických ovarií, inzulinová rezistence, metformin.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa