PORANĚNÍ HORNÍ A STŘEDNÍ TŘETINY OBLIČEJERozbor příčin poranění


PORANĚNÍ HORNÍ A STŘEDNÍ TŘETINY OBLIČEJERozbor příčin poranění

Východisko.
O rozsahu poranění obličejového skeletu rozhoduje z traumatologického hlediska velikost, lokalizace a směr zraňujícího násilí. Cílem práce je podat přehled o etiologii úrazů horní a střední třetiny obličeje v závislosti na pořadí výskytu, pohlaví a věku pacientů.Metody a výsledky. V období od 1.1.1998 do 31.8.1999 bylo ošetřeno 282 dospělých pacientů (208 mužů a 74 žen s průměrným věkem 40 let) a 25 dětí (18 chlapců a 7 dívek s průměrným věkem 9 let). Z toho zlomeninu kostí horní a střední třetiny obličeje mělo 25 pacientů (9 %) 19 mužů a 6 žen. U 5 pacientů (20 %) byly zlomeniny kostí doprovázeny komocí mozkovou. Konzervativní postup léčby byl u 16 pacientů (64 %) a u 9 byla léčba chirurgická (36 %). Izolovanou zlomeninu nosních kůstek jsme diagnostikovali u 230 dospělých pacientů (82 %) 168 mužů a 62 žen a 25 dětí. U 19 dospělých pacientů (8 %) šlo o zlomeninu otevřenou a u 25 pacientů (11 %) byla repozice dislokovaných nosních kůstek provedena v celkové anestezii. U 27 pacientů (10 %) 21 mužů a 6 žen šlo o polytraumata, která byla doprovázena zlomeninou kostí horní a střední obličejové etáže. Příčinou zlomenin kostí horní a střední obličejové etáže bylo násilí jiné osoby, tzv. kriminální úraz, u 15 pacientů (60 %), dopravní úraz u 4 pacientů (16 %), sportovní úraz u 3 pacientů (12 %), pád u 2 pacientů (8 %), pracovní úraz u 1 pacienta (4 %). Příčinou izolovaných zlomenin nosních kůstek bylo násilí jiné osoby, tzv. kriminální úraz, u 108 pacientů (47 %), pády u 66 pacientů (29 %), sportovní úrazy u 38 pacientů (17 %), dopravní úrazy u 16 pacientů (7 %). U dětí byl nejčastější příčinou izolované zlomeniny nosních kůstek pád u 12 pacientů (48 %), násilí jiné osoby, spolužáka 7 pacientů (28 %), sportovní úraz 5 pacientů (20 %), dopravní úraz 1 krát (4 %). U 27 pacientů s polytraumatem a zlomeninou kostí horní a střední obličejové etáže byla nejčastěji příčinou poranění dopravní nehoda 13 pacientů (48 %), pád 8 pacientů (30 %), sportovní úrazy 2 pacienti (7,4 %), kriminální úrazy 2 pacienti (7,4 %), pracovní úrazy 2 pacienti (7,4 %).Závěry. Polytraumata patří k nejtěžším úrazům jak rozsahem, tak i závažností, neboť u většiny těchto úrazů dochází k bezprostřednímu ohrožení života pacientů. Kriminální úrazy patří k nejčastěji se vyskytujícím příčinám poranění hodní a střední obličejové etáže, s maximem výskytu těchto poranění u mužů do 3. decenia. Část těchto úrazů spadá i do skupiny polytraumat.

Klíčová slova:
úrazy obličeje, kriminální úrazy, polytraumata, agrese


Injuries of the Upper and Medial Third of Face. Analysis of Their Causes

Background.
From the point of traumatologist, the size, locality and direction of the injuring force give the extent of the injury of facial skeleton. The aim of the paper is to present an overview on aetiology of injuries of the upper and medial third of face in relation with the incidence, gender and age of patients.Methods and Results. 282 adult patients (208 males and 74 females, average age 40 years) and 25 children (18 boys and 7 girls, average age 9 years) were treated since 1.1.1998 till 31.8.1999. 25 of them (9 %, 19 males and 6 females) had fracture of the middle third of the face. In 5 patients (20 %), fractures were accompained by commotion of the brain. Conservative treatment was used in 16 patients (64 %) and surgical approach in 9 of them (36 %). Isolated fractures of nasal bones were diagnosed in 230 adult patients (82 %, 168 males, 62 females, 25 children). In 19 adult patients (8 %) the fracture was open, in 25 of them the reposition of dislocated bones was done in general anaesthesia. 27 patients (10 %, 21 males, 6 females) had polytrauma, accompanied by the facial bones fractures of the upper and middle third. Facial fractures of the upper and middle third were caused by violence of other person (criminal injury) in 15 patients (60 %), downfall in 66 patients (29 %), sport injury in 38 patients (17 %), traffic injury in 16 patients (7 %). The most common cause of isolated fracture of nasal bones in children was downfall in 12 patients (48 %), violence of other person or schoolmate in 7 patients (28 %) sport injury in 5 patients (20 %), traffic injury in 1 patient (4 %). In 27 persons with polytrauma and facial fractures of the upper and middle third, the injury was caused by traffic accident in 13 patients (48 %), downfall in 8 patients (30 %), sport injury in 2 patients (7.4 %), criminal injury in 2 patients (7.4 %), work injury in 1 patients (7.4 %).Conclusions. Polytrauma belongs to the most serious injuries both due to their extent and their significance because in most of them the life of patients is directly threatened. Criminal injuries represent very common cause of the facial fractures of the upper and middle third with maximum prevalence in males of the third decade. Part of those injuries belong to polytrauma.

Key words:
facial injuries, criminal injuries, polytrauma, aggression.


Autoři: J. Lukáš;  P. Rambousek
Působiště autorů: Oddělení ORL 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 47-50
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
O rozsahu poranění obličejového skeletu rozhoduje z traumatologického hlediska velikost, lokalizace a směr zraňujícího násilí. Cílem práce je podat přehled o etiologii úrazů horní a střední třetiny obličeje v závislosti na pořadí výskytu, pohlaví a věku pacientů.Metody a výsledky. V období od 1.1.1998 do 31.8.1999 bylo ošetřeno 282 dospělých pacientů (208 mužů a 74 žen s průměrným věkem 40 let) a 25 dětí (18 chlapců a 7 dívek s průměrným věkem 9 let). Z toho zlomeninu kostí horní a střední třetiny obličeje mělo 25 pacientů (9 %) 19 mužů a 6 žen. U 5 pacientů (20 %) byly zlomeniny kostí doprovázeny komocí mozkovou. Konzervativní postup léčby byl u 16 pacientů (64 %) a u 9 byla léčba chirurgická (36 %). Izolovanou zlomeninu nosních kůstek jsme diagnostikovali u 230 dospělých pacientů (82 %) 168 mužů a 62 žen a 25 dětí. U 19 dospělých pacientů (8 %) šlo o zlomeninu otevřenou a u 25 pacientů (11 %) byla repozice dislokovaných nosních kůstek provedena v celkové anestezii. U 27 pacientů (10 %) 21 mužů a 6 žen šlo o polytraumata, která byla doprovázena zlomeninou kostí horní a střední obličejové etáže. Příčinou zlomenin kostí horní a střední obličejové etáže bylo násilí jiné osoby, tzv. kriminální úraz, u 15 pacientů (60 %), dopravní úraz u 4 pacientů (16 %), sportovní úraz u 3 pacientů (12 %), pád u 2 pacientů (8 %), pracovní úraz u 1 pacienta (4 %). Příčinou izolovaných zlomenin nosních kůstek bylo násilí jiné osoby, tzv. kriminální úraz, u 108 pacientů (47 %), pády u 66 pacientů (29 %), sportovní úrazy u 38 pacientů (17 %), dopravní úrazy u 16 pacientů (7 %). U dětí byl nejčastější příčinou izolované zlomeniny nosních kůstek pád u 12 pacientů (48 %), násilí jiné osoby, spolužáka 7 pacientů (28 %), sportovní úraz 5 pacientů (20 %), dopravní úraz 1 krát (4 %). U 27 pacientů s polytraumatem a zlomeninou kostí horní a střední obličejové etáže byla nejčastěji příčinou poranění dopravní nehoda 13 pacientů (48 %), pád 8 pacientů (30 %), sportovní úrazy 2 pacienti (7,4 %), kriminální úrazy 2 pacienti (7,4 %), pracovní úrazy 2 pacienti (7,4 %).Závěry. Polytraumata patří k nejtěžším úrazům jak rozsahem, tak i závažností, neboť u většiny těchto úrazů dochází k bezprostřednímu ohrožení života pacientů. Kriminální úrazy patří k nejčastěji se vyskytujícím příčinám poranění hodní a střední obličejové etáže, s maximem výskytu těchto poranění u mužů do 3. decenia. Část těchto úrazů spadá i do skupiny polytraumat.

Klíčová slova:
úrazy obličeje, kriminální úrazy, polytraumata, agrese

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa