VYUŽITÍ VYŠETŘENÍ SOLUBILNÍCH HLA MOLEKUL I. TŘÍDY U DĚTÍ PŘI TRANSPLANTACI KOSTNÍ DŘENĚ


VYUŽITÍ VYŠETŘENÍ SOLUBILNÍCH HLA MOLEKUL I. TŘÍDY U DĚTÍ PŘI TRANSPLANTACI KOSTNÍ DŘENĚ

Východisko.
Solubilní HLA (sHLA) molekuly jsou sérovou formou HLA glykoproteinů, které kromě dalších funkcí hrají úlohu při transplantacích. Cílem naší práce bylo potvrdit možnost využití stanovení sHLA I. třídy k predikci a sledování průběhu GVHR (graft versus host reaction, reakce štěpu proti hostiteli) u dětí při transplantaci kostní dřeně (TDK).Metody a výsledky. Vyšetřili jsme u 6 pacientů sHLA I. třídy před a opakovaně po alogenní TKD. Transplantace byla provedena pro těžký kombinovaný imunodeficit u 1 dítěte, u 3 dětí pro akutní lymfoblastickou leukémii, 1 pacient byl transplantován pro těžkou aplastickou anémii a 1 pro non-Hodgkinský lymfom. Děti byly sledovány 15 dní až 21 měsíců podle svého klinického průběhu. S cílem zlepšení predikce možné GVHR před TKD jsme vyšetřili sHLA I. třídy v supernatantech získaných ze směsných lymfocytárních kultur (MLC) u 5 dětí transplantovaných pro akutní lymfatickou leukémii (ALL) a výsledky jsme porovnali s následnou GVHR klasifikovanou dle Seattle kritérií. Solubilní HLA molekuly I. třídy byly stanovovány metodou ELISA. Vzestup hladiny sHLA molekul předcházel o 1-2 dny projevy GVHR, nebylo však jednoznačně možné odlišit tento vzestup od případného výkyvu v hladinách z jiných příčin. Jeden případ hyperakutní GVHR III. stupně nebyl provázen žádnou odezvou v hladinách sHLA. Výsledky sHLA v supernatantech MLC byly individuální a neodpovídaly ani současně měřeným hladinám cytokinů ani stupni GVHR. Ve dvou případech s letálním průběhem přesto, že dárcem byl HLA identický sourozenec, byly nalezeny vysoké hodnoty sHLA v kultuře dárcovských lymfocytů.Závěry. Domníváme se, že výsledky sHLA I. třídy v souvislosti s predikcí GVHR je třeba interpretovat s velkou opatrností. V mozaice skládající se z klinického obrazu a dalších laboratorních vyšetření mohou tyto výsledky přispívat celkovému obrazu GVHR.

Klíčová slova:
HLA, transplantace kostní dřeně, reakce štěpu proti hostiteli.


The Use of Soluble HLA Class I. Molecules Testing in Bone Marrow Transplantation in Children

Background.
sHLA molecules are the soluble forms of their membrane bound counterparts. sHLA class I. were recently reported to be a useful marker in the prediction of graft versus host reaction (GVHR) in adults. To confirm these presumptions in children we measured sHLA class I. serum levels in children after allogeneic bone marrow transplantation (BMT). We also investigated the levels of sHLA in the supernatants of mixed lymphocyte cultures (MLC) as possible predictors of GVHR prior to BMT.Methods and Results. Group of 6 investigated children included 1 child with severe combined immunodeficiency, 3 children with acute lymphoblastic leukemia, 1 with severe combined immunodeficiency, 3 children with acute lymphoblastic leukemia, 1 with severe aplastic anemia and 1 with non Hodgkin lymphoma. The period of follow up varied from 15 days to 21 months according to the course of the disease. In the prediction of GVHR the levels of sHLA were measured in 5 children with acute leukemia in supernatants of MLC and the results were compared with the grade of GVHR classified according Seattle criteria. Soluble HLA class I. molecules were evaluated by ELISA. Rise of the levels of sHLA preceded 1-2 days the clinical signs of GVHR, however, it could not be distinguished from the occasional rise of a different cause. The levels of sHLA found in the supernatants of MLC showed individual results, which did not correspond to the level of cytokines in the same culture, or to the grade of GVHR observed. However, twice higher levels of sHLA in the culture of donor lymphocytes correlated with the lethal outcome of GVHR despite the fact that the donors were HLA identical siblings.Conclusions. The usefulness of sHLA levels as the predictors of GVHR has to be interpreted with great caution, but they can be used as a part of the mosaic composed of the clinical image and other laboratory results indicating GVHR. The predictive value of sHLA in supernatants of MLC is still to be evaluated.

Key words:
HLA antigens, bone marrow transplantation, graft vs host disease.


Autoři: A. Šedivá;  J. Starý;  I. Hromadníková;  A. Skalická;  M. Ghio
Působiště autorů: Ústav imunologie 2. LF UK a FNM, Praha 2. dětská klinika 2. LF UK a FNM, Praha Department of Internal Medicine, University of Genova, Italy
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 630-634
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Solubilní HLA (sHLA) molekuly jsou sérovou formou HLA glykoproteinů, které kromě dalších funkcí hrají úlohu při transplantacích. Cílem naší práce bylo potvrdit možnost využití stanovení sHLA I. třídy k predikci a sledování průběhu GVHR (graft versus host reaction, reakce štěpu proti hostiteli) u dětí při transplantaci kostní dřeně (TDK).Metody a výsledky. Vyšetřili jsme u 6 pacientů sHLA I. třídy před a opakovaně po alogenní TKD. Transplantace byla provedena pro těžký kombinovaný imunodeficit u 1 dítěte, u 3 dětí pro akutní lymfoblastickou leukémii, 1 pacient byl transplantován pro těžkou aplastickou anémii a 1 pro non-Hodgkinský lymfom. Děti byly sledovány 15 dní až 21 měsíců podle svého klinického průběhu. S cílem zlepšení predikce možné GVHR před TKD jsme vyšetřili sHLA I. třídy v supernatantech získaných ze směsných lymfocytárních kultur (MLC) u 5 dětí transplantovaných pro akutní lymfatickou leukémii (ALL) a výsledky jsme porovnali s následnou GVHR klasifikovanou dle Seattle kritérií. Solubilní HLA molekuly I. třídy byly stanovovány metodou ELISA. Vzestup hladiny sHLA molekul předcházel o 1-2 dny projevy GVHR, nebylo však jednoznačně možné odlišit tento vzestup od případného výkyvu v hladinách z jiných příčin. Jeden případ hyperakutní GVHR III. stupně nebyl provázen žádnou odezvou v hladinách sHLA. Výsledky sHLA v supernatantech MLC byly individuální a neodpovídaly ani současně měřeným hladinám cytokinů ani stupni GVHR. Ve dvou případech s letálním průběhem přesto, že dárcem byl HLA identický sourozenec, byly nalezeny vysoké hodnoty sHLA v kultuře dárcovských lymfocytů.Závěry. Domníváme se, že výsledky sHLA I. třídy v souvislosti s predikcí GVHR je třeba interpretovat s velkou opatrností. V mozaice skládající se z klinického obrazu a dalších laboratorních vyšetření mohou tyto výsledky přispívat celkovému obrazu GVHR.

Klíčová slova:
HLA, transplantace kostní dřeně, reakce štěpu proti hostiteli.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa