ONYCHOMYKÓZA - VÍC NEŽ KOSMETICKÝ PROBLÉM


ONYCHOMYKÓZA - VÍC NEŽ KOSMETICKÝ PROBLÉM

Autorka se ve svém článku zabývá problematikou plísňového onemocnění nehtů nejen z kosmetického, ale hlavněz medicínského pohledu. Onychomykóza vytváří až 50 % všech nehtových problémů a současně asi 10 % onemoc-nění kůže. Velmi často onychomykózu provází tinea nohou. Autorka podrobně rozvádí na základě literárních pramenůetiologii a názory na patogenezi onemocnění. Uvádí celou řadu zevních, vnitřních a predisponujících faktorůuplatňujících se v nárůstu případů onychomykózy v posledních letech. Popisuje klinický obraz všech čtyř základníchforem onemocnění a rozebírá diferenciálně diagnostické úvahy. Detailně popisuje další faktory podílející se navzniku onychomykózy, jako je např. hostitelská a lokalizační specificita, geografické podmínky, věk, pohlaví,genetické faktory a další. Poukazuje na časté laboratorní diagnostické obtíže, zvláště s kultivační identifikací.V závěru práce uvádí současné možnosti místní i celkové terapie, ve které v poslední době došlo ke značnémupokroku.

Klíčová slova:
onychomykóza, výskyt, diagnostika, terapie.


Onychomycosis - More than a Cosmetic Issue

The author deals in the submitted paper with the problem of onychomycoses not only from the cosmetic but inparticular from the medical aspect. Onychomycoses account for as many as 50 % of all problems affecting nails andabout 10 % of skin diseases. Very frequently onychomycosis is associated with tinea pedis. The author deals indetail, based on data in the literature, with the aetiology and views regarding the pathogenesis of the disease. Shementions various external, internal and predisposing factors which are involved in the increasing number ofonychomycoses in recent years. She describes the clinical picture of all four basic forms of the disease and analyzesdifferential diagnostic aspects. She describes in more detail other factors participating in the development ofonychomycoses such as the host and site specificity, geographical conditions, age, sex, genetic factors and others.The author also draws attention to diagnostic laboratory difficulties, in particular identification by cultivation. Inthe conclusion she mentions contemporary possibilities of local and general treatment where in recent yearssubstantial advances were made.

Key words:
onychomycosis, prevalence, diagnosis, therapy.


Autoři: A. Pospíšilová
Působiště autorů: II. kožní klinika FN, Brno-Bohunice
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 166-169
Kategorie: Články

Souhrn

Autorka se ve svém článku zabývá problematikou plísňového onemocnění nehtů nejen z kosmetického, ale hlavněz medicínského pohledu. Onychomykóza vytváří až 50 % všech nehtových problémů a současně asi 10 % onemoc-nění kůže. Velmi často onychomykózu provází tinea nohou. Autorka podrobně rozvádí na základě literárních pramenůetiologii a názory na patogenezi onemocnění. Uvádí celou řadu zevních, vnitřních a predisponujících faktorůuplatňujících se v nárůstu případů onychomykózy v posledních letech. Popisuje klinický obraz všech čtyř základníchforem onemocnění a rozebírá diferenciálně diagnostické úvahy. Detailně popisuje další faktory podílející se navzniku onychomykózy, jako je např. hostitelská a lokalizační specificita, geografické podmínky, věk, pohlaví,genetické faktory a další. Poukazuje na časté laboratorní diagnostické obtíže, zvláště s kultivační identifikací.V závěru práce uvádí současné možnosti místní i celkové terapie, ve které v poslední době došlo ke značnémupokroku.

Klíčová slova:
onychomykóza, výskyt, diagnostika, terapie.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa