KINETIKA OBNOVY KRVETVORBYPO VYSOKODÁVKOVANÉ CHEMOTERAPIIA AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACI PERIFERNÍCHKMENOVÝCH BUNĚK


KINETIKA OBNOVY KRVETVORBYPO VYSOKODÁVKOVANÉ CHEMOTERAPIIA AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACI PERIFERNÍCHKMENOVÝCH BUNĚK

Východisko.
Autologní transplantace periferních kmenových buněk postupně v řadě indikací téměř vytlačilakostní dřeň. Klíčová zůstává otázka, jak hodnotit kvalitu transplantátů. V této práci analyzujeme obnovu krvetvorbyvzhledem k řadě faktorů, které ji mohou ovlivňovat.Metody a výsledky. Hodnocena byla data 95 autologních transplantací. Periferní kmenové buňky byly získánypo stimulaci protinádorovou chemoterapií a Neupogenem (G-CSF). Po vysokodávkované chemoterapii a transplan-taci byl nemocným podáván Leucomax (GM-CSF). Podáno bylo 0,83 . 106- 29,3 . 106CD34+ buněk na kg hmotnostinemocných (medián 6,1 . 106) a 1 . 104- 167 . 104CFU-GM buněk na kg hmotnosti nemocných (medián 25,1 . 104).K obnově krvetvorby došlo v mediánu 12 dnů (koncentrace granulocytů nad 1 . 109/l i koncentrace trombocytů nad50 . 109/l). Byla shledána statisticky signifikantní závislost mezi podaným množstvím CD34+ buněk a CFU-GM.Mezi oběma těmito charakteristikami transplantátů a obnovou krvetvorby byly také zjištěny statisticky signifikantnízávislosti. Nebylo tomu tak ale pro podané množství mononukleárních buněk nebo pro jiné sledované ukazatele(např. věk, diagnóza, počet typů předchozích chemoterapií, typ stimulační chemoterapie, typ vysokodávkovanéchemoterapie). Podání vysokodávkované chemoterapie busulfan - cyklofosfamid bylo ale spjato s rizikem přechod-ného sekundárního selhávání transplantátu.Závěry. Domníváme se, že pro obohacení kvality transplantátu autologních periferních kmenových buněk jsouvhodné parametry množství CD34+ buněk (ne méně než 1 . 106/kg hmotnosti nemocného) i CFU-GM (ne méně než5 . 104/kg). Množství mononukleárních buněk se neukázalo jako užitečné. Pravděpodobně nemá cenu podávat vícenež 5-8 . 106/kg CD34+ buněk a nebo 50 . 104/kg CFU-GM, neboť nedochází k dalšímu zrychlení obnovy krvetvorby.

Klíčová slova:
autologní transplantace, periferní kmenové buňky, CD34+ buňky, CFU-GM.


Engraftment Kinetics after High-Dose Chemotherapy and AutologousPeripheral Stem Cell Transplantation

Background.
Autologous peripheral blood stem cell transplantation (APBSCT) is gradually replacing autologousbone marrow transplantation in many clinical settings. The key question is how to evaluate the quality of grafts. Weanalyzed the relationship between hematopoietic reconstitution and characteristics of patients and grafts.Methods and Results. Data from 95 APBSCTs were analyzed. Peripheral stem cells were obtained aftermobilization using anti-neoplastic chemotherapy followed by Neupogen (G-CSF). After high dose chemotherapyand APBSCT, patients received Leucomax (GM-CSF). Patients were reinfused with a median of 6.1 x 106(range0.83-29.3) CD34+ cells/kg, and 25.1 x l04(range 1.0-167.0) CFU-GM/kg of body weight. The median time toengraftment was 12 days (both for granulocytes 1 x 109/l and platelets 50 x 109/l). We found a significant correlationbetween the number of CD34+ cells and CFU-GM reinfused and also between their respective graft sizes and timeto leukocytes, platelets, and granulocytes recovery. We did not find a significant correlation between the number ofmononuclear cells reinfused and any analyzed parameter (time to engraftment, age, diagnosis, number of previouschemotherapies, type of mobilization or high-dose regimen). However, administration of preparative high-dosechemotherapy consisted of busulphan and cyclophosphamide was associated with the risk of a transient secondarygraft failure.Conclusions. We conclude that the content of progenitors in PBSC grafts and time to booth leukocyte and plateletrecovery are best estimated by the number of CD34+ cells (not less than 1 x 106/kg) and CFU-GM (not less than1 x 104/kg). The number of mononuclear cells in an autologous PBSC graft is not suitable and useful for predictionof engraftment rate. There is probably no additional benefit of reinfusion of more than 8 - 10 x 106CD34+ cells/kgand/or 50 x 104CFU-GM/kg, because hematopoietic recovery is not more rapid.

Key words:
autologous transplantation, peripheral stem cells CD34+, CFU-GM.


Autoři: J. Mayer;  Z. Kořístek;  Z. Pospíšil 1;  I. Vášová;  Z. Adam;  R. Hájek;  M. Krejčí;  Z. Král;  M. Navrátil;  J. Vorlíček;  L. Bourková 2;  M. Matýšková 2;  J. Adler 3;  J. Vinklárková 3;  M. Klabusay;  I. Koutná;  V. Hoffová;  D. Schmitzová;  Janovská 3
Působiště autorů: II. interní klinika FN, Brno-Bohunice Katedra matematické analýzy Přírodovědecké fakulty MU, Brno 2 Oddělení klinické hematologie FN, Brno-Bohunice 3 Tkáňová banka FN, Brno-Bohunice
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 170-177
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Autologní transplantace periferních kmenových buněk postupně v řadě indikací téměř vytlačilakostní dřeň. Klíčová zůstává otázka, jak hodnotit kvalitu transplantátů. V této práci analyzujeme obnovu krvetvorbyvzhledem k řadě faktorů, které ji mohou ovlivňovat.Metody a výsledky. Hodnocena byla data 95 autologních transplantací. Periferní kmenové buňky byly získánypo stimulaci protinádorovou chemoterapií a Neupogenem (G-CSF). Po vysokodávkované chemoterapii a transplan-taci byl nemocným podáván Leucomax (GM-CSF). Podáno bylo 0,83 . 106- 29,3 . 106CD34+ buněk na kg hmotnostinemocných (medián 6,1 . 106) a 1 . 104- 167 . 104CFU-GM buněk na kg hmotnosti nemocných (medián 25,1 . 104).K obnově krvetvorby došlo v mediánu 12 dnů (koncentrace granulocytů nad 1 . 109/l i koncentrace trombocytů nad50 . 109/l). Byla shledána statisticky signifikantní závislost mezi podaným množstvím CD34+ buněk a CFU-GM.Mezi oběma těmito charakteristikami transplantátů a obnovou krvetvorby byly také zjištěny statisticky signifikantnízávislosti. Nebylo tomu tak ale pro podané množství mononukleárních buněk nebo pro jiné sledované ukazatele(např. věk, diagnóza, počet typů předchozích chemoterapií, typ stimulační chemoterapie, typ vysokodávkovanéchemoterapie). Podání vysokodávkované chemoterapie busulfan - cyklofosfamid bylo ale spjato s rizikem přechod-ného sekundárního selhávání transplantátu.Závěry. Domníváme se, že pro obohacení kvality transplantátu autologních periferních kmenových buněk jsouvhodné parametry množství CD34+ buněk (ne méně než 1 . 106/kg hmotnosti nemocného) i CFU-GM (ne méně než5 . 104/kg). Množství mononukleárních buněk se neukázalo jako užitečné. Pravděpodobně nemá cenu podávat vícenež 5-8 . 106/kg CD34+ buněk a nebo 50 . 104/kg CFU-GM, neboť nedochází k dalšímu zrychlení obnovy krvetvorby.

Klíčová slova:
autologní transplantace, periferní kmenové buňky, CD34+ buňky, CFU-GM.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa